پایان نامه با کلید واژگان تــو، تـــو، تـا

دانلود پایان نامه ارشد

سيد ((حسيني)) هستم.
85- راه حق را از باطل جدا کنم.
86- اکنون پير و ناتوان هستم با وجود عمر کم.
87- خالص از دار دنيا گذشته ام و گستاخانه عازم روضه رضوانم.
88- باري اي جناب آقا سيد منصور من رشته پدرم را پيش گرفتم.
89- از سود دست بوسي گذشتم.
90- نه حلال و نه حرام آن.
90- آقاي اهل حق ! کدام بهتر هستند؟ واقعيت را بگو تا تصديق کنم.
91- آقا در راه و کار خداوند اخلال مکن و مديون مشو و خود را نزد امام حسين (ع) شرمسار منما.
92- مولا شفيع ناپاکان نمي شود و بهشت جاي بيخردان نيست.
93- هر کس در اين جهان اختيار خود را دارد متدين يا متمرّد.
94- بايد از عرضي که کرده ام مرا ببخشي. هر کس براي خودش؛ مرا چه به کار مردم؟
*****************
1 -چـونـکـه نـاز رواي درگــاي داور بــي ژ بـاطـن خـطــابـــي پـيـغـمـبـــر بـي
2- مـــامـــور و تـفـتـيش بار اشـتــر بـي هـر چنــد بـاز مـکــردم تمــا دفتـر بـي
3- تــمــام خـط ذات جــان آفـريـن بــي تمـــام از ورق گـــوهـــــر آگيــن بــي
4-تــمـام هـا ا تب و عـمـر و يـاسـين بي تمــام وصفشـــان ضرغـــامي دين بــي
5- احــمـد حـيــران مـن ژ و کـشـف رازه شکـــرانــــه حــق کـــرد و بــي انـدازه
6- ژ نــــو نــــدا هــات و و ســرفـــرازه تـو شهــــر عـلـمـــي عــلــــي دروازه
7- تـــو پـشـت ديــنـي عـلــي پـشتـتـن تـو حــق و مشتـــي علــــــي مشتتـن
8- ســر شتـش لـيـد زلـيـش سـر شتـتن تـو گشـت عــلـي عــلــــي گشتتــن
9- تــو مـهـمـان ، عـلـت مـهمـان نــوازه تـــو راز دار، عــلــــي مـحــــــرم رازه
10- تـــو نـيـازمـنـدي و خــدات نـــازه عـلـــي هــــم راز دار او بــــي نـيـــازه
11- گــشـت مــوجـودات عـلـي قـديمـن و قضــــا و قـــــدر عــلـــــي نديمــن
12- و زيــــر ازل تـــا ا بـــد ســيـمـــن اثبـــــات کننــــده لــم يلـــــد يمــن
13- نـــه روز ازل هـــر دو يــک نـوريـن هــر دوتــان مامـــور و يک دستـوريــن
14- قــسـم نــاريــن بخـشـنـده نـوريــن بــرگــزيـــده ذات حـــي غـفــوريـــن
15- وا لـحـاصـل مـقـصـود خـدا حـيـدره فـــرمــانـفــرمــاي شــا و گــدا حـيدره
16- صــاحــب ســر و دس جـدا حيـدره نـــه راي رضـــاي حـــق فـــدا حـيدره
17- تــو شـيــر بـا جـگيـرا گـه معراجـي تــو هــم تـاج بـخـشـي هم صاحب تاجي
18- تـــو خـزانـه غـيـب گدا و مـحتـاجـي تــو لا شـــاء عــلاج کــل لا عــلاجــي
19- تــو زوج بـتــول ســاقــي کـوثــري تــو کـنـنـده در قــلــعـه خـيـبـــــري
20- کـشـنـده مـرحب عـمـر و عـتـتـري و فـــرمـان خــود دشــمـــن پـي کـري
21- پــي کـفـار تـلخي پي اسـلام شيـرين داي حــا لـت بـام خـاص حـا لـي ديـرين
22- چـه بو بـپـرسـي ژي دوس ديـريــن بـا چــي خـوشـحـا لـي يـا که دل گيرين
23- تــا ايـچــم رولــه مـرو اسـيـر بـردن بــردن و ديــدم بـکـجــا نـويـــر بـردن
24- روي عـاشـورا بـي چـمان نسوير بردن عـــزاداري بـــود تـــوم لــه ويــر بـردن
25- زاري مــادرش قـطـع کـرد نـفـســم دق کــــرد دســـلات نــــوي و دســـم
26- فـداي رولـه ت بـو رولـه ي بـي کسم مــــدح و ثـنــات کـــم تـا گـر که هسم
27- بدبـخت آرزوي رولــه اش بـرد و گـل چـــا و نـــه ا نـتـظــارد ســر و بـان دل
28- ا وســا مـن و خـوف ، رجـا تـوکــل مـــولا مــولا مــن وصــلـم بــو حـاصـل
در استمداد از حضرت علي امير المومنين علي ا بن ا بي طالب عليه السلام:
29- مــــــــــــــولا گـــــــــــرد اون رولــــم گـــرفـتـــار گـيـج گــــرد اون
– 30 رولـــم کسـيـکــه احـمـدش نــاون ذلــيــلــي احـمــد کـــي و تـــو بـاون
31- ارمــن بـيـچــارم تــو چــاره سـازي تـــو گـــردن فـــراز مـلــک حـجـــازي
32- تـــو اســـدا لله صـحـب اعــجـــازي تـــو لـــه راي رضـــاي خــدا سـربـازي
33- تــو مــولـــود پـاک کعـبـه خـدائـي خــدا نــيــد ژ ذات خــــدا جــدائـــي
34- تــو پــيشــوائــي تـو مـقـتــدائــي تـو هـــم آخـــــري هــــم ابـتــدائــي
35- نــودم مـسـيـح عـصــاي کـلـيـمــي تـو مـعـنـي حــامـيـم ، طاها و ياسينـي
36- تـــو دسـتگـيـر دس گــدا و يـتيمـي تـو هـم حـاکـمــي تـو هـم حـکـيـمــي
36- تـــو وکـيـل کـــار ذات بـيپـــونــي تـو گــويــاي کــــلام کـــن فـيـکونـي
37- تـــو پـــري ايـجـاد عـا لـم مـکنوني تـو و بـنــدگــــي خـــــــدا ممنونـــي
38- تــو مـجــري حـق تــو حـق شـناسي تــو خاصــــه و مفخــــر سلسله ناســي
39- تــو بـا بـوي حـسـيـن تـن بـي لباسي دلـخـونـيـــــن ژ داغ دس عـبــــاســي
40- تــو هـــر او کسـي حـق ماحت وانــا نـه راگــه معــــــراج احمـــــد نــــزانا
41- وات و جـبـرئـيــل اي پـيــک دا نــا چنــد وقتـــي نـــي چرخ شهرت شانا
42- اي اشــتـــرا نـــه وي قـطـــــاره وه وي کـوهــــان نـــــور صنـــدوق بـاروه
43- و کــومــان مـچـن و کــام شـاره وه بـارشــــان چـيـشـــن لـيـــم مشــاروه
44- جـبـرئـيـل و جــواب وات و پيغمبــر ستـــاره هنــن نــــي چـــــرخ اخضــر
45- هــر سـي هـــزار سـال نـه دور قمـر يکبــــار ژ مشـــــرق سرمــــــا و اوبــر
46- مـن سـي هــزار بار ا و سـتــاره نــور روئيت کــــردنــــم وي ليل ديـجـــــور
47- اي ا شــتـــرا نـه هـرهــان و عـبــور نواود مــاشـــان پيمـــــه نويــــه ظهور
48- هـيـچ نـمــزا نــم بـارشــان چيشـه کــي ســاربــانــه و کـــي جلـــو کيشه
49- احـمـد ژ جـواب جـبـرئـيــل اميــن پــري سجـــده عــرش رو مــالا زمـيــن
50- عـرض کــرد يا دانـاي رب الـعالمـيـن مــن و امــــر تـــــو آمــــام و زمـيــن
51- تـا درک اســرار نـهــانـــي بـکـــــم تـا کــشـفـــد مــو ز مـعــانــــي بکــم
52- تـا کسب تـکليـف انـسـانــي بـکــــم تـا فـهـــم احکــــــام قــرآنــــي بکـم
53- تـا راز مـگـــو پـي مــن اظهــار کـي آگـــام ژ اســــرار اشتــــــر و بـارکــي
54- چــاو هـــا و انتظار وقـت هـــاتـــوه هــوش ها و گـــــردش راي نـجـــاتـوه
55- مـاچـم بـويـنـــم رولــه مــرهــاتـوه و و مـــــــدال زرشـــــــا خـــــلاتـوه
56- مــولاد خـيـلــم و تــو ضـــامــن بـو هــر جــا احـمــد چـود مولام ساکن بـو
57- و مصـاف قـلـخــان تيــرد دشمـن بـو بـا خبــــر ژاه سـحـــــــرگـاي مـن بـو
58- هـر کس تـو يـاري کـي خسـتگيشـن البت کــــي هـــرگــــز گـسـتـيـگـشن
59- نـقــي هـــر و تـــو دل بستگـيـشـن و هــــر دو دنيــــــا وارسـتــگـيـشــن

((جنگ شيان))
کجا رفت آن شاه رفعت اميــــــــر1

که هم شير دل2 بود و هم شير گير

ورابر سر ســــروران سايه بود

بساطش3 زهر گونه پر مايه4 بود

به بذل و کرم در جهان طاق بود5

به زور از مشاهير آفاق بود

تهمتن6 ز پيکارش از گور شاد

به خُلد اندر از بزم او حور شاد

پسر داشتي پنج تن شير گير

عنان افکن7 و گُرد و شمشير گير8

سپهدار بودند هر پنجشان

جهاني تن آسوده9 از رنجشان

دو تا شان که با فر و فرهنگ10 بود

جوانمير ضرغام11 و سرهنگ12 بود

زدو مام بودند13 و سرکش بُدند

ابا يکديگر سخت ناخوش بُدند

جوانمير پيوند14 بسيار داشت

دمي آتشين15 بخت بيدار16 داشت

وليکن پدر مهر سرهنگ داشت

جوانمير از اين ماجرا ننگ داشت

زکار پدر سخت دلگير بود

شب و روز در فکر تدبير بود

حَمل1 رفت و شد سال بر فرودين

بفرمود تا بر نهادند زين2

بسوي شيان راند در نيمه شب

که بد مام زنگي3 و زنگي نصب

شده کل? کوه در کام ابر

همه روز و شب ريزش کام ابر

سواران شده تر زپا تا به فرق

نمايان ره از روشنايي برق

در آن شب براندند تا روز شد

تو گويي قضا گيتي افروز4 شد

بيامد يکي مرد دهقان دمان5

بگفتا6 چه بنشسته اي اين زمان

سپهدار7 با لشکري بي شمار

بجنبيده از جاي و شوريده بار8

سپاهش بجنبيد و من آمدم

زبس تا ختم جان ز خود بستدم

ز راوند9 بر شد بسوي شيان

به ره بر يکي کوه آمد عيان

سه ره داشت آن کوه گردن فراز

که از هر سه درب شيان بود باز

جهاندار ضرغام برزين نشست10

در آن کوه عيان از پي کين نشست

وز آن سو بلند گشت گرد سپاه

درفش سپهبد عيان شد ز راه

به زين بر نشسته بمانند زال

بر افراخته چنگ و بگشاده بال11

سپاه از دو سو داخل جنگ شد

هوا از گلوله همي رنگ شد

در آن عرصه ضرغام با آفرين1

چو شيري نشان دارد از زخم کين

چو شاهين که بر کفتر آرد هجوم

و يا خور2 که پر تو زند بر نجوم

چو شيري که از بيشه آيد برون

و يا اژدري3 بشنود بوي خون

و زين روي سرهنگ با زيب و فرد4

چو ديد آن که ضرغام پردل5 چه کرد

خروشيد و جوشيد و آواز داد

عنان را به پور سرافراز داد6

که اي گردن افراز7 راي پدر8

به زنده هوا خواه جاي پدر

مپيچان عنان9 و مرو باز جاي

بتاز اي يل پر دل کينه خواي10

و زان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امر به معروف، کتاب مقدس Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ، رنگ11، فشنگي