پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، تربیت دینی، رسول خدا (ص)، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

عقیقه وجود دارد.
« الهم لحمها بلحمهم و دمها بدمه عظمها به عظمه »231
و این یعنی این در عقیقه در واقع قربانی برای این طفل است.
ب) آنچه که به فقرا بر می گردد و ما می بینیم که به تبعیت اسلام در این قضیه اطعام و تصدیق به فقرا صورت می گیرد و این همان چیزی است. مطلوب دین و مورد تایید آیات و روایات است.
ج) آنچه که به مسائل اجتماعی بر می گردد که از مستحبات دعوت مومنین است و اسلام سفارش به دعوت مومنین و زیارت کردن همدیگر و رابطه محبت آمیز وانس و الفت کرده است و در این ملاقات ها است که اهداف مورد نظر تحقق می یابند.
د) آنچه که به مسائل عاطفی بر می گردد، که خانواده طفل از اینکه مورد توجه هستند و مردم در خوشحالی آنان شرکت نموده اند، آرامش و دلگرمی پیدا می کنند.
ه) علاوه بر این عمل عقیقه نوعی شکر گذاری از حضرت حق برای نعمت صاحب فرزند شدن است نعمتی که گویی در نعمت های دنیا همتا ندارد.»232
از جمله فوائد دیگر آن موارد زیر است:
« 1. به وسیله عقیقه که یک نوع قربانی است اسباب تقرب نوزاد را به خداوند فراهم می کنند.
2. به وسیله این قربانی خاص ، طفل را از آفات و بلیات بیمه می کنند.
3. به وسیله عقیقه اظهار شادی و سرور می کنند و خود را برای اقامه شعائر اسلام آماده می سازند.
4. الفت ها و دوستی ها از راه عقیقه تحکیم و تقویت می شود و به وسیله دعوت به سر سفره عقیقه ، دل ها به یکدیگر نزدیک می شود.
5. تعاون اجتماعی تقویت شده و گامی در راه بسط عدالت اجتماعی برداشته می شود.»233
«و از همه مهمتر این است که این سنت برای تکریم و احترام موجودی به نام انسان است، کسی که عنوان خلیفه خدا را به دوش می کشد و بخاطر اهمیت همین مقام انسانی او، از بدو تولدش، اسلام با اجرای این سنت ها، از ما می خواهد که به کودک شخصیت داده و مطابق مقام انسانی او، مورد تکریم و احترامش قرار دهیم و در مرحله اول ورود او را به این جهان فانی گرامی داشته و با انجام عقیقه ،همه را دور هم جمع کرده و به طور غیر مستقیم به دیگران تفهیم کنیم که این تازه مولد باید عملاً مورد احترام قرار گیرد و با محبت به او، بدون در نظر گرفتن جنسش ، اورا برای اداره جامعه انسانی و اسلامی آینده آماده کنند و این عمل، اولین گام برای زدودن عقده های حقارت و خلاءهای شخصیتی کودک تلقی می شود.»234
در متون فقهی، پاره ای از احکام عقیقه اینگونه آمده است:
« از مستحبات موکّد، عقیقه و قربانی کردن برای نوزاد پسر و دختر است و مستحب است برای نوزاد پسر حیوان نر و برای نوزاد دختر، حیوان ماده عقیقه کنند و مستحب است که عقیقه را در روز هفتم تولد انجام دهند و چنانچه از روز هفتم به تأخیر افتاد، چه با عذر و چه بدون عذر عقیقه ساقط نمی شود. بلکه اگر برای فرزند عقیقه نکردند و فرزند بالغ شد مستحب است که فرزند برای خودش عقیقه کند، بلکه چنانچه در زمان حیات هم عقیقه ننماید مستحب است بعد از مرگ وی برایش عقیقه کنند و عقیقه باید یکی از چهار پایان سه گانه باشد: گوسفند، گاو، شتر و صدقه دادن پول عقیقه به جای آن کافی نیست و جای آن را نمی گیرد و مستحب است که پا و ران عقیقه را به ماما بدهند، و بهتر این است که ربع آن را به وی اختصاص دهند و در صورتی که ماما نباشد سهم او را به مادر می دهند تا آن را صدقه بدهد »235

4-1-6 – تراشیدن سر
از دیگر سنت های مستحب و پسندیده، تراشیدن موی سر نوزاد در روز هفتم و وزن کردن مو های تراشیده شده با نقره و یا دادن همان مقدار پول به فقرا به عنوان صدقه است.
تراشیدن موی سر فوائد زیادی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنیم:
« 1. تراشیدن موی سر باعث باز شدن منافذ پوست سر و همچنین تقویت حس بینایی، بویایی و شنوایی می گردد امر پیامبر (ص) بر اهمیت قضیه دلالت دارد . چون حکمت هایی در آن نهفته است که مومن با اجرای آن از فوائد دنیوی و اجر اخروی بر خوردار می گردد.
2. حکمت اجتماعی: اگر برابر وزن موی تراشیده ، نقره به عنوان صدقه بین فقرا و مساکین توزیع گردد ، سبب دفع فقر از جامع می گردد.
همچنین نقل شده است که رسول خدا در روز هفتم تولد امام حسن (ع) و امام حسین (ع) موی سر آن ها را تراشیده و به وزن موی آن ها نقره صدقه داد.
از امام صادق (ع) علت این کار را پرسیدند، امام فرمودند : دلیلش زدودن مو هایی که در شکم مادر روئیده شده است. رسول خدا بعد از تراشیدن موی سر فرزندانشان به سر آن ها خلوق می مالیدند، که ماده ای معطر و مخلوطی از مواد مختلف که عمده زعفران است، البته طبق روایتی از امام صادق (ع) مالیدن زعفران کافی است. »236

4-1-7 – دعا برای فرزند
یکی ازکلیدی ترین رمز های موفقیت فرزندان در زندگی، دعای خیر والدین درحق ایشان می باشد.
از این رو باید پدران و مادران با نیت های صادقانه در تربیت فرزندانی منتظر و آماده جانفشانی در رکاب حضرت مهدی، پیاپی دست به دعا به سوی پروردگار بردارند و برای موفقیت خود در پرورش فرزندانی مهدی یاور دعا نمایند.
و همچنین دعای زیر برای فرزند از امام سجاد وارد شده است:
« 1. خدایا بر من منت گذار و فرزندان مرا نگاهداری کن و آ ن ها را نیکوکار گردان و مرا از آن ها بهرمند ساز.
2. خدایا ! عمر آن ها دراز گردان و اجل آن ها را به تأخیر انداز و کوچک آن ها را برومند و ناتوان آن ها را نیرومند کن و آن ها را تندرستی بخش و بدین حق و خوی نیکو بار آور و تن و جان آن ها را از گزند و آسیب و از هر چه اندیشناک باشم درباره ایشان محفوظ دار و روزی من و روزی آن ها را به دست من به فراخی عطا کن.
3 . و آنان را نیکو کار و پارسا و صاحب بینش و پندپذیر و فرمانبردار خود و دوستدار و نیکخواه دوستانت و خصم و بدخواه و کینه جوی نسبت به دشمنانت قرار ده. آمین
4 . خدایا بازوی مرا به ایشان سخت گردان خلل کار مرا به دست ان ها مرمت کن و شماره اعوان مرا به ایشان بسیار و بزم مرا به وجود ان ها آراسته کن و نام مرا به سبب آن ها جاوید دار و هنگام غیبت من کار مرا به آن ها مرتب کن و آنان را در حوائج یاور من گردان و دوستدار و مهربان ساز که دل سوی من داشته باشند و درستکار و فرمانبردار من باشند نه نافرمان و بدکار و مخالف و تبهکار.
5 . و مرا یاری کن در پروراندن و ادب آموختن و نیکی کردن با آن ها و مرا با ایشان فرزندان نرینه بخش و خیر مرا در آن قرار ده و آنان را یاوران من کن در آنچه از تو خواستم.
6 . و من و فرزندان مرا از دیو رجیم در پناه خویش گیر. تو ما را آفریدی و امر و نهی فرمودی و به پاداش اوامر خود نوید دادی و از عقاب مخالفت ترسانیدی و برای ما دشمنی هم آفریدی که ما را فریب و نیرنگ می دهد و او را بر ما چیره ساختی و ما را بر او چنان چیرگی ندادی. جای او را در سینه های ما مقرر فرمودی و او را در رهگذر خون ما روان گردانیدی . اگر ما غافل شویم او غافل نشود و اگر ما فراموش کنیم او فراموش نکند. ما را از عقاب تو ایمن می سازد و از غیر تو بیم می دهد.
7 . پس به قدرت خود او را زبون ساز تا به سبب دعای بسیار ما دست او را ببندی و به عصمت تو از نیرنگ او مصون مانیم.
9 . خدایا این همه را به توفیق و رحمت خود به من ارزانی دار و مرا از عذاب دوزخ در پناه خودگیر و مانند آنچه من برای خود و فرزندان خود در دنیا و آخرت خواستم، به همه ی مردان و زنان مسلمان و مومن عطا کن. تو به بندگان نزدیکی و حاجت آن ها را برمی آوری و هر آوازی را می شنوی و هر راز دلی را می دانی. گناهان را می بخشی و گناهکاران را می آمرزی ، مهربانی و رحیم.
10 – ما را در دنیا نیکویی ده و در آخرت نیز ما را از عذاب آتش نگاهدار.»237

4-1-8-تعلیم وتربیت کودک
«برکت تربیت دینی کودک، به والدین نیز می رسد. کودک تربیت شده دینی ، با والدین خود خوب رفتار می کند، زیرا با قرآن آشناست وقرآن می فرماید)ولاتقل لهمااف)به پدرومادرت اف نگو.»238اوهمچنین باروایات معصومین(ع) آشنا میشود که می فرماید:(برالوالدین واجب وان کانامشرکین): نیکی به پدرومادرواجب است ، حتی اگرمشرک باشند.»239
«تربیت یافته دینی، سخنانی زیبا وپرمحتوا برزبان جاری می سازد وسبب افتخارپدرومادرونزدیکان می شود.
سیدجمال الدین 10ساله بود که با پدرش سید صفدر به تهران مسافرت کرد ودر منزل مرحوم آقاسیدصادق سنگلجی، مجتهد معروف تهران سکنا گزید.آقاسیدصادق روبه سیدجمال 10ساله کردوفرمود: خوب سیدجمال کوچک ! شما هم چیزی بگویید.سیدگفت:چیزی قابل عرض ندارم.آقا فرمود: خوب چیزی قابل طول بگویید! سید بی درنگ گفت: چیزی که قابل طول است عمرشماست.»240
تربیت دینی کودکان،درآخرت والدین هم اثرمیگذارد. «امام صادق (ع)ازرسول گرامی اسلام(ص)نقل می کندکه حضرت فرمودروزی حضرت عیسی(ع)ازقبرستانی می گذشت ودید مرده ای راعذاب می کنند. سال بعدازهمان قبرستان گذشت ومتوجه شدکه عذاب آن مردبرداشته شده است.ازخداوندپرسید:قضیه چیست؟خداوندفرمود: فرزندی دارد که جاده ای را ترمیم کرد و یتیمی را پناه داد، بدین سبب عذاب اورابرداشتیم.»241
ویااینکه نمونه دیگری ازبرکات تربیت دینی کودک برای آخرت پدرومادر:
«روزی رسول اکرم ازقبرستان بقیع می گذشت وبه یاران فرمود،بشتابید!دربرگشت ، یاران خواستندباسرعت بگذرند، حضرت فرمود: آرام بروید! دررفت مرده ای راعذاب می کردندودربازگشت، عذاب ازاوبرداشته شد، چراکه فرزندی داردودرهمین فرصت نزدمعلم رفت و(بسم الله الرحمن الرحیم)راآموخت وخداوندبه همین جهت، عذاب راازپدراوبرداشت.»242

سن مناسب برای تربیت دینی
بهترین زمان برای این امر، دوران نونهالی است،چراکه فطرت خداجویی نونهالان دست نخورده است واین کارمربی رابسیارساده می کند.حضرت علی(ع)خطاب به فرزندبزرگوارش می فرماید«واجمعت علیه من ادبک…وانت مقبل العمر…ذونیه سلیمه ونفس صافیه»243وبرادب آموختن توهمت گذاشتم..درحالی که کودک ..ودارای نیت سالم ونفسی پاک بودی.
ودرجای دیگر می فرماید:(فبادرتک بالادب قبل ان یقسوقلبک ویشتغل لبک)244من به تربیت توپرداختم پیش ازآنکه دلت سخت وفکرت مشغول شود.

تعلیم قرآن
قرآن کلام الهی وجلوه ای ازقدرت وعلم وحکمت پروردگار است، وآیات نورانی آن نشانگر عظمت خداوند متعال میباشد. قرآن برنامه زندگی یک مسلمان ومعارف آن گنجینه ای بی پایان است. ازهرچیز مهمتر اینکه قرآن عهدنامه ای میان خداوند و مردم می باشد. امام صادق (ع)با اشاره به اهمیت این عهدنامه گرانبها، به مسلمانان سفارش می کند که هرروز50آیه ازاین کتاب راتلاوت کنند.
«القرآن عهدالله الی خلقه فقدینبغی للمرءالمسلم ان ینظر فی عهده وان یقرامنه فی کل یوم خمسین آیه»:245
قرآن عهدنامه خداوند متعال به انسانها میباشد، برای فردمسلمان شایسته است که به عهدنامه خودبنگردودرهرروز50 آیه ازآن راتلاوت کند.
براین اساس لازم است که والدین مسلمان فرزندان خود را با معارف حیات بخش و انسان ساز این عهدنامه آشنا سازند. و آیات ومفاهیم آن رابه صورت اندیشه های پویا دراذهان فرزندانشان درآورند. رسول خاتم (ص)مقام معنوی والدین را که به فرزند خود قرآن تعلیم می دهند چنین تبیین می کند:«من قبل ولده کتب الله عزوجل له حسنه ومن فرحه الله یوم القیامه ومن علمه القرآن دعی بالابوین فیکسیان حلتین یضی من نورهماوجوه اهل الجنه»246 هرکس صورت فرزندش راببوسد، خداوند متعال برای اویک حسنه می نویسد، وهرکس کودک خودراشاد نماید، خداوند روز قیامت اورا مسرورخواهد کرد و هرکس به فرزندخود قرآن را بیاموزد، روزقیامت پدرومادراورادعوت می کنند و لباسی درخشان و بهشتی برآنان می پوشانند که از نور آن چهره های اهل بهشت روشن می شود.
وهمچنین رسول خدا (ص)می فرمود:« قرآن روزقیامت مردی رنگ پریده را می آورد و به پروردگارش می گوید: این شخص کسی است که من روزش را با تشنگی وشبش را به بیداری گرفته بودم وطمع اورا به رحمت تو قوی کرده بودم وآرزوهایش را به مغفرت تو گسترده بودم، پس براساس گمان من درباره اش عمل کن. خداوندمی فرماید: ملک رابه دست راستش وجاودانگی رابه دست چپش دهید.پدرومادرش را زیوری دهید که تمام دنیا با آنچه درآن است به ارزش آن نباشد، پس همه مردم روزقیامت به آن پدرومادر می نگرند وآن دوراعظیم می شمرندوخودشان نیزازاین مقامشان به شگفتی می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، بهداشت و سلامت، آیت الله خامنه ای، امام خمینی(ره) Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام حسین (ع)، تعلیم و تربیت، رسول اکرم (ص)، آیت الله جوادی آملی