پایان نامه با کلید واژگان بالکان، يوگسلاوي، جزيره

دانلود پایان نامه ارشد

مقدونيه……………………………………………………………………………………………………………..97
– جمهوري فدرال يوگسلاوي سابق………………………………………………………………………………………101
– صربستان و مونته نگرو…………………………………………………………………………………………………107
– جمهوري يونان………………………………………………………………………………………………………………110
3-2- تاريخچه بالکان………………………………………………………………………………………………………….114
– بالکان در دوره امپراطوري عثماني……………………………………………………………………………………114
– بالکان ونظام اروپاي قديم……………………………………………………………………………………………….116
– جنگ جهاني اول: علل و پيامدها…………………………………………………………………………………………122
– بالکان در دهه 90……………………………………………………………………………………………………………127
فصل چهارم : ويژگي هاي بالکان و اتحاديه اروپا
4-1- مشخصات و ويژگيهاي بالکان…………………………………………………………………………………..133
– شکل گيري اقوام در بالکان……………………………………………………………………………………………….134
– يو گسلاوي…………………………………………………………………………………………………………………..134
– ظهور کشور سلطنتي يوگسلاوي………………………………………………………………………………….134
– يوگسلاوي در عصر مارشال تيتو………………………………………………………………………………….136
– يوگسلاوي پس از مرگ تيتو ………………………………………………………………………………………..144
– بحران در بالکان……………………………………………………………………………………………………………………146
– نزاع ميان دو تمدن يا مساعدت ميان آنها…………………………………………………………………………….146
– علل درگيري در شبه جزيره بالکان……………………………………………………………………………………147
– صلح در کوزوو……………………………………………………………………………………………………………..149
– عامل و فاکتور عثماني…………………………………………………………………………………………………….149
4-2 – اتحاديه اروپايي……………………………………………………………………………………………………….154
– نگرشي نظري بر اتحاديه اروپا………………………………………………………………………………………………155
– سيستم هاي بين المللي…………………………………………………………………………………………………..155
– رژيم هاي بين المللي………………………………………………………………………………………………………157
– نظام هاي دوقطبي جنگ سرد و امنيت اروپا……………………………………………………………………………..158
– رژيم امنيتي اتحاديه اروپا و رژيم اقتصادي…………………………………………………………………………….159
– اتحاديه اروپا و حرکت به سوي شرق………………………………………………………………………………………163
4-3 – تاثيرات امنيتي بالکان بر اروپا………………………………………………………………………………..168
– شبه جزيره بالکان و تأثير آن بر امنيت اتحاديه اروپايي…………………………………………………………168

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 – تحليل نهايي……………………………………………………………………………………………………………..173
5-2 – پيشنهادات و راهکارهاي حل مناقشات و تعارضات شبه جزيره بالکان………………….182

فهرست منابع و مآخذ: ……………………………………………………………………………………………………..186
چکيده انگليسي: …………………………………………………………………………………………………………………189

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه
2-1- نقشه جهان از ديدگاه مکيندر در سال 1904……………………………………………………………….45
2-2- نقشه جهان از ديدگاه مکيندر در سال 1943……………………………………………………………….46
2-3- نقشه جهان در نظريه اسپايکمندر مورد کشورهاي حاشيه……………………………………….47
2-4- نقشه پراکندگي تمدنهاي جهان…………………………………………………………………………………..55
3-1- نقشه شبه جزيره بالکان……………………………………………………………………………………………65
3-2- نقشه کشورهاي شبه جزيره بالکان………………………………………………………………………….69
3-3- نقشه کشور آلباني……………………………………………………………………………………………………70
3-4- نقشه کشور اسلووني……………………………………………………………………………………………….75
3-5- نقشه کشور بلغارستان…………………………………………………………………………………………….79
3-6- نقشه کشور بوسني و هرزگووين……………………………………………………………………………82
3-7- نقشه کشورترکيه……………………………………………………………………………………………………..85
3-8- نقشه کشورکرواسي…………………………………………………………………………………………………90
3-9- نقشه کشور مقدونيه…………………………………………………………………………………………………96
3-10- نقشه کشور يوگسلاوي سابق……………………………………………………………………………….100
3-11- نقشه کشور صربستان و مونته نگرو…………………………………………………………………..106
3-12- نقشه کشور يونان…………………………………………………………………………………………………109
4-1- نقشه صربستان بزرگ…………………………………………………………………………………………….138
4-2- نقشه صربستان بزرگ…………………………………………………………………………………………….139
4-3- نقشه کشورهاي اتحاديه اروپايي ………………………………………………………………………….153

فهرست نمودلرها

عنوان صفحه
2-1- نمودار منازعه تمدنها………………………………………………………………………………………………….55
4-1- نمودار تهديدات شرق و تمهيدات غرب اروپا…………………………………………………………….167

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
3-1- جدول علل و پيامدهاي جنگ جهاني اول……………………………………………………………………125

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Centeral Tehran Branch
Faculty of literature-Dempartment of Geopolitics
“M.A” Thesis
On Geopolitics
Subject:
An Investigation of the Balkan’s Geopolitical Importance,and its effect on the security of the EU.

Supervisor:
Dr.Gholam Hassan Heidari

Co-supervisor:
Dr.Ezat Olah Ezati

By:
Hossin javadi

Winter ????

مقدمه:
شبه جزيره بالکان شامل کشورهاي ترکيه، بلغارستان، يونان، کرواسي، بوسني و هرزگوين، مقدونيه، اسلووني، آلباني، فدراسيون يوگسلاوي (صربستان، مونته‌نگرو) به لحاظ ژئوپوليتيکي يکي از حساس‌ترين نقاط جغرافيايي جهان مي‌باشد که تاريخ پنج سده گذشته آن همواره متأثر از درگيري‌هاي نظامي بين دول منطقه بوده است.
بالکان مدت‌هاي زيادي تحت تأثير اقدامات کساني بوده است که هيچ‌گاه اين سئوال را مطرح نکردند که چه تدبيري بيانديشند تا تاريخ درد آور و فاجعه آميز منطقه تکرار نشود.
شبه جزيره بالکان به جهت اختلافات دروني و موقعيت ژئوپوليتيک آن، يکي از مناطق بحران خيز جهان بوده و هميشه مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهاني قرار داشته است، زيرا علاوه بر درياي سياه و درياي مرمره، دسترسي به درياهاي مديترانه، اژه و آدرياتيک را فراهم و نفوذ يا تسلط بر مهم‌ترين شبکه ارتباطي ميان شرق و غرب جهان را تدارک مي‌بيند. به همين لحاظ در طي تاريخ، بحران‌هايي در اثر مداخله نيروهاي خارجي البته با توسل به اختلافات دروني و قومي در اين شبه جزيره ايجاد شده و حتي دنيا را به جنگ جهاني نيز کشانيده است.
جنگ و بحران در بالکان ريشه در تاريخ کهن اين منطقه دارد و بالکان همواره حلقه اتصال بحراني در قاره اروپا بوده است. اين بحران به ويژه در جنگ دوم جهاني و با عملکردهاي فاشيسم ايتاليا و نازيسم آلمان هيتلري تشديد شده است. فروپاشي حکومت‌هاي کمونيستي در اروپاي شرقي علت اساسي واگرايي در بالکان به ويژه در کشور يوگسلاوي بود زيرا حرکت به سوي دمکراسي چند حزبي در اين کشور در اواسط دهه هشتاد و به موازات آن حرکت‌هاي دمکراتيک در لهستان شروع شده بود و اين رويدادها به آن سرعت بخشيد.
با فروپاشي کمونيسم در يوگسلاوي سابق پروسه‌اي به وجود آمد که اين کشور را متلاشي کرد تقاضا براي آزادي شهروندان و قوميت‌ها در شش جمهوري يوگسلاوي، باعث مخالفت و مقابله با طرح صربستان بزرگ تحت پوشش يوگسلاوي گرديد و بحران يوگسلاوي شروع شد. تجاوز صربستان به اسلووني و سپس کرواسي منجر به جنگ در جمهوري کرواسي گرديد.
بروز جنگ در کرواسي که منجر به رسميت شناخته شدن کرواسي در مجامع بين‌المللي شد تقاضاي کشور بوسني و هرزگوين براي شناسايي بين‌المللي توسط جامعه مشترک اروپا و آمريکا مشروط به همه پرسي شد که در آن همه پرسي در کل 64% از شهروندا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قصد استفاده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سازمان ملل، حقوق بشر