پایان نامه با کلید واژگان بازارگرایی، تعهد سازمانی، قابلیتهای بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد مالی، سود نقدینگی، نرخ بازگشت سرمایه، تسلط بر بازار: حجم فروش، رشد فروش و سهم بازار و اثربخشی شرکت در بازار: موفقیت محصول جدید، حفظ مشتری، جذب مشتری و کیفیت محصول(دعایی و بختیاری، 1386).
رضایی دولت آبادی و خائف الهی (1385) در یک مطالعه با عنوان « مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به قابلیتهای بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران»، ابتدا به بررسی دیدگاهها و مدلهای بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی پرداختهاند، سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب وکار را بررسی کرده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و بر اساس دادههای حاصل از محیط صنعت پتروشیمی ایران، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تعیین پیوندهای علی موثر بر عملکرد کسب وکار پیشنهاد کرده و مورد آزمون قرار دادهاند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تاثیر یکپارچکی بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی است. پژوهشهای متعددی نشان میدهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. به منظور بهبود رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار از متغیرهای تعدیل کننده مانند کارآفرینی، استراتژی، آشفتگی تکنولوژی و متغیرهای میانجی مانند نوآوری، کیفیت، محصول، مدیریت ارتباط با مشتری و … استفاده میشود. با توجه به عدم بررسی متغیر میانجی قابلیتهای بازاریابی در مطالعات رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب و کار، انگیزه اصلی این پژوهش مهیا گردید. اگر چه رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار و قابلیتهای بازاریابی با عملکرد کسب و کار انجام شده است، اما مدل طراحی شده، به هر دو رابطه توجه دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر بازارگرایی (فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار) بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیتهای بازاریابی بیشتر از اثر مستقیم آن است. از میان عوامل موثر بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای مورد بررسی اثر رقابتگرایی و ارتباط با مشتری چندان قوی نمیباشد که حاکی از وجود مشکلاتی در زمینه رقابتگرایی و ارتباط با مشتری است (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1385).

2-3-2)پژوهشهای خارج از کشور:
کارمن98(2007) در پژوهش خود با نام رابطه گرایی یا کیفیت خدمات؟ کدامیک بر عملکرد مالی تاثیر دارد به این نتیجه رسید که عملکرد بازار، بسیار به رابطه گرایی و کیفیت خدمات به عنوان دو جایگزین اما استراتژیهای مکمل وابسته است، در حالی که این دو متغیر تاثیر بر عملکرد اقتصادی دارد که اساسا از طریق عملکرد بازار غیر مستقیم می باشد

ماريا اسميرنوا و همکارانش99 (2011) در مقالهای تحت عنوان «تاثیر بازارگرایی بر روی توسعه قابلیتهای ارتباطی و نتایج عملکرد در شرکتهای صنعتی روسیه ارائه کردهاند که در این مقاله نقش موقعیت بازارگرایی را بعنوان یک مقدمه برای پیشرفت قابلیتهای ارتباطی و اجرای (عملکردی) شرکتهای صنعتی روسیه بررسی میکند. که این پژوهش نقش مستقیم جنبههای مختلف بازارگرایی را روی اجرای تجارت در مقایسه با تاثیر غیر مستقیم آن در برابر توسعه یک سری قابلیتهی ارتباطی شرکت را با توجه به ساختارهای ارتباطی آزمایش میکند. این تحقیق اثرات مختلف مولفههای بازارگرایی: مشتریگرایی- رقیبگرایی- هماهنگی بین بخشی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تعیین میکند. که نشان میدهد که در بازارهای صنعتی روسیه رقیبگرایی مستقیما و به نحو مثبتی بر روی عملکرد تاثیر میگذارد، در حالیکه دومولفه دیگر (مشتریگرایی و هماهنگی بین بخشی) بازارگرایی تنها یک تاثیر متوسط روی عملکرد شرکتها از طریق توسعه قابلیتهای ارتباطی دارند.

ین کیو کو100(2012) در پژوهش خود با نام تاثیر جهت گیری بازار در توسعه قابلیتهای ارتباطی و نتایج عملکرد: مورد شرکتهای صنعتی روسیه. نتایج تحقیق نشان داد که در بازارهای صنعتی روسیه رقیب مداری به طور مستقیم و مثبت بر عملکرد تاثیر می گذارد، در حالی که دو جزء دیگر از گرایش بازار تنها یک اثر واسطه بر عملکرد از طریق توسعه قابلیتهای رابطه دارند.

سابرامانيان(2010) پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بازارگرايي و عملكرد كسب و كار پرداخت. جامعه آماری در صد و پنجاه و نه بيمارستان مراقبت ويژه در آمريكا بود. پس از آزمون فرضيات نتايج تحقيق نشان دهنده رابطه مثبت بين بازارگرايي و عملكرد كسب و كار در اين بيمارستانها بود.

ورهيز و ميلنبرگ(2004) در پژوهش خود با نام بازارگرايي، نوآوري و عملكرد در شركتهاي كوچك به این نتیجه رسید كه نوآوري توليدكننده همه متغيرها را در مدل تحت تاثير قرار ميدهد و اثر مثبتي بر بازارگرايي و عملكرد دارد. اطلاعات در مورد بازار و نوآوري در نوآوري محصول بسته به اينكه نوآوري توليدكننده در زمينه محصولات جديد قوي يا ضعيف باشد ميتواند مثبت يا منفي گزارش شود.

ماریا اسمیرنوا و دیگران (2010) پژوهشی با عنوان تعهد سازمانی در محیط رقابت شدید انجام دادند. هدف از این پژوهش به بررسی اثر جهت گیری بازار101 عملکرد سازمانی102 از طریق تعهد سازمانی در شدت رقابتی محیط خوشههای صنعتی با تکنولوژی بالا انجام گرفت. روابط بین جهت گیری بازار و عملکرد سازمانی از طریق تعهد سازمانی مورد تائید قرار گرفت.

سین و همکاران103 2005 در یک مطالعه، ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را در صنعت هتلداری هنگ کنگ (63 هتل) بررسی کردهاند. یافتههای این مطالعه حاکی از وجود رابطه معنیدار و مثبت بین بازارگرایی و عملکرد بازاریابی و مالی هتل میباشد.

در مطالعه سین و همکاران (2005) به منظور سنجش بازارگرایی از مقیاس نارور و سلاتر (1990) و به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی استفاده شده است. عملکرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد. عملکرد مالی شامل: بازگشت سرمایه (ROI)، بازگشت فروش (ROS)، رشد فروش و سهم بازار

فصل سوم:
روششناسی
پژوهش

3-1) مقدمه:
روش تحقيق به عنوان قانوني براي درک رابطه علت معلولي است. اگرچه مشاهدات تجربي مبناي نظريه علمي هستند، لکن بايد به طور منطقي، منظم و مرتبط باشند. روش تحقيق، مبناي علمي دانش را به طور منطقي توضيح ميدهد و در تجزيه وتحليل و کشف رابطه علت و معلولي، منطق را رعايت ميکند. قواعد مربوط به به تعاريف، طبقهبندي و استنباط، تئوريهاي احتمالات، روشهاي نمونهگيري، نحوه محاسبه، نحوه اندازهگيري و سنجش، از جمله وسايل و ابزار منطقي محققين و دانشمندان علوم اجتماعي است روشهاي پژوهشي مورد استفاده پژوهشگران و طبقهبنديهاي صورت گرفته در اين زمينه مبتني بر مباحث نظري روششناسي ميباشد. آشنايي با مباحث روششناسي در پژوهشهاي علمي از آن جهت مهم است که مباني نظري و فلسفه روشهاي پزوهشي مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف آنها و….در اين قلمرو علمي مورد نقد و بررسي قرار ميگيرند. روش شناسي تعيين حدود و معيارهاي است که ميبايست در فرايند پژوهش علمي مورد توجه قرار گيرد.
در این فصل به بحث درباره روش پژوهش پرداخته میشود که روش پژوهش شامل نوع پژوهش، فرضیههای پژوهش، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه مناسب، روش نمونه گیری، اعتبار پایایی و اعتبار روائی پرسشنامه، روش جمع آوری دادهها و در نهایت روشهای تجزیه و تحلیل دادهها میباشد.

3-2) نوع و روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصيفي پيمايشي است كه در طي مراحل اجراي آن به دنبال توصيف روابط بين مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه میباشد. ابتدا با تشريح مباني نظري تحقيق و توصيف شرايط موجود با طرح پرسشنامه و توزيع آن دادههاي لازم جمعآوري شده و سپس با استفاده از نرم افزارهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار میباشد، بنابراین میتوان این پژوهش را از نظر هدف کاربردی به حساب آورد.

3-2-1) دامنه پژوهش
قلمرو موضوعي: پژوهش مورد نظر به لحاظ حوزه مطالعاتي جزء پژوهش های بازاریابی ميباشد و به طور محدودتر تاثیر مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار ميپردازد.
قلمرو زماني: از ابتداي شهریور1392 تا اسفند 1392 انجام گرفته است.
قلمرو مکاني: قلمرو مکاني اين تحقيق محدود به شعب بانک ملت شهر کرمانشاه است.

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری
3-3-1) جامعه آماری
جامعه آماری به کل افرادی اطلاق میشود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی و صفرزاده، 1387)
در اين پژوهش جامعه آماري کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه ميباشد. با توجه به گزارش گرفته شده واحد منابع انسانی تعداد آنها 305 نفر میباشند.

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن
نمونه بخشی از افراد جامعه است که به منظور انجام برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد (سنجری، 1388).
روش نمونهگيري مورد استفاده در اين پژوهش، نمونهگيري تصادفي ساده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران زیر استفاده شده است:

که در این فرمول داریم :
حجم نمونه اولیه
میزان اطمینان به نتایج بدست آمده( 96/1 فرض شده است)
5/0
5/0
دقت احتمالی مطلوب
حجم جامعه
که به منظور رفع اثرات ناشی از پرسشنامههای ناقص گم شده و پاسخ داده نشده، 185 پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع گردید و در نهایت تعداد 176 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین حجم نمونه مورد نظر برای دستیابی به نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری، 176 نفر میباشد.

3-4) روش و ابزارگردآوري داده ها
در اين پژوهش از دو دسته داده اوليه و ثانويه براي دستيابي به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانهاي: در اين پژوهش براي جمعآوري داده هاي مربوط به پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است.

ب) روش ميداني: به منظور گردآوري دادهها موردنياز در مطالعه تاثیر مشتریگرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد از روش ميداني استفاده شده است. در اين پژوهش براي سنجش و بررسي عوامل موثر از ابزار پرسش نامهاي جهت جمعآوري داده ها استفاده شده که براساس روش امتیازدهی در مقیاس 1تا20 طراحي شده است.

تشريح پرسشنامه
پرسشنامه مذکور داراي دو بخش اصلي است:
نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه دادههای موردنیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن دادههای حاصل از پرسشنامه تاکید گردیده تا پاسخدهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.

سوالات پرسشنامه: كه به دو بخش تقسم ميشود:
الف) گویههای عمومي- که در آن دادهها کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوري ميگردد که در پرسشنامه مربوط به اين بخش سه گویه اول به اين بخش تعلق دارد. این سوالات در زمینه سن، جنسیت و تحصیلات که به صورت پاسخ بسته میباشد که از طریق این مقیاس میتوان حساسیت و نگرش و تعلق و باور پاسخگو را تعیین نمود.
ب) گویههای تخصصي- در اين بخش سوالات مربوط به متغيرها و شاخصها مطرح ميشود که شامل 28 سوال ميباشد که از ديدگاه کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه به آن پرداخته شده است. مقیاس اندازهگیری پرسشنامه را مقیاس یک تا بیست تشکیل میدهد.
جدول 3-1) تشریح پرسشنامه
مشتری گرایی
1-8
تعهد سازمانی
9-15
کیفیت خدمات
16-19
رابطه گرایی
20-24
عملکرد
25-28

3-5) روايي پرسشنامه
روايي پرسشنامه از طريق روش محتوايي بررسي شده است، بدينترتيب كه پس از تهيه و تنظيم پرسشنامه نمونهاي از آن جهت مطالعه و اظهارنظر با اساتيد فن تقديم گرديد و نكته نظرات و اصلاحات مورد نظر ايشان اعمال شد.

3-6) پايايي104
تحقيقي پژوهشی پايا است كه اگر ابزار اندازه‌گيري را در يك فاصلۀ زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزیابی عملکرد، عملکرد بازرگانی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون