پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، انتخاب بازار، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

كنترل اقدامات و كارهاي اين آيتم‌ها، بنا نهادند.
مجوز ويژه‌اي براي همه‌ي اقدامات از اين دست لازم است كه از قلمرو سوئد توسط يك نهادي انجام مي‌شود كه در كشور سوئدي قرار ندارد.
افراد سوئدي يا نهادهاي شركتي كه اقدامات فضايي را در قلمرو خارجي انجام مي‌دهند، بايستي اين مجوز را داشته باشند. اين مجوزها توسط دولت سوئد تعيين شده و مي‌توانند در شرايط مطرح شوند. هر مجوزي مي‌تواند توسط دولت سوئد بازگردانده شود .
اقدامات قانونگذاري توسط هيأت سوئدي براي فعاليتهاي فضايي كنترل مي‌شوند.
هر كسي كه عمداً يا از روي بي‌مبالاتي اقدامات فضايي را بدون مجوز انجام دهد، مي‌تواند به حداكثر يكسال زندان يا جريمه محكوم شود.
بدون اينكه در «فعاليتهاي فضايي» در درون شرايط معاهده‌ي فضاي ماورای جو كه ارسال موشك در آن فرض مي‌شود، شامل دريافت سيگنالهاي ارسالي توسط ماهواره به منظور ايستگاههاي زميني است،‌يا اطلاعات تخصيص يافته از همان ايستگاههاي زميني است.
قانون مشابهي به دولت سوئد حق بازپرداخت مبالغي را مي‌دهد كه به عنوان صدمه يا خسارت در اساس كنوانسيون مسئوليت از طرح قانوني مطالبه مي‌شود.
قانوني كه يك فهرست داخلي از قانون فعاليتهاي فضايي سوئد را تنظيم مي‌كند، توسط يك حكم اجرا مي‌شود كه قواعدي را تحت بررسي كاربري مجوز توسط هيأت ملي براي فعاليتهاي فضايي بيان مي‌دارد.
آيتم‌هاي فضايي و پيچيده در اين مقدار، دبيركل ملل متحد توسط وزارت امورخارجه‌ي سوئد، را بايستي مورد مشاوره قرار دهند.
آشكارا، بخاطر اين دستورالعمل داخلي، سوئد وظايفش را تحت قانون جهاني فضا تكميل و اجرا مي‌نمايد مخصوصاً آنهايي كه توسط معاهده‌ي فضايي ماورای جو و كنوانسيون ثبت اشیا تصريح مي‌شوند.

2-7)قانون فضای ماورای جو در انگلیس
بريتانياي كبير با حقوق فضاي ماورای جو، 1986، دومين كشور در اروپا در برپايي قانونگذاري فضايي مي‌باشد. با القاء اين قانون ،رشد مشاركت بخش‌هاي خصوصي در اقدامات فضايي با گرايش عمده در مسير خصوصي‌سازي در بسياري از بخش‌هاي خدماتي و شركتها ایجاد شده است. قانون فضاي ماورای جوشامل شرايطي است كه براي مثال: حوزه‌ي كاربري قانون، فعاليتهاي زير را خواه در انگلستان انجام شود يا جاي ديگر، شامل مي‌شود:
الف)ارسال يا پرتاپ يك هدف فضايي
ب)بهره‌برداري از يك هدف فضايي
ج)هر فعاليتي در فضاي ماورای جو وقتي كه اين فعاليتها توسط انگلیس، شركتهاي اسكاتلندي،‌يا هيأتهاي شركت‌كننده تحت قانون بخشي از بريتانياي كبير.
يك ماده‌ي قانوني ويژه ، به منظور مواردي از شرايط فضاي ماورای جو، اهداف فضايي، مطابق با معاهده‌ي فضاي ماورای جو، ارائه مي‌شود.
بين شرايطي كه مي‌تواند به موضوع يك مجوز توسط وزير خارجه ربط پيدا كند، متعاقب آن بايستي مشخص شود كه:
-امنيت ملي انگلستان حفظ شود.
-از هر تخلفي مربوط به تعهدات جهاني در انگلستان اجتناب شود.
-از تجاوز به اقدامات ديگر در موارد صلح‌آميز و بهره‌برداري از فضاي ماورای جو، اجتناب شود، و از تغييرات مغاير با محيط زمين در فضاي ماورای جو اجتناب گردد.
سه گروه آخر از شرايط، در عمل، براي رهنمودهاي داخلي در مسير شرايط قانون صلح جهاني مستند خواهد بود وقتي كه صنايع خصوصي مورد توجه قرار گيرند.
بيشتر، اين قانون بيان مي‌دارد كه وزير خارجه يك فهرست از آيتم‌هاي فضايي را حفظ خواهد كرد كه به طور ويژه توليد شده‌اند به طوري كه وزير خارجه به ضرورت آن در تعهدات جهاني انگلستان معتقد است. (مدرز،1991)

بخش هشتم : رهنمودهاي چند مليتي در درون ESA
در كنار ارائه‌ي قانون داخلي توسط هر كشور اروپاي غربي، بايستي توجه شود كه به فعاليتهاي چند مليتي كه بين كشورهاي متحد در ESA فرض شده، اين نوع از همكاري در سير قانون صلح جهاني مخصوصاً در رابطه با صنايع خصوصي را طراحي مي‌كند.
در زمان توسعه و پيشرفت سكوي پرتاپ آريان، يك برنامه‌ي غيرالزامي توسط ESA، كشورها را با انتخاب بازاريابي آريان در آريان اسپيس روبرو ساخت كه يك شركت محدود شده‌اي بود كه با قانون فرانسه اداره مي‌شود.
براي كنترل روابط آنها با آريان اسپيس توسط ESA، كشورهاي درگير يك بيانيه را امضاء كردند.
اين بيانيه، وظيفه‌ي حقوق فضايي جهاني را با اين بيان تحت تأثير قرار مي‌دهد كه، همه‌ي سكوهاي پرتاپ آريان بايستي براي كارهاي صلح‌آميز عمل كنند به علاوه توسط كشورهاي تحت تعهدشان براي نيازهايشان به علاوه پرتاپ توسط ESA براي پروژه‌هايشان، عمل كنند.
به علاوه، بيانيه تصريح مي‌دارد كه پرتاپهاي انجام شده توسط آريان اسپيس براي كشورهاي غيروابسته بايستي مطابق با شرايط صلح‌آميز عمل كنند، و بايستي توسط يك كميته‌ي كنترل فروش محافظت گردد كه قدرت ممانعت از يك معامله در مورد شاخه‌اي از وظايفش را داشته باشد. بنابراين،آريان اسپيس موظف به عمل در مسير دولت فرانسه است كه قادر به اجراي اين رهنمودهاست.
اين بيانيه بيش از يك شرط دارد كه مربوط به نيازهاي حقوق فضايي جهاني از يكسو و مشاركت صنايع خصوصي از سوي ديگر است. مطابق با كنوانسيون مسئوليت، فرانسه شرايطي را مطابق با ضوابط كشور پرتاپ كننده‌ي موشك برآورده مي‌سازد و مي‌تواند از لحاظ جهاني مسئول صدمات وارد، به دليل ارسال آيتم‌هاي فضايي با آريان اسپيس در مركز فضايي در ژنوا فرانسه باشد.در ارتباط با مضامين بيانيه، از يك‌سو، يك تاييديه توسط دولت فرانسه و مسئوليت آن در تحمل هزينه‌هاي اقتصادي بابت جبران خسارت، آريان اسپيس مجبور به بازپرداخت هر ضمانت پرداخت شده‌ي كمتر از 400 ميليون فرانك فرانسه در هر پرتاپ مي‌باشد.
به هر حال بيانيه‌ي بالا في‌نفسه امكان ندارد كه با توافق جهاني همراه باشد، من معتقدم كه اين امر كشورهايي را كه آن‌ را تصويب مي‌كنند به هم مربوط مي سازد و با تصويب آن شرايط آنرا در قوانين داخلي شان ارائه مي‌دهند. (بورلی،1988)

بخش نهم : ناحيه‌هاي عملياتي رهنمودهاي داخلي آينده
در ارتباط با ادغام قانون جهاني فضا در قوانين داخلي‌شان، و با نظارت بر اقدامات تكميل شده در هر كشور در اروپاي غربي، ما به طور خودكار ،مازاد بر قانون فعلي داخلي فضايي، نوع سوم اقدامات داخلي را كه در رابطه با مشاركت شركتهاي خصوصي در كارهاي فضايي است را متذكر مي‌شويم.
به هر حال، بايستي متذكر شويم كه ، همانطور كه اشاره كرديم اين نوع از فعاليت هنوز در مراحل آغازين خود است ، رهنمودها بر داشتن اقدامات فضايي و اجراي وظايف جهاني به منظور اقدامات قانونگذاري متمركز هستند.
در نتيجه‌ي رشد مشارکت صنایع خصوصی در اقدامات فضایی، قانون داخلي لازم است تا در آينده‌اي نزديك اضافه گردد و و آشكارا، متناسب با تدابير مشاركت ملل علاقمند قرار گيرند كه مربوط به:
-قانون مالي؛
-مسئوليتي براي صدمات ناشي از آيتم‌هاي فضايي مربوط به هيأتهاي خصوصي، قانون جبران خسارت فضا؛
-قانون مالکیت صنعتي و معنوی؛
-رهنمودهاي نتايج قانوني از اقدامات مستقيم سنجش از ره دور و پخش راديويي در ماهواره‌ها.
رهنمودهاي بين‌المللي در درون ساختار شوراي اروپا به علاوه در E.E.C مربوط به دريافت پخش راديويي در مرزهاي عرضي اروپا و سازمان بازار واحد اروپا به منظور مشاركت و آزادسازي مالي، تا آنجا كه پخش راديويي به طور مستقيم توسط ماهواره مورد توجه است، ايجاد شده‌اند.(برادا،1984)1

بخش دهم : نزاع هايي برسر قوانين

از آنجائي كه گرايشهايي در مسير خصوصي‌سازي اقدامات فضايي در كشورهاي مختلف وجود دارد، بر چنين كشورهايي اصرار شده تا قوانين داخلي را براي كنترل موارد مهم داخلي به علاوه مراقبت از اجراي وظايف جهاني ارائه دهند، و احتمال نزاع بر سر قوانين كه بايستي به طور مساوي رشد كرده باشند وجود دارد.
كشورهاي مسئول بسياري از انواع شرايطي را اجرا مي‌كند كه بايستي احتمال نزاع بر سر قوانين را اصلاح نمايند به طوري كه معاهده‌ي فضاي ماورای جو، مسئوليتي را برچند گروه از كشورها تحميل مي‌نمايد،براي توصيف كشور پرتاپ كننده‌ي موشك،كه توسط كنوانسيونهاي ثبت اشیا و مسئوليت ارائه شده است،گروههاي مختلف يك شكل از برخورد مربوط به آن را نشان مي‌دهند.
مسئوليت جهاني، در تطابق با ماده‌ي 6 در معاهده‌ي فضاي ماورای جو يك راه‌كار گسترده از كشورهاي شرح داده شده را نشان مي‌دهد مخصوصاً وقتي‌كه عبارت فعاليت عملي، بايستي به ادعاي يك شرط ثانويه متمايل باشد.
بنابراين كشورهاي پوياي فضايي بايستي براي اداره‌ي قانون كشوري خودشان به منظور محدودسازي حساسيتهايشان مورد حمايت قرار بگيرند. اگر انطباق گسترده‌ي جهاني به طور رايج امكان‌پذير نباشد، ممكن است بعضي از قوانين ارائه شده توسط كشورها براي سهولت در كاهش حساسيت جهاني اجرا شود و به طور عادي توسط سياست فضايي امریکا اجرا شده و منتظر تصويب قانون مي‌مانند. يك مثال از اين مورد كاهش عامل منطقه‌اي در قانون داخلي امریکا با تحريك نياز به مجوزامریکا براي ارسال يك آيتم فضايي است كه يك توافق داخلي امریکا با تحريك نياز به مجوز امریکا براي ارسال يك آيتم فضايي است كه يك توافقتحت كشور ديگري كهتحت كشور ديگري كه تحت تأثير قدرت مقتضي است، به انجام مي‌رسد.

بخش یازدهم : حفاظت و حمايت از فعاليتهاي اقتصادي خصوصي
حفاظت از موارد قانوني در هر دو قانون داخلي و جهاني بايستي يك پيش‌شرط براي رشد درگيري آنها ومقدار توسعه‌ي تجاري باشد و احراز نمايد، به طوري كه فعاليتهاي اقتصادي خصوصي در كشورهايي با سيستم مالي خصوصي به طور خودكار بايستي نيرويي براي بازاريابي فضايي باشد و توسعه به نوبه‌ي خود دليلي براي تداوم خواهد بود.
دولتهايي با سيستم مالي خصوصي در بخش حمل و نقل فضايي بايستي توافقاتي را با همكاري شان با ديگر كشورها به طور جهاني بدست آورد، به طوري كه شركتهاي خصوصي بايستي به سرمايه‌گذاري در اقدامات فضايي اهميت بدهند.
نهاد يك مديريت جهاني در سوء‌استفاده از منابع طبيعي ماه‌كه توسط توافقنامه‌ي ماه ارائه شد، ممكن است يك مثال درست از اين مورد باشد.
مذاكراتي كه توافقات قانوني را اداره مي‌كنند، همكاري جهاني بين امریکا‌ و چندين كشور ديگر در ارتباط با پروژه‌هاي امریکا براي يك ايستگاه فضايي را حكمراني مي‌نمايند و بايستي موارد غيرمستقيم جهاني زيادي را در نظر بگيرد.
استفاده‌ي معتبر از يك تسهيلات فضايي در آينده و بهره‌برداري نهايي از همان تسهيلات در يك عملكرد تجاري مستلزم هر مشاركت راسخ تشكيلات خصوصي است و بايستي مستلزم ضمانت موارد قانوني ويژه‌اي به طور كلي باشد به علاوه براساس داخلي در شروع توافقات توسعه‌اي بين دولتها و صنايع خصوصي، بر يك اساس داخلي اجرا خواهد شد و نتيجه‌ي اقدامات بايد در روي زمين روي دهد.
سياستمداران و قانونگذاران هم‌اكنون با پاسخ‌هاي موجود براي منازعات جهاني كه در درخواست تكنولوژيهاي فضايي است، و جوانب قانون خصوصي روابطي را بدست مي‌آورد حتي با وجودي كه مؤسسه‌ي قانوني فضايي جهاني قادر به ايجاد جامعه جهاني با ساختار اساسي در شروع اقدامات فضايي است.
به هر حال، دانش INTELSAT و ديگر سازمانهاي جهاني براي اداره‌ي مديريت جهاني و بهره‌برداري از درخواستهاي فضايي بنا نهاده شد كه پيش از اين بعضي تذكرات را در مورد رهنمودهاي جهاني در شكلهاي قانون خصوصي نشان مي‌دهد.(گلرو،1389)

فصل چهارم
ارتباطات ماهواره‌اي

بخش اول : مقدمه
اولين مورد فضايي مستند شده ارتباط توسط ماهواره بوده است. قلمروهاي عمده‌ي فضايي مزايايي را از تكنولوژي ماهواره‌اي بدست آوردند كه با رشد فنون و علوم ارتباطي تركيب شده است. مخصوصاً در اين شاخه از درخواستهاي فضايي، برنامه‌ي قبلي فضايي، در درجه‌ي بالايي قرار داشته كه تمايل به رسيدن رشد سريع دارد.
آينده‌ي ارتباطات توسط ماهواره، به يك اساس كامل از وضعيت فعلي سنجش از راه دور، مي‌رسد از آنجائي كه ارتباطات عمدتاً در خودپروازهاي فضايي از اهميت حياتي برخوردارند. به زودي اين شاخه‌‌ي مشخص از تكنولوژي فضايي مداركي را براي داشتن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بین الملل، مالکیت معنوی، حقوق مالکیت Next Entries پایان نامه رایگان درباره اظهار نظر حسابرس، حسابرس مستقل، اندازه شرکت، روش پژوهش