پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، توسعه گردشگری، گلوله برفی

دانلود پایان نامه ارشد

زمستانی یکی از اشکال فصلی گردشگری می باشد که اسکی یکی از اشکال این نوع گردشگری می باشد. با توجه به اقلیم های گوناگونی که در کشور ایران وجود دارد و با توجه به وجود کوهستان ها و دامنه های برف گیر در این کشور، شرایط مناسبی برای ایجاد پیست اسکی و بالتبع آن گردشگری زمستانی وجود دارد. بنابراین می توان با تمرکز بر روی این بخش از صنعت گردشگری، سهمی در توسعه گردشگری کشور داشت.
با توجه به اینکه اساس این پژوهش، امکان سنجی است، به بیان ضرورت و اهمیت امکان سنجی در توسعه گردشگری زمستانی می پردازد. قوانین و مقررات و الزامات قانونی از جمله مؤلفه هایی هستند که در رابطه با هر گونه توسعه ای باید مدنظر قرار گیرد. زیرا باید دانست که جهت احداث یک مجموعه، اجازه قانونی یا منع قانونی در ارتباط با آن وجود دارد یا خیر که این امر در زمره امکان سنجی عملیاتی قرار می گیرد.
اجرای هر طرح گردشگری اثرات مثبت و تبعات منفی به دنبال دارد؛ اثرات اقتصادی همچون چون اشتغال، درآمد برای مردم منطقه، به کار گیری سرمایه محلی و … و اثرات اجتماعی- فرهنگی. باید در نظر داشت که تمامی این عوامل می توانند اثر منفی نیز بر سطح زندگی مردم، درآمد، تغییر فرهنگ و غیره داشته باشند. حتی اثرات زیست محیطی گردشگری را نیز نباید از قلم انداخت. بنابراین مطالعات امکان سنجی این امکان را می دهد تا از این اثرات منفی جلوگیری به عمل آید.

3-1 پرسش های تحقیق
چه سطحی (چند هکتار یا متر مربع) از کوه ها مناسب برای احداث پیست اسکی می باشد؟
شرایط فیزیکی و یا به عبارتی شرایط فنی مناسب برای احداث پیست اسکی روی برف چیست؟
در صورت سرمایه گذاری برای ساخت این مجموعه پیست اسکی، بازگشت آن در چه مدت صورت خواهد گرفت؟
احداث این مجموعه باعث اشتغال حداقل و حداکثر چند نفر می گردد؟
آیا مردم بومی به استفاده از این مجموعه پیست اسکی تمایل دارند؟
آیا مردم غیر بومی به استفاده از این مجموعه پیست اسکی تمایل دارند؟
احداث این امکانات به چه میزان در توسعه و تحول اقتصادی منطقه اثرگذار است؟
اقلام سرمایه ای مورد نیاز جهت احداث پیست اسکی، چه هستند؟
چه سطحی از امکانات، منجر به بازگشت سرمایه می شود؟
با توجه به موارد امکان سنجی، آیا کوه گرین در منطقه گردنه گاماسیاب استان لرستان واجد شرایط ایجاد پیست اسکی می باشد؟
اهداف تحقیق
از آنجایی که گردشگری مزایایی به شکل های درآمد صادرات (ورود ارز به کشور)، اشتغال، فرصت های روستایی، سرمایه گذاری زیرساختی و فراغت برای مردم فراهم می سازد، هدف از این پژوهش بررسی امکان ایجاد یک منطقه تفریحی-گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی، اشتغال زایی برای مردم آن منطقه و در نهایت توسعه هرچه بیشتر گردشگری ایران برای متحول ساختن اقتصاد آن می باشد.
البته باید در نظر داشت که گردشگری زمستانی، همانند سایر اشکال گردشگری، اثرات نامطلوبی هم بر محیط و مردم بومی (زندگی، فرهنگ و حتی درآمد آن ها) دارد. به همین جهت توسعه گردشگری زمستانی بر مبنای قوانین توسعه پایدار نیز مورد توجه می باشد.

روش کلی تحقیق
با توجه به ماهیت این پژوهش، روش آن به صورت پیمایشی – تحلیلی می باشد.

1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
مطالعه این پژوهش بر روی کوه گرین در منطقه گاماسیاب در استان لرستان می باشد.
با توجه به اینکه این بخش از کوه گرین برای احداث مجموعه پیست اسکی در نظر گرفته شده است، جهت جمع آوری اطلاعات و پیشبرد هرچه بهتر این پژوهش، به افرادی آگاه و آشنا به اسکی و مسائل فنی و مهندسی آن نیاز است. بنابراین جامعه آماری، از میان تمامی متخصصان فعال در و یا آشنا با محیط و آگاه به مسائل احداث پیست اسکی انتخاب می گردند.

2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، و با توجه به دسترسی دشوار به متخصصین فعال در زمینه اسکی و پیست اسکی، مطالعات این تحقیق از ابتدای پاییز 92 آغاز گردید و تا شهریور سال 93 به درازا کشید.

3-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
نمونه از میان متخصصان و به روش گلوله برفی انتخاب می گردد که حجم آن بین 100 تا 150 متخصص می باشد.
نمونه گیری گلوله برفی که به آن نمونه گیری ارجاعی نیز گفته می شود، در زمره نمونه گیری های احتمالی است که برای انتخاب نمونه از جامعه آماری فاقد فهرست یا بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش نمونه گیری در وهله اول، پاسخ دهندگان اولیه شناسایی شده و پژوهشگر از آن ها درخواست می نماید تا در زمینه شناسایی دیگر پاسخ دهندگان به او یاری رسانند (نعمتی، 1388).

4-5-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
با توجه به ماهیت این پژوهش، از تمامی ابزارهای گردآوری داده همچون مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه تلفنی، مصاحبه حضوری، پرسشنامه الکترونیکی و پرسشنامه نوشتاری در جهت پیشبرد آن استفاده می گردد. درواقع در ابتدای انجام مطالعات، از منابع کتابخانه ای (کتاب، پایان نامه، مقالات و کتب الکترونیکی) استفاده می شود. در قسمت مطالعات موردی که به تحقیق بیشتر درباره منطقه موردنظر نیاز است، ابزارهای مشاهده و مصاحبه (حضوری و تلفنی) به کار گرفته می شوند. برای مراحل بعدی تکمیل این پژوهش نیز از ابزار پرسشنامه، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت الکترونیک، استفاده می گردد.

5-5-1 روش های تحلیل داده ها
در تحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل نقطه سربه سر و یا به عبارتی از نمودار هزینه- منفعت جهت تحلیل اقتصادی این پروژه استفاده می گردد. همچنین از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از آزمون t تک نمونه ای برای تعيين معني‌داري اختلاف بين ميانگين يک متغير با مقدار آزمون استفاده شده است.

موانع ومحدودیتهای تحقیق
پیشبرد این پژوهش با دشواری هایی نیز همراه بود که ذکر آن ها خالی از لطف نیست. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به دشواری دسترسی به منابع اطلاعاتی، کمبود سوابق مطالعاتی تحقیق و کمبود زمان در اختیار اشاره کرد. بنابراین در این تحقیق، بیشتر از گزینه مصاحبه و کمک گرفتن از خبرگان آگاه به مسائل پیست اسکی و فعال در صنعت گردشگری و ورزش های زمستانی استفاده می گردد.

چارچوب کلان نظری تحقیق

شکل 1-1: چارچوب کلان نظری تحقیق

نقشه راه
در ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته می شود و سپس امکان سنجی صورت می گیرد. با توجه به اینکه امکان سنجی دارای زیر مجموعه هایی است، این زیر مجموعه ها برای منطقه گاماسیاب و یا به عبارتی کوه گرین مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت طرحی برای احداث پیست اسکی در جهت توسعه این منطقه و در نهایت توسعه گردشگری ارائه می گردد. این طرح با خبرگان در میان گزارده می شود و در صورت وجود ایرادات، اصلاحات لازم صورت می گیرد. در صورت تأیید نهایی خبرگان، این طرح به عنوان پایان نامه ارائه می گردد.

پیشینه تحقیق
در بسياری از مناطق پر برف جهان مردم برای رفت و آمد بر روی برف به ويژه برای شكار حيوانات در زمستان مجبور بودند وسيله ای اختراع كنند تا بتوانند بدون فرو رفتن در برف حركت نمايند. در ايران نيز نمونه هايی از اين اختراعات ديده شده است. گزنفون مورخ معروف، به تخته هايی اشاره می كند كه كف آنها را از روكشی از پوست حيوانات كشيده بودند و ساكنان قفقاز در2000 سال پيش از مسيح برای عبور از روی برف به پای خود می بستند. زبانشناسان اصل كلمه اسكی را مربوط به زبان آريايی می دانند و همانطور كه پيش از اين هم اشاره كرديم بسياری از مورخان نيز معتقدند كه اسكی از شرق به غرب و به ممالك اسكانديناوی رفته است (سایت فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران).
با گذشت زمان، این فعالیت تبدیل به یک ورزش مفرح گشت. از جمله مکان هایی که برای این ورزش مفرح در نظر گرفته شد، مجموعه پیست بین المللی اسکی دیزین می باشد. این مجموعه در سال های 1341 و 1342 توسط یک گروه خارجی که به دنبال اکتشاف معدن در بخش البرز مرکزی بودند، به سرپرستی آقای کاظم گیلانپور قهرمان و مربی اسکی وقت، شناسایی شد. این منطقه برای اسکی مناسب تشخیص داده شد و در سال 1343 با نصب یک دستگاه تله اسکی سیار در گردنه دیزین به عنوان محل تمرین خارج از فصل برای تیم ملی وقت به کار گرفته شد. نصب و راه اندازی تله سی یژ برقی شمشک با بازدید رئیس فدراسیون اسکی وقت، در سال 1344 از منطقه دیزین و طرح این مورد در هیئت دولت وقت، این منطقه به عنوان یک مجموعه اسکی تعریف و کارهای زیر بنایی آن از جمله احداث جاده از سمت معدن زغال سنگ آرسین آغاز گردید و بالاخره در سال 1346 رسماً عملیات اجرایی آن که شامل نصب یک خط تله سی یژ به طول 2400 متر در قسمت دره تا پارکینگ بالا و ورود اولین تله کابین به ایران ( تله کابین شاله) هم زمان با ایجاد رستوران شاله و نصب تله اسکی مبتدی و راه اندازی آن بود، شکل گرفت و تا سال 1347 و 1348 به طول انجامید. پیرو این فعالیت ها، نصب تله کابین قله انجام شد و این مجموعه در سال 1351 پایان یافت و این منطقه اسکی برای اسکی بازان آماده شد. ایجاد راه دسترسی از شمشک به پارکینگ بالا درسال 1351 پایان یافت. توسعه مجموعه درسال 1352 با تبدیل تله سی یژ دره به تله کابین و نصب تله سی یژ قله و نصب تله اسکی گوزنی و سی چال و نصب تله اسکی دوپل مایر و مسابقه این مجموعه تا سال 1353 تکمیل گردید. پس از آن در سال 1355، نصب تله سی یژ چمن و ساخت رستوران چمن به اتمام رسیده و در سال 6- 1355 تمامی این مجموعه به مرحله بهره برداری رسید. یک خط تله کابین دیگر، جهت پیست چمن (تله کابین چهارم) وارد به منطقه جمع شد که آن مهم متأسفانه نصب نگردید و در زمان پیروزی انقلاب با ترک کشور توسط شرکت سازنده (پوما) توسعه وساخت وساز متوقف گردید. درسال 1385 بعد ازگذشت نزدیک به 3 دهه، مجدداً با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه دیزین از سر گرفته شده است (سایت پیست اسکی دیزین). 
شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
مطالعه امکان سنجی: هدف از مطالعه امکان سنجی آن است که تعیین شود آیا فرصت کسب و کار امکان پذیر، عملی و ماندگار است یا خیر (هوگلند و ویلیامسون، 2002).
تحلیل هزینه- فایده: تحلیل هزینه- فایده روشی براي ارزیابی مزیت نسبی پروژه هاي سرمایه گذاري بر حسب تخصیص بهینه و کارآمد منابع است. هدف تحلیل هزینه- فایده بهبود کارایی منابع در جهت رفاه اقتصادي است. به عبارتی دیگر، هدف از ارزیابی، کمک کردن به انتخاب بهترین نوع تصمیم گیري در جهت استفاده بهینه و مطلوب از منابع است (لطفعلی پور و اسلامی گیسکی، 1386).
گردشگری زمستانی: گردشگری زمستاني يكي از اشكال فصلي گردشگري است كه در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده كنند، ولي امروزه به علت رونق گردشگري و وجود تسهيلات ارزان قيمت و عمومي شدن جريان هاي گردشگري مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است (شمس و همکاران، 1390).
اسکی: اسکی، یک تفریح، ورزش و نوعی حمل و نقل محسوب می شود که شامل حرکت روی برف با استفاده از یک جفت رونده بلند و مسطح به نام اسکی می باشد که به کفش یا چکمه متصل می گردند (برگرفته از سایت http://www.britannica.com).

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه
در این فصل به گردشگری و اثرات آن به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی پرداخته می شود. از آنجا که گردشگری سبب ارز آوری، اشتغال زایی، افزایش درآمد دولت و خانوارها، بهبود زیرساخت ها و ایجاد ارتباط میان سایر بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و … می شود، اثرات اقتصادی آن مورد توجه بسیاری از دولت ها می باشد.
سپس به اشکال عمده گردشگری از دیدگاه صاحب نظران مختلف پرداخته می شود. از اشکال گردشگری می توان به گردشگری ورزشی و زمستانی اشاره کرد. فعالیت های زیادی مشمول این دو نوع گردشگری می شوند. ورزش اسکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، صنعت گردشگری، استان لرستان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان گردشگری ورزشی، رشد اقتصادی، افزایش درآمد