پایان نامه با کلید واژگان تامین مالی، حل اختلاف، حوزه قضایی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شده است.در این موضوع نقایص زیادی وارد است که امید است استادان محترم و خوانندگان گرامی با دیدهی اغماض بنگرند.
ضرورت و اهمیت تحقیق
با بررسی اجمالی در این موضوع میتوان گفت:قرارداد تامین مالی از منابع بینالمللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بینالمللی در دو حالت امکانپذیر است:1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.
حالت اول: تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییهای شرکت میسر میباشد.حالت دوم: تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب میشود.
قراردادهای تامین مالی به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیتها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین کرده و برقرار میسازد.از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور یا حوزه قضایی مختلف مستقر میباشند چگونگی تنظیم این قراردادها و قوانین حاکم بر آن و محل رجوع برای حل اختلاف این قراردادها از اهمیت به سزایی برخوردار است.پس این قراردادها بیشتر توسط مشاورین و کارشناسان حقوق تنظیم میشود.بندهای مندرج در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از این تسهیلات اعطایی، مهلت پرداخت، چگونگی انجام آن، اظهارات و تعهدات،پیش شرط‌ها، هزینه‌های قانونی و دیرکرد و وجه التزام مرتبط، سررسید ایفای تعهد، نوع ارز تخصیص یافته، تعیین چگونگی حل اختلاف، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات و نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص را شامل میشود.برای تحلیل حل و فصل اختلافات در این قراردادها لازم است که قراردادهای مدنی و قراردادها و همچنین عرف‌های تجاری مدنظر قرار گیرند و تفاوتهای آنها مشخص شود.از سوی دیگر رژیمهای حقوقی حاکم بر این قراردادها مورد بررسی قرار گرفته و تحقیق نماییم با توجه به عدم وثیقه در این نوع قراردادها رویه بینالمللی از چه نوع روشی برای حل اختلاف و یا مطالبه وجوه استفاده میشود.از جمله روش مصالحه، داوری، قضایی غیر انحصاری و….که به طور مشروح به آن خواهیم پرداخت.
پرسش‌های تحقیق
1. قرارداد تامین مالی چیست؟
2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
4. فاینانس خود گردان چیست؟
5. ICSID چیست؟
6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟
فرضیه‌های تحقیق
1. به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
2. به نظر می‌رسد از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابراین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.
3. مدیریت، سرمایه و تکنولوژی ارکان مهم کسب و کار هستند که برخورداری از آنها می‌تواند امکان استفاده از موقعیت‌های بازار را فراهم نماید. در این بین، تامین سرمایه می‌تواند مدیریت، نحوه اجرا و در نهایت سودآوری پروژه‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین شناخت روش‌های مختلف تامین مالی چه داخلی و چه بین المللی، عوامل موثر بر انتخاب هر کدام از این روش‌ها و نیز تحلیل مالی پروژه‌های مختلف اهمیت بسیاری خواهد یافت.
4. به نظر می‌رسد مشخصه و ویژگی اصلی فاینانس خودگردان واقعی، ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود آن به حامیان متولیان، صاحبان سرمایه پروژه است.
5. به نظر می‌رسد داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

فصل اول
کلیات

1ـ1 تعاریف
1ـ1ـ1 اعمال حقوقی
حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است:
1ـ وقایع حقوقی، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه‌ی اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از این که ایجاد واقعه ارادی باشد:مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی: نظیر فوت و تولد شخص.
2ـ اعمال حقوقی، کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند.به عبارت دیگر، عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است: مانند عقود و ایقاعات.1
1ـ1ـ2 تعریف عقد
عقد کلمه‌ای است عربی و یک معنی عرفی و عامی دارد و یک معنی حقوقی.عقد در لغت عربی به معنی بستن، مرتبط کردن، گره‌زدن است. معنای اصطلاحی نیز از معنی عرف عام دور نیست.2 در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از همکاری متقابل اراده‌ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.3
ـ در تعریف دیگر می‌توان گفت عقد عبارتند از: توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود.4
1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه
مشهور فقها ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد می‌گویند تراضی حاصل است نه عقد، و آن آثار را که بر عقد مرتب می‌کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با این که مشهور است دلیل قاطع ندارد و طرفداران قول غیر مشهور هم کم نیستند و از نظر آنها لفظ اساساً ضرورت ندارد.5
1ـ1ـ4 تعریف ایقاع
انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود.آنچه انجام می‌پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می‌پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد.6
1ـ1ـ5 تعریف قرارداد
در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد.در حالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده است و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.
مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود و ماده 754 قانون مدنی هم به همین وسعت به کار رفته است چون صلح در لغت به معنی مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است.
در نتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته‌ایم عقد و قرارداد یک معنی می‌دهد.7
1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی
با توجه به تعاریف قرارداد، قراردادها را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد و در این رابطه تقسیمات مختلفی ارائه شده است.
برخی آن را به قراردادهای داخلی و قراردادهای بین‌المللی تقسیم نموده‌اند و عده دیگر آن را به قراردادهای ارادی و غیر ارادی و برخی دیگر آن را به قراردادهای مدنی و سیاسی تقسیم کرده‌اند.
اما قرارداد بین‌المللی عقدی است که اطراف آن دو یا چند دولت باشند.در زبان فارسی به جای قرارداد بین‌المللی عهود بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی هم به کار می‌رود و به طور اختصار «معاهدات» گفته می‌شود.8
همچنین قراردادها از حیث تابعیت اشخاص هم قابل تقسیم‌بندی می‌باشند و می‌توان آنها را به قراردادهای داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد.
در تعریف دیگر قرارداد بین‌المللی عبارت است از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند سازمان بین‌المللی منعقد می‌شود.
1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن
1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی9
قرارداد بسته، قرارداد باز، قرارداد اقامت، قرارداد استرداد، قرارداد بازرگانی، قرارداد بهداشتی، قرارداد پستی، قرارداد چندجانبه، قرارداد دوجانبه، قرارداد دوستی، قرارداد ژنو، قرارداد سیاسی، قرارداد فرهنگی، قرارداد اتحاد گمرک، قرارداد کنسولی و…
1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی
هیات وزیران در اردیبهشت سال 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد که براساس آن به منظور تامین منابع مالی، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجاز شدند نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام کنند.
شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذیربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوطه انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور و مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.
بر این اساس وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء یک ماده 6 قانون یادشده پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست.بانک مرکزی نیز موظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روش‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده یک این آیین‌نامه بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.
در نتیجه از منظور قانون پنج نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز می‌باشد که عبارتند از:
1ـ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)
2ـ روش ساخت، بهره‌برداری، واگذاری (Build- Operate- Transfer) BOT
3ـ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) عبارتند از:
الف) ساخت، تملک، بهره‌برداری (Build- Own- Operate) BOO
ب) تملک، بهره‌برداریـ واگذاری (Build- Own- Operate-Transfer) BOOT
ج) ساخت، اجاره، واگذاری (Build- Lease- Transfer) BLT
4ـ قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)
5ـ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV
ـ بررسی انواع قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی
1ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت کلی امکان‌پذیر است:
1ـ تامین مالی شرکتی Corporate Finance
2ـ تامین مالی پروژه Project Finance
حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد.حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و منبع بازپرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه‌های مربوط به طرح می‌باشد.این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه‌های اجرایی دارد.
در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.10
قراردادهای تامین مالی (فاینانس) که مابین منابع مختلف بین‌المللی ارائه کننده تسهیلات از یک سو و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌گردد، به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد.
از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابراین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.
بندهای مندرج در ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تامین مالی، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، منابع مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تامین مالی، اعتبار اسنادی، سرمایه در گردش، مشارکت مدنی