پایان نامه با کلید واژگان انتقال دانش، بهبود مستمر، توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

درباره روششناسيهاي پروژه، چرخههاي فروش، برنامههاي جاري و ساير يادگيري‌هاي مراجعان به آن دسترسي دارند. بيش از 3600 پايگاه داده وجود دارد و 250 مدير دانش مسئول بازنگري محتوا و انتخاب تجارب موفقاند. اين تجارب در درون بخشهاي مشخص شبكه تركيب و در دسترس گردانندههاي خبره174 و مراجع بيروني نيز قرار داده ميشوند.
به علاوه، استراتژي مديريت دانش شورون175 شامل تسهيم تجارب موفق، الگوبرداري داخلي و خارجي، شبكهسازي، ابزارهاي برنامهريزي جديد و نرمافزار پيگيري كار ميشود. اين موارد از طريق نقشه منابع تجارب موفق، برنامه جامع فرآيند176، كنفرانس سالانه كيفيت، و اينترانت لينك اطلاعاتي جهاني177 به نمايش گذاشته ميشوند.
طبق نظر رايان اسكياندري، مهندس ارشد سيستم‌ها در اينتروون178، يك پلت فرم خوب طراحي شده بايد بتواند انواع، منابع و الگوهاي مختلف دسترسي محتوا را مديريت كند. منابع محتوا شامل كتابخانههاي سازماني، فعاليتهاي پروژه و راهنماهاي پرسنلي ميشوند. محتوا ميتواند ساختارمند يا غيرساختارمند شود؛ بخشي از آن در طي فعاليتهاي دانشي به‌هنگام (از جمله، طوفان فكري آنلاين) ايجاد و تجزيه و تحليل ميشود.
محتواي سازماني ويدئوها، خطمشيهاي سازماني، وبسايتهاي بيروني و آرايههاي الكترونيكي را شامل ميشود. طبق نظر اسكياندري تقريباً 60 تا 70 درصد محتواي پورتال، غيرساختارمند است. اين محتوا را كه از طريق پورتال دانش سازماني در دسترس است، معمولاً تعدادي از كاربران كسب و كار: بازاريابي، منابع انساني، آموزش، ارتباطات سازماني، پشتيباني فناوري، فروش و مديريت ارشد، مديريت و حفظ مي‌كنند. تيم ويرايش جهاني179 در زيمنس از سيستم مديريت دانش، از طريق كنترل كيفيت مدارك و اسناد و تهيه خلاصههاي مكتوب حمايت ميكند.
موضوعات دانش در زيمنس عبارتند از: تجارب موفق، نوآوريها، درسهاي آموخته و روشها. فعاليت‌هاي محتوا در يك سيستم مديريت دانش عبارتند از: تأليف، مديريت و تحويل محتواي سازماني. اين فعاليتها بايد تضمين كنند كه محتواي كسب و كار سازگار، با كيفيت، ايمن، به موقع و با اهميت است.
طبق نظر ديويد اسنودن “بايد بخاطر داشته باشيم كه دانش فقط چيزي نيست كه بتواند مديريت شود، بلكه جرياني است كه بايد بارور شود و اين مستلزم درك اكولوژي پيچيده دانش است.›› (قليچ‌لي، 1388).

2-6-9- طبقهبندي دانش
ابزارهاي خودكار مانند طبقهبندي رايانهاي نيز به اقدامات مديريت دانش كمك ميكنند. طبقهبندي دانش180 بايد با اهداف و استراتژيهاي كسب و كار متناسب شود. فعاليتهاي طبقهبندي دانش سه نوع است: استفاده از ابزارهايي با طبقهبندي از قبل انجام شده، استفاده از ابزارهايي با انجام طبقهبندي به طور خودكار و پويا، و استفاده از اين ابزارها همراه با مداخلات انساني. “بلو كراس بلو شيلد فلوريدا181” از ابزارهاي نرم‌افزاري براي طبقهبندي و همچنين طبقهبندي خودكار(يا تعيين واژگاني براي مستندات مشخص) استفاده كرده است. يك ابزار خودكار ميتواند به طور قابل ملاحظهاي زمان انجام طبقهبندي را كاهش دهد. با وجود اين، ضروري است افراد نتايج را بازنگري كنند. ابزارهاي مؤثر ميتوانند براي ايجاد و آزمون طبقه‌بنديهاي جديد با ابعاد عمق، وسعت و جزئيات مورد استفاده واقع شوند. حفظ طبقهبندي براي مديران و همچنين درك آن براي كاربران بايد آسان باشد (قليچ‌لي، 1388).

2-6-10- گروهافزار
ويژگيهاي مطلوب گروهافزار182ها در بافت مديريت دانش عبارتند از: برقراري پيوند183، نقشهكشي دانش، نظرسنجي، خلق گروهي اسناد، درجهبندي، اطلاعيه و مديريت دسترسي.
شركت ريو تينتو184 (يك شركت منابع طبيعي)، سي گروه تسهيم تجربه (سي.او.پي185) را براي بهبود كسب و كار تشكيل داده كه يازده گروه براي همه كاركنان قابل دسترس است و در موضوعاتي از قبيل استانداردهاي محيطي، ايمني، زيرزميني، و عمليات دراگلاين فعاليت ميكنند. اين شركت در فوريه 2002 همان ريو تينتو كلابوريتيو186 را برگزار و يك وسيله‌ي تيمي187 براي استفاده از پست الكترونيكي به عوض دسترسي مستقيم شبكه ابداع كرد.
در سال 1994 برنامه مديريت سرمايه فكري شركت آي.بي.ام اجرا شد. اين چارچوب در خطمشي‌ها، فرآيندها پرسنل، ارزش‌ها و فناوري شركت گنجانيده شد. ابزارهاي كليدي مورد استفاده عبارتند از: آي.سي.ام است وب188 (زيرساختار در سطح سازماني)، نالج كافي189 (براي همكاري) و كوكپيت نالج190 (براي هوشمندي كسب و كار و اكتشاف دانش).
شركت زيمنس مديكال سولوشن191 يك پورتال اينترانتي مبتني بر اوپن تكستز ليو لينك192 دارد كه از همكاري، تسهيم دانش مبتني بر شبكه193 و مديريت اسناد حمايت ميكند. در فرهنگ شركت مك كينزي، متخصصان از استفاده مجدد تجارب كد شده ديگران گريزان و به دنبال راهحلهاي منحصر بفردند. آنها به عوض جستجوي اطلاعات در پايگاههاي داده اينترانت، ترجيح ميدهند با تفكر خلاقانه به اطلاعات مورد نياز دست يابند. بنابراين، متخصصان مديريت دانش بخشي از واحد منابع انسانياند كه براي در كنار هم قرار دادن افراد براي همكاري با يكديگر تخصص دارند. مؤسسات علمي از جمله دانشگاه جورج واشنگتن از ابزارهايي مثل انتوپيا كوانتم سولوشن194 به منظور ايجاد پلت فرمهاي محتوا و همكاري بين دانشكده و دانشجويان، از طريق ايجاد پيوندهاي اجتماعي براي تشويق تسهيم دانش پنهان، استفاده ميكنند (قليچ‌لي، 1388).

2-6-11- گروههاي تسهيم تجربه آنلاين
وارد و پپارد (2002) معتقدند كه گروهها تسهيم تجربه آنلاين195 به منظور “خلق و تبادل دانش و توسعه قابليتهاي اعضاي خود به وجود ميآيند”. همچنين داونپورت و پروساك (2003) بحث ميكنند كه گروه تسهيم تجربه “گروهي معمولاً غير رسمي و خود سازمان يافته از افراد است كه دانش را با يكديگر تسهيم ميكنند، و بر مبناي منافع، مسائل و علايق مشترك در مورد فعاليتهاي خاص برانگيخته ميشوند”. كلينز (2003) تصريح ميكند كه اعضاي اين گروهها به ندرت از لحاظ ميزان دانش يكسانند. همه گروههاي تجربه درگير فعاليتهاي مرتبط با دانشاند، با وجود اين ماهيت اين فعاليتها متفاوت است. بر اين اساس، اين محققان گروههاي تجربه را به دو نوع تقسيم ميكنند: گروه تسهيم دانش196 كه در آن حداقل برخي افراد آمادگي دارند دانش خود را با ساير اعضا تسهيم كنند. دانشي كه تسهيم ميشود، ممكن است از نظر نوع (دانش ضمني يا دانش صريح يا تركيبي از هر دو) متفاوت باشد. ويژگي مشترك گروههاي تسهيم دانش اين است كه حداقل برخي از اعضاء (يا همه) در طي فعاليتهاي گروه از ديگران دانش به دست ميآورند. نوع ديگر، گروه توسعه دانش197 است كه فعاليتهايش آشكارا تسهيم دانش را افزايش نميدهد، بلكه محيطي را فراهم ميكند كه در آن افراد دانش خود را توسعه دهند.
از طرف ديگر، استفاده از گروههاي تسهيم آنلاين به عنوان يك ابزار مؤثر براي تبادل و حفظ دانش روبه افزايش است. اي.پي.كيو.سي198 گروههاي تجربه را به چهار دسته طبقهبندي ميكند: كمك كردن (تسهيم بينشهاي همرديفان، مثل تك كلوپز دايملر كرايسلر199)، تسهيم بهترين تجربه (تسهيم تجارب مستند تأييد شده كاربر، مثل شولامبرگر اين تاچ200)، تسهيم دانش (پيوند اعضا براي مثال سي.جي.اي.واي) و نوآوري (توليد ايده در بين مرزها براي مثال زيمنس شرنت) (قليچ‌لي، 1388).

2-6-12- پورتالهاي سازماني
طبق نظر استيون ان.جي201 – مدير پورتالهاي كسب و كار منطقه آسياي جنوب شرقي آي.بي.ام – پورتالها نشاندهنده “چهره” مديريت دانش بوده، به خلق محيط كاري بر اساس نياز تك تك افراد سازمان كمك ميكنند. يك پورتال خوب طراحي شده ميتواند يك كانال تحويل درخواست‌هاي مديريت دانش در هر زماني و مكاني باشد. پورتالهاي دانش نقطه تعامل و هماهنگي براي همكاري (تقويم، فرديابي)، اجرا (هوشمندي كسب و كار) و مديريت اطلاعات (داراييهاي ديجيتالي، تجسمبخشي به دادهها) هستند. پورتال‌هاي سازماني202 مخاطبان گوناگوني دارند: كاركنان، شركاء و مشتريان. پورتال، دسترسي به دامنه وسيعي از درخواستها، محتوا، خدمات، فرآيندها و افراد را فراهم ميكند. طبق نظر استيون ان.جي، كاركنان آي.بي.ام امروزه پورتال مان (دابليو تري) را به عنوان معتبرترين، مفيدترين و مهمترين منبع اطلاعات مي‌دانند؛ دو سوم كاركنان آي.بي.ام باور دارند كه پورتال اكنون براي انجام كارهايشان حياتي است و در زمان ارزشمندشان صرفهجويي ايجاد ميكند. البته نگهداري پورتال ميتواند به خاطر تغييرات در افراد، فرايندها و اطلاعات هزينهبر باشد. پورتال سازماني يك روش مديريت محتواست و دسكتاپ دانش بايد يك محيط عملياتي براي كاربران نهايي خلق كند. پورتالهاي دانش سازماني پلتفرمهاي مفيدي براي برقراري پيوند بين كاركردهاي مديريت دانش هستند. پورتالهاي سازماني احساس وحدت در ميان كاربران ايجاد و امكان دسترسي به دانش و كارشناساني را كه داراي دانش هستند، فراهم ميكنند. در جدول ذيل، ديدگاههاي برخي از نويسندگان مديريت دانش درباره نيازمندي‌ها و اهداف پورتالهاي دانش سازماني خلاصه شده است (قليچ‌لي، 1388: 120-121).

جدول 2-7: اهداف و نيازمندي‌هاي پورتال دانش سازماني
نويسندگان
نيازمنديها
اهداف
ترا و گوردن (2003)
بهبود ارتباطات(بالا به پايين و بالعكس)
انتقال دانش به كاركنان
استفاده مجدد از دانش
تقويت همكاري
بهبود مديريت سرمايه انساني
بهبود روابط
تسهيل پيشنهادهاي كاركنان، كدگذاري دانش، تدوين نقشههاي تخصصي، حمايت از گروههاي تجربه، آموزش كاركنان جديد، بهبود رضايت مشتريان.
كولينز (2003)
سازماندهي پيرامون فرآيندهاي كاري
تسهيل انتقال دانش
تمركز بر آينده
حمايت از اهداف كسب و كار
افزايش نوآوري
حفظ سازمان خلق كننده دانش
تدوين شاخصهاي موفقيت، بهبود مستمر، درك جمعي، فرصتهاي آموزش، دانشگران توانمند، حمايتگري.
فايرستون (2004)
هدفگذاري درباره توليد/ يكپارچگي/ مديريت دانش
فراهم كردن اطلاعات درباره اعتبار دانش
فراهم كردن فرا اطلاعات كسب و كار
تمايز دانش از اطلاعات محض
توانايي توليد دانش از اطلاعات
توجيه كاربران
تشخيص جهت جريان كار دانش، دسترسي شخصي، رديابي درخئاستهاي دانش، چارچوبهاي اعتباريابي دانش، يكپارچگي كاربردهاي جدا از هم، دسترسي به منابع بيروني و داخلي، طرحهاي تشويقي.
سوليوان (2004)
تمركز بر فرآيندهاي كسب و كار
تأكيد بر استفاده آسان
تضمين يكپارچگي كاربردها
ايجاد مدلهاي امنيتي قوي
كمك به حل مسائل واقعي كسب و كار، جستجوي اطلاعات ساختارمند و غير ساختارمند، فراهم كردن فرا داده براي محتوا و كاربردها، مكانيابي تخصص
2-6-13- تحليل و طراحي شبكه اجتماعي(اس. ان. اي203)
در محيطهاي سازماني، استفاده از تحليل شبكه اجتماعي به عنوان ابزار مؤثري براي نقشهكشي جريان‌هاي دانش و شناسايي شكافهاي آن در حال افزايش است. اس. ان. اي ميتواند به منظور تقويت جريانهاي موجود و بهبود يكپارچگي دانش پس از فعاليتهايي مثل ادغام و خريد مورد استفاده واقع شود. روشهاي مورد استفاده ميتوانند كيفي (مثل نظرسنجي از كاركنان) يا كمّي (مثل تحليل مراودات از جمله پست الكترونيك يا تماسهاي تلفني و يا مصنوعات اطلاعاتي مثل اسناد و مدارك) باشند. كاربردهاي مستقيم اس. ان. اي عبارتند از: طراحي مجدد فرآيند، توسعه نقش و بهبود همكاري بين جستجوكنندگان و تأمينكنندگان دانش. طبق نظر “راب كراس” نويسنده كتاب قدرت پنهان شبكههاي اجتماعي، تمركز بر شبكهها در محيط كار دانشي قرن بيست و يكم در حال افزايش است، چرا كه در درون اين شبكهها افراد مشغول هستند، كارها انجام ميشوند و دانش جريان دارد. نقشهاي موجود در شبكههاي سازماني عبارتند از: افراد مركزي، افراد جانبي، مرز گستران و كارگزاران دانش. اس. ان. اي موفق، به دانش كاركنان، دسترسي به همكاران، فراواني و شدت تعامل و ميزان اعتماد بستگي دارد. اس. ان. اي براي رهبري سازماني، بوم‌شناسي اجتماعي، توسعه رابطهاي، و برنامهريزي شبكه كاربردهايي دارد. تحليل شبكه اجتماعي ميتواند در پاسخ به سؤالات مديريت دانش از قبيل تكرار تبادل دانش و نقشهكشي دانش استفاده شود. در توسعه سازماني، اس. ان. اي ميتواند براي بهبود مسيرهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ضریب همبستگی، مواد معدنی، تجزیه واریانس Next Entries پایان نامه با کلید واژگان انتقال دانش، عصر اطلاعات