پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، شرکت حمل و نقل، سوانح طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124
4-6 دایره در طراحی نشانه …………………………………………………………………………………………………………………. 126
4-7 كاركرد شكل دايره درطراحي نشانه …………………………………………………………………………………………….. 128

4-8 رمز هندسی مربع …………………………………………………………………………………………………………………………. 130
4-9 مربع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
4-10 ساختمان نشانهها و همانندي آن با نقوش هندسي در طراحي نشانه ……………………………………… 133
فصل پنجم: نتایج
5-1 نتایج آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
5-1-1 نمونههای از تصاویر جامعآماری انواع نشانه ………………………………………………………………………….. 138
5-1-1-1 نشانههای شمایلگون …………………………………………………………………………………………………………. 138
5-1-1-2 نشانههای نوشتاری ……………………………………………………………………………………………………………… 139
5-1-1-3 نشانههای تلفیقی ………………………………………………………………………………………………………………… 140
5-1-2 نمونههای از تصاویر جامعآماری نشانههای شمایلگون دارای نقشمایه ……………………………….. 142
5-1-3 نمونههای از تصاویر جامعآماری نشانههای انتزاعی دارای نقشمایههای هندسی ……………………. 146
پیوست
نشانه های جامع آماری …………………………………………………………………………………………………………………… 152

منابع
کتابها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 178
مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183
پایاننامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185

فهرست جداول
جدول 5-1. توزیع فراوانی انواع نشانه …………………………………………………………………………………………………. 141
جدول 5-2. توزیع فراوانی نشانههای شمایلگون دارای نقشمایه به تفکیک نوع نقشمایه ………………. 145
جدول 5-3. توزیع فراوانی نشانههای انتزاعی دارای نقشمایههای هندسی از نظر شکل هندسی ……… 149

فهرست تصاویر
2-1 سنجاب در نشانه صندوق پس انداز ……………………………………………………………………………………………….. 18
2-2 شیر در نشانه کارخانهی اتومبیل سازی ……………………………………………………………………………………….. 18
2- 3 گاو در نشانه تولیدکننده ی لبنیات ……………………………………………………………………………………………… 18
نمودار2-1 ساختار سه وجهی در بازنمایی نشانه …………………………………………………………………………………… 19
نمودار 2-2 به کارگیری عوامل ثابت و قطعی در طراحی و ساخت نشانه …………………………………………….. 22
2- 4 نشانه فروشگاه Club Med …………………………………………………………………………………………………………… 26
2- 5 نشانه بیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2- 6 نشانه Compagnie Generale Maritime ……………………………………………………………………………….. 26
2- 7 نشانه فروشگاه de ville Bazar de L Hotel ……………………………………………………………………………… 27
2- 8 نشانه مارک پوشاک Louis Vuitton ………………………………………………………………………………………… 27
2- 9 نشانه بیمهی Credit Agricol …………………………………………………………………………………………………… 27
2- 10 نشانه انتشارات Hachette …………………………………………………………………………………………………………. 27
2- 11 نشانه eBook service ……………………………………………………………………………………………………………… 28
2- 12 نشانه طراح جواهرات Cartier ………………………………………………………………………………………………….. 28

2- 13 نشانه فروشگاه بزرگ و زنجیرهای Lafayette ……………………………………………………………………………. 28
2- 14 نشانه طراح پوشاکNew Man ………………………………………………………………………………………………….. 28
2- 15 نشانه ایوسن لوران طراح پوشاک ……………………………………………………………………………………………….. 29
2- 16 نشانه کوکا کولا …………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2- 17 نشانه پودر شکلاتسازی …………………………………………………………………………………………………………….. 31
2- 18 نشانه گمرک ایران ……………………………………………………………………………………………………………………… 31
2- 19 نشانه شرکت توانیر ……………………………………………………………………………………………………………………… 31
2- 20 نشانه کارخانه پژو ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2- 21 نشانه تولیدکنندهی پوشاک ورزشی …………………………………………………………………………………………… 34
2- 22 نشانه کارخانه میشلن …………………………………………………………………………………………………………………. 34
2- 23 نشانه مکینتاش …………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2- 24 نشانه فرهنگ لغت لاروس ………………………………………………………………………………………………………….. 35
2- 25 نشانه شرکت حمل و نقل شهر پاریس حومه …………………………………………………………………………….. 35
2- 26 چرخ دنده، جزیی از تصویر …………………………………………………………………………………………………………. 37

2- 27 نشانه کارخانهی خودروسازی سیترون ……………………………………………………………………………………….. 37
2- 28 نشانه مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ………………………………………………………………………………………………… 38
2- 29 نشانه تولیدکنندهی پوشاک نایک ………………………………………………………………………………………………. 41
2- 30 نشانه تولیدکننده استیکرها موتورهای مسابقهای ………………………………………………………………………. 43
2- 31 نشانه تولیدکنندهی آب معدنی ………………………………………………………………………………………………….. 43
2-32 نشانه کارخانهی Wagons – Lits ………………………………………………………………………………………………. 44
2- 33 روغن نباتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2- 34 نشانه کارخانهی روغن نباتی ………………………………………………………………………………………………………. 44
2- 35 نشانه تولیدکننده زیرپوش ………………………………………………………………………………………………………….. 45
2- 36 نشانه تولیدکننده زیرپوش ………………………………………………………………………………………………………….. 45
2- 37 نشانه تولیدکننده قهوه ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
2- 38 نشانه تولیدکننده بیسکوت …………………………………………………………………………………………………………. 46
2- 39 نشانه آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2- 40 نشانه سازمان عمران اراضی غرب تهران …………………………………………………………………………………….. 48

2- 41 نشانه انجمن مبارزه با سوانح طبیعی …………………………………………………………………………………………. 48
2- 42 نشانه پروژه آمارگیری سفرهای شهری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هنر اسلامی، دال و مدلول، هنر ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تخت جمشید، بانک کشاورزی، شهرداری تهران