پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، فرد جامعه، شناخت علم

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم
روش تحقيق

مقدمه
الگو و ماهيت تحقيق در علوم انساني و علوم تربيتي از علوم مادي وفيزيكي گرفته شده است و هدف آن حقيقت يابي وفهم جوئي مي باشد. بعبارت ديگر تحقيق را مي توان كوششهاي سازمان يافتهاي تلقي كرد كه محقق را درروشن سازي حقيقت يك موضوع ياري مي كند (بست، 1374).
«روش» یکی از ویژگیهای اصلی تحقیق علمی است در واقع بخش عمده ای از داوری و ارزیابی یک تحقیق میزان روشمند بودن است. در این فصل روش بررسی موضوع به تفکیک موضوعات آن ارائه شده است
دستيابي به هدف‌هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني كه با روش‌شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است كه اعتبار مي‌يابد نه موضوع تحقيق (خاكي، 1384، ص 155). بر همين اساس به منظور جمع آوري داده ها در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.

1-3- روش بررسي
به روشهای مختلفی می توان اطلاعات را گردآوری کرد روشهای ارتباطی و روشهای مشاهده از جمله روشهاي اصلی گردآوري دادههای اوليه هستند در روشهاي ارتباطی: از طريق پرسيدن از مردم انجام مي شوند و به شكل پرسشنامه یا مصاحبه، شفاهي یا کتبي انجام ميشوند.
در روش ارتباطي، مصاحبه نمایانگر یک ارتباط متقابل اجتماعی است بنابراین جوابهای پاسخگويان بستگی به میزان درک آنها از سوالات مصاحبه کنندگان دارد .همین قضیه در مورد مصاحبه کننده نیز وجود دارد .با اين وجود محقق مي تواند با انتخاب و آموزش مصاحبه کننده ، کنترل بیشتری بر ادراکات او در مقایسه با مصاحبه شونده داشته باشد . در اين تحقيق از دو روش استفاده شده است.
1-1-3-روش اسنادي يا كتابخانهاي
در بخش چارچوب نظري تحقيق، استفاده از روش اسنادي وكتابخانه اي اجتناب ناپذير است. از اين رو در اين تحقيق با مراجعه به كتابها، مقالات، پايان نامه ها وپژوهشهاي مختلف، به بررسي ديدگاهها و نظريات انديشمندان و صاحبنظران در رابطه با تعهد سازماني، رضايت شغلي و ارتباط آنها با يكديگر پرداختهايم.

2-1-3- روش پيمايشي
مهمترين روش به كار رفته در اين تحقيق روش پيمايشي است. روش پيمايشي روشي است براي گرد آوري داده ها، كه در آن از گروههاي معيني خواسته مي شودتا به تعداد از مشخصي پرسش كه براي همه يكسان است پاسخ دهند. پاسخهاي جمع آوري شده مجموعه اطلاعات تحقيق را تشكيل مي دهند(بيكر، 1377، ص196).

2-3- جامعه آماري
براي رسيدن به اهداف تحقيق، جامعه آماري اين تحقيق را تهيه كنندگان معاونت صدا در سال جاری(1390) است.
واحد و سطح تحلیل:
واحد مشاهده و واحد تحلیل در پژوهش حاضر فرد است و تحلیل نیز در سطح خرد است.
3-3- روش نمونه‌گيري
وقتي يك مطالعه پژوهشي براي تاييد يا رد يك فرضيه به اجرا در ميآيد و نتيجه تحقيق به جمعيت تعميم داده ميشود بهترين نوع نمونهگيري، نمونهگيري احتمالي است كه در آن شانس انتخاب هر فرد جامعه آماري برابر است. در اين تحقيق ا از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده ميشود.

4-3- حجم نمونه و روش محاسبه آن
جامعه آماري مورد نظر ما در اين تحقيق، تهيه كنندگان معاونت صداي صدا و سيماي تهران است. با توجه به امكانات تحقيق و عدم ضرورت سرشماري كامل، ميخواهيم از ميان اين افراد تعدادي را به عنوان نمونه انتخاب كرده و با قبول اين پيشفرض كه، با رعايت نكات لازم
(انتخاب ميزان خطاي قابل قبول) ميتوان پذيرفت كه، نمونهاي كه به صورت تصادفي انتخاب شده، نماينده جامعه است و به همين دليل اطلاعات به دست آمده از اين نمونه ميتواند قابل تعميم به كل جامعه آماري باشد.
در برآورد تعداد نمونهاي كه براي بررسي موضوع مورد مطالعه كفايت كند، عوامل متعددي دخيل هستند كه مهمترين آنها عبارتند از اينكه بخواهيم با چه اطميناني نتايج تحقيقي حاصله از نمونه را به كل جامعه تعميم دهيم، هرچه اين دقت و اطمينان بيشتر باشد نياز به حجم نمونه بيشتري خواهد بود. معمولا در پژوهشهاي اجتماعي حداقل سطح احتمال را 95% ميگيرند كه در آن d كه همان درجه اطمينان است برابر با 05/0 خواهد بود از ديگر عواملي كه در برآورد حجم نمونه اثر گذار است، ميزان تغييرات مربوط به مهمترين متغير تحقيق است يا به عبارت ديگر همان واريانس مهمترين متغير است كه در تحقيق حاضر متغير وابسته ماست. هر چه جامعه بر اساس متغير مورد نظر همگني بيشتري داشته باشد، حجم نمونه انتخابي كمتر و هرچه ناهمگنتر باشد، حجم نمونه بيشتر خواهد بود.

به جز عوامل فوق در ادامه و با استناد به منبع زير:
توصیه هایی وجود دارد که نشان دهنده ی حداقل تعداد آزمودنیها ی مورد نیاز برای پژوهش است :
برای پژوهشهای توصیفی نمونه ای با حجم حداقل 100 نفری ضروری است ، در پژوهشهای از نوع همبستگی حداقل حجم نمونه 50نفر برای بیان چگونگی رابطه ، ضرورت دارد . برای پژوهشهای از نوع علی – مقایسه ای از نوع تحقیق حاضر حجم نمونه حداقل 30 نفری توصیه می شود (علی ، دلاور.1380).
در تحقیق حاضر برای افزایش دقت نمونه گیری، کاستن خطاهای احتمالی و حجم نمونه کافی در نهایت حجم نمونه را برابر با 50 نفر درنظر گرفتهایم. اين مقدار نمونه به صورت درصدي از حجم كل جامعه آماري است كه برابر 400 نفر است.

5-3- پايايي و اعتبار تحقيق
پس از طراحي پرسشنامه، جهت اطمينان از پرسشنامه، بايد اعتبار(روايي) و پایایی آن مورد آزمون قرار گيرد. اعتبار(روايي)به آن حد اطلاق مي شود كه فرايند اندازه گيري فاقد هر گونه خطاي سيستماتيك وتصادفي باشد وپايايي به آن حد اطلاق مي شودكه فرايند اندازه گيري فاقد هرگونه خطاي تصادفي باشد (سرمدوبازرگان وحجازي ،1376).
در واقع مي توان گفت پرسشنامه اي داراي اعتبار است كه همان چيزي را بسنجد كه مورد نظر است. بنابراين اعتبار يك پرسشنامه به كاربرد آن براي سنجش مورد بررسي بر مي گردد برای محاسبه اعتبار سنجه ها و متغیرهای مورد نظر از اعتبار صوری ( مشورت و نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور و محققان دیگر) و اعتبار محتوا ( ابزار اندازه گیری مفهوم مورد نظر و تمام جنبه های تحقیق را پوشش دهد) استفاده می شود. زمانی که بین محققان یک رشته در مورد سنجه ، توافق بالایی وجود دارد تکیه بر اعتبار صوری کافی به نظر می رسد .
منظوراز پایایی پرسشنامه ميزان سازگاري نتايج حاصل ازاجراي پرسشنامه در دو محيط نسبتا˝ مشابه است. هر چه ميزان اين سازگاري بيشتر باشدمشخص است كه پايايي پرسشنامه نيز بيشتر خواهد بود. بعبارت ديگر پايايي يعني اينكه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان، نتايج يكساني بدست بياورد. پرسشنامه تهيه شده طي دو مرحله پيش آزمون یا پری تست شد و در نتيجه اعتبار صوري پرسشنامه از سوي اساتيد و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و براي سنجش پايايي دادهها نيز از روش توافق داخلي استفاده شد. مهمترين شاخص توافق داخلي آزمون كرونباخ است. همچنين جهت نهايي كردن پرسشنامه قبل از تجزيه و تحليل دادهها، مجدداً پايايي گويهها مورد محاسبه قرار گرفت.
ابتدا محاسبه پایایی میزان 8354/0 را نشان داد. در نهایت پس از گردآوری اطلاعات اصلی میزان پایایی در مورد سوالات اصلی مربوط به چارچوب نظری به میزان 8965/0 به دست آمد.

6-3- تکنيك گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات در روش پيمايش مرحلهاي بسيار مهم است كه آزمودن فرضيهها بر اساس دقت گردآوري اطلاعات امكانپذير است. قبل از گردآوری داده ها ، پاسخ به سوالات زیر میتواند راهگشا باشد:
 چه نوع داده هايي بايستي گردآوري شود؟ داده ها چگونه گردآوري شود؟   منبع يا منابع تأمين هزينه كيست؟  داده ها در چه زماني گردآوري شود؟ داده ها را چه كساني گردآوري ميكنند؟
  گردآوري داده ها به چه مواد و ابزاري نياز دارد؟ چه مقدار هزينه براي گردآوري داده ها و تفسير آنها لازم است؟
در اين پژوهش از داده های نسبتاً کمی به صورت تکنيك مصاحبه همراه با پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل دسته اي از پرسشهاست كه برطبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد ارائه مي شود و پاسخگو بر اساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معين در مورد موضوعي مشخص است.
گردآوري اطلاعات به صورت مقطعي است. همچنین از ابزارهای یادداشت برداری کاغذ و خودکار و … استفاده شده است.

7-3- تجزيه و تحليل اطلاعات
اطلاعاتي كه از طريق پرسشنامه جمعآوري شده است، به تفكيك براي هر سوال استخراج، طبقهبندي و در صورت لزوم مقولهبندي و پس از كدگذاري و ورود اطلاعات به رايانه به وسيله نرمافزار spss20 پردازش شد. براي بررسي فرضيهها، با توجه به سطح اندازهگيري متغيرها، از آزمونهاي مختلفي استفاده شده است. داده‌هاي به دست آمده از طريق پرسشنامه با استفاده از دو روش آمار توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار میگیرند.

فصل چهارم
يافتههاي تحقيق

در این فصل یافته های تحقیق به صورت جدولهای توصیفی آورده شده است.
الف- جدول‌هاي توصيفي
جدول شماره 1- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره مولفههای سطح فردی
مولفههای سطح فردی:
علاقه برنامه سازبه مسائل هنری، آزادی عمل تهیه کننده، ترس از انتقاد و شکست، همکاری و تعامل گروهی، اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران، علاقهمندی اعضاء گروه، در نظر گرفتن مخاطب، قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران

مولفه های سطح فردی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران
16
52
32

آزادی عمل تهیه کننده
70
30

در نظر گرفتن مخاطب
44
46
6
4

ترس از انتقاد و شکست
36
50
12
2

انعطافپذیری برنامه ساز
40
46
10
4

علاقهمندی اعضاء گروه به كار در راديو
32
62
6

همکاری و تعامل گروهی
14
28
26
8
24
قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران
8
26
46
14
6

جدول شماره 2- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر ای برنامهسازی خلاق در رابطه با مولفههای سازمانی
مولفههای سطح سازمانی:
مولفه های سطح سازمانی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
انعطافپذیری سازمان در پرداخت موضوع
46
38
14
 
2
رعایت حق تألیف تهیه کننده از سوی سازمان.
16
16
54
10
4
برآورد مالی برنامه بر اساس ساختار برنامه
32
58
6
2
2
تخصص مدیران بخشهای رادیو
36
30
34
 
 
وجود استانداردهای کیفی برای تهیه کننده
36
40
16
4
4
سیستم پاداش و تشویق
44
54
2
 
 
دستورالعمل های سازمان
48
46
6
 
 
موضوعات از طرف سازمان تعیین میشود.
4
46
40
8
2
معاونت برنامه ریزی بر روی خلاقیت و برنامه سازی تاثیر دارد
30
46
22
2
 
استخدام رسمی
4
34
50
10
2
استخدام قراردادی
2
24
54
18
2
استخدام برنامه ای
40
30
14
10
6
نظر و دانش مدیر شبکه
16
16
44
10
14
نظر و دانش مدیر پخش
30
34
24
4
8
نظر و دانش مدیر تولید
64
24
8
 
 
وجود استانداردهای کیفی برای تهیه کننده، عدم تخصص مدیران رادیو، سیستم پاداش و تشویق، دستورالعمل های سازمان، برآورد مالی برنامه بر اساس ساختار برنامه (الف،ب، ج، د)، رعایت حق تألیف تهیه کننده از سوی سازمان، تعداد تهیه کننده در یک شبکه رادیویی، انعطافپذیری سازمان در پرداخت موضوع،طریقه استخدام برنامهسازان، دانش مدیرلن در ردههای مختلف

جدول شماره 3- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در رابطه بامولفههای تاثیرگذار

مولفههای تاثیر گذار:
داشتن هدف مشخص برای هر برنامه، آشنایی با موسیقی و افکتهای صوتی، انسجام در برنامه، پرهیز از پرداخت کلیشهای به موضوع، مصاحبه با افراد متخصص و آگاه، توجه به تقویم زمانی مناسبتها
مولفه های تاثیرگذار بر برنامه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
آشنایی با موسیقی و افکتهای صوتی
52
44
4
 
 
مدت زمان لازم برای تهیه یک برنامه
40
26
26
8
 
مصاحبه با افراد متخصص و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ساختار سازمانی، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان درصد تجمعی، توزیع فراوانی