پایان نامه با کلید واژگان انحراف معیار، حسابداران، مسئولیت پذیری، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ر نظر گرفته شده است (قاسمی، 1389).

شاخص برازش هنجارنشده (NNFI)
این شاخص تلاش می‌کند تا نقطه ضعف شاخص بنتلر-بونت در به حساب نیاوردن جریمه شاخص برای افزودن پارامتر را مرتفع کند. این شاخص بر مبنای متوسط ضرایب همبستگی بین متغیرها در مدل قرار دارد. هر چه این ضرایب کوچک‌تر باشند، شاخص توکر-لویس نیز مقدار کوچک‌تری را نشان خواهد داد. از این شاخص در دو جهت می‌توان استفاده کرد: اول مقایسه دو یا چند مدل متفاوت با داده‌های یکسان و دوم مقایسه مدل مفروض یا یک مدل صفر. این شاخص نیز بین صفر تا یک تغییر می‌کند و مقدار 95/0 یا بیشتر منعکس‌کننده یک مدل خوب است. اگر این شاخص بزرگ‌تر از یک شود برابر با یک قرار داده خواهد شد.

معیارهای نیکویی برازش (GFI)
این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر هستند؛ گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (گرچه نباید چنین اتفاقی بیفتد، چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده‌هاست). هر چه GFI به عدد یک نزدیک‌تر باشد نیکویی برازش مدل با داده‌های مشاهده شده بیشتر است (شوماخر و لومکس، 1388).

شاخص ریشه‌ی میانگین مربعات باقیمانده (RMR)
این شاخص یکی از شاخص‌های برازش است که از آن برای مقایسه‌ی دو مدل متفاوت با داده های یکسان استفاده می‌شود. حداقل مقدار برای این شاخص صفراست. اما حداکثر آن با توجه به مقدار کواریانسها در ماتریس باقی مانده می‌تواند عددی کوچک یا بزرگ باشد. در هر حال کوچک‌تر بودن مقدار RMRبرای یک مدل در مقایسه با مدل دیگر می‌تواند به عنوان یکی از معیار های بهتر بودن آن مدل تلقی شود. (قاسمی، 1389)

3-9 خلاصه فصل
در اين فصل به تشريح نوع تحقيق، روش تحقيق، طبقه بندي تحقيق، متغیرهای پژوهش،جامعه آماری، روش نمونه گيري و حجم نمونه ، روش گردآوري اطلاعات و داده ها، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و در نهايت روش تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد. با توجه به اهداف تحقيق و همانگونه که در فصل سه آمده است، اين تحقيق از نوع کاربردي است. از نقطه نظر چگونگي به دست آوردن داده ها، تحقيق توصيفي- پيمايشي است. در اين تحقيق ” اخلاق حرفه ای حسابداران “به عنوان متغير مستقل که خود به چهار جزء (ارزشهای فردی حسابداران، الزامات قانونی، رازداری و بیطرفی حسابدار و همچنین مسئولیتپذیری اجتماعی) تفکیک می شود، مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد. متغيرهاي وابسته نيز” ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی”ميباشند که این نیز به شش جزء (ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارتباط با مشتریان) تفکیک میشوند.جامعه آماري در این پژوهش را سرپرستان، سرپرست ارشدان، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، که در سال 1393 در این موسسات شاغل اند تشکیل می دهد.
برای تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید. طبق استعلامی که از سایت سازمان بورس و اوراق بهادر تهران گرفته شده مشخص شد که از 107 موسسه حسابرسی مورد معتمد بورس اوراق بهادار تهران تنها تعداد 20 موسسه در طبقه سطح یک قرار دارند که تنها افراد متخصص شاغل در چهار سمت فوق در این 20موسسات جز جامعه آماری تحقیق می باشد که برای مشخص شدن تعداد اعضای جامعه با توجه به استعلام گرفته شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد افراد شاغل در این موسسات مشخص شد. پس از بررسی اطلاعات دریافت شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران مشخص شد که کل افراد شاغل در این چهار سمت برای 20 موسسه 1071 نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد نظر 285 عدد شد که باید به همین تعداد پرسشنامه توزیع می شد. درتحقيق حاضر براي جمع آوري داده هاي تحقيق از پرسشنامه استفاده گرديد. بدين منظور متغيرهاي مورد مطالعه تا آنجا که ممکن بود به معرف هاي قابل سنجش و سوالات تبديل شدند و براي پاسخگويي به آن از طيف ليکرت استفاده شد.
ادامه فصل به پايايي و روايي پرسشنامه اشاره دارد. برای روایی محتواي پرسشنامه اين پرسشنامه به هفت نفر از اساتید و افرادی که در این زمینه تخصص داشتند نشان داده شد و نظرات آنها گرفته شد و بدین ترتیب برخی از سوالات حذف، ویرایش و یا اضافه شدند که در نهایت روایی آن از نظر افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه و اساتيد محترم راهنما و صاحب نظر مورد تاييد قرار گرفته است و براي بدست آوردن پايايي پرسشنامه با استفاده از رايانه، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از آنجاییکه مقدار آلفای کرونباخ برای همه فرضیات بالاتر از 7/0 است بنابراین پرسشنامه پایاست. پرسشنامه ها ميان 350 نفر از مدیران و متخصصان حسابداری شاغل در موسسات حسابرسی، توزيع و در نهايت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزيه و تحليل آماري جمع آوري شدند. همچنین از آزمون های t تک نمونه ای، همبستگی و رگرسیون چندگانه برای بررسی فرضیات پژوهش و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل استفاده میگردد.

4-1 مقدمه
محقق پس از این که مسئله تحقیق خود را تعیین کرد و مراحل تعیین روش تحقیق، مشخص سازی ابزار مناسب جمع آوری داده‌ها و به‌کارگیری آن‌ها را طی کرد اکنون نوبت آن فرا می‌رسد که داده های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را که گزاره های احتمالی و غیر یقینی بودند معین سازد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آن‌ها به اطلاعاتی که با آن‌ها بتوان فرضیه‌ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک‌ها و فنون آماری مناسب با داده‌ها را برگزید. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده‌ها را می‌توان شامل مراحل زیر دانست:1- ویرایش داده‌ها 2- مناسب سازی سؤال‌های بی پاسخ 3- کدگذاری داده‌ها 4- طبقه بندی داده‌ها (Categorization ) 5-ایجاد پرونده (فایل داده‌ها) و 6- تنظیم برنامه تجزیه و تحلیل. در این فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی ارائه می‌شود. در آمار توصیفی با استفاده از فنون آمار توصیفی چون شاخص‌ها و درصد های فراوانی، جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی نمونه آماری و در قسمت آمار استنباطی با استفاده از آزمون‌های آماری به بررسی فرضیات پژوهش می‌پردازیم. تجزیه و تحلیل استنباطی با از استفاده آزمون‌هایی چون آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS انجام می‌شود. همچنین جهت برازش مدل پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری نرم افزار LISREL استفاده میگردد.

4-2 آمار توصیفی
در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌کند، به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. معروف‌ترین و پرمصرف‌ترین شاخص‌های آمار و توصیفی عبارتند از: اندازه های مرکزی و پراکندگی (خاکی، 1390).

4-3 آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگ‌تر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سر و کار دارد. پژوهشگر به وسیله داده‌ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه می‌پردازد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می‌باشد (خاکی، 1390). در این تحقیق از آزمون‌های t تک نمونه ای، همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.

4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول

4-3-1-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
جدول زیر نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه اول را نشان می دهد. با توجه به نتایج می توان به بررسی هر یک از متغیرها پرداخت.

یافته ها نشان می دهد که:
– در خصوص متغیر ارزشهای فردی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 17/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 53/0 می باشد.
– برای متغیر الزامات قانونی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 12/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 58/0 می باشد.
– در مورد متغیر مسئولیت پذیری حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 14/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 51/0 می باشد.
– برای متغیر رازداری و بیطرفی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 09/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 56/0 می باشد.
جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
ارزش های فردی
291
00/1
00/5
175/4
533/0
الزامات قانونی
291
00/1
00/5
127/4
583/0
مسئولیت پذیری
291
00/1
00/5
140/4
511/0
رازداری و بیطرفی
291
00/1
00/5
093/4
526/0

4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول
آزمون t استیودنت برای بررسی تاثیر متغیرهای پژوهش
با توجه به این که تمامی سؤالات با طیف پنج گزینهای لیکرت سنجیده شده است بنابراین می‌توان برای هر یک از متغیرها فرضیه زیر را بیان کرد.
H0:µ≤ (عدم تاثیر متغیر بر سبک های نوین رهبری مالی) 3
H1:µ3 (تاثیر متغیر بر سبک های نوین رهبری مالی)

نتایج مربوط به بررسی در جدول زیر ارائه شده است:

جدول 4-2: آزمون t تک نمونه

ارزش آزمون=3

T
درجه آزادی
سطح معناداری
سطح اطمینان 95 درصد

حد پایین
حد بالا
ارزش های فردی
6/13
290
000/0
96/0
16/1
الزامات قانونی
03/11
290
000/0
74/0
96/0
مسئولیت پذیری
03/13
290
000/0
82/0
99/0
رازداری وبیطرفی
43/10
290
000/0
77/0
89/0

جدول بالا نشان می دهد که متغیرهای پژوهش از نظر نمونه مورد بررسی در سطح مطلوب می باشند. با توجه به اینکه سطح معناداری کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد و با توجه به مقدار آماره t که بیشتر از 1.96 و مثبت است. و با توجه به اینکه بازه در سطح اطمینان 95 درصد شامل صفر نمی‌باشد بنابراین فرض صفر رد می‌شود و وضعیت کلیه متغیرها در سطح مطلوبی است و از نظر پاسخ دهندگان یعنی بین ارزش های فردی حسابداران، الزامات قانونی، مسئولیت پذیری و رازداری وبیطرفی با ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد.

4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم
4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم)
جدول زیر نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه دوم را نشان می دهد. با توجه به نتایج می توان به بررسی هر یک از متغیرها پرداخت.

یافته ها نشان می دهد که:
– در خصوص متغیر ارزشهای فردی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 11/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 60/0 می باشد.
– برای متغیر الزامات قانونی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 16/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 57/0 می باشد.
– در مورد متغیر مسئولیت پذیری حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 16/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 50/0 می باشد.
– برای متغیر رازداری و بیطرفی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با 11/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 51/0 می باشد.
– برای متغیر سبک های نوین رهبری مالی حداقل و حداکثر مقدار پاسخ برابر با 1 و 5 می باشد. میانگین امتیازات برابر با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رگرسیون، ضریب همبستگی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ضریب همبستگی، سطح معنادار، همبستگی پیرسون، مسئولیت پذیری