پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، مدرنیزاسیون

دانلود پایان نامه ارشد

مقاله خود با عنوان «جامعه شناسی زن در اندیشه امام خمینی(ره)» به شیوه تحلیل اسنادی و با هدف بررسی دیدگاه جامعه شناختی امام خمینی(ره) در مورد زن و حضور مثبت و سازندة او در راستای توسعه جامعه بخصوص توسعه فرهنگی که زیربنا می باشد اینگونه نتیجه گیری می کند که در اندیشه امام خمینی(ره) زن در توسعه فرهنگی و سعادت جامعه دارای سه رسالت اصلی خودسازی، انسان سازی و جامعه سازی است. لذا توسعه و انحطاط جامعه بستگی به زن دارد. زن و حضورش در جامعه دارای ابعاد متفاوتی است که عمل به تمامی آنان سلامت و توسعه جامعه را تضمین می کند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نتایج حاصله کامل تر و جامع تر است.
– فوزی (1385) درکتاب خود با عنوان «امام خمینی(ره) و هویت ملی» ابعاد، ویژگی ها و جنبه های مختلف هویت ملی، عناصر سازنده و ساز وکارهای احیای آن را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی کرده است. یافته های وی نشان دهنده این است که‌ امام خمینی(ره) براساس هستی شناسی و جهان بینی خود مهم ترین عنصر سازنده هویت انسان را حرکت براساس ارزشهای فطرت و اسلامی دانسته و لازمة شکل گیری هویت را پرورش انسان بر اساس ارزش های اسلامی می دانند. به نظر ایشان واحدهای اجتماعی موجود در جوامع هویتی را برای انسان ها خلق می کنند اما هویت اصیل و با دوام هویتی است که مبتنی بر مؤلفه های فرهنگی و اعتقادی باشد و بر این اساس از امت به عنوان یک واحد کلان اجتماعی که توانایی هویت سازی با دوام را دارد یاد می کند. ایشان معتقد به هویت اسلامی و انسانی است و احیای این هویت را مهمترین سازوکار پایایی انقلاب اسلامی و دست یابی به آرمان های آن می دانند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، اهداف و نتایج با این اثر متفاوت است.
– طهماسبی کهیانی (1385) درکتاب خود با عنوان «نقش زنان در نهضت امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی با هدف ارزیابی ابعاد مختلف حضور زنان در نهضت امام خمینی(ره) اینطور نتیجه گیری می کند که حضور زنان با ظاهرکاملاً اسلامی در صحنه انقلاب، بیش از هر چیز توجه ناظران سیاسی را به خود جلب می کرد. این مسأله دلیلی بر نفوذ عمیق پیام انقلابی ـ الهی امام خمینی(ره) در سطح جامعه ایرانی بود. امام خمینی(ره) با اهمیتی که به حضور زنان در فعالیت های سیاسی می دادند، با بیانات خویش زنان را برای دستیابی به آینده ای بهتر به صف مبارزه کشاندند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، اهداف، سازماندهی و نتایج با این اثر تفاوت دارد.
– حاجیانی (1388) در کتاب خود با عنوان «جامعه شناسی هویت ایرانی» به سنجش و اندازه گیری منابع چهارگانه هویت جمعی ایرانیان که شامل، هویت ملی، هویت مذهبی، هویت قومی و هویت مدرن به شیوة پیمایشی و به بررسی نسبت و رابطه میان هویت های چهارگانه با یکدیگر پرداخته است. این کتاب نتیجه یک مطالعه جامعه شناختی بوده و با نمونه گیری از تمامی اقوام ایرانی درسطح کشور انجام شده است و دستمایه مناسبی برای توصیف قوت و شدت روابط میان ابعاد مختلف هویت ایرانیان می باشد. لذا پژوهش حاضراز لحاظ موضوع، اهداف و نتایج حاصله با این اثر تفاوت دارد.
-آخوندی (1383) درکتاب خود با عنوان «هویت ملی ـ مذهبی جوانان» با استفاده از پرسشنامه و به شیوة پیمایشی درصدد پاسخگویی به دو سؤال، هویت ملی ـ مذهبی جوانان به چه میزان با هویت ملی ـ مذهبی مسلمان ایرانی هم آهنگی دارد؟ و تعاملات اجتماعی چه تأثیری بر هویت ملی ـ مذهبی جوانان دارد؟ است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه شرکت در مراسم ملی و مذهبی، مهم ترین عاملی است که بیشترین میزان تغییرات هویت ملی و مذهبی را تعیین می کند و خانواده مهمترین پایگاه درونی کردن ارزش های ملی و مذهبی به شمار می رود. رسانه های جمعی نیز نقش چشمگیری در تقویت و تضعیف هویت ملی و مذهبی جوانان دارند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، اهداف ، روش و نتایج با این اثر تفاوت دارد.
– طغرانگار(1383) درکتاب خود با عنوان «حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» به تبیین وتحلیل و مقایسة نگرش دولتمردان نسبت به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان شامل: حضور زنان در انتخابات و مدیریت سیاسی، حقوق اجتماعی آنان شامل: اشتغال و تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان،‌ حقوق فرهنگی شامل: آموزش رسمی و غیررسمی و فعالیت های هنری و مطبوعاتی، دردو مقطع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و اینگونه نتیجه گیری نموده که در دورة پهلوی، مجموعة شرایط برای زنان به گونه ای بود که به تدریج امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی از زنان مسلمان و عفیف سلب گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی طلایی در اختیار زنان جامعة ایرانی قرار گرفت تا برای کسب اعتماد به نفس و هویت مستقل خویش تلاش کنند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی و نتایج حاصله کامل تر و جامع تر است.
– نیکخواه قمصری (1384) در کتاب خود با عنوان «تحول نگرش نسبت به زن و تأثیر آن در انقلاب اسلامی» با هدف بررسی این که چرا و چگونه جریان فکری حاکم بر انقلاب اسلامی نگرش نسبت به زن را متحول ساخت؟ اینگونه نتیجه می گیرد که اندیشة‌ حاکم بر انقلاب اسلامی در پاسخ به ناکارآمدی گفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون در خصوص زن و نقش و جایگاه وی نگرش جدیدی نسبت به زن ارائه نمود که واجد نقاط قوت و فاقد نقاط ضعف دو نگرش مذکور بود. به عبارت دیگر، علت اصلی استقبال زنان از گفتمان انقلاب اسلامی، عدم توانایی دو گفتمان سنتی و مدرنیزاسیون در تبیین و تعریف مسائل زنان به گونه ای که در برگیرندة تمام مسائل و خواسته های زنان باشد و توانایی گفتمان انقلاب اسلامی در نمایاندن این ضعف و مشروط ساختن تحقق وضعیت آرمانی برای زنان به نابودی وضعیت موجود، منجر به جدایی زنان از گفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون و پیوستن آنها به گفتمان انقلاب اسلامی گردید. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع، هدف اصلی، سازماندهی و نتایج حاصله با این اثر تفاوت دارد.
– مهریزی (1382) درکتاب خود تحت عنوان «شخصیت و حقوق زن در اسلام» با مطالعه در منابع دینی (قرآن و سنت) و تحلیل آن، به عرضة آراء دین در قلمرو شخصیت و حقوق زن پرداخته است. وی در بخش نخست به قواعد تحقیق در مطالعات دینی زنان پرداخته و نتیجه می گیرد کشف شخصیت زن از لا به لای متون دینی و پی بردن به حقوق ثابت وی در عرصة زندگی منوط به مطالعه پیرامون روایات مربوط به زن و سنجش آنها با قرآن و اصول دینی و بررسی های سندی لازم است تا بتوان آنها را پذیرفت و به کار بست. در بخش دوم با عنوان شخصیت انسانی زن، با بررسی نظریة وحی در باب شخصیت انسانی زن نتیجه می گیرد زنان همچون مردان از شخصیتی کامل و مستقل برخوردارند و در هویت انسانی میان صنف زن و مرد تفاوتی نیست. در بخش پایانی کتاب به حقوق زن در خانواده پرداخته و نتیجه می گیرد زن به عنوان همسر و مادر در تمام مزایای زندگی سهیم بوده و طراحی حقوق زن در خانواده باید براساس شخصیت مستقل و برابر وی باشد. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع و هدف اصلی با این اثر تفاوت دارد.
ج. روش انجام تحقیق
در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی استفاده خواهد شد. در روش تحلیل اسنادی سعی می شود کلیة اسناد و مدارک مرتبط با موضوع به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد استفاده قرارگیرد (ساروخانی، 1382: 254). از این رو اسناد و مدارک موجود در رابطه با ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشة امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چ. ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق ابزارگردآوری اطلاعات فیش برداری است که با مطالعه اسناد، مدارک، مقاله ها، کتاب ها، نشریات، سایت ها، پایان نامه ها وآثار امام و خاطرات منتشر شده یاران و اطرافیان امام انجام خواهد شد.
ح. محدوده زمانی و مکانی تحقیق
دراین تحقیق به بررسی اندیشة امام خمینی(ره) در زمینة ابعاد هویت زن مسلمان از اوایل دوران جوانی تا زمان رحلت ایشان (1300 – 1368) پرداخته خواهد شد.
خ. سازماندهی فصول
پایان نامه حاضر پژوهشی است با موضوع ابعاد هویت زن مسلمان دراندیشة امام خمینی (ره) که مشتمل بر پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات و طرح تحقیق ارائه می گردد. در فصل دوم به مفاهیم و مبانی نظری اشاره می گردد که در این راستا ابعاد هویت زن مسلمان ازدیدگاه اسلام که شامل چهار بعد انسانی، اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و تربیتی – خانوادگی می باشد و در ادامه هویت زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم با عنوان بعد اجتماعی ـ اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشة امام خمینی(ره)، بعد اجتماعی با تأکید بر مشارکت در سازندگی جامعه، آموزش و تحصیل و بعد اقتصادی با تأکید برحق اشتغال و حق مالکیت زن مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. فصل چهارم تحت عنوان بعد سیاسی هویت زن مسلمان در اندیشة امام خمینی(ره)، که نقش زنان در دو برهه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می گردد. برهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور شجاعانه زنان در عرصه مبارزه با رژیم پهلوی و در برهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور زنان در عرصة دفاع مقدس، حضور در تصمیم گیری های سیاسی وآزادی زنان مورد بررسی قرار می گیرد. فصل پنجم با عنوان بعد تربیتی و خانوادگی هویت زن مسلمان در اندیشة امام خمینی(ره)، با تأکید براهمیت نقش مادران در تربیت صحیح نسل آینده مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها نیز به ذکر نتیجه گیری و منابع پرداخته می شود.

فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری

مقدمه
در دورانی که میان ملل متمدن و غیر متمدن، زن از جایگاهی پایین تر و پست تر از مرد برخوردار بود و حقوق و موقعیتش را نادیده می گرفتند، کتاب آسمانی قرآن و دین اسلام ظهور کرد و حیثیت و ارزش زن را به وی بازگرداند. اسلام زن را از جهت خلقت همانند مرد دانست، که هر دو انسان هستند با فطرتی یگانه و خداوند برای هدایت آن دو رسولانی را فرستاده تا وظایفش را به او ابلاغ کنند. پس هدف از خلقت انسان به کمال رسیدن و ظاهرشدن شایستگی های اوست، یعنی نزدیک شدن به صفات خداوندی است.
این پژوهش برآن است تا با طرح نمودن آیاتی از قرآن و سخنانی از امام خمینی(ره) در باره زن، جایگاه وی را در زندگی، مسئولیت ها، وظایف و حقوق و … مطرح کرده و نشان دهد که جایگاه و نقش زن در خلقت جدای از موقعیت مرد نیست و او نیز می تواند به مراتب عالی انسانیت دست یابد. همان گونه که حضرت فاطمه(س) در درجات عالی انسانیت بود؛ زنان نیز می توانند با پیروی از روش و سیره آن بزرگوار به مدارج عالی انسانیت برسند.
فصل حاضردر صدد بررسی ابعاد هویت زن مسلمان از دیدگاه اسلام و در اندیشة امام خمینی(ره) می باشد. بدین منظور ابتدا کلیاتی در خصوص عناصر و ابعاد هویت دینی بیان می گردد. سپس ابعاد هویت زن مسلمان از دیدگاه اسلام که مشتمل بر بعد انسانی، خانوادگی، اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا هم چنین به نقش عوامل گوناگون از جمله هستی شناسی، انسان شناسی، اسلام شناسی و تجربه تاریخی زندگی امام خمینی(ره) در بازسازی هویت در اندیشة ایشان اشاره می گردد. در پایان نیز هویت زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.
الف. مفهوم، ابعاد و انواع هویت دینی
1. مفهوم هویت دینی
1. 1. مفهوم هویت
درکتاب های لغت برای مفهوم هویت (Identity) معنا های زیادی ذکرمی کنندکه از جملة آنها می توان به این موارد اشاره کرد: در فرهنگ معین آمده است: «هویت یعنی هستی، وجود، آنچه سبب شناسایی شخص باشد» (معین،1381: 5228). در فرهنگ عمید هویت چنین تعریف شده است: «هویت یعنی حقیقت شیء و یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد. هویت در لغت به معنای شخصیت، ذات، هستی و وجود و منسوب به «هو» می باشد» (عمید،1370: 1265). دهخدا در لغت نامة خود «هویت را عبارت از تشخص دانسته و می گوید همین معنی در بیان حکیمان و متکلمان مشهود است» (دهخدا،1341: 20866).
جنکینز درکتاب «هویت اجتماعی» هویت را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی(ره)، امام خمینی، هویت دینی، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت دینی، جامعه شناسی، معنای اصلی، ارزش های دینی