پایان نامه با کلید واژگان جذابیت فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

دگی
واریانس عوامل
واریانس خطا
.048
190.883
2
604
0.02
0.31
0.07
0.92
مدل نقش
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.004
145.505
2
604
0.50
0.24
2.08
0.12
نوع رابطه
واریانس عوامل
واریانس خطا
.188
128.148
2
604
0.09
0.21
0.44
0.64
داده های جدول(4-21) نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین روحیه ورزشکاری-جذابیت فیزیکی-سمبل در بین سه گروه ورزشکار – مربی- اساتید وجود دارد(P<0.05)
نتايج حاصل از اجرای آزمون تحليل واريانس نشان میدهد که حداقل تفاوت واريانس يکی از عوامل از لحاظ آماری معنادار است. برای تعيين معناداری ميانگين عوامل از آزمون تعقيبی شفه به شرح جدول (4-23) استفاده گرديد.

جدول(4-22) میانگین محاسبه شده متغیر روحیه ورزشکاری

میانگین
ورزشکار
3.3946
مربی
3.4032
اساتید
3.2330

جدول (4-23) نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر روحیه ورزشکاری

اختلاف میانگین
ارزش p
ورزشکار
مربی
اساتید

-.00868
.16159*

.984
.034
مربی
ورزشکار
اساتید

.00868
.17028*

.984
.040
اساتید
ورزشکار
مربی

-.16159*
-.17028*

.034
.040
نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که وجود روحیه ورزشکاری در برندهای ورزشی در ایران در بین ورزشکاران با اساتید و مربیان با اساتید متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگینها میانگین روحیه ورزشکاری برندها در نظر ورزشکاران3.39 و از نظر اساتید 3.23 محاسبه شده است که نشان میدهد از نظر ورزشکاران در مقایسه با اساتید، وجود روحیه ورزشکاری در برندهای انسانی در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است و میانگین روحیه ورزشکاری در بین مربیان3.40 و در بین اساتید 3.23 محاسبه شده است که نشان میدهد مربیان بیش از اساتید به وجود روحیه ورزشکاری در برندهای انسانی معتقدند. جدول(4-24) میانگین محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی میانگین
ورزشکار
3.3041
مربی
3.4432
اساتید
3.4139

جدول (4-25) نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی
جذابیت فیزیکی
اختلاف میانگین
ارزش p
ورزشکار
مربی
اساتید

-.13911*
-.10979

.045
.312
مربی
ورزشکار
اساتید

.13911*
.02932

.045
.931
اساتید
ورزشکار
مربی

.10979
-.02932

.312
.931

نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که میزان جذابیت فیزیکی برندهای انسانی در ورزش ایران در بین ورزشکاران با مربیان متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگینها میانگین جذابیت فیزیکی در بین ورزشکاران3.30 و در بین مربیان 3.44 محاسبه شده است که نشان میدهد مربیان بیش از ورزشکاران معتقدند که جذابیت فیزیکی در برندهای انسانی ورزش ایران اهمیت دارد.
جدول (4-26) میانگین محاسبه شده متغیر سمبل
سمبل
میانگین
ورزشکار
3.2669
مربی
3.3604
اساتید
3.1392

جدول (4-27) نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر سمبل

اختلاف میانگین
ارزش p
ورزشکار
مربی
اساتید

-.09349
.12767

.245
.206
مربی
ورزشکار
اساتید

.09349
.22117*

.245
.018
اساتید
ورزشکار
مربی

-.12767
-.22117*

.206
.018
نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که سمبل بودن برندهای انسانی ورزش ایران در بین اساتید با مربیان متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگین ها میانگین سمبل بودن در بین اساتید3.13 و در بین مربیان 3.36 محاسبه شده است که نشان میدهد مربیان بیش از اساتید به ویژگی سمبل بودن برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند.
جدول(4-28)نتايج آزمون کروسکال والیس در دو متغیر رقابت و تناسب اندام

میانگین رتبه
آماره خی دو
درحه آزادی
ارزشp
رقابت
ورزشکار
296.98
12.80
2
0.002

مربی
334.78

اساتید
266.95

تناسب اندام
ورزشکار
311.47
3.24
2
0.198

مربی
303.67

اساتید
277.51

دادههای جدول(4-28)نشان میدهد که میزان رقابت در بین سه گروه ورزشکار- مربی و اساتید تفاوت معناداری وجود دارد(p<0.05) با توجه میانگین رتبه محاسبه شده میانگین رتبه رقابت در بین مربیان 334.78 محاسبه شده است که نشان میدهد مربیان بیش از اساتید به ویژگی رقابت برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند . فرضیه4 : بین دو گروه زن و مرد از نظر ویژگیهای برند انسانی در ورزش تفاوت وجود دارد.
جدول(4-29) نتايج آزمون t-test دو گروه مستقل زنان و مردان

ارزشf
ارزشp
میانگین
انحراف معیار
ارزشt
درجه آزادی
ارزشP
تخصص ورزشکار در زنان
تخصص ورزشکار در مردان
0.01
0.91
3.5126
3.5104
.52823
.71266
0.03
605
0.97
سبک رقابت در زنان
سبک رقابت در مردان
0.43
0.509
3.3075
3.2921
.63973
.58885
0.288
605
0.77
روحیه ورزشکاری در زنان
روحیه ورزشکاری در مردان
0.07
0.78
3.4414
3.3455
.53036
.52209
2.04
605
0.04
جذابیت فیزیکی در زنان
جذابی فیزیکی در مردان
0.17
0.67
3.3908
3.3518
.60016
.61377
0.71
605
0.47
سمبل در زنان
سمبل در مردان
0.43
0.51
3.2912
3.2702
.62962
.60167
0.38
605
0.70
داستان زندگی در زنان
داستان زندگی در مردان
0.64
0.42
3.0594
3.0158
.54116
.56934
0.86
605
0.38
مدل نقش در زنان
مدل نقش در مردان
0.68
0.40
3.3122
3.2193
.50109
.48591
2.11
605
0.03
نوع رابطه در زنان
نوع رابطه در مردان
0.45
0.49
3.4443
3.3808
.42146
.47411
1.53
605
0.12
عملکرد ورزشکار در زنان
عملکرد ورزشکار در مردان
2.47
0.11
3.3796
3.4341
.45095
.37365
1.39-
605
0.16
جذابیت ظاهری در زنان
جذابیت ظاهری در مردان
0.10
0.74
3.3182
3.3796
.55436
.54670
1.21-
605
0.22
سبک زندگی در زنان
سبک زندگی در مردان
0.31
0.57
3.2249
3.2408
.42530
.44581
0.399-
605
0.69
دادههای جدول(4-29)نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین روحیه ورزشکاری و مدل نقش در بین زنان و مردان وجود ندارد(P<0.05)
با توجه به میانگین رتبههای محاسبه شده میانگین روحیه ورزشکاری در بین زنان3.44و در بین مردان3.34محاسبه شده است که زنان بیش از مردان به ویژگی روحیه ورزشکاری برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند .
میانگین مدل نقش در زنان 3.31و در مردان 3.21 محاسبه شده است که نشان میدهد زنان بیش از مردان به ویژگی مدل نقش برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند.

جدول (4-03) نتايج آزمون من ویتنی دو گروه زنان ومردان

میانگین رتبه
من ویتنی
ارزشP
رقابت در زنان
رقابت در مردان
319.87
297.62
34909.5
.115
تناسب اندام در زنان
تناسب اندام در مردان
314.46
299.80
35850.5
.305
داده های جدول(4-30)نشان میدهد که میزن رقابت و تناسب اندام در بین مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود ندارد(p>0.05)

فرضیه5 : بین دو گروه ورزشکاران تیمی و انفرادی از نظر ویژگیهای برند انسانی در ورزش تفاوت وجود دارد.
جدول(4-31)نتايج آزمون t-test دو گروه رشته ورزشی

ارزشf
ارزشp
میانگین
انحراف معیار
ارزشt
درجه آزادی
ارزشp
تخصص ورزشکار در انفرادی
تخصص ورزشکار در تیمی
0.08
0.77
3.5275
3.4966
.67312
.65774
0.57
605
0.56
سبک رقابت در انفرادی
سبک رقابت در تیمی
5.2
0.06
3.3345
3.2632
.62972
.57815
1.45
605
0.14
روحیه ورزشکاری در انفرادی
روحیه ورزشکار در تیمی
2.46
0.11
3.3951
3.3536
.53629
.51651
0.97
605
0.33
جذابیت فیزیکی در انفرادی
جذابیت فیزیکی در تیمی
0.04
0.83
3.4202
3.3127
.58870
.62410
2.17
605
0.03
سمبل در انفرادی
سمبل در تیمی
3.32
0.07
3.2829
3.2704
.61966
.60106
0.25
605
0.80
داستان زندگی در انفرادی
داستان زندگی در تیمی
1.90
0.16
3.0012
3.0521
.58411
.54025
-1.11
605
0.26
مدل نقش در انفرادی
مدل نقش در تیمی
1.27
0.26
3.2493
3.2430
.51060
.47523
0.15
605
0.87
نوع رابطه در انفرادی
نوع رابطه در تیمی
4.64
0.08
3.3853
3.4110
.50499
.41727
-0.68
605
0.49
عملکرد ورزشکار در انفرادی
عملکرد ورزشکار در تیمی
1.46
0.22
3.3744
3.4524
.45999
.35003
1.38-
605
0.16
جذابیت ظاهری در انفرادی
جذابیت ظاهری در تیمی
0.04
0.83
3.3179
3.3881
.55392
.55489
1.01-
605
0.31
سبک زندگی در انفرادی
سبک زندگی در تیمی
0.79
0.37
3.2189
3.2653
.42278
.45944
0.86-
605
0.33
داده های جدول(4-31) نشان میدهدکه تفاوت معنی داری فقط بین جذابیت فیزیک در بین دو رشته ورزشی وجود دارد(P0.05) با توجه به میانگین محاسبه شده، میانگین جذابیت فیزیکی در انفرادی3.42 و در تیمی 3.31 محاسبه گشته که نشان میدهد افرادی که در رشته انفرادی کار میکنند بیش از رشته تیمی به ویژگی جذابیت فیزیکی برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند.
جدول(4-32)نتايج آزمون یو من ویتنی دو گروه انفرادی و تیمی

میانگین رتبه
یومن ویتنی
ارزشP
رقابت در انفرادی
رقابت در تیمی
309.11
299.51
44416
.453
تناسب اندام در انفرادی
تناسب اندام در تیمی
308.10
300.39
44700
.552
داده های جدول (4-32) نشان میدهد که میزان رقابت و تناسب اندام در بین دو رشته ورزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد(p0.05)

فرضیه6: بین گروه های وضعیت تأهل از نظر ویژگیهای برند انسانی در ورزش تفاوت وجود دارد.
جدول(4-33)نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه در سه گروه وضعیت تأهل

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
ارزشP
تخصص ورزشکار
واریانس عوامل
واریانس خطا
.113
267.563
2
604
.056
.443
0.127
0.88
سبک رقابت
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.638
218.985
2
604
.819
.363
2.25
0.105
روحیه ورزشکاری
واریانس عوامل
واریانس خطا
.842
166.715
2
604
.421
.276
1.52
0.21
جذابیت فیزیکی
واریانس عوامل
واریانس خطا
3.906
221.338
2
604
1.953
.366
5.32
0.005
سمبل
واریانس عوامل
واریانس خطا
.454
224.566
2
604
.227
.372
0.611
0.54
داستان زندگی
واریانس عوامل
واریانس خطا
3.657
187.274
2
604
1.829
.310
5.89
0.003
مدل نقش
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.772
144.737
2
604
.886
.240
3.6
0.02
نوع رابطه
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.014
127.322
2
604
.507
.211
2.4
0.09
عملکردورزشکار
واریانس عوامل
واریانس خطا
.487
121.589
2
604
.243
.201
1.2
0.29
جذابیت ظاهری
واریانس عوامل
واریانس خطا
.990
185.029
2
604
.495
.306
1.61
0.20
سبک زندگی
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.996
108.575
2
604
.998
.180
5.55
0.004
داده های جدول(4-33) نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین جذابیت فیزیکی- داستان زندگی – مدل نقش- سبک زندگی در بین رده های مختلف تأهل وجود دارد(P<0.05) جدول(4-34)میانگینهای محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل میانگین
مجرد
3.3127
متأهل
3.4811
جدا از همسر
3.0000
جدول (4-35)نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل
جذابیت فیزیکی
اختلاف میانگین
ارزش p
مجرد
متأهل
جدا از همسر

-.16838*
.31270

.007
.767
متأهل
مجرد
جدا از همسر

.16838*
.48108

.007
.536
جدا از همسر
مجرد
متأهل

-.31270
-.48108

.767
.536
نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که میزان جذابیت فیزیکی در بین افراد مجرد با متأهل متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگین ها میانگین جذابیت فیزیکی در بین مجردان 3.31 در بین متأهل 3.48 محاسبه شده است که افراد متأهل بیش ازافراد مجرد به ویژگی جذابیت فیزیکی برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند. جدول(4-36)میانگین های محاسبه شده متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل میانگین
مجرد
2.9825
متأهل
3.1378
جدا از همسر
2.5000
جدول(4-37)نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل
داستان زندگی
اختلاف میانگین
ارزش p
مجرد
متأهل
جدا از همسر

-.15530*
.48254

.007
.474
متأهل
مجرد
جدا از همسر

.15530*
.63784

.007
.274
جدا از همسر
مجرد
متأهل

-.48254
-.63784

.474
.274

نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که میزان داستان زندگی در بین افراد مجرد با متأهل متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگین ها میانگین داستان زندگی در بین مجردان 2.98 در بین متأهل 3.13 محاسبه شده است که افراد متأهل بیش ازافراد مجرد به ویژگی داستان زندگی برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند. جدول(4-38) میانگین های محاسبه شده متغیر مدل نقش در سه گروه وضعیت تأهل میانگین
مجرد
3.2153
متأهل
3.3202
جدا از همسر
2.8235

جدول (4-39)نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر مدل نقش در سه گروه وضعیت تأهل
مدل نقش
اختلاف میانگین
ارزش p
مجرد
متأهل
جدا از همسر

-.10492
.39174

.04
.529
متأهل
مجرد
جدا از همسر

.10492
.49666

.04
.362
جدا از همسر
مجرد
متأهل

-.39174
-.49666

.529
.362
نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که میزان مدل نقش در بین افراد مجرد با متأهل متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگین ها میانگین مدل نقش در بین مجردان 3.21 در بین متأهل 3.32 محاسبه شده است که نشان میدهد افراد متأهل نسبت به مجرد به ویژگی مدل نقش برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند. جدول(4-40)میانگین های محاسبه شده متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل میانگین
مجرد
3.1919
متأهل
3.3031
جدا از همسر
2.7745

جدول(4-41)نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل
سبک زندگی
اختلاف میانگین
ارزش p
مجرد
متأهل
جدا از همسر

-.11125*
.41737

.012
.382
متأهل
مجرد
جدا از همسر

.11125*
.52862

.012
.216
جدا از همسر
مجرد
متأهل

-.41737
-.52862

.382
.216
نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که میزان سبک زندگی در بین افراد مجرد با متأهل متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگین ها میانگین سبک زندگی در بین مجردان 3.19 در بین متأهل 3.30 محاسبه شده است که نشان میدهد افراد متأهل نسبت به مجرد به ویژگی سبک زندگی برندهای انسانی ورزش ایران معتقدند.
جدول(4-42)نتايج آزمون کروسکال والیس در سه گروه وضعیت تأهل

میانگین رتبه
خی دو
درجه آزادی
ارزشP
رقابت در افراد مجرد
رقابت در افراد متأهل
رقابت در افراد جدا از همسر
299.39
315.68
192.00
34909.5
2
0.30
تناسب اندام در افراد مجرد
تناسب اندام در افراد متأهل
تناسب اندام در افراد جدا از همسر
304.97
303.80
119.75
2.68
2
0.26
داده های جدول(4-42) نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین رقابت و تناسب اندام در بین رده های مختلف تأهل وجود ندارد(P>0.05)

فرضیه7 : بین گروه های سنی مختلف پژوهش از نظر ویژگیهای برند انسانی در ورزش تفاوت وجود دارد.
جدول(4-43) نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه بین گروه های سنی مختلف

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
ارزشP
تخصص ورزشکار
واریانس عوامل
واریانس خطا
8.261
259.415
3
603
2.754
.430
6.40
0.0
سبک رقابت
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.258
219.365
3
603
.419
.364
1.15
0.327
روحیه ورزشکاری
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.415
166.142
3
603
.472
.276
1.71
0.163
جذابیت فیزیکی
واریانس عوامل
واریانس خطا
3.477
221.767
3
603
1.159
.368
3.15
0.02
سمبل
واریانس عوامل
واریانس خطا
2.755
222.265
3
603
.918
.369
2.49
0.05
داستان زندگی
واریانس عوامل
واریانس خطا
.983
189.948
3
603
.328
.315
1.04
0.37
مدل نقش
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.211
145.297
3
603
.404
.241
1.67
0.171
نوع رابطه
واریانس عوامل
واریانس خطا
.701
127.634
3
603
.234
.212
1.105
0.347
عملکرد ورزشکار
واریانس عوامل
واریان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سبک زندگی، انحراف معیار، جذابیت فیزیکی Next Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت خدمات، کیفیت خدمت، تحلیل اهمیت عملکرد