پایان نامه با کلید واژگان حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

بیانگر آن است،که حسابداری محافظه کارانه کیفیت پایین سود را موجب می شود.
2-13-2 پژوهش‌های داخلی
رحیمیان و ابراهیمی(1392) تحقیقی را با عنوان رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیاز کلی داده شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت ها در زمینه افشا و اطلاع رسانی استفاده شد و رابطه اين امتیاز با مديريت سود و محافظه کاری مشروط و نامشروط بررسی شد. در اين پژوهش از داده های مربوط به 102 شرکت و روش رگرسیون خطی – پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384-1389 استفاده شد. يافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار، و بین کیفیت افشا و محافظه کاری مشروط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین نتايج نشان داد که با افزايش کیفیت افشای اطلاعات، میزان محافظ هکاری نامشروط کاهش می يابد.
مهرآذین و عباس نژاد(1392) پژوهشی را با عنوان اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی به انجام رساندند. در اين تحقیق نقش محافظ هکاری و افشا در کاهش هزينه سرمايه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. به طور نظری محافظ هکاری و افشا می توانند با کاهش هزينه های نمايندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزينه سرمايه تأثیرگذار باشند. اين تحقیق در پی آزمون اثر جداگانه و مشتر محافظه کاری و افشا، بر هزينه سرمايه شرکت ها است. داده های مربوط به 70 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388 ، مورد تجزيه و تحلیل رگرسیونی قرا رگرفت. يافته های به دست آمده نشان از وجود رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه کاری و هزينه سرمايه دارد. از سوی ديگر، اين يافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزينه سرمايه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براين، نتايج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزينه سرمايه، مشخص نمود که رابطه اين دو در شرايط عدم کفايت افشا، افزايش می يابد.
مجتهد زاده و فرشی(1391)به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت.نتایج نشان می دهد بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازگیری محافظه کاری با سود آوری آتی رابطه منفی وجود دارد که این رابطه از نظر آماری معنادار است.
کردستانی و ایرانشاهی(1391) تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام را مورد بررسی قرار دادند.آنها برای انجام این تحقیق از اطلاعات 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 7 ساله 1382 تا 1388 استفاده کردند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، نشان می دهند که میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام در شرکت های با درجه محافظه کاری بالا و پایین، تفاوت معناداری با هم ندارد. به عبارت دیگر درجه محافظه کاری شرکت ها، تاثیری بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری آن ها ندارد. آزمون های اضافی، این نتایج را تا حدودی تعدیل کرد، و شواهدی فراهم نمود که نشان می دهد شرکت های با درجه محافظه کاری متوسط و بالا، اطلاعات حسابداری نسبتا مربوط تری به ارزش سهام ارائه می کنند.
انصاری و خواجوی(1390) به بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت سهام و نسبت های مالی پرداختند.نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموار سازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکتها می شود و نسبتهای جاری، پوشش بهره، و بازده حقوق صاحبان سهام با هموار سازی سود همبستگی منفی دارند.
هاشمی و بهزاد فر(1390) به بررسی ارزیابی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبتهای سرمایه در گردش به دارایی ، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان 95% در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند.این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تاثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد.به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.
خواجوی،ولی پور و عسکری(1390) به بیان بررسی تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند.نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منفی و معنی دار میان محافظه کاری و پایداری سود وجود دارد.هنگامی که شرکتها محافظه کاری کمتری دارند،سودهای پایدار تر نیز خواهند داشت.
سدیدی،ثقفی و احمدی (1390) دریافتند که شاخص کیفیت سود معرفی شده بر مبنای شاخص محافظه کاری می تواند بخشی از تفاوت نرخ بازده دارایی های عملیاتی و نرخ بازده سهام جاری را با سال بعد بیان کند.
مرادی،ولی پور و قلمی (1390) تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را مطالعه کردند.نتایج تحقیق نشان داد که محافظه کاری تاثیرات مثبت و معناداری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در طول دوره تحقیق داشته است.
وكيلي فرد و صالحي(1390) عوامل اقتصادي و حسابداري موثر بر قيمت سهام طي سالهاي 1382 تا 1386 را مورد بررسي قرار دادند.و از مدل ال_تميمي (2007) براي مشخص كردن متغير هاي اثر گذار بعد از آزمون همخطي ميان متغير هاي مستقل استفاده كرده است. متغير هاي مستقل اقتصادي پژوهش شامل توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، حجم نقدينگي، و متغير هاي مستقل حسابداري شامل سود هر سهم، نرخ بازده سرمايه گذاري و جريان نقد عملياتي است.متغير وابسته قيمت سهم مي باشد.نتايج تحقيق نشان مي دهد كه متغير هاي توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، حجم نقدينگي، سود هر سهم، نرخ بازده سرمايه گذاري و جريان وجوه نقد عملياتي با قيمت سهام رابطه معني داري دارند.
حساس يگانه و شهرياري(1389) به بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و محافظه كاري در بازه زمانی پنج ساله طی سالهای 1385-1381 پرداختند . نتايج تحقيق آنها بيانگر وجود رابطه منفي معنادار ميان تمركز مالكيت و محافظه كاري است. اين نتيجه گيري مطابق با فرضيات منافع شخصي و اتحاد استراتژيك و ناهماهنگ با فرضيه نظارت فعال است.
کرمی و همکاران(1389) به بررسی تاثیر ساز و کار های نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتهای تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با محافظه کاری و رابطه منفی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و محافظه کاری است.
بادآور نهندي و همکاران( 1389) در مقاله ای تحت عنوان، بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی، به شرح و توصيف مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی آن پرداختند.جامعه آماري تحقیق حاضر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیري حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. روش مورد استفاده در اين تحقيق مدل هاي رگرسیون چند متغیره، بوده است كه نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی است.
ساسان مهرانی و دوستان(1389)به رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه پرداختند در این تحقیق برای سنجش محافظه کاری از مدل باسو و مدل بال و شیوا کمار استفاده کردند در تحقیق فوق با این فرض که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری اتخاذ شده از سوی مدیران شرکتها دارند، و با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به دو گروه فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری سود نیز بررسی گردید.در این تحقیق، شواهد قوی در مورد رابطه مثبت ماکیت نهادی و محافظه کاری سود شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد فرضیه اول تحقیق تایید شد. از این رو، می توان ادعا کرد سرمایه گذاران نهادی مانع رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی مدیران در ارائه سود حسابداری بوده، با افزایش سطح مالکیت آنها تمایل شرکتها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد.همجنین بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، هر دو مدل رگرسیونی رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی فعال و محافظه کاری سود یافتند و فرضیه سوم تحقیق تایید می شود.بر این اساس علی رغم این تفکر که مالکان نهادی منفعل(دارای دید کوتاه مدت) درگیر نظارت بر مدیریت جهت مطالبه سود با کیفیت بالا نمی شوند،ولی یافته های تحقیق بیانگر آن است که حتی این مالکان نهادی نیز تمایل به گزارش سود با کیفیت (از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) دارند.
پور حیدری و غفارلو(1389) به بیان تامین مالی و تغییرات سطح محافظه کاری مشروط حسابداری پرداختند.نتایج آزمون نشان داد،بر خلاف انتظار،شرکتها در دوره تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت یا دوره قبل از آن،سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند.اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند،هم در دوره ی تامین مالی و هم در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را به منظور بهبود انتظارات بازار سرمایه ،کاهش می دهند.
مهرانی ،حلاج و حسنی(1388) به بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از وجود به موقع تر بودن سود حسابداری برای اخبار بد حاکی از حساسیت بیشتر سود حسابداری به بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت سهام در یک زمان است،که توسط شیب خط حاصل از رگرسیون معکوس سود حسابداری به بازده اندازگیری می گردد.
مشایخی و دوستان (1388) به بررسي رابطه محافظه كاري با ميزان توزيع سود و پايداري آن مي پردازد. در اين پژوهش داده هاي مالي 98 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1379 تا 1385 جمع آوري و فرضيات تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون آزمون شده و براي سنجش محافظه كاري از اقلام تعهدی غیر عملیاتی استفاده شده است و نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه پايداري سود با افزايش ميزان محافظه كاري كاهش مي يابد.
علی رحمانی و غلامزاده(1388) به بررسی مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند نتایج این تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری (شرطی و قطعی) در گزارشگری مالی شرکتها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس افزایش نیافته است. این یافته ها با فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی با کیفیت تر توسط شرکت های بورسی سازگار نمی باشد. استقرار و اثر بخشی ساز و کارهای نظارتی بازار سرمایه در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکتها موضوع با اهمیتی است که باید مورد مداقه قرار گیرد.
بنی مهد و باغبانی(1388) اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی اثری برزیان دهی شرکت ندارد.
مجتهدزاده و نظري تنها (1387) به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت سود، حافظه کاری، محافظه کاری