پایان نامه با کلید واژگان انتقال اطلاعات، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباطات، بیت المال

دانلود پایان نامه ارشد

کار گزاران دولت. .و برآوردن نیازهای مردم است در همان روز که احتیاجات گزارش می شود.

انجام مسئولیت های
مدیریتی

پاسخگویی و رفع
موانع موجود

برنامه ریزی مدیریتی
48-. ..برای هر کدام از این گروه ها خداوند سهمی مقرر داشته و در کتاب خدا، یا سنت پیامبر که بصورت عهدنزدما محفوظ است این سهم را مشخص و معین ساخته است.
سهم هر یک از
گروههای جامعه
برنامه ریزی مالی و
تنظیم بودجه
برنامه ریزی مدیریتی
7-8 5- خدا را ! خدا را! در مورد طبقه پایین.. قسمتی از بیت المال و قسمتی از غلات خاصه جات اسلامی را در هر محل به آن ها اختصاص ده و بدان..
سهم طبق پایین
جامعه
برنامه ریزی مالی
برنامه ریزی مدیریتی
67- با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین. .این گونه بحث ها و گفتگوها باید درباره اموری باشد که به وسیله آن وضع کشورت را اصلاح می کنی و آنچ ه پیش از تو موجب قوام کار مردم بوده برقرار می گردد.

بحث ها و گفتگوها

شناخت وضع موجود و رفع موانع موجود

برنامه ریزی استراتژیک و
مدیریتی
79- به هوش باش! کار هر روز را در همان روز انجام ده زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد.
انجام کارهای روزانه
تدوین برنا مه های
کوتاه مدت
برنامه ریزی عملیاتی
4-12 8-. . و هر امری را در جای خویش و هر کاری را به موقع خود انجام ده!
به موقع بودن کارها
زمانبندی برنامه ها
برنامه ریزی عملیاتی
91-نخست او را به تقوا و ترس از خداوند، ایثار و فداکاری در راه اطاعتش و متابعت از آنچه در کتاب خدا به آن امر شده است. فرمان می دهد.

متابعت از کتاب خدا

تعیین خط مشی ها

برنامه ریزی عملیاتی
5-12 10- بر تو واجب است که همواره به یاد حکومت های عادلانه پیش از خود باشی همچنین توجه خود را بر روش های خوب یا اثری که از پیامبران رسیده و با فریضه ای که در کتاب خداوند آمده معطوف دار به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن و..

پیروی از خطوط
حکومتی انبیاء و اولیاء

تعیین خط مشی

برنامه ریزی عملیاتی
3-7-4- برنامه ریزی
برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده اندکه برخی از آن ها از این قرار است:
1-تعیین هدف، یافتن وساختن راه وصول به آن
2-تصمیم گیری در مورد این که چه کارهایی باید انجام گیرد.
3-تجسم و طراحی وضعیت مطلوب درآینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم
کند.
4-طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را برمبنای شیوه ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد. (رضائیان، 1369، 92).
برنامه ریزی، نوعی پدیده ی عینی اجتماعی است و خصوصیت های ویژه خود را دارد. در عین حال، یک رویداد منحصر به فرد نیست که دارای ابتدا و انتهای مشخص باشد بلکه یک فرآیند مستمر و دائمی و منعکس کننده ی تغییرات و در صدد رسیدن به اهداف است. در سازمان های پیچیده ی امروزی، بدون برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه ی حیات نیست و برنامه ریزی، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه ی مواجهه با آنها است (محمدی، 1385، 73).
برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آن ها ارتباطی تنگاتنگ دارد و تحقق اهداف فردی و سازمانی مستلزم برنامه ریزی است. در چندجای عهدنامه امام علی(ع) به برنامه ریزی یا همان طرح ریزی اشاره کرده اند که نشان دهنده ی اهمیت برنامه ریزی در وظایف مدیریت است. به جز متن عهدنامه، احادیث و روایات متعددی از امام علی(ع) موجود است که به اهمیت برنامه ریزی تأکید می کنند. که در این جا به چند مورد از احادیث وارده از امام علی(ع) در باب برنامه ریزی اشاره می شود.
امام علی(ع) می فرمایند: هیچ عقل و درایتی چون عاقبت اندیشی نیست (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، حکمت 113).
ودرجای دیگرمی فرمایند: مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی، و زمانی برای وا داشتن نفس به لذت هایی که حلال و مایة زیبایی است. خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت های حلال (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، حکمت 390).
در چند جای عهد نامه مالک اشتر نیز، امام به نکاتی سفارش می کنند که نشان دهنده اهمیت و وجوب برنامه ریزی در وظایف مدیریت است:
«بهوش باش! کار هر روز را در همان روز انجام ده! زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد.»
«از عجله در مورد کارهایی که وقتشان نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان عمل آن فراهم شده، یا لجاجت در اموری که مبهم است، یا سستی در کارها هنگامی که واضح و روشن است بر حذر باش!»
«باید بهترین اوقات و بهترین ساعات عمرت را برای خلوت با خدا با خدا قرار دهی! هر چند اگر نیت خالص داشته باشی، کارهایت عبادت و برای خداست.»

شکل 8-4 : نمودار محوری برنامه ریزی

جدول9-4 : مقوله مدیریت اموال عمومی
4-8 6- باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد؛ زیرا که خراج جز با آبادانی بدست نمی آید..
کوشش در آبادانی زمین
عمران
مدیریت اموال عمومی
4-8 7- مالیات را به مقداری که حال آن ها بهبود یابد تخفیف ده و هر گز این تخفیف بر تو گران نیاید.
بهبودی حال مالیات
دهندگان
رفاه
مدیریت اموال عمومی
4-8 8- زیرا که آن ذخیره و گنجینه ای است که آن ها بالاخره آن را در عمران و آبادی کشورت بکار می بندند و موجب عمران سرزمینهای تو و.. خواهد بود.
عمران و آبادی
عمران
مدیریت اموال عمومی
4-8 9- به علاوه تو می توانی با تقویت آن ها از طریق توسعه ذخیره ای که برایشان نهاده ای اعتماد کنی و نیز می توانی با این عمل که آن ها را به عدالت و مهربانی عادت داده ای به آنان مطمئن باشی.
تخفیف به مالیات
دهندگان
وفاداری مردم به
حکومت
مدیریت اموال عمومی
7-8 10- خدا را! خدا را! در مورد طبقه پایین. ..قسمتی از بیت المال و قسمتی از غلات خاصه جات اسلامی را در هر محل به آن ها اختصاص ده…
سهم هر طبقه پایین از
بیت المال
تعیین سهم هر یک از گروه های
جامعه
مدیریت اموال عمومی
4-8 11-. .چرا که گاهی برای تو گرفتاری هایی پیش می آید که باید بر آن ها تکیه کنی و در این حال آن ها با طیب خاطر پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمل همه این ها را دارد.
کوشش در عمران و
آبادانی
وفاداری مردم به
حکومت
مدیریت اموال عمومی
4-8 12- و اما ویرانی زمین تنها به این علت است که کشاورزان و صاحبان زمین فقیر می شوند و فقر آن ها به خاطر آن است که زمامداران به جمع اموال می پردازند و..
ویرانی زمین
بهبودی حال
مالیات دهندگان
مدیریت اموال عمومی

4-7-4- مدیریت منابع مالی
مدیریت مالی مدیریت اثر بخش و کارای منابع مالی به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی در برگیرنده ی چگونگی افزایش سرمایه (تأمین مالی)، و نحوة تخصیص آن است(بعنوان مثال بودجه بندی سرمایه ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی های جاری را نیز در بر می گیرد. (http: //wikipedia .org / wiki/financial management)
در عهد نامة مالک اشتر، جملات زیادی در مورد نحوة جمع آوری مالیات، تعیین سهم هر یک از گروه های جامعه از مالیات و هم چنین توجه و تأکید بر بهبودی وضع مالیات دهندگان، وجود دارد. و این که مالیات جز با آبادانی و عمران شهر ها به دست نمی آید و باید در همه حال صلاح و بهبودی وضع مالیات دهندگان را در نظر گرفت و به تناسب شرایط محیطی و موقعیت مالیات دهندگان، از آنان مالیات گرفت. در ذیل به چند گزاره مربوط به مدیریت اموال عمومی اشاره می شود:
«خراج و مالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر! بگونه ای که صلاح مالیات دهندگان باشد. زیرا در بهبودی وضع مالیات و بهبودی حال مالیات دهندگان، بهبودی حال دیگران نیز نهفته است.»
«باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد، زیرا که خراج جز با آبادانی به دست نمی آید.»
«اگر رعایا از سنگینی مالیات و یا رسیدن آفات، یا خشک شدن آب چشمه ها و یا کمی باران و یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار برای زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آورند؛ مالیات را به مقداری که حال آن ها بهبود یابد تخفیف ده و. ..»

شکل9-4 : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی

جدول 10-4 :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات

11 – بدان ! افراد شایسته را با آن چه خداوند بر زبان بندگانش درباره آن ها جاری می سازد می توان شناخت بنابراین..
زبان بندگان
عامه مردم
منابع اطلاعات(داده ها)
27– با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان… که به وسیله آن وضع کشورت را اصلاح می کنی و..
گفتگو با
دانشمندان
ارتباط با
متخصصین
مدیریت ارتباطات و مجاری
انتقال اطلاعات
2-8 3- آن گاه با جدیت هر چه بیش تر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن
بررسی قضاوت
های قاضی
کنترل کارمندان
مجاری انتقال اطلاعات
3-8 4- سپس با فرستادن مأموران مخفی، راستگو و وفادار کارهای آنان را زیر نظر بگیر!
زیر نظر گرفتن
مأموران مخفی
مجاری انتقال اطلاعات
3-8 5- اعوان وانصار خویش را سخت زیر نظر بگیر..
اعوان و انصار
کنترل زیر دستان
مجاری انتقال اطلاعات
3-8 6- اگر یکی از آن ها دست به خیانت زد و مأموران سری تو متفقاً چنین گزارشی را دادندبه همین مقدار از شهادت قناعت کن
مأموران سری منفقاً
مأموران مخفی
مجاری انتقال اطلاعات
4-8 7- خراج و مالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر!
خراج و مالیات
منابع و مصارف
مالی
منابع اطلاعاتی
6-8 8- اما باید از وضع آنان چه آن ها که در مرکز فرمانداری تو زندگی می کند و چه آن ها که در گوشه و کنار هستند جستجو و بازرسی کنی

جستجو و بازرسی

مأموران سری

مجاری انتقال اطلاعات
7-8 9- در امور آنها گه به تو دسترسی ندارند و مردم به دیده تحقیر به آنها می نگرند بررسی کن
بررسی وضع مردم
مأموران سری
مجاری انتقال اطلاعات
7-8 10- درباره یتیمان و پیران از کار افتاده که هیچ راه چاره ای ندارند و.. بررسی کن
بررسی
نظارت بر قشر
پایین جامعه
مجاری انتقال اطلاعات
7-8 11- برای مراجعان خود وقتی مقرر کن تا به نیاز آن ها شخصاً رسیدگی کنی!
شخصاً رسیدگی
کنی
مجلس عمومی
مدیریت ارتباطات و مجاری
انتقال اطلاعات
7-8 12- مجلس عمومی و همگانی برای آن ها تشکیل ده و درهای آن را به روی هیچکس مبند.
مجلس عمومی و
همگانی
برقراری مجالس
عمومی
مدیریت ارتباطاعات و
مجاری انتقال اطلاعات
139- هیچ گاه خود را زمانی طولانی از رعیت پنهان مدار..
پنهان نبودن
روابط عمومی
مدیریت ارتباطات و جاری
انتقال اطلاعات
159- در نتیجه بزرگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، مدیریت منابع انسانی، تقسیم کار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، انتقال اطلاعات، جمع آوری اطلاعات