پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، پوشش گیاهی، زیرساخت ها

دانلود پایان نامه ارشد

حیوانات از خواب زمستانی بیدار می شوند، تولید مثل آغاز و حیوانات در جستجوي غذا هستند. بنابراین اختلالی که توسط اسکی بازان در این زمان ایجاد می شود، می تواند مشکلاتی را در اکوسیستم ایجاد کند (بدري و وثوقی، 1388).
بر مبناي تحقیقات میدانی در زمینه پیامدهاي محیطی گردشگري اسکی، برخی از تأثیرات نامطلوب آن چنین گزارش شده است:
از بین رفتن زیست بوم برخی گونه هاي جانوري و پراکنده شدن آن ها در منطقه؛ درواقع وجود پیست اسکی در یک منطقه می تواند سبب نابودی یا پراکنده ساختن حیات وحش آن منطقه شود.
فرسایش خاك؛ خاک و پوشش گیاهی منطقه از طریق کوبیدن برف ها و رفت و آمد ماشین آلات برف کوب، آسیب جدی می بینند.
افزایش مخاطرات طبیعی؛ ساختار ژئومورفولوژی زمین از تخریب و تغییر شکل زمین، تأثیر می پذیرد. این امر ممکن است که مخاطرات طبیعی همچون زمین لغزش و یا ریزش بهمن را افزایش دهد.
کاهش ارزش اکولوژیک جنگل ها و از بین رفتن برخی گونه هاي گیاهی؛ ایجاد برف مصنوعی از مواردی است که به پوشش گیاهی پیست ها آسیب وارد می کند. ایجاد برف مصنوعی سبب می شود تا میزان ورودی آب و یون به پیست اسکی افزایش یابد. درنتیجه منجر به فرسایش و تغییر در سطح زمین یا خاک و پوشش گیاهی منطقه می شود. بنابراین تنوع پوشش گیاهی کاهش می یابد و گیاهان کمیاب نیز در معرض انقراض (نابودی) قرار می گیرند.
علت اصلی اغلب آن ها توسعه زیرساخت هاي اسکی، بدون توجه لازم به اکوسیستم و تنوع زیستی شناسایی شده است (جنلیتی، 2008). توجه برنامه ریزان به پیامدهاي منفی گردشگري اسکی، آنان را در جهت توسعه پایدار گردشگري اسکی یاري خواهد کرد. لوت40 به چند نکته براي کاهش اثرات نامطلوب محیط زیست اشاره کرده است که به نظر مؤثر می رسد، از جمله:
– کنترل دسترسی انفرادي اسکی بازان به مناطق اطراف پیست اسکی؛
– جلوگیري از وارد شدن اسکی بازان به مناطق بکر و حفاظت شده کوهستانی؛
– در نظر گرفتن حساسیت بالاي حیات وحش در مناطق بکر؛
– وجود پوشش گیاهی مناسب و پوشش کافی برف در منطقه؛
– فراهم کردن استراحتگاه، پناهگاه و کلبه هاي مناسب اسکی در محدوده پیست با ارزیابی دقیق زیست محیطی؛
– بالابردن آگاهی هاي محیطی اسکی بازان از طرق مختلف (بدري و وثوقی، 1388).
توسعه اقامتگاه هاي توریستی اسکی منافع بسیاري را براي مناطق به همراه دارد از جمله: تنوع اقتصادي و درآمدي، بهبود خدمات و زیرساخت ها و ایجاد “ثبات روانی” میان ساکنان و کاهش تأثیرات منفی وارده به محیط زیست. هرچند پیامدهاي منفی آن، از جمله تغییر چشم انداز، تقابل اجتماعی بین افرادی که از گردشگري حمایت می کنند و آن را می پذیرند و کسانی که آن را نمی پذیرند، و تنزل و تخریب میراث فرهنگی و شهری را نباید نادیده گرفت (لزانتا و همکاران41، 2007).
لزانتا بر اساس تحقیقاتی که در زمینه تأثیرات اقامتگاه هاي اسکی در اسپانیا انجام داده، تصریح می کند که چون تأثیرات اقامتگاه هاي اسکی بر توسعه منطقه اي، اغلب کمتر شناخته شده هستند، سؤال هاي بسیاري هنوز مطرح است. براي مثال آیا رشد اقامتگاه هاي گردشگري اسکی توسعه اي پایدار و متعادل براي مدیریت قلمرو است یا خیر؟ آیا منافع حاصله در سرتاسر منطقه گسترش می یابد؟ و مانند آن (لزانتا و همکاران، 2007).
نکته مهم دیگر این است که با توجه به حساسیت شدید گردشگری زمستانی به کمبود برف، تغییرات آب و هوایی به شدت بر صنعت گردشگری مناطق متکی به اسکی اثر می گذارد (الساسر و بورکی، 2002). یکی از مهمترین این تدابیر، تولید برف مصنوعی برای تضمین ورزش های زمستانی می باشد که درنتیجه فصل اسکی را طولانی تر می کنند. علی رغم این توسعه، مطالعات پراکنده ای بر روی اثرات احتمالی برف مصنوعی بر روی اکوسیستم و به ویژه پوشش گیاهی صورت گرفته است (کامر، 2002). البته، تکنولوژي پر هزینه برف سازي، بحث هاي بسیاري را در مجامع علمی بر انگیخته است، زیرا توافق یکسانی در مورد آن وجود ندارد. عده اي معتقدند این تکنیک به هیچ وجه نمی تواند با برف طبیعی برابري کند و برخی نیز آن را بهترین راه می دانند (بدري و وثوقی، ص31).
3-3-2 امکان سنجی اقتصادی
در بسیاری از پروژه ها، امکان سنجی اقتصادی، از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. امکان سنجی اقتصادی، در طی مراحل اولیه هر پروژه ای مشخص می کند که منافع حاصل از پروژه، ارزشمند است یا خیر (کاسترو و مایلوپولس، 2002). این نوع امکان سنجی، سازمان ها را قادر می سازد تا امکان اجرای پروژه، هزینه ها و منافع حاصل از آن را پیش از اختصاص منابع مالی ارزیابی کند. همچنین این مطالعات، اعتبار بیشتری به پروژه می بخشد.
برای ارزیابی امکان سنجی اقتصادی، مدیریت باید هزینه ها و منافع مربوط به پروژه را ارزیابی کند. ارزیابی هزینه، فرایندی است که تلاش می کند تا نتایج نهایی سرمایه گذاری آتی را پیش بینی کند. با اینکه به نظر می رسد به دست آوردن رقم دقیق هزینه ها و منافع یک پروژه در مراحل اولیه فرایند توسعه غیر ممکن باشد اما ارزیاب باید زمان کافی صرف کند تا هزینه ها و منافع یک پروژه را با مقایسه کردن با سایر پروژه های مشابه تخمین بزند (کاتیمونیتورن، 2008).
از نظر بـوردمن42، تحلیـل هزینـه- فایـده ترازویـی براي اندازه گیري است به طوري کـه همـه مقـادیر مثبـت (جریـان پـول نقـد و فواید) در یک طرف ترازو و همه مقادیر منفی (هزینه ها و زیان) در طـرف دیگـر ترازو قرار داده می شوند. از نظر ره43، تحلیل هزینه – فایده روشی براي یافتن کلیـه هزینه ها و فواید یک طرح و کمی کردن آنها است به طوري که تفاوت این دو نشان دهنده مقرون به صرفه بودن فعالیت تصمیم گیري است. در کـشورهاي در حـال توسعه به دلیل کمبود منابع سرمایه، تخصیص آن در بهترین شقوق سرمایه گـذاري امري حیاتی است (لطفعلی پور، 1386).
تحلیل هزینه- منفعت روشی است که در امکان سنجی اقتصادی استفاده می شود و به نوعی می توان گفت نام دیگرِ امکان سنجی اقتصادی می باشد.
هدف از تحلیل هزینه – منفعت، پاسخگویی به سوالاتی همچون سوالات ذیل می باشد:
آیا پروژه، (به لحاظ اقتصادی) توجیه شده است؟ بدان معنی که آیا منافع حاصل از اجرای پروژه بر هزینه های آن غلبه می کند؟
آیا پروژه با چنین هزینه هایی می تواند اجرا شود؟
حداقل هزینه برای دستیابی به یک سیستم مشخص چقدر است؟
بهترین راه حل از میان راه حل های پیشنهادی چیست؟ (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
نمودارهای تحلیل هزینه-منفعت ابزاری هستند که به مدیران کمک می کنند تا بازگشت سرمایه را بهینه سازی کنند.
برای تعیین هزینه های واقعی جهت ایجاد یک مجموعه پیست اسکی به عنوان یک مجموعه ورزشی و تفریحی، نیاز به مطالعه، برنامه ریزی و ارزیابی با جزئیات بیشتری خواهد بود. مواردی که باید در این مرحله تخمین زده شوند، شامل هزینه آب رسانی، هزینه سیستم بهداشتی، هزینه تأمین برق، هزینه سوخت، هزینه سیستم ارتباطات از راه دور، هزینه سیستم های حرارتی، هزینه توسعه مکانی، هزینه ساختمان و مبلمان، هزینه لوازم جنبی و مبلمان شهری، هزینه وسایل و تجهیزات نگهداری مکان، هزینه علایم (جواهری، 1383) و سایر هزینه های دیگر می باشد که وجود برخی از آنان الزامیست و بدون این امکانات و تجهیزات هیچ گونه مجوز بهره برداری از پیست اسکی داده نمی شود و وجود برخی دیگر بسته به بازار، متفاوت می باشد (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391).
هنگام پیش بینی درآمد فعالیت های تفریحی و گردشگری موردنظر باید از شیوه های ثابتی در محاسبه ادواری میزان و نحوه کاربری تسهیلات استفاده شود. کانون های تجاری، مراکز مشاوره ای و عملکردهای رقابتی می تواند اطلاعات و داده های مهمی را به برنامه ریزان ارائه کنند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که فصلی بودن، هفتگی بودن، شرایط آب و هوایی و مواردی از این قبیل هم در درآمد و هم در بهره وری پروژه تأثیر خواهد گذاشت.
در نهایت، از اختلاف میان درآمد و هزینه ها می توان سود و یا بازده را محاسبه کرد. آنچه که در تحلیل سوددهی اهمیت دارد، محاسبه دو نوع هزینه می باشد: 1- هزینه های ثابت و غیر قابل تغییر و 2- هزینه های متغیر و قابل کنترل (جواهری، 1383).
منافع حاصل از اجرای پروژه به 3 صورت منافع مالی، محسوس و نامحسوس می باشند. منافع مالی به آن دسته از منافعی گویند که با ارزش های پولی (مانند دلار و …) قابل محاسبه می باشد. منافع محسوس منافعی هستند که به لحاظ کمّی تعیین می شوند اما نمی توان آن ها را با ارزش های پولی محاسبه کرد. منافع نامحسوس هم آن دسته از منافعی هستند که نه می توان آن ها را کمّی کرد و نه می توان با ارزش های پولی محاسبه کرد (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از یک پیست اسکی
گسترش روزافزون و استقبال علاقه مندان از ورزش مفرح اسکی در ایران و توسعه و راه اندازی پیست های جدید بالاخص در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سبب تدوین آئین نامه ای از سوی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران شده است.
در این آئین نامه، قوانینی به منظور رعایت ایمنی و بالا بردن ضریب امنیت پیست ها، اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از پیست ها، و پست های شغلی مورد نیاز و فعال در پیست های اسکی درج شده است (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391).
این اقلام و امکانات و نیز افراد شاغل در تمامی پست های شغلی یک پیست اسکی، هزینه هایی را به بار خواهند آورد که باید در امکان سنجی اقتصادی در نظر گرفته شوند (جدول 4-2).
گام نخست در راه اندازی یک پیست اسکی، مجوز بهره برداری و زمین مورد نظر برای پیست می باشد. بنا به گفته متخصصین، معمولاً اینگونه زمین ها که در دل طبیعت هستند، در دست اداره منابع طبیعی می باشند و قابل فروش نمی باشند و عمدتاً برای مدت طولانی اجاره می شوند. همچنین، بیمه نامه از مواردی است که برای بهره برداری از پیست کاملاً ضروری می باشد و بدون آن نمی توان فعالیت در پیست را آغاز کرد.
تجهیزات
تأسیسات
امکانات
مجوزها
ماشین برف کوب؛
دستگاه های بالابر؛
علائم و تابلوها؛
توری دور محوطه؛
نور افکن؛
نقشه جامع از پیست؛
نقشه مربوط به هر مسیر پیست؛
آمبولانس؛
تعدادی اسنومبیل؛
سیستم ارتباطی بین کارکنان مانند تلفن یا بی سیم؛
تجهیزات مورد نیاز پرسنل؛
دو لوژ حمل مجروح؛
تجهیزات ساخت برف مصنوعی؛
بلندگو ؛
تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز، تلفن و ارتباطات از راه دور؛
تأسیسات برق اضطراری ؛
تأسیسات دفع فاضلاب و زباله جامد؛
زه کشی؛
پیست ها؛
هتل؛
رستوران؛
پارکینگ؛
مسجد؛
مدرسه اسکی؛
بوفه ؛
سرویس بهداشتی؛
جایگاه اجاره یا فروش تجهیزات اسکی؛
جایگاه کرایه سورتمه؛
جایگاه ویژه صف بالابرها؛
محل استراحت پرسنل و مربیان؛
اتاق امداد و یا درمانگاه؛
آشیانه مناسب جهت نگهداری ماشین برف کوب در بالا و پایین پیست؛
مکان استراحت ورزشکاران؛
جایگاه به زمین نشستن هلیکوپتر؛
مجوز بهره برداری از اداره منابع طبیعی؛
بیمه نامه؛
در مرحله بعدی، هزینه ساخت است که اهمیت پیدا می کند. هزینه ساخت، شامل اقلامی چون پیست ها (پیست اسکی مخصوص نوآموزان، پیست اسکی مخصوص افراد حرفه ای و …)؛ هتل؛ رستوران؛ پارکینگ؛ مسجد؛ مدرسه اسکی جهت آموزش اسکی؛ بوفه؛ سرویس بهداشتی؛ جایگاه کرایه و یا فروش تجهیزات اسکی؛ جایگاه کرایه سورتمه؛ جایگاه مخصوص صف بالابرها؛ محل استراحت پرسنل و مربیان؛ اتاق امداد و یا درمانگاه؛ آشیانه مناسب جهت نگهداری ماشین برف کوب در بالا و پایین پیست؛ مکان استراحت و تجدید قوای ورزشکاران؛ تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن؛ جایگاه به زمین نشستن هلیکوپتر؛ و تأسیسات برق اضطراری می باشد. ساخت برخی از اقلام مانند پارک اسکی (مکان های اجرای حرکات نمایشی آلپاین و اسنوبرد)، بسته به اندازه محوطه پیست، کاملاً اختیاری می باشد و هیچگونه ضرورتی در ساخت آن ها وجود ندارد (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391).

زیرساخت ها، به غیر از شبکه حمل و نقل شامل مواردی چون تهیه آب، نیروی برق،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، زیست محیطی، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استان لرستان، زیرساخت ها، امکان سنجی