پایان نامه با کلید واژگان بیمه عمر، بیمه گذار، عامل انسانی، عقد مزارعه

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد و تا مزارع اقدام به تسلیم سرمایه ننماید عامل اقدامی در جهت انجام تعهد نمی نماید. (مستفاد از ماده 518 ق.م) بدین ترتیب با انجام تعهد مزارع، عامل نیز تعهد خود را شروع می نماید و در جهت انجام کار مورد مزارعه تلاش می نماید. بر این اساس تعهد مزارع ارتباطی مستقیم با تعیین و حصول عوضین ندارد؛ زیرا با انجام آن عوضین مشخص نمی شود. آن تعهدی که انجام آن عوضین(تعیین و حصول) را در عقد مزارعه مشخص می نماید تعهد عامل است که با انجام تعهد مبنی بر زراعت تعیین شده به تدریج تا پایان مدت قرارداد محصول به طور کلی مشخص می گردد. البته عوامل سماوی در کنار موارد نیز بر تعیین سود حاصله مؤثر است.
بند سوم- مساقات
در قرارداد مساقات مالک، باغ های خود را در اختیار عامل قرارداده تا عامل با آبیاری باغ ها در محصول نهایی حاصله از آن سهیم باشد. بر این اساس آن تعهدی که در اثر ان باغها را به محصول می رساند انجام تعهد توسط عامل است،403 به عبارت دیگر همانطور که تعهد عامل آبیاری نمودن و نگهداری از باغ ها است تا منجر به محصول گردد بر اثر انجام و استمرار در انجام این تعهد در طول مدت قرارداد محصول نهایی باغ ها مشخص می گردد.

بند چهارم- مضاربه
مضاربه عقدی است که احد طرفین سرمایه می دهد تا در مقابل عامل با آن سرمایه تجارت نموده و طرفین در سود حاصله سهیم و شریک باشند(ماده 546 و 547 ق.م.). تسلیم سرمایه از طرف مالک به عامل مقدمه شروع و انجام تعهد عامل است. پس انجام این تعهد ارتباطی با مشخص نمودن آنچه از عقد مضاربه مد نظر است ندارد. انجام آن تعهدی که عوضین را مشخص می نماید تعهد عامل مبنی بر انجام موضوع تجارت است. بدین ترتیب عامل با تخصص و مهارتی که در آن نوع تجارت دارد در طول مدت قرارداد به انجام آن نوع تجارت تعیین شده می پردازد که بر این اساس در پایان مدت قرار داد میزان و حصول سود به دست آمده و یا در مقابل عدم حصول سود مشخص می گردد.404

بند پنجم- جعاله
در عقد جعاله،405 در زمان انعقاد قرارداد، هر یک از عوضین نامعلوم اس406ت و قانون مدنی نیز این امر را مورد تصریح قرارداده است. نامشخص بودن عوضین از یک سو ناظر بر میزان عوضین است407 و از سوی دیگر ناظر بر حصول آن دو می باشد.408 با انعقاد قرارداد مذکور عامل متعهد به انجام کار موضوع قرارداد و به سرانجام رساندن آن است؛ به عبارت دیگر تعهد عامل تعهد به نتیجه است. جاعل نیز متعهد است در مقابل نتیجه کار عامل جعل را به او تسلیم نماید. با این وجود التزام هر یک از طرفین به تأدیه و تسلیم موضوع تعهد وجود ندارد و نحوه و زمان آن منوط به حصول نتیجه تعهد عامل دارد.409 به عبارت دیگر در اثر به نتیجه رساندن عمل مورد تعهد توسط عامل میزان عوضین مشخص شده و در این مرحله التزام به تأدیه و تسلیم مورد تعهد حادث می گردد.
از آنجائی که جعاله عقدی جایز است از یک سو فسخ عقد و از سوی دیگر انفساخ عقد در اثر موت و حجر طرفین می تواند بر حدوث التزام به تأدیه و تسلیم اثر گذار باشد؛ بدین نحو که بر حسب اینکه اجزاء موضوع تعهد یا کل موضوع تعهد مقصود جاعل بوده باشد متفاوت است. آنجا که اجزاء تعهد مد نظر باشد با فسخ یا انفساخ التزام برای آنچه انجام شده حاصل می گردد.410 در مقابل در فرضی که کل موضوع تعهد مقصود نظر باشد با فسخ یا انفساخ تعهد نسبت به آینده باطل و نسبت به گذشته فاقد وصف التزام می ماند؛ لذا می توان گفت از اقسام تعهدات عقیم است.

بند ششم- قرارداد پیش فروش مصنوعات
در قراردادهای پیش فروش مصنوعات از جمله قرارداد سفارش ساخت، قرارداد پیش فروش خودرو، فروشنده تعهد به ساخت و تسلیم وسیله در زمان مشخص را می نماید. در مقابل خریدار تعهد به پرداخت عوض آن را می نمایند. اما به جهت نوسانی بودن قیمت قطعات وسیله مورد نظر و احتمال تغییر مقررات گمرکی نه میزان تعهد خریدار و نه میزان ارزش اقتصادی کار مورد تعهد فروشنده معلوم است در این صورت انجام آن تعهدی که هر یک از عوضین را از حیث میزان معلوم می نماید انجام کار موضوع قرارداد مبنی بر ساخت وسیله تعیین شده توسط فروشنده است که با انجام مورد تعهد (ساخت وسیله مورد نظر) نه تنها ارزش اقتصادی کار انجام شده در پایان مدت قرارداد معلوم می شود بلکه بر اساس آن میزان تعهد خریدار نیز معلوم می گردد.

مبحث دوم- عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله
در پاره ای از عقود احتمالی انجام مورد تعهد تأثیری در مشخص نمودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول ندارد و عوامل گوناگون دیگر در مشخص نمودن عوض یا عوضین موثر هستند. در ذیل آن دسته از عقودی که انجام تعهد توسط متعهد تأثیری در مشخص نمودن عوض یا عوضین را ندارد مطرح می گردد.
بند نخست- عقد بیمه
میزان و حصول تعهد بیمه گر در بیمه حوادث و میزان تعهد بیمه گذار در بیمه عمر در حین انعقاد قرارداد مربوط، نامعلوم است. تنها عامل تعیین کننده برای مشخص نمودن میزان و حصول تعهد بیمه گر در بیمه حوادث وقوع تصادف است411 و تنها عامل تعیین کننده برای مشخص نمودن میزان تعهد بیمه گذار در بیمه عمر وقوع واقعه فوت بیمه گذار است.412 بدین ترتیب در عقد بیمه مشخص نمودن میزان و حصول آن عوض یا عوضین احتمالی ارتباطی به موضوع و انجام تعهدات هر یک از طرفین ندارد و وقوع امر محتمل الوقوع تعیین کننده میزان و حصول تعهد بیمه گر در بیمه حوادث و بیمه گذار در بیمه عمر می باشد.
بند دوم- قرارداد مستمری
قرارداد مستمری (صلح تأمینی) نیز یکی دیگر از مواردی است که انجام تعهدات هر یک از طرفین در معلوم ساختن میزان عوض نامعلوم (تعهد متعهد صلح) تأثیری ندارد. بلکه آن عامل که میزان نامعلوم تعهد مذکور را معلوم می نماید فوت منتفع در مدت زمان قرارداد است413(مواد 768 و 769 ق.م). بدین ترتیب با فوت منتفع در طول مدت قرارداد میزان نامعلوم تعهد متعهد صلح معلوم می گردد.414 البته در صورت عدم فوت منتفع در طول مدت قرارداد عامل تعیین کننده میزان تعهد نامعلوم، پایان مدت قرارداد است. بنابراین انجام تعهدات هر یک از طرفین در معلوم ساختن میزان تعهد احتمالی تأثیری ندارد.

بند سوم- قرارداد با عوض شناور
قرارداد با ثمن شناور آن دسته از عقود احتمالی است که میزان عوض در آن در زمان انعقاد قرارداد نامعلوم است. و تعیین آن بر مبنای معیاری مضبوط در آینده صورت می گیرد. همان طور که گفته شد معیاری که برای مشخص نمودن میزان عوض در قراردادهای فوق الذکر معین می گردد یا یک عامل مادی (غیر انسانی) است، یا یک عامل انسانی است.415 در صورتی که تعیین کننده میزان عوض یک عامل مادی باشد، به طور مثال وجود یک شاخص یا یک فرمول خاص باشد؛ در این صورت انجام تعهدات طرفین در تعیین میزان نامعلوم ثمن تأثیری ندارد. در حالی که عامل تعیین کننده عوض نامعلوم یک عامل انسانی باشد در این صورت عامل انسانی می تواند هر یک از طرفین یا شخص ثالث باشد. در صورت اخیر یعنی در صورتی که عامل تعیین کننده میزان ثمن ثالث باشد در این صورت نیز تعهدات طرفین ارتباطی به تعیین شدن عوض نامعلوم ندارد. البته در موارد نادری که تعیین عوض نامعلوم در قرارداد طبق توافق طرفین به وسیله یکی از طرفین صورت می گیرد، شخص تعیین شده متعهد است تعهد خویش را انجام دهد، تا ثمن معامله مشخص گردد.

گفتار دوم- اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین
بعد از آنکه میزان یا حصول نامعلوم عوض یا عوضین در قراردادهای احتمالی مشخص شد وضعیت حقوقی تعهدات بعد از مشخص شدن میزان یا حصول نامعلوم عوض یا عوضین به دو صورت ایجاد می گردد. در گروهی از عقود، تعهدات عادتاً وصف التزام به تأدیه یا التزام به تسلیم را به دست می آورند. در مقابل، درگروهی دیگر از عقود احتمالی اینکه تعهدات متّصف به وصف مذکور نگردند وجود دارد. بدین ترتیب هر یک از این دو مبحث فوق الذکر را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم. در مبحث نخست آن دسته از عقودی که وصف التزام به تأدیه یا تسلیم عادتاً به تعهد ملحق می گردد بحث می شود. و در مبحث دیگر آن دسته از عقود احتمالی مطرح می شود که وصف التزام به تأدیه یا تسلیم احتمالاً به تعهد ملحق نگردد.

مبحث نخست- تعهداتی که عادتاً واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند
در این مبحث از یک سو می بایست از آن دسته از عقود احتمالی بحث شود که عادتاً وصف التزام به تأدیه یا تسلیم به تعهدات نامشخص ملحق می گردد و از سوی دیگر از اثر وصف مذکور که به تعهدات ملحق می گردد بحث گردد:
بند نخست- عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتاً در آن ها حاصل می گردد.
الف- بیمه عمر
در عقد بیمه عمر التزام بیمه گر به پرداخت مبلغ تعیین شده در بیمه در زمان انعقاد قرارداد معلق به وقوع حادثه فوت بیمه گذار است.416 از آنجایی که فوت بیمه گذار امر قطعی است پس وصف التزام به تادیه در عقد بیمه عمر امری قطعی الحصول است.
ب- مزارعه
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند(ماده 518 ق.م.). در عقد مذکور اگر چه میزان محصولی که در اثر زراعت به دست می آید احتمالی است417 و عوامل گوناگونی از قبیل تلاش و کاردانی عامل، عدم آفات و… در آن دخیل هستند. با این وجود حصول محصول عادتاً امری ممکن بوده؛418 لذا با پایان مدت قرارداد وصف امانت و اذن در تصرف از جانب مالک از بین می رود و عامل التزام دارد محصول را به مالک تسلیم نماید.419 بدین ترتیب در عقد مزارعه از آنجایی که حصول محصول عادتاً امری قطعی است پس با اتمام مدت قرارداد وصف التزام به تسلیم محصول نیز به تعهد عامل ملحق می گردد.
پ- مساقات
مساقات معامله ای است بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه برگ گل و غیره (م543 ق.م.). در عقد مساقات نیز مانند عقد مزارعه حصول محصول ناشی از درخت عادتا قطعی است و میزان محصول در زمان انعقاد قرارداد نامشخص است که این نیز با پایان مدت قرارداد مشخص می گردد. بدین ترتیب نظر به انکه حصول محصول ناشی از درخت عادتاً امری قطعی الحصول است پس با پایان مدت قرارداد و تعیین میزان سهم هر یک از طرفین قرارداد وصف التزام به تسلیم محصول نیز به تعهد عامل ملحق می گردد. بنابراین در عقد مساقات نیز به جهت اینکه حصول محصول عادتاً امری قطعی است التزام به تسلیم هم به تبع آن قطعی می باشد.
ت- قرارداد با عوض شناور
قرارداد با عوض شناور قرارداد معوّض است که میزان عوض در آن در زمان انعقاد قرارداد نامعلوم است و تعیین ان بر مبنای معیاری مشخص در آینده صورت می گیرد. در این قرارداد ها حصول عوض نامعلوم (احتمالی) قطعی است و نامعلوم بودن میزان آن عوض در زمان انعقاد قرارداد تأثیری در الحاق وصف التزام به تأدیه به تعهد در آینده ندارد و تنها اثر نامعلوم بودن میزان عوض در زمان انعقاد قرارداد آن است تا زمانی که میزان عوض بر مبنای معیار تعیین شده مشخص نگردد التزام به تأدیه به تعهد احتمالی ملحق نمی گردد. بدین ترتیب نظر به اینکه، در هر حال در قرارداد با عوض شناور تعیین میزان عوض بر مبنای معیار تعیین شده در آینده صورت می گیرد. پس حصول عوض امری قطعی است. بنابراین الحاق التزام به تأدیه به تعهدی که میزان عوض در آن احتمالی است بر مبنای آنچه گفته شد امری قطعی است.
بند دوم- اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی
بعد از اینکه میزان یا حصول عوض یا عوضین در عقود احتمالی به طور قطعی تعیین می گردد. بر این اساس مورد تعهد یا مورد تملیک به طور قطعی مشخص می گردد. در این صورت طرف یا طرفین که تعهد او مشخص شده مطابق ماده 362 ق.م ملزم به تادیه آنچه بر عهده دارد می باشد به عبارت دیگر الحاق وصف التزام به تأدیه یا تسلیم موجب می گردد، چنانچه هر یک از طرفین از تأدیه خودداری نمود طرف دیگر به اقدامات اجرائی قضائی متوسل گردد. بدین نحو که در صورت عدم تادیه یا تسلیم هر یک عوض یا عوضین از طرف متعهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، بیمه عمر، ماهیت حقوقی، عامل انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق فرانسه