پایان نامه با کلید واژگان برجسته سازی، شبکه های اجتماعی، نظریه وابستگی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

معانی برونداد اولیه مقایسه با معیارهای دیگران برون داد نهایی(رفتار اجتماعی) در محیط اجتماعی مقایسه ادراک ازمنابع محیطی با معیارهای ذهنی ایجاد یک سیستم معنایی مشترک بین کنشگران هویت اجتماعی
2-2-11-نظریه گافمن66
با نگاه به آرای گافمن، می توان استدلال کرد که اینترنت چارچوب های تعاملی جدیدی را در برقراری ارتباطات بین فردی مهیا ساخته است؛ که علی رغم محدودیت های ذاتی خود، فرصت های جدیدی را نیز برای نمایش شخصیت، در اختیار کاربران قرار می دهد. توصیف مجازی که کاربران از ویژگی های رفتاری و شخصیتی خود در فضای چت روم به عمل می آورند را می توان با توجه به این گزاره ها تبیین کرد: تلاشی برای پیشدستی در گرفتن اطلاعات، شناسایی اولیه از مخاطب گفت وگو، توصیف انتخابی و گاه مبالغه آمیز و یا نادرست از برخی ویژگی های رفتاری و شخصیتی و نشان دادن همدردی و همسویی برای جلب پشتیبانی و حمایت عاطفی مخاطب از جمله زمینه های نشان دهنده تدارکات و آمادگی های «پشت صحنه ای» افراد برای نمایش «روی صحنه ای» خود هستند. ماهیت غیر رودررویی ارتباطات الکترونیکی اینترنتی همچنین می تواند انگیزه بیشتری را برای آن در بازی با هویت، رفتارهای آزمایشی و ارائه تصویری غیرواقعی فراهم سازد که خطر «شرمندگی» در آن کمتر است. (آقا بابایی،1386: 2).
اینترنت ماهیت غیر رودررو توصیف مجازی(انتخابی، مبالغه آمیز و یا نادرست) کاربران از خویش
جلب پشتیبانی(با ابرازهمدردی وهمسویی) تدارک«پشت صحنه ایی» افراد نمایش«روصحنه ایی» بازی با هویت واقعی ارائه تصویری غیر واقعی شکل گیری هویت جدید
2-2-12-شری ترکل
نظریه خودهای چندگانه توسط شری ترکل67 (1999) و هال68 (2000) مورد استفاده قرارگرفته است.این نظریه بر این معنا تاکید داردکه هویت در فضای سایبر مرکز زدوده شده است. هال در این زمینه معتقد است که مساله هویت در نظریه اجتماعی مورد مناقشه واقع شده است. هویت های قدیمی که جهان اجتماعی را برای مدت طولانی ثابت نگه داشته بودند؛ در حال افول و هویت های جدیدی در حال ظهور هستند که باعث تکه تکه شدن انسان مدرن به عنوان یک سوژه واحد می شوند. این به اصطلاح بحران هویت به عنوان بخشی از فرآیندهای وسیع تر تلقی شده است که در حال جابه جایی ساختارها و فرآیندهای مرکزی جوامع مدرن است و چارچوب هایی را که افراد تکیه گاه های ثابت در جهان اجتماعی می دهند، متزلزل می کند. نظریه مذکور معتقد است که با از بین رفتن شکل گذشته هویت، شکل جدیدی از هویت ایجاد می شودکه مشتمل بر ترکیب افراد با یکدیگر است و هر فرد هویت خود را از ناحیه تعامل با دیگران بازسازی می کند. لذا بیانگر این است که شبکه های اجتماعی با تغییر هویت افراد شیوه جدیدی از زندگی را پیش روی آن ها قرار می دهند. شیوه ای که در آن هویت افراد در گرو برقراری ارتباط با دیگران است و فرد به خودی خود تا وقتی که با دیگران ارتباط برقرار نکند؛ هویتی ندارد. چرا که در فضای اینترنت و شبکـه های اجتماعی افراد هنگامی شناختـه می شوند که سعی کنند با دیگران ارتباطات بیشتری برقرار کنند. در
غیر اینصورت تنها یک شانس می تواند هویتی برای آنها به ارمغان آورد(کوثری،120:1389).
ظهور اینترنت وشبکه های اجتماعی افول هویت های قدیمی بحران هویت تکه تکه شدن انسان مدرن ترکیب افراد با یکدیگر بازسازی هویت در اثر تعامل با دیگران
– نظریه های ارتباطات
2-2-13- نظریه جامعه ی شبکه ای(کاستلز) 69:
جامعه شبکه ای به شکلی از جامعه اشاره دارد که به گونه ای فزاینده روابط خود را در شبکه های رسانه ای سامان می دهد و به تدریج جایگزین شبکه های اجتماعی ارتباطات رودررو می شوند و یا آنها را تکمیل می کنند. این بدان معنی است که شبکه های اجتماعی و رسانه ای درحال شکل دادن به «شیوه سازماندهی اصلی» و «ساختارهای» بسیار مهم جامعه مدرن هستند. این شبکه ها تمام قسمت های این صورت بندی(افراد،گروه ها و سازمان ها) را به طور روزافزونی به هم متصل می کند(مهدی زاده،318:1391). از آنجا که شبکه ها می توانند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابند، ابزار مناسبی برای فعالیت های مختلف چون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند. شبکه های اجتماعی خود نیز دارای ساختار متفاوتی هستند؛ که موجب شده جامعه ی جدیدی را به وجود آورند. جامعه ای که در آن تعامل و ارتباط، بعد مکان و زمان را از میان برده است. اجتماع مجازی که در این شبکه ها تشکیل شده، افراد را با علایق و سلایق کنار هم قرار می دهد.گسترش شبکه های اجتماعی مجازی، باعث به وجود آمدن فضای شبه واقعی شده است. ویژگی های خاص این جوامع چون اقتصاد مجازی، سیاست بر بال رسانه، واقعیت مجازی و زمان بی زمانی و مکان بی مکانی است؛ که فرصتی جدید برای افراد و سازمانها هستند(نقیب السادات،1392).
افراد روابط اجتماعی ارتباطات رودرو ورود شبکه های رسانه ایی ایجاد ساختارهای جدید بوجود آمدن جامعه جدید ازبین رفتن بعد مکان وزمان بوجود آمدن فضای شبه واقعی
2-2-14-نظریه برجسته سازی70 از مک کامبز و شاو71
مک کامبز و شاو اولین مطالعه ی سیستماتیک را در مورد فرضیه برجسته سازی در سال 1972 گزارش کرده اند ایشان در مقاله ی کارکرد برجسته سازی مطبوعات، می نویسد:«رسانه ها در قالب گزارش های خبری، به طور قابل ملاحظه ای اهمیت موضوع های مهم را تعیین می کنند».این تاثیر وسایل ارتباط جمعی، قابلیت اثر گذاری بر متغیر شناخت و تدراک مخاطبان و ساخت تفکر آنان برجسته سازی وسایل ارتباط جمعی نامیده می شود(مهدی زاده،62:1392).
برجسته سازی برای تمام افراد به یک اندازه و یک شیوه رخ نمی دهد. افراد از جهت نیاز به راهنمایی تفاوت دارند واین تفاوت، وقوع یا عدم وقوع برجسته سازی را تعیین می کند. نیاز به راهنمایی، آن چنان که مک کامبز و ویور آن راتشخیص می دهند بر پایه دوعامل قرار دارد: ارتباط اطلاعات (به فرد) و درجه بی خبری از موضوع پیام، هرچه ارتباط اطلاعات و بی خبری از موضوع بیشتر باشد؛ نیاز به راهنمایی بیشتر است. و فرد اثرهای برجسته سازی رسانه ها ی جمعی را بیشتر می پذیرد(سورین و تانکارد72 : 349-350). این نظریه چنین توضیح می دهد که اگر موضوع بخصوصی از نظر زمان و یا مکان در موقعیت های برجسته ای نشان داده شود؛ افکار عمومی به این نتیجه خواهد رسیدکه آن ها خبرهای مهم و برجسته ای هستند.
کسانی که محتوای گزارش های خبری را تعیین می کنند با به کارگیری تعدادی از معیارهای تصمیم می گیرند که چه چیزی ارزش خبری دارد. گزارش هایی که ارزش خبری بالایی دارند و یا آنها که مخاطبان انبوه به آنها علاقمند هستند در اولویت قرار خواهند داد.(احمد زاده کرمانی،1390: 343-342 )
رسانه انتشار اطلاعات درجه بی خبری مخاطبان از پیام نیاز مخاطبان به اطلاعات اولویت رسانه
اولویت عموم برجسته سازی توسط رسانه
2-2-15- الیهو کاتز (رویکرد استفاده و رضامندی)
نظریه استفاده ورضامندی که به«روابط مخاطب رسانه ها» نیز شهرت دارد. اولین بار در مقاله ای از الیهو کاتز73 توصیف شد و به جای پیام بر مخاطب تاکید می کند و مخاطبان را افراد فعالی می داندکه از مفهوم و محتوای رسانه ها استفاده می کنند؛ نه افرادی که منفعل و تحت تاثیر رسانه هستند(لیتل جان74،1384). طبق این رویکرد مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به وی عرضه می شود؛ براساس نوعی ملاک، دست به انتخاب آگاهانه و انگیزه دار می زند.کاتز معتقد است که مخاطب محتوای رسانه را با توجه انگیزه روشن و مصرانه،آگاهانه انتخاب می کند(مهرداد، 1388).
گزینشگری هدفمند، عقلانی و منجر به رضایت مصرف کنندگان رسانه ها در باب رسانه و نیز محتوای آن، آگاهی کامل مخاطبان از نیازهای فردی و اجتماعی شان که به انگیزش های متفاوت قابل بیان می انجامد، مفروض های اساسی این رویکرد هستند که درکنار انگیزه ها، خرسندی کسب شده یا مورد انتظار و متغیرهای زمینه ای از بعد نظری قابل تحلیل می باشند (شهابی و قدسی،1391).
این نظریه در ارزیابی پیامدهای انسانی فناوری های نوین ارتباطی کاربرد دارد. و به دلیل ماهیت مخاطب محور آن، یکی از موفق ترین رویکردهای در فضای مجازی محسوب می شود. (ذوالقدر،1392).
رسانه مخاطبان فعال آگهی از نیازهای فردی واجتماعی گزینشگری هدفمند وعقلانی انتخاب آگاهانه وانگیزه دار خرسندی ورضایت مخاطب
2-2-16- بال روکیچ و دی فلور( وابستگی)
بال روکیچ و دی فلور75 رویکردی برای سازش الگوی اثرهای محدود و اثرهای قدرتمند ارائه کردند و آن را «نظریه وابستگی» نامیدند. این نظریه رابطه سه گانه رسانه، مخاطبان و جامعه تاکید دارد. در هریک از این
سه واحد عواملی هستند که در افزایش یا کاهش میزان وابستگی رسانه دخالت می کنند.
از نظر بال روکیچ و دی فلور هرچقدر جوامع پیچیده تر می شوند و همچنین هرچه فناوری رسانه پیچیده تر می شود، کارکرد های منحصر به فرد رسانه ها بیشتر می شود.
ایشان یادآوری می کنند که در جامعه جدید، موضوعات زیادی وجود دارد که مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز به طور دائم اضافه می شوند. این ابهام، سبب می شود در تعریف و شکل دهی واقعیت رسانه ها قدرت زیادی بیابند( سورین و تانکارد76،1386: 412 – 415).
دو شرط جامعه شناختی موثر بر میزان وابستگی مخاطبان ازدیدگاه بال روکیج و دی فلورچنین است:
الف) با افزایش پیچیدگی جوامع، رسانه ها تمایل بیشتر به ایفای نقش ها و کارکردهای خاص و ممتاز دارند.
ب) میزان بالای تغییر و تضاد در جامعه، به طور نسبی بر میزان وابستگی مخاطبان تاثیر می گذارد. نظریه وابستگی مخاطبان اخیرا به وابستگی مردم به رسانه ها به صورت فردی تاکیدمی کند تا به صورت مخاطبان انبوه و توده وار به عبارتی، میزان و شدت وابستگی افراد به رسانه ها متاثر از متغییر های در حال تعامل جامعه شناختی و روان شناختی است که عبارتند از:
1)عوامل ساختاری: الگو روابط به هم وابسته رسانه ها و نظام سیاسی، اقتصادی و غیره.
2)عوامل زمینه ای: ماهیت محیط اجتماعی که افراد و گروه های اجتماعی در درون آن عمل می کنند.
3) عوامل رسانه ای: ماهیت و کیفیت فعالیت های نظام رسانه ای در ساخت و تعریف پیام.
4) عوامل شبکه میان فردی: شیوه ای که در آن شبکه های ارتباط میان فردی انگیزه ها و تجربیات رسانه
ای افراد را شکل می دهد.
5) عوامل فردی، فردی که به واسطه ی استفاده از رسانه ها میسر می شود( مهدی زاده،1392: 81 -82).
بنابراین تعریفی که این نظریه از مخاطب ارائه می دهد مجددا او را منفعل فرض می کند چون معتقد به یک رابطه سه گانه بین رسانه، جامعه و مخاطب است. این رابطه سه گانه تحرک و پویایی مخاطب را در مقابل رسانه از او می گیرد، چون مخاطب به رسانه ها وابسته می شود و هرچه نیازها بیشتر می شود و متعاقب آن تاثیر رسانه ها بر رفتار و نگرش مخاطب بیشتر می شود. در واقع رسانه ها می توانند وابستگی ایجاد کنند و از آن ها بهره برداری کنند. میزان این وابستگی از شخصی به شخص دیگر و گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است( احمد زاده کرمانی،1390: 350-349).
رسانه ها پیچیدگی جوامع نیاز مخاطب به اطلاع از موضوعات جدید اطلاع از موضوعات و رفع ابهامات از طریق رسانه قدرت رسانه در اطلاع رسانی نیاز مخاطب به رسانه وابستگی
2-2-17- هابرماس (حوزه عمومی و کنش ارتباطی)
تعریف هابرماس از حوزه عمومی، بر محوریت گفت و گوی عقلانی و انتقادی استوار است. که طی فرایند استدلال فعالانه عموم مردم درباره عقاید و دیدگاه های خویش پدید می آید. از طریق این گفت و گو هست که افکار عمومی شکل می گیرد و به نوبه خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، هویت فردی، هویت قومی، هویت دینی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حوزه عمومی، نیازهای فردی، افکار عمومی، شبکه های اجتماعی