پایان نامه با کلید واژگان بــي، حــق، ايــن

دانلود پایان نامه ارشد

ايـــن چـنـيـن سر گشته ام در مرز و بوم
بـــاري آن ســر گـشـتــه از بـعـد نـشست نـــان بـيـــاوردنــد و بـگـشوديم دست4
زيـــر چـشـمــي مـــن ز سـر تـا پـاي وي بـــاز جــو گـشــتـم ، نـبـُد هـمتاي وي
بـــس تـنـاسـب داشـت اعـضـايـش بـه هم لـيــک از يــک چـشــم بودش دل دژم5
زانـــکـه يـک چـشـمـش بـسي بي نـور بود کــاسـه اش چــون لانــه ي زنـبـور بود6
پــاره بــود از گـــوشــه تــا نـزديک گـوش بـــود آثـارش و لـيکــن خــورده جـوش
الــغــرض زيــن رهـگــذر مــأيـوس بــود لــقـمـه اش آلـــوده بـــا افـسـوس بــود
تــا کــه خــوان7 از پـيـش رو بر چيده شد شــاخـي از آن نــارون هـــا ديـــده شد
خــشک و بــي بـرگ و کج و پـژمـرده بـود ضـرب سـخـتـي بــر مـيـانش خورده بود
از نــگــاه شــاخــه ديـــدم آن جـــــوان بــر کـشـيــد آهــي و شـد اشکش روان
گـفــت آه ايــن شـاخه اي که افسرده است ضـــايــع ايــن نــارون بـنـمـــوده است
خـــود نـظـيــرش در جـهــان تـنـها مـنم ايــن يـکــي مـردش زده ، مـن هـم زنم8
زانــکــه مـــن عـيـبــي نـدارم در بـــدن لـيـــک کــو بــدتــر ز عـيب چشم من؟
مـــن چـــو ديــدم وقــت پرسيـدن رسيد گـفـتـمــش جــانـا چـه هستس نا اميد؟
لـطـمــه آيــد از قــضــا بــر جــان و تـن تـــو بـگــويــي کـــورم از کـــردار زن؟
کـــار دوران جــمـلـه بـر ايــن پـايـه است شـــکـوه از دســت قـضــا بـي مايه است
گـفــت آري بـــا قــضــا نــتــوان سـتيـز لـيــک بـهتــان قــضــا بــر روي نـيز1؟
چـــون قــضــا بـــر فـعـل بـد نبـود مُجاز نــيـسـت جــز بــر امــر حـــي کار ساز
حـــق کــجــا بــر خـلـق بــد بـيـنـد روا خـلـــق بــد نــوش و قــضــا بـاشد د وا
خـــالــق مــا را حـکـيــمــي پـيـشه است فــعــل مــا بـر جان چو کرم ريشه است2
مـــا خـــود از ا فــعــال خــود در آتـشيم آه از دســت قـضـــاي حـــق کـشـيــم
دار و جــــان اســـت بــايـد نــوش کــرد اي بـسا آتــش کــه وي خـاموش کرد3
آن بـــلاي کــربــلا هـــم حـکـمـتي است از بـــراي خـــلــق نـــور رحـمـتي است
گــــر حـسـيــن جـسمــاً ز نــوع مــا بود جــانــش از مـــا فـــرد و مـسـتثني بود
آن بــــلاي ا و بــــوَد داروي مـــــا شــــويـــَد از عـصــيـان ظـلام روي ما4
لـيــک چــون شــد قـيـد5، دردي از گـناه بــي شـفــاعــت کـــي رهـد از عدل شاه
شـافـعــي بـايــد کـه شـه، نـازش کند تـابـه نـــازش ، زان بــلا بازش کند6 بــــر رضـاي حـــق حـسيـن سربـاز7 شـد زيــن سـبب بــر مـــا سـوا8 ممـتاز شـد
بـهـر شـا هـان آن کـه جـانـبـازي کـنــد جــان چــه بازد، کسب يک نازي کند شد
وان چــه سـربـازي کــه جـمـع رهـبــران مـرســل و نـامـرســـل1 از پـيـغـمـبـران
بـــر بــــلا بـسـتـنـــد راه نــــــــوش را يــک حـسـيــن تـنـهــا گشود آغوش را2
از صـمـيــم جــان در آغـوشـش گـــرفـت بــر شـفــاعـت تــاج از نــوشـش گرفت3
ايــن بــلاهــا طــرفــه بـويي4 زان بـلاست آن بـــلا طــوفــانـش انـــدر کــربلاست
ايــن بــلا جــان هــا رهـيــد از ديـدنـش چــشم هـــا خـــون بــارد از بـشنيدنش
هـــر دو گـيـتــي در بـهـــاي آن يـــــلا خـــون بـهــا شــد بـهــر شــاه کــربـلا
از بـــلا نـــوشــي بـــلايــش رام شــــد5 وارهــــان6 خــلـــق بــد فــــرجـام شد
تـــا نـيـــا مـــوزنــد مــلاحــان7 شـنـا وارهـــان نـبــونــــد از بـــحـــر فـنــا
لــيـــک استــحــقـــاق مــا را بــر قـضـا بــاشـــد از مـــلا ، ذات حــق نبود رضا
از مــکــافــات عـمـــل گــيــر اوفـتـيـم8 در جــــدل بـــا کـــار تـقــدير اوفتيم9
فــرض اگـــر از مــن نـمـي شد کار خبط10 از چـه ره کــردي قـضـايم چشم ضبط11؟
چـشـم مــن از حــق عـطــا شــد بـر رضا بـــي رضــاي حـــق کــجـا بـجهد قضا
سي منصور و اصل
1- سـي منصور واصل ، سـي منصور واصـل نـصـيـحـت نــامــت ونــم بــي واصـــل
2- اول پـــي مــرض بـــاد مـفـــاصــــل ژ ((انـــژکــســيــون)) دکتر چه حاصـل
3- ثـانـــي هــر بنـــا بـنـــن و ريـشـــه بــي ريشـــه غـريــق دس و حشيشــه
4- پيغمبـــر واتــن ريشــه دين ((پنجـه)) خــارج ژ او پنجــــه ار گـنجــــه رنجــه
5- حــق ناسـان ونش مــوا چــون اصــول و او پنـج اصــول ديـن مـيــــو وصـــول
6- ((تـوحـيـد)) و معنـاي يکتـايــي ذاتش ((عــدل)) يعنــي تسليـم ژ تقــديــراتش
7- ((نـبـوت)) يـعـنــي انـبـيــاء تـمـــام يــک يــک ژ آدم تــا خــيـــــر الانــام
8- ژ کـارخـانــــه غيب پـيـــام آور بـيـن ابـــــلاغ کـنـنــده امــــــر داور بـيــن
9- نـافــذالامـــر بـيـن ژ عصـــر ويشــان ملعـون بــي هـر کس انـکــار کرد ايشان
10- ختمـشـان ((احـمــد)) امــي لقب بي مـدنــي مـسـکــن هـاشــــم نسب بـي
11- لـه قــرآن امـــرش بنمـــا نـو ادراک ((لـــولاک لمــــا خـلـقـت الا فـــلاک))
12- الحـاصـل نـــورش مشـتــق ژ ذاتــن فــداي ذاتش بــام حـــق وصفش واتــن
13- تـا و قـيـامـت امــــــرش جــاريــن نـصـيـب خـصـمـش رنــج و خـــواريـن
14- يســه اصـولـش ((آقـا ســي منصور)) گوش در تا بـوشـم يـک يـک واي دستـور
15- اصـل چـهـــارم يعنــي ((امـامـــت)) پـيـشــــواي خـلـــــق تــا و قـيـــامت
16- و فـرمــان حــق ضــرغــــام دينــن هـــر يــــــازده فـــرزند پاک و امينــن
17- سـتـيـن ديـنـن پـنــاي بي کـســن سـاقــي کـــوثــــر مـحـشــر و دســن
18- آخــريـن پـــورش صــاحب زمانــن اصــــول شـيـعــــــه دوازده امـــامــن
19- اسمـش در قــرآن ضيـــاء الارضــن شـهـنـشــــاه ديـنـن طاعـتـش فرضــن
20- مــدامــي حاضـــر پــري ظهــورن مـحـتـــاج دسـتـــور حــــي غـفـــورن
21- هنگـام ظهــور ((دلـدل)) زين مکــي هفـتـاد و دو ديــن و يک ديــن مکـــي
22- شـغـل شــريـفـش روژي، نـمــــازن بــي نـمــاز و لاش شکـــــل ((وراز)) ن
23- ويش آقــاي شيعته، ديـنـش اسلامـن دي نـمــزانـــــم حـقـيـقــت کـامــن؟
24- پنجمين ((مـعـاد)) هست بعد اژ مرگ ((صــور اســرافـيـل)) نيش مدي و جرگ
25- صداش مشنــون گشت مــوجـــودات حيــات بخشـي کـــي محـــي الامــوات
26- مخلوق لـه صحـراي محشـر جـم مکن او روژه ديـوان بـيـش و کـــــم مـکــن
27- مسلـميــن نعيـــم و مـقـــر مـکــن مـشــرکـيـن مـنــــزل و سـقـــر مکـن
28- اي پـنـج اصـولــه داراي يـک ريـشـن ا ريــشـه دسـتــور خـــداونـــد يـشــن
29- قــرآن بـاز بـکر ژ ســوره ((يـاسـين)) دسـتـورش بــــزان ار معنـــي نـاسـيــن
30- اي پـنـج اصـولــه ديــن اســلامـــن اصـــــول شـيــعـــه دوازده امـــامـــن
31- پــري اسـتـحـضــار خاطـــر شـريف و نـظــم آوردم هـــــم اراي حــــريــف
32- بـايــد بـزانـــي اصــل و فــرعـيـــه قـــول قـــرآنـــــه نص شـــــــرعـيــه
33- درجــات ديـن ارکـــانـش هـشـتـــه عــامـلـش ژ پــل صــــراط گــذشـتـــه
34- اول صـــلاتـــــه دومـــي صـــومــه ســومـــــي زکـــات فـقــراي قـــومــه
35- يعنـــي فقيــــري نمــــازگـــزار بـو نــه بـــي طهـــــارت کـل مـــردار بــو
36- چــارمـــي خمسـن پــي آل رســول ژ پـنـج سهــم يکــي حــق کـردن قبـول
37- لـه سهـــم ســـادات اثنـــي عشـري نـه تـارک صــلاه هـنـــوز عــمــــــري
38- پـنـجـمـيـن حـجُــن طـواف مـکــه حـــلال و مـــال دار نــــه اژ تـلـــکـــه
39- شـشــم جـهــــادُن و امــــر امــام بـايـد بـيـدريــغ گـيــان بکـيــن قـيــام
40- هــر وقتـــي امـــام مکـــري قيــام يـا ظلمت هجــوم مکــــي پــــي ا نــام
41- دينــدار اوه ســـه گيــان بني ار کف پــي حفظ اســـلام خــارج نــاو اژ صـف
42- هـفـتـمـيـن امــري و مـعـروف بـکي نـيــکــي او مــردم دل رئـــوف بـکــي
43- جــاهـلان ژ خـاو غـفـلـت هـيـز بدي ار کــمـيــت خـشــم خــو مـهـميز بدي
44- مـشـرکـيــن و حــق دلالــت بـــدي طـنـطـنــه کـــلام ضــلالـــت نــکــي
45- نــه وژ بــي نـمـــاز بـي طـهـارت بـو لـقـلـقـه زبــــــان بــــد عـبـــارت بـو
46- هـشـتـمـيـن رکـنـش نـهـي مـنکرن اي رکـــنـه ژ گــشـت طــاعـات او سرن
47- يـعـنـي نـهــي بـکــي اژ کـردارزشت راي حـــق شـنــاســان بـنـمــانو وگشت
48- مـــولا آو ژنــاف پـيـغـمـبــر نـوشـا ژ او بــونـــه ژ قــطــع شــارب چاو پوشا
49- پـيـشـتــر ژ او نـوشــه مـولا هـميشه شــارب و مــقـــراض مــــداژ ريـــشـه
50- اولادش گـشـتــان هـر واي دسـتـورن هــر يــک واي دســـتور پــعـه مـامورن
51- ايـمـجــا بـگــذريـم ژ دستـه پيشيـن ولــي اژ ا وضـــاع فـعــلــي چه موشين؟
52- اعـلــي تـاادني سـئـوال کـم مـکـــن پــتـــري نـظـــافــت اژ وژ رم مــکـــن
53- مـي سـول داراي بعضي ((ميکروب))ن شـــرب بــا شـــارب مـطـلــق مـردودن
54- تـولـيــد امـراض گـونـاگـون مـکـــي روژي تـــن بـيـمـــار دگــرگــون مـکي
55- اي آو شـــارب فـــرقــه ((اهل حق)) ســرپـــوش دهــــان تـــا گـــوي زنق
56- آسـيــا و نـوبــت ا نـــواع طـعـامـان ژ بــعـد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مــن، تــو، نـه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امر به معروف، کتاب مقدس