پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، سطح تحصیلات، حریم خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

مدل باقی می ماند، قابل توجه است یا خیر. که ریشه دوم میانگین مربعات خطای تقریب جز شاخص های مطلق می باشد(صادقپور و مرادی،1392).
3-8-4-2-2- شاخص های نسبی
این اندازه ها، مدل پیشنهادی را با برخی مدل های مرجع که به مدل استقلالی یا نول منسوب اند مقایسه می کنند.برخی اندازه های برازش نموی عبارتند از: شاخص توکر لوئیس، شاخص برازش نرمدار، شاخص برازش نسبی، شاخص برازش نموی، شاخص برازش تطبیقی. محققین می توانند شاخص های برازش نموی بزرگتر از0.9 را به عنوان سطوح قابل قبول برازش مدل به کار برند(صادقپور و مرادی،1392).
3-8-4-2-3- شاخص های تعدیل یافته
این شاخص ها به بررسی این امر می پردازد که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی و یا ایجاز را باهم ترکیب می کنند(هومن،1384).

جدول(3-3) معادل فارسی شاخص ها
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
RMSEA
شاخص برازندگی فزاینده
شاخص برازش نسبی
شاخص نرم شده برازندگی
Tucker-lewis
شاخص برازندگی تطبیقی
جذربرآورد واریانس خطای تقریب
منبع: دلدار(1393)

3-9- خلاصه فصل
در فصل سوم، روش شناسی پژوهش مطرح شد. پژوهش حاضر مطالعه ای کمی، توصیفی و کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. داده های تحقیق به وسیله ی پرسشنامه استخراج شده است و جامعه ی آماری این پژوهش، مشتریان مراجعه کننده به آژانس هواپیمایی نیکوپرواز، الماس پنج قاره و راشا جهان سیر می باشد. و تعداد 388پرسشنامه تکمیل و به عنوان نمونه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOS تجزیه و تحلیل شدند و پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1- مقدمه
در این فصل پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، با استفاده از نرم افزارهای 16 SPSSو 18AMOS از طریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. نتایج حاصل از این فصل برگرفته از داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه می باشد که در میان کاربران سه آژانس مسافرتی نیکوپرواز و راشا و الماس پنج قاره توزیع شده است. در این راستا ابتدا پس از جمع آوری داده ها، ویژگی جمعیت شناختی با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، بیان می شود. سپس تحلیل عامل تاییدی متغیر مستقل و وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، آنگاه با استفاده از نرم افزار SPSSضمن بررسی نرمال بودن توزیع آماری، همبستگی میان متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از نرم افزار AMOS فرضیه های پژوهش آزمون می شود.

4-2- تحلیل توصیفی داده ها
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه
این بخش به بیان ویژگی های جمعیت شناختی( جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل) پاسخ دهندگان پرسشنامه ی این تحقیق به تفکیک فراوانی، درصد نسبی و درصد تجمعی می پردازد.
4-2-1-1- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت
از بین افرادی که در این پژوهش شرکت کردند، 55.9 درصد زن و 44.1 درصد مرد بوده اند.

جدول(4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زن
217
55.9
55.9
مرد
171
44.1
100
مجموع
388
100

منبع: محاسبات حاضر

نمودار(4-1) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
منبع: خروجی spss محاسبات حاضر

4-2-1-2- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن
شرکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 2.6 درصد افراد زیر 20 سال، 25.8 درصد افراد بین 20تا 25 سال، 37.1درصد افراد بین 26تا30 سال، 15.5 درصد افراد بین 31 تا 35 سال، 14.9 درصد افراد بین 36 تا40 سال، 4.1 درصد افراد بالای 40 سال بودند. بنابر این بیشترین فراوانی جامعه آماری پژوهش مربوط به سنین 26 تا 30 سال می باشد.

جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن
سن
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
زیر20سال
10
2.6
2.6
20-25سال
100
25.8
28.4
26-30سال
144
37.1
65.5
31-35سال
60
15.5
80.9
36-40سال
58
14.9
95.9
بالای40 سال
16
4.1
100
مجموع
388
100

منبع: محاسبات حاضر

نمودار(4-2) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن
منبع: خروجیspss محاسبات تحقیق حاضر

4-2-1-3- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات
در پژوهش حاضر، 2.3 درصد شرکت کنندگان را افرادی با تحصیلات زیر دیپلم، 26.5 درصد دیپلم، 26.5 کاردانی، 38.1 کارشناسی، و 6.4 درصد را افرادی با سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر تشکیل داده اند. این آمار نشان می دهد که اکثریت شرکت کنندگان در این تحقیق دارای تحصیلات کارشناسی می باشند.

جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
زیردیپلم
9
2.3
2.3
دیپلم
103
26.5
28.9
کاردانی
103
26.5
55.4
کارشناسی
148
38.1
93.6
کارشناسی ارشد و بالاتر
25
6.4
100
مجموع
388
100

منبع: محاسبات حاضر

نمودار(4-3) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات
منبع: خروجی spss محاسبات تحقیق حاضر

4-2-1-4- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر شغل
47.4 درصد از افراد شرکت کننده در این تحقیق شاغل و 52.6 درصد غیر شاغل بودند. بنابر این تعداد افراد غیر شاغل شرکت کننده در پژوهش کمی بیشتر از افراد شاغل بوده است.

جدول(4-4) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر شغل
شغل
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
شاغل
184
47.4
47.4
غیرشاغل
204
52.6
100
مجموع
388
100

منبع: محاسبات حاضر

نمودار(4-4) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر شغل
منبع: خروجی spss محاسبات تحقیق حاضر

4-2-1-5- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تاهل
پراکندگی شرکت کنندگان از نظر تاهل به این ترتیب بوده است که 53.4 درصد افراد متاهل ، 45.4 درصد افراد مجرد و 1.3 درصد نیز جدا شده بودند. توزیع فراوانی نشان می دهد که افراد متاهل بیشترین فراوانی را در این پژوهش داشتند.

جدول(4-5) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تاهل
تاهل
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
متاهل
207
53.4
53.4
مجرد
176
45.4
98.7
جداشده
5
1.3
100
مجموع
388
100

منبع: محاسبات حاضر

نمودار(4-5) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تاهل
منبع: خروجی spss محاسبات تحقیق حاضر

4-3- تحلیل استنباطی داده ها
بعد از تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، به تحلیل استنباطی دادهها پرداخته میشود. در تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار میگیرند. اما پیش از آزمون فرضیه ها می بایست با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی عوامل و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه را مورد آزمون قرار دهیم.

4-3-1- آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه)
روشهای مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است. سوالات تحقیق حاضر دارای اعتبار است زیرا اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شده اند .
به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری نیز روش های مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است. سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شود. اگر چه حداقل مقدار قابل قبول برای این ضریب باید 0.7باشد اما مقادیر 0.6 و حتی 0.55 نیز قابل قبول است(دلدار،1393). این ضریب برای پرسشنامه ای که برای این تحقیق استفاده شده است به شرح زیر است:
جدول(4-6) آلفای کرونباخ عوامل جهت بررسی پایایی پرسشنامه
عامل
تعداد سوالات
روش سنجش
آلفای کرونباخ(درصد)
قدرت نام تجاری
4
لیکرت 5 نقطه ای
91.2
حریم خصوصی
3
لیکرت 5 نقطه ای
90.8
امنیت
3
لیکرت 5 نقطه ای
87.7
سفارشی سازی
3
لیکرت 5 نقطه ای
87.8
آشنایی با سایت
3
لیکرت 5 نقطه ای
90.3
تجربه خرید اینترنتی
3
لیکرت 5 نقطه ای
91.1
اعتماد الکترونیک
8
لیکرت 5 نقطه ای
91.4
کل سوالات پرسشنامه
27
لیکرت 5 نقطه ای
90.4
منبع: محاسبات حاضر

از آنجا که قدرت نام تجاری، حریم خصوصی، امنیت و سفارشی سازی جز ویژگی های سایت می باشند و آشنایی با وب سایت و تجربه خرید اینترنتی جز ویژگی های کاربر می باشد، آلفا کرونباخ ویژگی های سایت و ویژگی های کاربر نیز محاسبه شد و ضریب آلفا کرونباخ برای ویژگی سایت 83.8 وبرای ویژگی کاربر 79.75 می باشد.
همان طور که مشخص است، با توجه به ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای کل پرسشنامه و برای هر بخش از سوالات که مربوط به عامل خاصی می شود، پایایی پرسشنامه در مجموع و در هر بخش در حد قابل قبولی می باشد. چرا که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای همگی آنها بالاتر از 0.7 می باشد.

4-3-2- مدل های اندازه گیری( تحلیل عاملی تاییدی) متغیرهای تحقیق
پیش از واردشدن به مرحله آزمون فرضیه ها و ارزیابی مدل ساختاری تحقیق، لازم است از صحت مدل اندازه گیری حوزه تحقیق اطمینان حاصل شود. این کار از طریق تحلیل عاملی تاییدی و با هدف تایید مدل های نظری صورت می گیرد و این که بدانیم آیا داده ها یا مدل های نظری ارائه شده و به اندازه کافی برازش دارند یا نه؟ لذا در ادامه تحلیلعاملی تایید در مورد کلیه عوامل مکنون و مشهود صورت می پذیرد.

4-3-2-1- مدل اندازه گیری ویژگی های سایت
همانطور که در فصول قبل اشاره شد ویژگی های سایت شامل چهار بعد قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت و سفارشی سازی می باشد که در جدول 4-7 آمده است.
جدول(4-7) مشخصات مولفه های تشکیل دهنده ویژگی های سایت
ویژگی های سایت
علامت اختصاری
شاخص ها
قدرت برند
Brand
q1b1-q4b4
حریم خصوصی
Harim
q5h1-q7h3
امنیت
Amniat
q8am1-q10am3
سفارشی سازی
Sefareshi
q11s1-q13s3

نمودار(4-6) آزمون مدل اندازه گیری ویژگی های سایت
منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر
جدول(4-8) شاخص های برازش ویژگی سایت
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
RMSEA
0.979
0.972
0.997
0.995
0.997
0.022

منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر

براین اساس اگر CFI، TLI، IFI، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است(صادق پور و مرادی،1392). بنابراین الگوی مفهومی تحقیق دارای برازش مناسب میباشد.

4-3-2-2- مدل اندازه گیری ویژگی های کاربر
با توجه به پیشینه تحقیق که در فصول گذشته نیز به آن اشاره شد، ویژگی های کاربر شامل دو بعد آشنایی با وب سایت و تجربه خرید اینترنتی می باشد مشخصات ویژگی کاربر در جدول زیر آمده است.

جدول (4-9) مشخصات مولفه های تشکیل دهنده ویژگی های کاربر
ویژگی های کاربر
علامت اختصاری
شاخص ها
آشنایی با وب سایت
Ashnaei
q14ash1-q16ash3
تجربه خرید اینترنتی
Tajrubeh
q17t1-q19t3

نمودار(4-7) آزمون مدل اندازه گیری ویژگی کاربر
منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر

همانطور که در نمودار4-7 مشاهده می شود، تمامی متغیرهای دارای بار عاملی مناسب بوده و در سطح 0.001 معنی دار می باشند.
جدول(4-10) شاخص های برازش ویژگی کاربر
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
RMSEA
0.993
0.986
0.998
0.996
0.998
0.035

منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر
براین اساس اگر CFI، TLI، IFI، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است(صادق پور و مرادی،1392). بنابراین الگوی مفهومی تحقیق دارای برازش مناسب میباشد.

4-3-2-3- مدل اندازه گیری متغیر وابسته اعتماد الکترونیک

جدول(4-11) مشخصات مولفه اعتماد الکترونیک
متغیر وابسته
علامت اختصاری
شاخص ها
اعتماد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی، خدمات گردشگری، معادلات ساختاری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمان، ایجاد اشتغال، تحلیل اطلاعات، تسهیلات مالی