پایان نامه با کلید واژگان انحراف معیار، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم‎ترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.

3-11-2) همبستگي
يك نوع از تجزيه و تحليل آماري كه براي برآورد و پيش‌بيني، كاربرد گسترده‌اي دارد، تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي است كه براي تعيين ميزان رابطه بين متغيرها و تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته بكار برده مي‌شود.
تحليل همبستگي ابزاري آماري است كه به وسيله آن مي‌توان درجه‌اي كه يك متغير به متغير ديگر، از نظر خطي مرتبط است را اندازه‌گيري كرد. موضع همبستگي با بحث درباره دو معيار ضريب همبستگي (r) و ضريب تعيين (R2) به صورت زير دنبال مي‌شود (عادل آذر، 1383، 182).

3-11-3) ضريب همبستگي
ضريب همبستگي ريشه دوم ضريب تعيين است كه مي‌تواند مقاديري بين 1- و 1+ را به خود گيرد. علامت آن همان علامت شيب خط رگرسيون است يعني اگر شيب خط رگرسيون مثبت باشد، ضريب همبستگي نيز مثبت، و اگر شيب خط رگرسيون منفي باشد، ضريب همبستگي نيز منفي خواهد بود و اگر شيب خط رگرسيون صفر باشد، ضريب همبستگي نيز صفر است.

3-11-4) ضريب تعيين (R2)
مهمترين معياري است كه با آن مي‌توان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد و ميزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسيون اندازه‌گيري مي‌كند. اين ضريب بين صفر تا يك در نوسان بوده به طوري كه مقدار صفر بيانگر آناست كه خط رگرسيون هرگز نتوانسته تغييرات y را به متغير مستقل x نسبت دهد. مقدار يك نيز بيانگر آن است كه خط رگرسيون به طور دقيق توانسته است تغييرات y را به متغير مستقل x نسبت دهد.
در رگرسيون چندمتغيره در صورتي كه نمونه كوچك باشد، ضريب تعيين تعديل شده به جاي ضريب تعيين استفاده مي‌شود و با بزرگتر شدن حجم نمونه اين دو ضريب به همديگر نزديك مي‌شوند (مومني و قيومي، 1386، 122).

3-11-5) مدل‌هاي رگرسيون
مدل‌هاي رگرسيون انواع مختلفي دارد كه متداول‌ترين آنها رگرسيون ساده و مركب مي‌باشند. رگرسيون ساده شامل ارتباط بين دو متغير و رگرسيون چندمتغيره، ارتباط يك متغير را با دو يا چند متغير بيشتر نشان مي‌دهد. رگرسيون چندمتغيره رابطه بين متغير وابسته را با يكي از متغيرهاي مستقل، در شرايط ثابت بودن ديگر متغيرهاي مستقل نشان مي‌دهد.
در رگرسيون ساده (يك متغير)، معادله معرف خط رگرسيون جامعه مي‌باشد كه با برآورد مي‌شود. در رگرسيون خطي چندمتغيره معادله معرف رگرسيون جامعه به شرح زير مي‌باشد:

كه براي برآورد معادله فوق از معادله زير استفاده مي‌كنيم:

كه در آن

Y= متغير وابسته
x= متغير مستقل
b= ضريب رگرسيون
r= ضريب همبستگي بين x و y
Sy= انحراف استاندارد متغير وابسته
Sx= انحراف استاندارد متغير مستقل
= ضريب‌هاي رگرسيون
= ميانگين مشاهدات x و y مي‌باشند.

3-11-6) فرض‌هاي اساسي رگرسيون
در صورتي محققي مي‌تواند از رگرسيون استفاده نمايد كه شرايط زير محقق شده باشد:
1- ميانگين جمله خطاها مساوي صفر است. : معني اين فرض آن است كه عوامل تشكيل‌دهنده خطاها، اثرات مثبت و منفي خود را طوري بر جاي مي‌گذارند كه متوسط مقادير جمله خطاها برابر صفر شود.
2- متغير وابسته داراي توزيع نرمال است: فرض بر آن است كه توزيع متغي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش دفتری، سرمایه در گردش، اهرم مالی، جریان نقدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، حافظه کاری، محافظه کاری، وجوه نقد آزاد