پایان نامه با کلید واژگان توانمند سازی، اعضای هیئت علمی، عملکرد مدیران، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

ـ 1 مدل دریافت شنودی را نشان می دهد.

نمودار 2 ـ 1: مدل دریافت شنودی سبک های شنود (استواری، 1388).

دو تن از خبرگان ارتباطات، سه سبک متفاوت شنود را مورد شناسایی قرار داده اند. بررسی های آنان برای این منظور نشان می دهد که آدمیان ترجیح می دهند اطلاعاتی را بشنوند که با سبک شنودی شان سازگار باشد. آن ها چنین تمایل دارند به گونه ای صحبت کنند که با سبک شنودی شان جور باشد.
سبک های سه گانه شنود: نتیجه ای95، چرایی 96 و رویه ای 97نامیده می شوند (استواری، 1388).
1. سبک نتیجه ای: برخی حاشیه رفتن را دوست ندارند؛ آنان علاقمندند نتیجه پیام ارتباطی را در آغاز بدانند. رفتارهای مثل رک و صریح بودن، عملگرا بودن، حالگرا بودن، تمایل داشتن به حل مسئله و تمایل به دانستن هر قضیه بیانگر افراد با سبک نتیجه ای است.
2. سبک چرایی: آدم های دلیل گرا می خواهند منطق آنچه را کسی بیان می کند بدانند این افراد پیش از اینکه نظری را بپذیرند باید متقاعد شده باشند.
3. سبک فرآیندی: شنوندگان فرآیندی دوست دارند موضوعاتی را با ویژگی های مردم گرایی، کسب اطلاعات کامل، کیفیت گرایی، آینده نگری، تودار و فایده گرا به تفصیل مورد بحث قرار دهند (استواری، 1388).
ج) باز خورد:
بازخورد روندی است که به وسیله آن دریافت کننده از طریق واژگان کلامی و غیر کلامی درک خود را از پیام ارسالی به فرستنده منتقل می کند و حلقه های بازخورد تعیین می کنند که پیام ارسالی به درستی تعبیر و دریافت شده است یا خیر.

مهارت های بازخوردی:
برگشت نتیجه پیام به فرستنده به طوری که فرستنده پیام از وضعیت ارسال پیام و دریافت آن آگاه باشد. اهمیت بازخورد به منظور هماهنگی انجام کار وضعیت طرفین (فرستنده و گیرنده) کنترل، دقت، ایجاد رابطه قویتر و ارائه پیشنهاد از ناحیه طرفین در سازمان لازم و ضروری است (استواری، 1388).
پژوهش های داخل کشور
* پاپیان (1373) در تحقیقی تحت عنوان میزان مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه های صنعتی شهر تهران در فرآیند تصمیم گیری در خصوص مدیران گروه های آموزشی دریافت که: بین شیوه تصمیم گیری مشورتی و قدرت اجبار رابطه معکوس وجود دارد، در حالی که رابطه بین شیوه تصمیم گیری مشوررتی و قدرت پاداش مستقیم است.

* طوسی (1377) در مقاله ای تحت عنوان” بهتر کردن سازمان و مشارکت کارکنان” بیان می کند که: برتر کردن کیفیت زندگی کاری و فراهم آوردن مشارکت واقعی و معنی دار همه کارکنان، وسیله ای است کار آمد برای پاسخگویی به دگرگونی های سریع و توقعات رو به فزونی سازمان ها مشارکت کارآمد و موثر می تواند سودمندی های نمایانی در بهره وری سازمان و رضایت و خشنودی کارکنان پدید آورد و طی پژوهش های انجام شده میل به مشارکت، بستگی به آگاهی، شناخت، سطح تحقیقات و مهارتهای آنها دارد.

* محمدی (1380) در تحقیقی تحت عنوان” ارزیابی راههای توانمند سازی کارکنان دانشگاه بیرجند” به توصیف و تحلیل توانمند سازی که به عنوان شیوه مناسب انگیزش در عصر حاضر شناخته شده است پرداخته است.
بدین ترتیب که ضمن تشریح رویکردها، ابعاد و عوامل موثر راههای مختلف توانمند سازی را بررسی می نماید. این پژوهش غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، پاداش مبتنی بر عملکرد، مدیریت مشارکتی، سیستم پیشنهادها، تشکیل تیم های کاری و مشارکت در هدف گذاری را به عنوان راههای اصلی توانمند سازی مورد ارزیابی قرار می دهد. که در این میان نتایج تحقیق از تاثیر موارد فوق بجز تیم سازی حکایت دارد.

* نبیئی (1380) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی میزان جاذبه های مدیریت در مدارس راهنمایی” می نویسد: ادارات آموزش و پرورش با سهیم کردن مدیران آموزش که خود به نوعی نماینده دبیران آموزشگاه خود هستند و با اقدام مشارکت جویانه در اتخاذ تصمیم های جدید می توانند موجب رشد شخصیت، خود رهبری و بالا بردن توان کاری، افزایش انگیزه و رغبت، نوآوری، خلاقیت و یافتن راهها و روش های بهتر انجام کار مدیران شوند و باعث بالا رفتن احساس تعهد آنها را به کار سازمان موجب می شوند.

* پورپیر علی (1382) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی رابطه میزان مشارت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیر های مدیریتی با سطح روحیه آنها در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان دریافت که: بین میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با سطح روحیه آنها رابطه وجود دارد. بیشترین میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری مدیریتی مربوط به تصمیم گیری پژوهشی و کم ترین میزان مشارکت مربوط به تصمیم گیری پژوهشی و کم ترین میزان مشارکت مربوط به تصمیم گیری آموزش می باشد.

* غلامحسین پور انوری و ملکی آوار سین (1383) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی رابطه مشارکت دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه مراغه دریافتند که: بین مشارکت دبیران در تصمیم گیری و عملکرد مدیران، کارایی مدارس، ثبات و ماندگاری کارکنان، انگیزه شغلی دبیران و رضایت شغلی آنها رابطه مستقیم وجود دارد.

* شیرالی نیا (1386) در پژوهشی تحت عنوان «آموزش مهارت های ارتباطی تاثیر آن بر تغییر الگوهای ارتباطی و احساس توانمند سازی مثبت در بین زوج ها دریافت که آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش احساس مثبت و بالاتر توانمندسازی مثبت زوجین می شود.

* بیک زاده مرزبانی و سوری (1386) در تحقیقی تحت عنوان” رهبری” سازمانی و توانمند سازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش بیان کردند که برای ایجاد سازمان های یادگیرنده مدلی ارائه شد که اساس آن توانمند سازی و توسعه منابع انسانی از طریق فرایند مدیریت دانش است و با گام های تعیین هدف های دانش، تحصیل و دانش، ارزیابی و سازماندهی، به اشتراک گذاری دانش و در نهایت توانمند سازی و توسعه پایدار نیروی انسانی به ایجاد سازمان های یاد گیرنده می پردازد.
در این پژوهش نیز نقش رهبری سازمان در اجرای مدل و ایجاد یک سازمان یاد گیرنده شامل اع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مهارت های ارتباطی، ارتباطات سازمانی، پرخاشگری، مهارت های فردی Next Entries منبع مقاله با موضوع وضعیت تحصیلی، فرزندپروری، فرزند پروری، سلامت عمومی