پایان نامه با کلید واژگان بهبود مستمر، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات باشند.
بهترين اقدامات فردا، به طور اجتنابناپذيري، متكاملتر از گذشته بوده يا متفاوت از بهترينهاي امروز خواهند بود و بهترين اقدامات با توجه به ماهيتشان، پويا و پيشرفته هستند. به همين دليل، الگوبرداري بهترين اقدامات اغلب، فرايند هميشه بهار ناميده ميشود براي اينكه فرايند مزبور به سازمان در هر زمان كه تكرار ميشود، تجديد حيات ميبخشد. الگوبرداري بهبود مستمر در سازمان را به عنوان يك فرايند دائمي كسب و كار يكپارچه ميكند.
الگوبرداري براي سازمان در زمينههاي زير مفيد است:
– تعيين و اصلاح استراتژي
– بهبود مستمر فرايندهاي كاري و نظامهاي كسب و كار
– هدفگذاري
– حل مسائل
– آموزش و غنيسازي ايدهها
– مقايسه و ارزيابي عملكرد بازار
– عملكردن به كاتاليزور تغيير
بسياري از شركتهاي يادگيرنده همانند ويرلپول، كاترپيلار، نشنال سميكانداكتور و اندرسن فايننشيال95، الگوبرداري را به عنوان يكي از مؤثرترين ابزارهاي خود براي كسب دانش با كيفيت و روايي بالا استفاده ميكنند.
دو نكته مهم در رابطه با كسب دانش وجود دارد كه ميبايد به خاطر سپرد. اول اينكه، اطلاعات، خواه كسب شده از منبع داخلي يا منبع بيروني، از پالايندههاي ادراكي، هنجارها، ارزشها و رويههاي سازمان مي‌گذرد. اين پالايندهها بر تصميمات سازمان در مورد مفيد و مربوط بودن اطلاعات حاصله تاثير ميگذارند. دوم اينكه، دانش حاصله هميشه آگاهانه نيست؛ بخشي از آن تصادفي يا نتيجهي اقدامات سازماني است. سازمانهاي يادگيرنده تمايل آگاهانه بودن كسب دانش دارند.

2-4-6-4- دسته‏بندي دانش
يکي از مهمترين مراحل چرخه مديريت دانش دسته‌بندي دانش است. هنگامي دانش‌هاي مورد نياز گرداوري مي‌شوند لازم است آنها با توجه به اهداف تعيين شده و کاربردهاي آنها در مراحل بعدي توسط دانشکاراني که در حوزه‌هاي مختلف مشغول به کار هستند دسته‌بندي گردند. دسته‌بندي دانش‌ها توسط افراد خبره و متخصص موجب مي‌گردد که کاربران و يا استفاده‌کنندگان از دانش از نظر هزينه و زمان صرفه‌جويي داشته باشند؛ زيرا با دسته‌بندي و طبقه‌بندي دانش سرعت دسترسي به آنها افزايش يافته و کاربران در کوتاهترين زمان به دانش‌هاي مورد نياز خود دست مي‌يابند (نيومن و کنارد96، 1993).

2-4-6-5- ذخيره دانش
سازمانها پيش از آنكه به منظور بازيابي بعدي، اقدام به ذخيره دانش كنند، بايد اطلاعات مهم را شناسايي كرده، بهترين روش حفظ آن را تعيين نمايند. سازمانها از طريق ارزيابي، تحقيق و آزمايش به اطلاعات معني ميبخشند. ذخيره دانش، سيستمهاي فني را از قبيل ركوردها و بانك اطلاعاتي و فرايندهاي انساني را مانند حافظه جمعي و فردي و اجماع نظرات، به كار ميگيرد.
سيستم ذخيره دانش بايد داراي موارد ذيل باشد:
* ساختاري كه اجازه ميدهد سيستم، اطلاعات را به طور سريع و صحيح يافتهكرده و ارائه كند.
* طبقهبندي (اطلاعات) از قبيل رويدادها، سياستها يا رويهها كه بر پايه نيازهاي يادگيري انجام مي‌شود.
* توانايي ارائهي اطلاعات مورد نياز به صورت روشن و دقيق
* محتوايي كه دقيق و بهموقع بوده و همواره در دسترس است.
سيستمهاي ذخيره دانش، جديد نيستند. در واقع اين مفهوم براي اولين بار در دههي 1980 مطرح شد. تفكر بر اين بود كه پس از اينكه دادهها ايجاد و مرتب شدند، مديران خودشان ميتوانند در هر لحظه هر نوع دادههايي را كه نياز دارند، طبقهبندي كنند. ايده خوبي به نظر ميرسيد. (اما) به هر حال، در عمل اندازه و پيچيدگي دادههاي حاصله به قدري زياد بود كه هزينههاي نگهداري براي همه به جز چند بانك و شركت‌هاي خطوط هواپيمايي، بسيار بالا بود.
در طول چند سال گذشته، مفهوم انباره دادهها97 بهطور مجدد مطرح شده و امروزه به سرعت در سراسر دنيا پراكنده شدهاست. چرا؟ جواب در رقابت و نيز كاهش شديد هزينه و افزايش قدرت رايانههاي امروزي نهفته است. از اين رو، انبارهاي جامع آن‌لاين و تخصصي مبتني بر رايانه، اطلاعات، تجربيات و مستندسازي كه دانش جمعآوري شده در آنها، خلاصه شده و با همه منابع يكپارچه ميشود. در سازمانهاي سراسر دنيا ظاهر ميشوند. امروزه سيستمهاي ارزانتر يونيكس98 جايگزين مين فريمهاي انحصاري نسل اول انباره دادهها ميشوند. فناوريهاي وب از قبيل اكتيوايكس, سي جي آي، جاوا و جاوا اسكريپت99 و همچنين بانك اطلاعاتي جي بي اوراكل 100ظاهر شدهاند (نيومن و کنارد101، 1993).
سازمان به كمك سيستم ذخيرهي دانش، قادر به حفظ و نگهداري دانش ميشود؛ در اين صورت دانش، دارايي شركت ميشود. بدين ترتيب دانش شبها به خانه نميرود و يا هنگامي كه كارمندي ترك خدمت ميكند، سازمان آن را از دست نميدهد. متأسفانه، گرچه دانش (كه به عنوان سرمايهي فكري نيز ناميده مي‌شود)، بسيار مهمتر از منابع فيزيكي است، اما اگر ذخيره نشود شايد پراكنده شده، به سختي يافت شود و بدون رديابي از بين برود. ذخيره دانش اهميت آشكاري دارد اما چه نوع دانشي بايد ذخيره شود؟

كدام دانش ذخيره شود؟
استيوارت (1997) پنج گروه عمومي را براي ذخيره دانش مطرح كردهاست:
1. كتاب زرد سازمان: شامل قابليتهاي كاركنان، مشاوران و راهنمايان سازمان است.
2. درسهاي آموخته شده: چك ليست موفقيتها، خطاها يا ناكاميهايي كه ممكن است براي ساير پروژهها مفيد باشد.
3. هوشمنديهاي رقبا و عرضهكنندگان: سوابق و اخبار و روزآمد شدهي سازمان از منابع عمومي و تجاري، خدمات تلگرافي، گزارشات تلفني فروشندگان، يادداشتهاي حضوري از كنفرانسها و گردهماييها، پروندهي سازماني متخصصين و اخبار مربوط به قوانين و مقررات
4. خطمشيها و تجربيات سازمان: نقشههاي فرايندي جريان كارها برنامهها، رويهها، اصول و خطوط راهنما، استانداردها، خطمشيها، معيارهاي عملكردي، سوابق مشتريان و صاحبان منافع، محصولات و خدمات (شامل ويژگيها، كاركرد، قيمتگذاري، فروشها و تعميرها)
5. محصولات و فرايندهاي سازمان: فناوريها، ابتكارات، دادهها، فرايندها، استراتژيها و فرهنگ، ساختارها و سيستمها، رويهها و امور يكنواخت اثربخش سازماني.

چگونه دانش ذخيره ميشود؟
دانش چيزي بيش از دادههاي غيرقابل استفاده نيست مگر اينكه آن را به شيوهاي كه براي افراد و سازمانهايشان معني داشته باشد، كدبندي و ذخيره كنند. بسياري از سازمانها غرق مقدار زيادي از دادهها هستند كه شاهراه اطلاعاتي را بينظم ميكنند. اطلاعات غيرقابل بازيابي، ذخيره نشده، بخشبندي نشده يا نادقيق، يادگيري توليد نميكنند. سازمانها براي تعيين اينكه چه دادههايي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، بايد تعيين كنند كه چه چيزي براي آنها ارزشمند است و سپس دادهها را بر مبناي نيازهاي يادگيري و عمليات سازماني كدبندي نمايند. علاوه بر اين، سازمانها بايد معيارهاي كاملاً مشخصي را براي شناسايي دانش نوين تعيين كرده برنامههاي تدوين دانش را توسعه بخشيده و مكانهاي ذخيره كارآمد (دانش) را انتخاب نمايند.
ذخيرهسازي يادگيري حاصله از شيوهها، كاركنان را قادر ميسازد به:
* تصميمگيري در مورد اينكه كدام يك از همكاران ممكن است براي انجام فعاليت مشخصي به دانش نياز داشته باشند.
* تصميمگيري در مورد اينكه كدام همكاران به درس آموختهشده علاقهمند هستند. درس آموخته‌شده را وارد حافظه (سازماني) شركت بكنند.
براي مثال، شركت سيگنا102، شركت بيمهاي پيشرو، ميداند كه سرآمدي و تعالي از انتخابهاي دانشمدار حاصل ميشود. سيگنال دريافت كه دانش و تخصص ضمني مهمي در سراسر سازمان وجود دارد اما امروزه وسيله مناسبي براي استخراج و نشر اين دانش فني در اختيار ندارد. اين شركت مديران ادارات محلي103 را مكلف به ايجاد و حفظ پايهي دانش كرد كه به طوراساسي شامل مجموعه اي از چك ليستها، محاسبات سر انگشتي، اصول راهنماي رسمي براي ارزيابي ريسك و اسامي متخصصين است. دانش حاصله، در نرم‌افزار مورد استفاده توسط شركتهاي خدمات بيمهاي براي پردازش كاربردها، قرار داده ميشود. حالا، اگر پرستار خانگي در كاليفرنيا بيمهاي بخواهد، نرمافزار سفارشي104، نزديكترين مكان جغرافيايي كارگزار بيمه را همراه با برآورد هزينههاي درمان كه توسط متخصصين شركت ارايه ميشود، معرفي مينمايد. هنگامي كه اطلاعات جديد بهدست ميآيد، اگر مناسب باشد، مديران آن را ارزيابي و به سرعت وارد بانك اطلاعاتي ميكنند.

چالشهاي ذخيره دانش
تكرار اين نكته مهم است كه ذخيره دانش شامل هر دو فرايندهاي انساني و فني است. همانطور كه سازمانها از نظر فيزيكي و جغرافيايي پراكنده شده، همچنين تخصصيتر و عدم تمركزيتر ميشوند، سيستمهاي ذخيره و حافظه آنها ممكن است پراكنده شود و شايد مزاياي دانش براي سازمان از دست برود و همچنان كه كارها كامپيوتري ميشوند، اطلاعات از تخصصهاي حرفهاي مختلف، بهطور بالقوه در سراسر مرزهاي وظيفهاي سازمان در دسترستر قرار ميگيرند. فناوري اطلاعات شبكه بايد بهكار گرفته شود به طوري كه اطلاعات پراكنده را بتوان مجدد تفسير كرد و بلافاصله به تبادل داخلي و خارجي آن پرداخت.
با عنايت به اين واقعيت كه گرچه فناوري نوين قادر به ذخيره و ارائه اطلاعات بيشتر است، اما بايد توجه كرد كه امكان بالقوه انباشت دادهها يا اطلاعات بيش از حد نيز وجود دارد. ميزان اطلاعات ذخيره شده نبايد بيش از قابليت انساني سازمان براي پردازش آنها باشد.

2-4-6-6- انتشار دانش
انتقال و توزيع دانش، انتقال سازماني و فناورانه دادهها، اطلاعات و دانش را در بر ميگيرد. ظرفيت سازمان براي جابجايي دانش، بيانگر قابليت انتقال و به اشتراك گذاشتن قدرت است كه لازمه موفقيت سازمان ميباشد؛ دانش بايد به دقت و به سرعت در سراسر سازمان يا حوزه هاي سازمان توزيع شود(ادل و گري سون, 1051999).
بازيابي دانش ممكن است كنترل شده يا اتوماتيك باشد. بازيابي كنترل شده از ركوردها و حافظههاي فردي و گروهي استفاده ميكند؛ بازيابي اتوماتيك، بهوسيله حوادث يا موقعيتهاي متفاوت آغاز ميشود. ويك (1993) مطرح ميكند كه اطلاعاتي كه از حافظهي سازماني بازيابي شدهاست، شايد شباهت كمتري با منابع اصلي داشتهباشد. اين امر ناشي از ماهيت تحولي فرايندهاي بازيابي و ذخيره، تلفيق طبيعي حافظه انساني، تاثير فيلترهاي ادراكي و فقدان توجيههاي پشتيباني است. بنابراين توجه به اين موارد براي توسعه حافظه سازمان و فرايندهاي طراحي كه به منظور كسب اطمينان از دقت و به موقع بودن بازيابي دانش انجام ميگيرد، مهم است.
دستيابي بهموقع به اطلاعات مورد نياز، حافظه بلندمدت فرد را توسعه داده بار اضافي حافظه را كاهش ميدهد. پايه دانش سازمان، اطلاعات را در يك مكان مركزي يكپارچه ميكند. از اين رو رهايي حافظه كاري فرد از دادههاي بيارزش، فضاي اشغال شده را كاهش ميدهد. اين امر، شرايط مناسبي را براي به اشتراك گذاشتن سريع دانش و حفظ و رشد دانش در سراسر سازمان، كوتاه ميشود. همچنين، سرمايه انساني، از طريق فرايندهاي كاري هوشمند، سهلالوصول و ساختار يافته، مولدتر خواهد شد.
هنگام ساختاردهي دانش، توجه به اين نكته مهم است كه اطلاعات چگونه و چرا به وسيله گروههاي مختلف افراد بازيابي خواهد شد. سيستمهاي ذخيره مؤثر و كاركردي دانش با عناصر زير طبقهبندي مي‌شوند:
– نيازهاي يادگيري
– اهداف كاري
– تخصص كاربر
– كاركرد يا كاربرد اطلاعات
– مكان و روش ذخيره اطلاعات

انتقال ارادي دانش در داخل سازمان
دانش ممكن است آگاهانه به طرق مختلف منتقل شود. روشهاي مكتوب شامل ارتباطات فردي از قبيل يادداشتها، گزارشها، تابلو اعلانات و همچنين انواع نشريات داخلي با استفاده از امكانات ويدئويي، صوتي و چاپ است. كنفرانسهاي ملي، خلاصه مقالات، آموزش استاد-شاگردي و آموزش از طريق مشاوران خارجي با مشاركت در دورههاي رسمي، فرصتهاي اضافي براي تبادل اطلاعات ارايه ميكنند. چرخش شغلي يا جابجايي نيروي انساني ميتواند براي گسترش دانش در ساير حوزههاي سازمان برنامه‌ريزي شود، گرچه در مقايسه با سازمانهاي بزرگ، بسياري از بخشها ممكن است دورههاي كوتاه‌مدت براي متقاضيان و نيازهاي خاص، ارايه كنند.

انتقال غيرارادي دانش در داخل سازمان
همچنين سازمان ممكن است غيرارادي به شيوههاي متعدد به انتقال دانش مبادرت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره فیزیولوژی، مورفولوژی، مواد معدنی Next Entries منابع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، مکان‌یابی، محصولات زراعی