پایان نامه با کلید واژگان انتقال دانش، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تصميمگيري، اعتماد و انرژي مورد استفاده واقع شود.
ترسيم نقشه نموداري، به عنوان يك محصول اس. ان. اي براي افراد بسيار مهم است، و همچنين مي‌تواند به مفهومسازي الگوهاي سازماني عميقتر كمك كند. مفاهيم كمي اس. ان. اي عبارتند از: ميزان جدايي بين گرهها، تعداد پيوندها به يا از يك گره، مركزيت شبكه، و تراكم شبكه و تراكم پيوندها. الگوهاي متعارف عبارتند از: خوشهها (گروههاي فشرده)، پيوند دهندگان (افرادي كه با بسياري از افراد ديگر پيوند دارند)، مرز گستران (افرادي كه با بخشهاي ديگر يك سازمان پيوند دارند)، كارگزاران اطلاعات (افرادي كه با خوشهها پيوند دارند). تعداد پيوندها و قوت پيوندها، عضويت گروه و قوت تعلقات را در اين گروهها منعكس ميكند. اين اطلاعات ميتواند براي پرداختن به مسائل دانشي (براي مثال تيمسازي بهتر))، مسائل ارتباطاتي (براي مثال كانالهاي بازتر گفتگو)، يا مسائل كيفيت (براي مثال افزايش تكرار ارتباطات با كارشناسان) مورد استفاده واقع شود.

2-6-14- يادگيري الكترونيك
يكي از تحولات اخير در مديريت دانش، همگرايي روزافزون جامعه مديريت دانش با جامعه يادگيري الكترونيك204 است. در حقيقت، مفهوم مديريت دانش ميتواند با اهداف يادگيري الكترونيك براي تحقق يك هدف بزرگتر – ايجاد سازمان يادگيرنده- يكپارچه شود. مديريت دانش و مديريت يادگيري دو رشته مكملاند كه ميتوانند از ايجاد يك سازمان نوآور و چابك حمايت كنند. يادگيري الكترونيك بايد با گروه‌هاي تجربه (سي.ا.پي) ادغام شود. مديران بايد قادر باشند نيازهاي آموزشي را مبتني بر اهداف كسب و كار تعيين كنند و برنامههاي يادگيري مناسب را براي كاركنان تدارك ببينند. مديريت دانش و يادگيري الكترونيك به هم مرتبطاند – مديران و كاركنان بايد بر انجام كار حين يادگيري و يادگيري در حين كار تمركز كنند. شركت زيمنس مديريت دانش و يادگيري الكترونيك را در برنامه زيمنس لرنينگ والي (اس. ال. وي205) در سال 2000 تلفيق كرد. دورههاي آنلاين ميتوانند از طريق هوريزن لايو206 برگزار شوند. يك روزنامه با نام اس. ال. وي گازت207 اخبار مربوط به اين برنامه و شاخص دانش و يادگيري208 مربوط را منتشر ميكند.
دانشگاه سازماني209 و واحد مديريت دانش در بانك مونترال210 به طور مشترك “كافه دانش211” را به عنوان پلي بين آموزش كلاسي و ابزارهاي حين كار و همچنين برنامه سازماني شبكه فكر (آيديا نت212) را براي تشويق كاركنان به طوفان مغزي درباره بانكداري راهاندازي كردند. همچنين آزمايشگاههاي باكمن، كه در زمينه مديريت دانش پيشرو است، در سال 1996 مركز يادگيري آنلاين خود را راهاندازي كرد (قليچ‌لي، 1388).

2-6-15- داستانگويي و حكايات213
تشكيل اجتماعات در كسب و كار به اولويت سازمانهاي تسهيم دانش در سراسر دنيا تبديل شده است. طبق نظر “ست كاهن”، رئيس گروه توسعه عملكرد و مشاور ارتباطات داخلي بانك جهاني، داستانگويي، روش مؤثري براي ايجاد تغيير در سازمان شده است. داستانگويي شخصي، اجتماعساز است و ميتواند موجب تجديد حيات كسب و كار شود. اين روش، ما را دوباره به زندگي و هدف مهمترمان بر ميگرداند. همچنين در ناسا داستانگويي براي ارتقاي تسهيم دانش، از طريق كارگاههاي انتقال بينش و برنامه تسهيم تجارب مديريت پروژه با اجراي مؤسسه علمي رهبري برنامه و پروژه، مورد استفاده قرار ميگيرد. داستانها، چارچوب خوبي براي تسهيم اطلاعات، معاني و دانشاند (قليچ‌لي، 1388).

2-6-16- ابزارهاي بيسيم214 براي انتقال دانش
در حالي كه رايانههاي شخصي و ايستگاههاي كاري، كاركنان دانشي را به ميزهايشان گره زدهاند، فناوريهاي بيسيم ميتوانند پاسخ كاملي براي “به تحرك درآوردن” نيروي كار از طريق اجازه كسب اطلاعات و دانش به آنها در هر جا و هر زمان و به هر طريقي كه بخواهند باشد. دانش در هر جا و هر زمان و به هر وسيله در عصر اطلاعات، حياتي است. ارتباط بيسيم در سطح ال. اي. ان به كاركنان اجازه ميدهد در صورت تمايل به طور خلاقانه بيرون از محيط كار فعاليت كنند. “گيجي وانگ215″، معاون ارشد تحقيقات ارتباطات و اينترنت شركت آي. دي. سي216، عقيده دارد: “ما اكنون شاهد ظهور اقتصاد پيوسته يا متصل217 – اقتصاد فراسوي زمان و مكان، فراسوي مرزهاي سازماني و شخصي – هستيم”. وجه مشخصه اين اقتصاد فراگيري و تحرك218 است. صدها كارمند موبايلي در زيمنس مديكال سولوشن ميتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند و به دانش فني مورد نياز از طريق ابزار بيسيم “مد تو گو219” روي “كامپك آيپكز220” دسترسي داشته باشند. مهندسان شركت هواپيمايي بوئينگ در حال سفر از لپتاپها و دبليو ال. اي. ان. اس221 براي دسترسي بهتر به مستندات چند رسانهاي پيچيده استفاده ميكنند. تكنسينهاي حوزههاي عملياتي در شركت جي. ام222 از رايانههاي صوتي قابل حمل براي ثبت فعاليتهايشان، كه توصيف و تجزيه و تحليل ميشوند، استفاده ميكنند.
مجموعه وسيعي از ابزارهاي بيسيم قابل انتقال در محدوده شبكه حوزه محلي، شبكه حوزه وسيع و شبكه حوزه شخصي در حال ظهورند كه ميتوانند به بهرهوري جريانهاي كار و افزايش نقل و انتقال دانش كمك كنند (قليچ‌لي، 1388).

2-6-17- سيستمهاي مديريت نوآوري و ايده223
سيستمهاي مديريت ايده آنلاين در شركتهايي مثل بريستل مايرز اسكويب، كادبري شوپز و موتس اپلز224 راهاندازي شدهاند. مديريت كانال نوآوري، ارتقاي بازار ايدهها يا “مركز ايده” از جمله رويكردهاي خلاقانهاي هستند كه پيشتازان مديريت دانش از آنها استفاده ميكنند. همچنين مديريت دانش به سازمانها براي افزايش قابليت نوآوري از طريق بهبود دسترسي به كارشناسان، استفاده از نوآوريهاي گذشته و خلق شرايط “فرصت برنامهريزي شده225” كمك ميكند. مك الوري، نويسنده كتاب مديريت دانش جديد، معتقد است كه روح نوآوري نه فقط در تحقيق و توسعه بلكه بايد در استراتژي كسب و كار، مدلهاي سازماني و ساختارهاي عملياتي دميده شود. طبق نظر داسون، نويسنده شبكههاي زنده226، افزايش ارتباطات، يكپارچگي فناوريها، و فيلترينگ مشترك – در سطح جهاني – به ظهور “ذهن جهاني” منتج شدهاند. همچنين وي توصيه ميكند كه رهبران بلندپرواز در عصر شبكه زنده بايد با برقراري روابط قوي مبتني بر دانش فرهنگ همكاري و شفافيت را توسعه دهند (قليچ‌لي، 1388).

2-6-18- تركيب ابزارها و فناوريهاي مديريت دانش
به طور كلي با توجه به استراتژي سازماني، فرهنگ، مهارتهاي فني و نيازمنديهاي دانش، ابزارهاي مديريت دانش ميتوانند به طور مناسب تلفيق و به كار برده شوند. ابزار و فناوريهاي مديريت دانش، يكي از محورهاي اصلي مديريت دانش موفق به شمار ميروند.
در محيطهاي كاري كه به طور روزافزوني از طريق اينترنت، اينترانت و پلتفرمهاي بيسيم اشباع مي‌شوند، ابزارهاي فناوري اطلاعات به واسطه مهمي در چگونگي خلق، توصيف، جمعآوري، پردازش، ذخيرهسازي، بازيابي و تسهيم دانش تبديل مي‌شوند. اكثر سازمانها از تركيبي از ابزارهاي آنلاين و فعاليت‌هاي دانشي سنتي در مديريت دانش خود استفاده ميكنند؛ مانند تركيبي از مستندات ديجيتال و بروشورهاي چاپي يا مدل تلفيقي حمايتگري همراه با مربيگري و يادگيري الكترونيكي. اين شيوه به ويژه براي سازمانهايي مصداق دارد كه داراي شعب مختلف در نقاط جغرافيايي مختلفاند. در اين سازمانها كاركنان اغلب به همكاري در نقاط زماني مختلف نياز دارند. همانطور كه در جدول زير مشاهده ميشود با توجه به زمان همكاري و مكان دانشگران بايد از ابزارهاي مناسب فناوري اطلاعات استفاده كرد (قليچ‌لي، 1388).

جدول 2-8: طبقه‌بندي ابزارهاي فناوري اطلاعات بر مبناي زمان و مكان همكاري افراد (رائو، 2005)

زمان مشابه
زمان متفاوت
مكان مشابه
نظرسنجي فوري، ارائه نمايشي متون
زيرساختار مشترك (مثل ايستگاههاي كاري)
مكان متفاوت
چت كردن، ارسال پيام كوتاه، كنفرانس ويدئويي
پست الكترونيكي، جريان كاري

جدول 2-9: ابزارهاي فناوري اطلاعات براي فرآيندهاي مديريت دانش (رائو، 2005)
فرآيندهاي مديريت دانش
ابزارهاي فناوري
فروشندگان
خلق دانش
هوشمندي كسب و كار، اكتشاف دانش يادگيري الكترونيكي
Business Objects, Skill soft, Interwoven
كدگذاري دانش
سيستم مديريت محتوا، مديريت اسناد، گروهبندي، خلاصه كردن، ردهبندي
Interwoven, Autonomy
بازيابي دانش
جستجو، تجسم بخشيدن
Google, Ask Keeves, Inktomi, Inxight
كاربرد دانش
جريان كاري، همكاري، ميز كمك
Eroom, introspect, people link
توزيع دانش
پورتال دانش، عاملان
Plumtree, ask me
اعتبارسازي دانش
گروههاي كارشناسي آنلاين، اعتبارسازي كمك، ارزيابي/ درجهبندي/ رتبهبندي/ امتيازدهي
IBM
رديابي دانش (درباره كارشناسان)
پست الكترونيكي، يلو پيجها يا صفحات زرد
Tacit
شخصي كردن دانش
مكانياب تخصصي، ارتباطات، كنفرانس، همكاري
Ask me
مديريت دانش همهجانبه
مجموعه كامل مديريت دانش
Hummingbird, open text, verity, IBM

دامنهاي از ابزارهاي مديريت دانش، كه در جدول فوق خلاصه شدهاند، در فرايندهاي مختلف مديريت دانش، مورد استفاده واقع ميشوند. براي مثال، پورتالها از جمله ابزارهاي مفيد مديريت دانش در مرحله توزيع دانشاند. روش ديگر، طبقهبندي فرايندهاي دانش بر اساس مدل “مارپيچ دانش” نوناكاست كه تكامل مستمر دانش سازماني (دانش صريح و ضمني) را از طريق مجموعهاي از تعاملات چهار نوع فرايند: اجتماعي كردن، بيروني كردن، دروني كردن و تركيب دنبال ميكند. ابزارهاي مديريت دانش مرتبط براي اين چهار نوع فرآيند دانش، از ابزارهاي واقعيت مجازي227 (براي انتقال دانش ضمني) و گروهبندي محتوا (براي پردازش دانش صريح يا آشكار) گرفته تا سيستمهاي كارشناسي (براي بيروني كردن دانش ضمني) و يادگيري الكترونيكي (براي دروني كردن دانش صريح) در تغييرند (جدول زير).

جدول 2-10: ابزارهاي فناوري اطلاعات در مدل مارپيچ دانش (نوناكا و تاگوچي، 2001)
اجتماعي كردن228 (ضمني به ضمني)
بيروني كردن (ضمني به صريح)
دوربينهاي شبكه، كنفرانس ويدئويي، ابزارهاي واقعيت مجازي
شبكههاي پي تو پي229، سيستمهاي خبره، گروههاي تجربه آنلاين
دروني كردن (صريح به ضمني)
تركيب (صريح به صريح)
پايگاههاي دانش، يادگيري الكترونيكي، تجسمبخشي
خلاصه كردن، طبقهبندي، گروهبندي

2-6-18- سيستم‌هاي خبره230
سيستم خبره عبارت است از قرار دادن دانش و مهارت يک متخصص در رايانه و سپس انجام پردازش، اتخاذ تصميم هوشمند و نظر مشاوره‌اي از طريق سيستم. اين سيستم‌ها برنامه‌هاي مبتني بر رايانه هستند که براي ثبت تخصص انسان و سپس بکارگيري اين دانش و تخصص در در عرصه‌هاي مختلف بکار مي‌روند. مانند سيستم تشخيص بيماري در پزشکي. روش کار به اين صورت است که ابتدا چند پزشک در يک جلسه گرد هم مي‌آيند و دانش تخصصي خود را درباره يک بيماري به يک متخصص رايانه ارائه مي‌دهند. اين متخصص دانش پزشکان را در قالب يک نرم‌افزار تحت عنوان سيستم خبره در مي‌آورد. سپس اين سيستم به جاي پزشکان مي‌تواند يک بيماري را تشخيص داده و نظر مشاوره‌اي ارائه دهد.

2-7- مباني زير ساخت مديريت دانش231
همان گونه که ذکر شد زير ساخت دانش، ساز و کاري است که سازمان از طريق آن دانش را مديريت کرده و افراد در بخشهاي مختلف، دانش خود را از طريق اين زير ساخت تسهيم مي کنند، بطوريکه اعضا بتوانند از آن دانش به طور کاملاً اثر بخش استفاده کنند. اين زير ساخت باعث مي شود فرآيندهاي ضروري دانش با حداکثر کارايي صورت گرفته، از فناوريها اعم از سخت افزار و نرم افزارکارآمدتر استفاده شده و خلق، تسهيم و بکارگيري دانش انجام پذيرد. هدف اصلي اين زير ساخت، چيزي جز جريان دادن دانش در رگهاي فرآيندهاي کاري سازمان نيست.

شکل 2-11: مباني زير ساخت مديريت دانش (سيوان232،2000)
همانگونه که در شکل فوق ملاحظه مي گردد، مباني زير ساخت مديريت دانش شامل: فرآيندهاي دانش، فناوري اطلاعات و فرهنگ سازماني مي باشد. در ادامه به توضيح اين زير ساختها و مؤلفه هاي آنها مي پردازيم.

2-7-1- فرهنگ سازماني
آغاز حيات فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ضریب همبستگی، متغیر مستقل، تحلیل داده Next Entries منابع پایان نامه درباره مورفولوژی، تجزیه واریانس، فیزیولوژی