پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………..98
فصل سوم: بعد اجتماعی ـ اقتصادی هویت زن مسلمان دراندیشه امام خمینی(ره)……100
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….101
الف. الگوی مشارکت اجتماعی زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………101
1. حضرت فاطمه(س) الگوی مشارکت اجتماعی زن مسلمان …………………………………….101
ب. بعد اجتماعی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره)…………………………………..105
1. مشارکت اجتماعی زنان با حفظ جهات شرعی ……………………………………………………….108
2. زمینه های مشارکت اجتماعی زنان ……………………………………………………………………111
2. 1. مشارکت در سازندگی جامعه ……………………………………………………………………….111
2. 2. مشارکت در عرصة علمی و فرهنگی ……………………………………………………………..114
پ. بعد اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………………..118
1. فعالیت اقتصادی زن …………………………………………………………………………………………….118

عنوان صفحه

1. 1. استقلال در مالکیت ………………………………………………………………………………………..120
1. 2. برخورداری از حق اشتغال ………………………………………………………………………………..122
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………124
فصل چهارم: بعد سیاسی هویت زن مسلمان دراندیشه امام خمینی(ره) ……………………….125
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….126
الف. الگوی مبارزه سیاسی زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………………….126
1. حضرت فاطمه (س) اسوة مجاهده، مخاطبه و محاکمه با حکومت های وقت ……………….126
2. حضرت زینب(س) اسوة مبارزه سیاسی با حکومت یزید …………………………………………..129
ب . مشارکت سیاسی زنان مسلمان در نهضت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)………….130
1.اقدامات تأثیرگذار رژیم پهلوی (اول و دوم) درمشارکت زنان درنهضت اسلامی …….137
1. 1. واقعه کشف حجاب ………………………………………………………………………………………130
2. انقلاب سفید (لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی) ………………………………………………….134
پ. مشارکت سیاسی زنان در دوره مشروطه در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………….140
ت. مشارکت سیاسی زنان در صحنة انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) …………….141
1. تحول سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………..144
2. حضور در تظاهرات ……………………………………………………………………………………………..146
3. حجاب نماد هویت زن مسلمان در مبارزه با رژیم پهلوی ………………………………………….149
4. کمک های مالی به مستضعفان ……………………………………………………………………………..151

عنوان صفحه

5. هدایت گری و تشویق مردان …………………………………………………………………………………..151
ث. مشارکت سیاسی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)……….152
1. ابعاد و زمینه های مشارکت سیاسی زنان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………..153
1. 1. حضور در تصمیم گیری های سیاسی …………………………………………………………………153
1. 2. حضور در صحنه انتخابات ………………………………………………………………………………..155
1. 3. حق دخالت در تعیین سرنوشت جامعه ………………………………………………………………..156
1. 4. برخورداری از آزادی …………… ………………………………………………………………………. 157
1. 4. 1. آزادی زن در رژیم پهلوی ………………………………………………………………………158
1. 4. 2. آزادی زن در نظام اسلامی ………………………………………………………………………..162
ج. مشارکت سیاسی زنان در دفاع مقدس در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………..164
1. وجوب دفاع از اسلام و مملکت اسلامی …………………………………………………………………..164
2. ایثار و فداکاری …………………………………………………………………………………………………….166
3. جهاد زنان در پشت جبهه وپشتیبانی از رزمندگان ……………………………………………………….166
4. روحیه شهادت طلبی ………………………………………………………………………………………………167
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………… 168
فصل پنجم: بعد تربیتی ـ خانوادگی هویت زن مسلمان دراندیشه امام خمینی(ره)………………170
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..171

عنوان صفحه

الف. الگوی تربیتی زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………………………171
1. حضرت فاطمه(س) اسوة‌ ساده زیستی ……………………………………………………………………171
2. حضرت فاطمه(س) اسوة فرزند پروری ………………………………………………………………..172
ب. جایگاه خانواده در نظام تربیتی در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………………………173
1. توجه جدی اسلام به همه ابعاد زندگی خانوادگی ……………………………………………………174
2. نقش خانواده در تربیت صحیح فرزند …………………………………………………………………..177
3. سعادت و انحطاط جامعه در گرو تربیت صحیح فرزند در خانواده …………………………..178
پ. جایگاه محوری مادر در خانواده در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………………..182
1. تربیت فرزند شغل اصیل و شریف زنان …………………………………………………………………..182
2. انسان سازی شغل مادر، همانند شغل انبیاء ……………………………………………………………..184
3. دامن مادر، اولین و بهترین محل تربیت کودک ……………………………………………………….187
4. الگو گیری و تقلید کودک از مادر ………………………………………………………………………..189
5. نقش مادر در پرورش مذهبی فرزند ……………………………………………………………………..191
6. نقش مادر در مهذّب ساختن فرزند ……………………………………………………………………….193
7. آسیب های ناشی از خلاء وجود مادر……………………………………………………………………195
جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………..198
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….199
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..203
منابع ……………………………………………………………………………………………………………….204

فصل اول
کلیات تحقیق

الف. بیان مسأله
با استقرارسلطنت پهلوی و آغاز فرایند نوسازی در ایران، به تدریج با رواج ارزش های غربی در ساختار فرهنگی جامعه، هویت زن مسلمان ایرانی مورد تهدید قرارگرفت و زمینه انحطاط این قشر درجامعه فراهم شد. درچنین فضایی امام خمینی(ره) از منظر یک مصلح و احیاگر، گفتمان مبتنی بر «بازگشت به آموزه های اصیل دینی» را مطرح کرده ونگرش نوینی را در مورد زن ارائه کردند. چشم انداز نوین امام خمینی(ره)، که راندن زنان ازعرصه عمومی را تجویز نمی کرد و در عین حال استفاده ابزاری از زن را برنمی تابید و ابتکار ایشان، در راستای بهره وری از دستاوردهای مثبت حضور زن، مورد استقبال زنان ایرانی قرارگرفت و زمینه حضور ایشان را در عرصه های مختلف فراهم کرد.
در دوران حکومت پهلوی، همچون عصر جاهلیت، شخصیت زن در زیر چرخ های بی عدالتی و تبعیض خُرد می شد و زن بازیچه ای در دست هوس بازان بود. از نظرشاهان پهلوی، زن باید فریبا باشد. زنِ فریبا نسخة بدلی و استعاری از تصویر زن در جامعه غربی بود که درآن کرامت و شخصیت واقعی زن در مسلخ فلسفه مادی غرب، قربانی شده بود. امام خمینی(ره) هوشیارانه، نقش زن فریبا را در ابتذال جامعه و خود باختگی جوامع اسلامی درک نمود و در برابر این دسیسه چینی، قاطعانه ایستاد و با آن مقابله نمود.
امام به احیای شخصیت زن مسلمان پرداخت و در چهارچوب جهان بینی توحیدی و مقام انسانی زن که صاحب کرامت است،‌ جایگاه و نقش زن در اجتماع را تبیین نمود. امام، زن را نه مظهر فریب و بازیچگی، که مبدأ خیرات و سعادت می دانست و می خواست از وجود زن در ارتقاء و تعالی جامعه استفاده کند، او را موجودی با کرامت و عظمت می دید که سعادت و شقاوت جامعه تا حد زیادی به دست اوست براین اساس جامعه خوشبخت، جامعه ای است که زنانش خوب تربیت شده باشند و در جهت پرورش و هدایت پیشرو و نمونه باشند (شریفی، 1390: 22).
امام خمینی(ره) با علم به حاکمیت نظام ارزشی منحط پهلوی و با شناخت عمیق از آموزه های دینی، رسالت خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، هویت دینی، مبانی نظری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، امام خمینی (ره)، مشارکت سیاسی