پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر، مکانیابی، توسعه شهری

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-8). وضعیت هیدرولوژی منطقه………………………………………………………………………………………………..50

3-8-1). .منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………………51

3-8-2 ). منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………………………………………………………..51

3-9). خاکشناسی منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………52

3-10). خصوصیات زلزلهخیزی محدودۀ مورد مطالعه……………………………………………………………………54

3-11) مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………..54

3-11-1) وجه تسمیه ……………………………………………………………………………………………………………………..54

3-12). مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………54

3-12-1). مرحله اول توسعه شهر نورآباد………………………………………………………………………………………..54

3-12-2). مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامي……………………………………………56

3-12-3). مرحله سوم توسعه شهر بعد از انقلاب تا سال1365……………………………………………………..57

3-12-4). مرحله چهارم توسعه شهر از دهه 1365 به بعد. ………………………………………………………….58

3-13). تغییر و تحولات جمعیت شهر……………………………………………………………………………………………..59

3-13-1). تراکم خالص و ناخالص جمعیت شهر نورآباد…………………………………………………………………60

3-13-2). بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت در شهر نورآباد…………………………………………………………..60

3-14). اقتصاد شهر………………………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری

4-1). مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-2). بررسی وضعیت تناسب عوامل اکولوژیکی منطقه………………………………………………………………64

4-2-1). وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………………………………………………..62

4-2-2). وضعیت تناسب شیب منطقه……………………………………………………………………………………………65

4-2-3). وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………………………………………………………………….66

4-2-4). وضعیت تناسب زمینشناسی منطقه………………………………………………………………………………..67

4-2-5). وضعیت تناسب بارش منطقه…………………………………………………………………………………………….69

4-2-6). وضعیت تناسب دما منطقه………………………………………………………………………………………………..70

4-2-7). وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه……………………………………………………………………………71

4-2-8). وضعیت تناسب خاک منطقه. …………………………………………………………………………………………..72

4-2-9). وضعیت تناسب پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه…. ……………………………………………..73

4-2-10). وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر…………………………………………………………………………..75

4-2-11). ترکیب کلیه لایههای عوامل اکولوژیکی منطقه. ……………………………………………………………76

4-3). مکانگزینی شهر نورآباد(براساس با مدل اکولوژیکی). …………………………………………………………77

4-4). مکانیابی بهینهی توسعه آتی شهر نورآباد براساس عوامل اکولوژیکی………………………………….84

4-5). پيامدهاي توسعه فيزيكي شهر نورآباد ………………………………………………………………………………….91

4-5-1). آلودگي آب. ………………………………………………………………………………………………………………………92

4-5-2). تخريب اراضي كشاورزي………………………………………………………………………………………………….92

4-6). نتیجهگیری. …………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-7). آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………………………97

4-8). ارائه پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………..98

منابع ومآخذ.. ………………………………………………………………………………………………………………………………….99

فهرست جداول

جدول 2-1): معیارهای مدل اکولوژیکی توسعه شهری ایران. ………………………………………………………..37

جدول 3-1 ): تراکم خالص و ناخالص شهر نورآباد طی سالهای 1385-1345. ………………………….60

جدول3-2: وضعیت شاغلین شهر نورآباد ممسنی طی سالهای 1385- 1345……………………………61

جدول 4-1): وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه………………………………………………………………65

جدول 4-2): وضعیت تناسب شیب منطقه. ………………………………………………………………………………….66

جدول 4-3): وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………………………………………………………….67

جدول 4-4: وضعیت تناسب زمین شناسی منطقه ………………………………………………………………………68

جدول 4-5: وضعیت تناسب بارش منطقه……………………………………………………………………………………69

جدول 4-6: وضعیت تناسب دما منطقه…………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-7: وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه ……………………………………………………………………..71

جدول 4-8: وضعیت تناسب خاک منطقه………………………………………………………………………………………73

جدول 4-9: وضعیت تناسب پوشش و کاربری اراضی منطقه……………………………………………………….74

جدول 4-10: وضعیت تناسب فاصله از شهر…………………………………………………………………………………..76

جدول 4-11: تعیین مناطق بهینه برای توسعه شهری………………………………………………………………….77

نقشه4-12: بررسی تناسب عوامل اکولوژیکی در مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد…………………….79

جدول 4-13: مکانگزینی شهر نورآباد براساس با مدل اکولوژیکی………………………………………………..86

فهرست اشکال(نمودارها)

نمودار 3-1 : روند تغییرات جمعیت شهر نورآباد طی سالهای 1385-1345………………………………..59

نمودار 3-2 : تراکم خالص و ناخالص شهر نورآباد طی سالهای 1385-1345……………………………..60

نمودار 3- 3: بررسی نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه………………………………………………62

فهرست اشکال( نقشهها)

نقشه 3- 1: موقعیت جغرافیایی شهر نورآباد ممسنی………………………………………………………………………40

نقشه3-2: ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………………………………………………………………………41

نقشه3-3: شیب منطقه……………………………………………………………………………………………………………………42

نقشه3-4: جهت دامنه منطقه………………………………………………………………………………………………………….45

نقشه3-5: زمین شناسی منطقه……………………………………………………………………………………………………….46

نقشه3-6: دما منطقه………………………………………………………………………………………………………………………..48

نقشه 3-7: بارش منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..49

نقشه 3-8: فاصله از رودخانه و مسیل……………………………………………………………………………………………..50

نقشه 3-9: خاکشناسی منطقه………………………………………………………………………………………………………….52

نقشه 3-10: توسعه ادواری نورآباد………………………………………………………………………………………………….55

نقشه 4-1: بررسی وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه برای مکانیابی توسعه شهری…….65

نقشه4-2: بررسی وضعیت تناسب شیب منطقه برای مکانیابی توسعه شهری……………………………..66

نقشه 4-3: بررسی وضعیت تناسب جهت دامنه منطقه برای مکانیابی توسعه شهری……………….67

نقشه 4-4: بررسی وضعیت تناسب زمینشناسی منطقه برای مکانیابی توسعه شهر………………….68

نقشه4-5: بررسی وضعیت تناسب بارش منطقه برا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فراواني، اولويت، کتابخانه‌هاي Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره همکاري، کتابخانه‌اي، خيلي