پایان نامه با کلید واژگان جریان ثبتی، ثبت املاک، رویه قضایی، صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

بسنده می‌کنند، با عنایت به اطلاق قانون در تکلیف دفاتر اسناد رسمی و به ویژه ادارات ثبت به کلیه اسناد مالکیت (اعم از اینکه اصل و یا المثنی باشد) اعتقاد به بقاء تبصره یک ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت املاک مبنی بر پرسش جریان ثبتی نسبت به اسناد مالکیت المثنی غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد، زیرا آنچه پرسش و استعلام جریان ثبتی نسبت به اسناد مالکیت المثنی را توجیه می‌کرد این بود که ای بسا کسی که با سند مالکیت المثنی به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند قبل و یا بعد از اخذ سند مالکیت المثنی، به استناد اصل سند مالکیت مبادرت به تنظیم سند و انجام معامله نموده باشد و یا بالعکس و از این طریق موجبات تنظیم معاملات معارض و یا صدور اسناد مالکیت معارض فراهم آید اما قانونگذار در قانون تسهیل تنظیم اسناد با مکلف نمودن ادارات ثبت به اعلام مطابقت مالک با دفتر املاک نسبت به کلیه املاک اعم از اینکه نسبت به آنها سند مالکیت المثنی صادر شده و یا نشده باشد به این خواسته واضعان تبصره یک ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت به خوبی جامه عمل پوشانیده‌اند.
بنا به مراتب معروضه و با فرض پذیرش حاکمیت قانون اخیر و عدم تکلیف دفاتر اسناد رسمی در استعلام جریان ثبتی اسناد مالکیت المثنی، تکلیف داشتن دفتری به عنوان دفتر ثبت شماره پلاک املاک دارای اسناد مالکیت المثنی نیز سالبه به انتفاء موضوع به نظر می‌رسد.
علی‌ایحال به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تکلیف دفتر اسناد رسمی در پرسش وضعیت (جریان) ثبتی خلاصه می‌شود به املاک در جریان ثبت (جاری) زیرا در ماده یک قانون آمده است:
(… پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد)…)
به عبارت دیگر دفاتر اسناد رسمی در خصوص املاک دارای سند مالکیت مکلفند مطابقت مالک با دفتر املاک و در مورد املاک در جریان ثبت (جاری) وضعیت و جریان ثبتی را سؤال نمایند و جز در مورد املاک جاری تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در پرسش جریان ثبتی متصور نمی‌باشد.

فصل سوم
عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت

موجبات و تشریفات ابطال سند مالکیت در فصل گذشته طی مباحث و گفتارهایی مورد بررسی قرار گرفت. باید یادآور شد که دعاوی مربوط به سند مالکیت، همواره درباره ابطال این اسناد نیست. مواردی اتفاق می‌افتد که نیازی به این کار نیست. بسیار اتفاق می‌افتد که در جریان عملیات ثبتی یا تفکیکی املاک، سهواً متقاضیان و یا متصدی دفاتر املاک اشتباهاتی در ثبت مشخصات طرفین و یا در ثبت ملک در دفتر املاک و یا صدور سند مالکیت می‌کنند و یا املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده اما بعداً معلوم می‌گردد که دارای اضافه مساحت یا کسر مساحت است و یا بعلت گذشت زمان در املاک تغییراتی ایجاد شده که با مشخصات اولیه در اسناد مالکیت، منطبق نیست، در این موارد به جای ابطال اسناد باید از اسناد رفع اشتباه شود.
در فصل حاضر تلاش می‌شود عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت به موجب تصمیم مراجع شبه قضایی و مراجع قضایی بررسی گردد.
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت
مفهوم اصلاح: اصلاح، مصدر باب افعال از ریشه «صلح» و در لغت به معانی «سر و سامان دادن، تصحیح کردن، بصلاح آوردن و نیک و بهتر کردن، درست کردن، بسامان آوردن، احسان کردن به کسی، سازش کردن و…»104 آمده است. در فقه «به آشتی دادن دو یا چند کس در موردی که درباره آن اختلاف نظر دارند، اصلاح گویند، همچنین از بهسازی وضع موجود نیز به اصلاح تعبیر شده است، چنان که از بهسازی عین مستأجره به اصلاح تعبیر می‌کنند».105 در حقوق نیز «به تعدیل قانون موجود با قانون جدید و یا با رویه قضایی اصلاح گویند، البته تأثیر رویه قضایی در اصلاح قوانین گر چه قابل ملاحظه، اما محدود است».106 بنابراین، اصلاح سند مالکیت را می‌توان «مجموعه اصول و مقرراتی که برای تصحیح اشتباهات و تغییرات صورت گرفته در سند مالکیت از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است»، تعریف نمود. بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت می‌باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشی از تجاوز به مجاورین و شوارع و اموال عمومی نباشد و به تایید نماینده ثبت و تشخیص رئیس اداره داخل در محدوده سند مالکیت باشد و با اصلاح آن حقی از کسی تضییع نشود مالک می‌تواند درخواست اصلاح سند مالکیت خود را از ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است بنماید. (موضوع ماده 149 الحاقی قانون ثبت107 و بند 391 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی). در این صورت مالک می‌بایستی تقاضای خود را مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه به ثبت محل تسلیم دارد.
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی
ممکن است در جریان عملیات ثبتی اختلافی بین اشخاص و اداره‌ی ثبت حاصل شود یا اشتباهی در ثبت املاک یا اسناد رخ دهد. رسیدگی به اختلافات و اشتباها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جریان ثبتی، صدور سند مالکیت، اسناد و املاک، سند رسمی Next Entries منبع پایان نامه درباره محیط زیست، حقوق بشر، حقوق بین الملل، دزدی دریایی