پایان نامه با کلید واژگان بهزیستی روانشناختی، سرمایه روانشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

كاركنان در سازمان¬هاي معاصر دارد. نكته مهمي كه در خصوص ظرفيت بالاي سرمايه روانشناختي دركنار تاثير مثبت آن بر متغيرهاي مختلف فردي و سازماني وجود دارد قابليت تقليد اندك آن ميباشد (لوتانز و همكاران، 2007؛ ترجمه جمشیدیان و فروهر )، كه باعث شده است سرمايه روانشناختي به يك مزيت رقابتي پايدار براي سازمانهاي معاصر تبديل شود. در مجموع ميتوان گفت با توجه به شرايط آشفته محيط كسب و كار امروز،‌لازم است مديران با مديريت موثر سرمايه روانشناختي در سازمان كاركنانشان را جهت مديريت موثر شرايط و مواجه كار آمدتر با مشكلات و موانع توانمند سازند و به آنها كمك كنند تا تهديدات دروني و بروني سازمان را به فرصت تبديل كرده و حداكثر استفاده را نيز از فرصتهاي موجود بنمايند

پیشینه پژوهشی :
الف)پژوهش داخلی
بهادري خسروشاهي و هاشمي نصرت آبادي (1391) پژوهشی با عنوان رابطه سرمايه روانشناختي و ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي در كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تبريز انجام دادند . نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمايه روانشناختي و مؤلفه هاي آن با رضايت شغلي همبستگي مثبت و معني داري دارند. همچنين بين ويژگي شخصيتي برون گرايي، همسازي و وظيفه شناسي با رضايت شغلي همبستگي مثبت، و بين ويژگيهاي شخصيتي روان نژندي و تجربه پذيري با رضايت شغلي همبستگي منفي و معني دار وجود دارد. از سويي نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه خودكارآمدي، روان نژندي، تجربه پذيري، وظيفه شناسي و سرمايه روانشناختي به ترتيب قادرند تغييرات رضايت شغلي را پيش بيني كنند.
گل پرور و جعفری (1392) پژوهشی با عنوان نقص محافظت کننده سرمایه روانشناختی در برابر اثر تعارض و سرریزشدگی کار خانواده بر بهزیستی روانشناختی پرستاران انجام دادند . نتایج پژوهش نشان می دهند که تعارض و سرریزشدگی کار – خانواده با سرمایه روانشناختی و با بهزیستی روانشناختی در پرستاران دارای همبستگی منفی معنادار هستند (0.01 راهی و احمدی (1392) پژوهشی با عنوان رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجیگری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس انجام دادند . نتایج پژوهش نشان دادند که از بین مولفه های جو سازمانی (جو باز، جو بسته ، بعد حمایتی ، بعد دستوری، بعد تحدیدی، بعد همکارانه ، بعد صمیمی) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و تنها مولفه بعد تظاهر به کار با تعهد سازمانی رابطه معنی داری ندارد . تمام مولفه های فرهنگ سازمانی(خلاقیت و نوآوری، توجه به جزئیات ، توجه به افراد ، توجه به تشکیل گروه ، تهور طلبی و ستیزه جویی و اثبات) رابطه مثبت و معنی داری با تعهد سازمانی دارد به جز مولفه توجه به نتیجه .
آقایی و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان بررسي رابطة ميان فرسودگي شغلي، رفتار شهروندي سازماني، جو سازماني و فرهنگ سازماني انجام دادند . نتایج پژوهش نشان دادند که فرسودگي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني و جو سازماني، جو سازماني بر فرسودگي شغلي و رفتار شهروندي سازماني، فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي، رفتار شهروندي سازماني و جو سازماني تأثيرگذارند . از طرف ديگر، رفتار شهروندي سازماني تأثيرپذيرترين و فرهنگ سازماني تأثيرگذارترين متغيرهايند.
معمار زاده و ختائی(1390) پژوهشی با عنوان رابطه بین مؤلفه هاي سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی) انجام دادند . نتایج پژوهش نشان دادند که با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص گردید که در سطح اطمینان 95 % میزان سطح معناداري مربوط به متغیرهاي فرضیه اصلی و فرضیه هاي فرعی(به جزء فرضیه فرعی دوم) کوچکتر از میزان خطاي 5% می باشد. بنابراین فرض مقابل در کلیه فرضیه ها به جزء فرضیه فرعی دوم تایید می شود
هاشمی و همکاران(1390) پژوهشی با عنوان نقش سرمايه روان شناختي در بهزيستي رواني با توجه به اثرات تعديلي سرمايه اجتماعي انجام دادند که نتایج پژوهش نشان دادند سرمايه روانشناختي و مولفه هاي آن با بهزيستي روانشناختي و سرمايه اجتماعي از يک سو و بهزيستي روانشناختي با سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (.0.05 P<).
محبی و پاشا شریفی(1391). پژوهشی با عنوان رابطه سرمايه روان‌شناختی (اميد، خوش‌بينی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) با هدف‌های پيشرفت و عملکرد تحصيلی دانشجويان سال اول انجام دادند و نتایج پژوهش نشان دادند که سرمايه روان‌شناختی و 4 مؤلفه آن با هدف‌های تبحر گرا، عملکرد گرا و عملکرد تحصيلی رابطه مثبت معنادار و با هدف‌ عملکرد گريز رابطه منفی معنادار دارند. همچنين، اهداف پيشرفت با عملکرد تحصيلی دارای رابطه معنادار هستند. به علاوه، ترکيب چهار متغير اميد، خوش‌بينی، تاب‌آوری و خودکارآمدی بهتر می‌تواند جهت‌گيری هدف تبحر گرايی و عملکرد تحصيلی دانشجويان را پيش‌بينی کند.
هویدا و فروهر(1391) پژوهشی با عنوان رابطه مؤلفه‌های سرمايه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی انجام دادند و نتایج پژوهش نشان دادند که متغير اميدواری و متغيرخودکارآمدی/ اعتماد به نفس دارای توان پيش‌بين معنا‌داری برای تعهد عاطفی است (004/0 < p). متغير اميدواری و متغيرخودکارآمدی/ اعتماد به نفس دارای توان پيش‌بين معنا داری برای تعهد مستمر بوده است (0001/0 p= ) و متغير خوش‌بينی و متغيرخودکارآمدی/ اعتماد به نفس و متغير انعطاف پذيری دارای توان پيش‌بين معنا داری برای تعهد هنجاری است(0001/0 p= ).
گلستانه(1390) پژوهشی با عنوان رابطه بين سرمايه روانشناختي با رفتار شهروندي سازماني بين سرمايه روانشناختي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني داري بدست آمد. همچنين تمام ابعاد سرمايه روانشناختي (خوشبيني، اميد، خودكارآمدي، تاب آوري) با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني داري داشتند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد رابطه چندگانه متغيرهاي پيش بين با رفتار شهروندي سازماني معني دار بود. از بين متغيرهاي پيش بين بهترين پيش بين كننده به ترتيب اميد و خوشبيني بودند. نتيجه گيري: سرمايه روانشناختي نقش مثبتي در ارتقاء انعطاف پذيري و اميدواري دارد و نهايتا منجر به افزايش رفتار شهروندي سازماني خواهد شد.
مشبکی(1388) پژوهشی با عنوان رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری (شرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد) انجام داد . نتایج پژوهش نشان دادند که هوش عاطفی بالای مدیران با جو سازمانی همبستگی مثبت و بالایی دارد. ضرایب همبستگی پیرسون بین مولفه ها و نتایج به دست آمده حاکی از آنست که هوش عاطفی بر مولفه «اعتبار» بیشترین تاثیر را دارد. در پایان، نتایج تاثیر هوش عاطفی مدیران و رتبه بندی تاثیر متغیرها بر فرهنگ سازمانی یادگیری با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین منافع حاصل از آن ارایه شده است.
توانمنديهاي عاطفي مدبران تاثير قابل توجهي بر موفقيت آنان دارد و موجب رشد و تعالي جو سازماني شده و اين امر نيز به نوبه خود تاثير بسزايي در بسط فرهنگ يادگيري سازماني دارد.
راهی و برزگر(1392) پژوهشی با عنوان رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس انجام دادند . نتایج پژوهش نشان دادند که از بین مولفه‌های جو سازمانی (جو باز، جو بسته، بعد حمایتی، بعد دستوری، بعد تحدیدی، بعدهمکارانه، بعد صمیمی) رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و تنها مولفه بعد تظاهر به کار با تعهد سازمانی رابطه معنی­دار ندارد. تمام مولفه‌های فرهنگ سازمانی (خلاقیت و نوآوری، توجه به جزئیات، توجه به افراد، توجه به تشکیل گروه، تهورطلبی و ستیزه جویی و اثبات) رابطه مثبت و معنی­داری با تعهد دارد به جز مولفه توجه به نتیجه که رابطه معنی‌داری با تعهد سازمانی ندارد. تمام مولفه‌های توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس موثر بودن و احساس اعتماد) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دارد به جز مولفه احساس معنی‌دار بودن که رابطه معنی‌داری با تعهد ندارد.
ب)پژوهش خارجی:
پژوهش آوی، پاترا و وست (‌2006). بر روی مهندسین کادر مدیریتی یک شرکت بزرگ تولیدی با تکنولوژی بالا نشان داد که سرمایه روانشناختی رابطه منفی با غیبت از کار داوطلبانه و غیر داوطلبانه دارد.
آوی، لوتانز و جنسن (2009) دریافتند افرادی که سرمایه روانشناختی پایینتری دارند بیشتر مستعد ادارک علائم افسردگی، و از اینرو تمایل به ترک سازمان و رفتار جست و جوی شغل هستند.
در پژوهش روبرتز، اسکیر و باویر (2011)، نيز مشخص شد که سرمایه روانشناختی تاثیر استرس شغلی بر رفتارهای غیر شهروندی را کاهش میدهد.
همچنين، آوي و ورنسينگ و كتان (2011) در پژوهش طولي خود دريافتند كه سرمايه روانشناختي ميتواند نقش هيجانات مثبت را ايفا كرده، و ضمن كاهش سطح استرس و اضطراب كاركنان روي بهروزي آنها نيز اثر مثبت دارد. همچنین، سرمایه روانشناختی با تعهد و رضایت شغلی (لوتانز و همكاران، 2007؛ ترجمه جمشیدیان و فروهر ؛ هويدا، مختاري فر و فروهر، 1391)، که تاثیر قابل ملاحظهای بر میل کارکنان برای ماندن در سازمان دارند نیز رابطه مثبت دارد.
لوك (2011) ‌نيز در پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سرمایه روانشناختی، سرمایه انسانی، خود ارزشیابی، سرمایه اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیران، رگرسیون، ارزیابی عملکرد