پایان نامه با کلید واژگان افکار عمومی، ابزار ارتباط، اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

پيوندد، دارند. اين تحقيق توسط پل سوکاپ ، فرانسيس باکلي و ديويد رابينسون در سال 2001 انجام شد. چنين استدلال نمودند که رسانه ها بر وقت مردم تسلط دارند و تصاوير و مفاهيمي را عرضه مي کنند که مخاطب تحت تحت تاثير آن‌ها قرار مي‌گيرد . اين سيطره رسانه‌ها به خودي خود يک فرهنگ است و به عنوان يک فرهنگ بر چگونگي عملکرد افراد تاثير مي‌گذارند.( پیروز ايزدي،1388: 67)
3-1-2- جمع بندی

در بررسی پژوهش های وتحقیقات مطالعه شده نتیجه کلی که حاصل شده است به شرح ذیل است:
در تمام پژوهش ها و تحقیقات رسانه مورد مطالعه اینترنت بوده است ودرقسمت های قبلی ذکر شد بیشتر به جنبه تغییرات فرهنگی وهویت فرهنگی در استفاده از اینترنت توسط پژوهشگران پرداخته شده است و از سویی اشاره به دیگر رسانه های جدید در ارتقاء یا بالابردن فرهنگ دینی اشاره نشده بود. از طرفی در اکثر اين تحقيقات زمینه روش، آزمون آماری و چارچوب نظری با تحقیق حاضر همخوانی دارند که می توان از نتایج آن ها در طول مسیر تحقیق استفاده نمود.

گفتار دوم: رسانه ها ( جدید و سنتی)

1-2-2 مفهوم رسانه

رسانهدر معنايي عام بر روش يا ابزار فني و يا مادي تغيير شکل پيام به علاماتي دلالتي مي‌کند که مناسب انتقال از يک مجرايي معين هستند اما رسانه در معناي محدودتر به واسطه مادي انتقال علايم مانند هوا يا کاغذ دلالت مي‌کند.
به طور کلي رسانه يک کارگزاري واسطه‌اي است که امکان مي‌دهد ارتباطات اتفاق بيافتد . در معنايي دقيق‌تر رسانه تحولي فناورانه است که بر کانال ، برد و يا سرعت ارتباطات مي‌افزايد. در معناي وسيع تر گفتار، نوشتار، ايما و اشاره، بيان چهره‌اي … را مي‌توان در زمره ابزارهاي ارتباطي گنجاند. هر رسانه اي مي‌تواند کدها را در امتداد يک يا چند کانال منتقل کند. البته در مفهومي ديگر رسانه به معناي رسانه هاي فني و به خصوص رسانه‌هاي گروهي محدود مي‌شود . در ارتباطات گاه از اين واژه براي اشاره به ابزار ارتباط و گاه به شکل هاي فني که اين ابزارها به کمک آنها فعليت بخشيده مي‌شوند به کار مي‌رود.(تام اوسوليوان،1385: 239)امروزه وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌ها از مهمترين لوازم زندگي ما شده‌اند و بدون هيچ مانع و محدوديتي خاص مرزهاي جغرافيايي در برگرفته‌اند. امروزه رسانه هاي جديد اصلي‌ترين و مهم ترین راههاي کسب آگاهي، اطلاعات و منابع معرفتي به شمار مي‌آيند.جوامع مختلف براي رسيدن به مقاصدي نظير: اطلاع‌رساني ، تعليم و تعلم ، فرهنگ سازي ، هدايت و راهنمايي، افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي و مهمتر از آن جلوگيري از بداخلاقي، از ابعاد و شئون ديني رسانه‌ها استفاده کرده مي‌گيرند. البته در همه اين اهداف، مقاصد تربيتي ديني نهفته است. از سويي، دين يکي از موضوعاتي است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما اين حضور همواره با فراز و نشيب‌هاي تاريخي روبرو بوده که ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دين و وسايل ارتباط جمعي با يکديگر ناسازگاري ندارند بلکه دين نياز واقعي انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگي آن را جستجو مي‌کنند.
امروزه اکثر رسانه ها از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهيم ديني هستند و با وجود مشکلاتي که در مسير آنها وجود دارد مخاطبان بسياري را به خود جلب مي‌کنند. اگر رسانه شناخت درستي از اهداف و سياستگذاري‌هاي فرهنگي جامعه نداشته باشند و يا در نسبت خود با دين و اهداف ديني دچار خطا شوند بحران فرهنگي و عقيدتي غير قابل جبراني را خواهند ساخت که اين مسئله باعث مي‌شود جوانان و دانشجويان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.
به همين دليل نقش رسانه ها در تبليغ انديشه‌هاي ديني و اخلاقي الزاماً مي‌بايست با شناخت از مفهوم جامعه ديني و عمق انديشه هاي ديني باشد تا به خرافه‌گرايي و ترويج انديشه‌هاي ظاهري کشيده نشود و جامعه و جوانان دچار بحران نشوند.
ارتباطات جمعي اصلي‌ترين ارتباطات انساني در جهان معاصر است که به يمن ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي امکان وقوع يافته است. رسانه‌هاي جمعي بويژه رسانه هاي الکترونيک با قدرت فزاينده نقش محوري و منحصر به فردي در فرهنگ سازي ، اطلاع رساني، آموزش ، سرگرمي و گذران اوقات فراغت، انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به نسلي، تبليغات و… ايفاد مي کنند. راديو – تلويزيون- ماهواره- شبکه هاي اجتماعي برجسته‌ترين مصاديق رسانه هاي جمعي مورد استفاده عموم هستند که همه جوامع معاصر هر چند با نسبت‌هاي متفاوت از آن برخوردارند.
دنیس مک کوئيل1 انديشمند ارتباطات در کتاب “درآمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی “تشريح ويژگي‌هاي اين نوع ارتباط را با توجه به الگوي غالب رسانه‌اي غرب، در بياني تفضيلي مي‌نويسد: منبع يک فرد واحد نيست، بلکه سازماني است رسمي و فرستنده اغلب ارتباط‌سازي است حرفه‌اي، پيام منحصر به فرد، متغير و غير قابل پيش‌بيني نيست، بلکه معمولاً ساخته و پرداخته به معيار شده و تکثير شده است. پيام همچنين ثمره کار و کالايي داراي ارزش مبادله است و گوشه چشمي نمادين به ارزش مصرف دارد رابطه ميان فرستنده و گيرنده یک جهتي و به ندرت دو طرفه، ضرورتاً غير شخصي و اغلب مستقل از اخلاق و قابل پيش بيني است؛ (دنیس مک کوئیل،1382: 25)به اين معنا که معمولاً فرستنده مسئوليت خاص پيام به روي افراد را بر عهده نمي‌گيرد، او فقط پيام را در مقابل پول يا توجه مبادله مي‌کند، غير شخصي بودن تا حدودي از فاصله فيزيکي و اجتماعي بودن ميان فرستنده و گيرنده ناشي مي شود و تا حدودي از غير شخصي بودن نقش ارتباط ساز جمعي که معمولاً تحت سيطره هنجارهاي بي طرفي و فاصله‌گذاري قرار دارد، متاثر است. فاصله اجتماعي موجود به ايجاد رابطه‌اي نامتقارن مي‌انجامد؛ زيرا فرستنده هرچند به طور رسمي از هيچ قدرت و اختياري در مورد گيرنده برخوردار نيست اما معمولاً منابع، احترام، مهارت و اقتدار بيشتري در اختيار دارد.

1- Mc Quail

گيرنده بخشي از گروه بزرگ مخاطبان است تجارت مشترکي با ديگران دارد و واکنش‌هاي او قابل پيش‌بيني و الگودار است ارتباط جمعي اغلب در برگيرنده تماس همزمان بين فرستنده و گيرندگان بسيار است که تاثيري فوري و در سطح بسيار گسترده را امکان‌پذير مي‌کند و پاسخ فوري تعداد زيادي از مردم را در يک لحظه در پي دارد.(دنيس مک کوئيل، 1382: 59) مهمترين کارکرد رسانه در سپهر عام، توليد، اقتباس، توزيع و انتشار عناصر فرهنگي از جمله عناصر ديني در قالبهاي مختلف و بازخواني، بازتوليد، باز تفسير، نقد، باز چينش، تقويت و احياناً تضعيف آنها در شاکله فرهنگي، افکار عمومي، ناخودآگاه جمعي، ساختارهاي شخصيتي، کانون‌هاي فرهنگي و نهادها و خرده نظام‌هاي اجتماعي است.
جايگاه برجسته، اعتبار و اعتمادسنجي ، پوشش گسترده، سرعت انتقال، تنوع برنامه‌ها ، زبان همه‌فهم، آرايه‌هاي غيرکلامي، تنوع و ايجاد زيباشناختي ، شگردهاي حرفه‌اي، دسترسي آسان، تماس با واقعيات روزمره، مخاطب محوري و بالاتر از همه، نياز و وابستگي روزافزون مخاطب جملگي موجب شده تا تقريباً همه افراد و گروهها به نسبت‌هاي مختلف، خواسته يا ناخواسته در زمره مخاطبان يا مشترک رسانه درآيند. بارزترين کارکرد مشترک سه مقوله دين، فرهنگ و رسانه، مشارکت در فرآيند باورسازي، نگرش‌سازي، نمادسازي، معنا بخشي، مناسک‌سازي، الگودهي، هويت سازي، انسجام بخشي، هدايتگري و ايدئولوژي سازي است.(شرف‌الدين،1391: 2)

2-2-2- انواع نقش رسانه‌ها

1- اعتمادسازی: رسانه از این طریق می تواند در ترسیم اهداف، اولویت ها و تبیین برنامه ها و همچنین بسیج نیروهای جامعه نقشی بسزا داشته باشد. با این امر اجرای برنامه ها با آگاهی کامل مردم و همراهی عمومی ایشان با کمترین مشکل و درگیری ها قابل انجام خواهد بود.
2- انعکاس واقعیت ها: انعکاس واقعیت های اقتصادی و اجتماعی بدون تردید یکی از ملزومات فعالیت‌های رسانه است.
3- نقد سازنده: نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه و به خصوص مسائل اجتماعی اقتصادی خود یک نقد سازنده است. مطمئناً اگر رسانه بتواند نقش خود را در انعکاس بدون کم و کاست و واقعی یک اتفاق و ماجرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رعایت کند خود گام مهمی در ایجاد و شکل‌دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته است.
پیش بینی بحران: یک رسانه زمانی موفق تر از بقیه رسانه های همطراز خود خواهد بود که بتواند قبل از هر کس بحران های پیش روی حیطه های مد نظر خود را تشخیص دهد، تحلیل، پیش بینی و برای برخورد با آنان و تغییر جریان آن ارائه راهکار و طرح های جدید ارائه کند.
اعتبار: هر رسانه یی برای اعتبار بخشیدن به خود ناچار است اصول اولیه خبر که شامل شهرت، فراوانی، مجاورت، درستی و صحت، تازگی و دربرگیری می شود را رعایت کند.
تبلیغات: یکی از عناصری که برای ماندگاری و پویایی رسانه می تواند نقش موثری داشته باشد استفاده از عنصر تبلیغ و تبلیغات در این عرصه است.
افکارسنجی: یکی از مهم ترین ابزارهایی که یک رسانه می تواند با استفاده از آن عکس العمل طرف‌های مخاطب را درخصوص موضوعات گوناگون بسنجد، سنجش افکار عمومی از طرق گوناگون مانند تهیه پرسشنامه، مصاحبه، دریافت نظرات و انتقادات و… است. این راه رسانه را در رفع مشکلات و توجه بیشتر به نقاط قوت یاری می کند.

3-2-2 – انواع رسانه‌ها

تقسيم بندي رسانه ها به گروه هاي مختلف به دليل اين نيست که بتوان کاربردي ، با قدرت جايگزيني يک رسانه توسط رسانه ديگر را مورد بررسي قرار داد، بلکه به دليل آن است که ما در این تحقیق بتوانیم با هر دو دسته جدید و سنتی آشنا و هر گروه را به طور مستقل مورد مطالعه و تحليل قرار داد گاه علاقه زياد نسبت به رسانه های جديد موجب مي‌شود تصور کنيم که رسانه های جدید به تدریج جايگزين رسانه های سنتی و پيشين خواهد شد. ولي تجربه هاي گوناگون به دفعات ثابت کرده است که اين تصورات پايه و اساسي ندارند.در این پژوهش ما رسانه ها را به دو دسته جدید و سنتی تقسیم بندی کرده ایم و با ذکر توضیحاتی خواننده شناخت اجمالي از مفهوم رسانه ها بدست آورد. ابتدا در این گفتار نگاهی به رسانه های جدید و انواع آن خواهیم داشت و در ادامه رسانه های سنتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
تصویر1- برخی از انواع سايت‌ها و شبکه هاي ارتباطي در فضاي مجازي
4-2-2- انواع رسانه های جدید

رسانه‌هاي جديد، مجموعه متمايزي از فناوري هاي ارتباطاتی می باشند و داراي ويژگي هاي مشترک ديجيتالي هستند که مخاطبان می توانند به عنوان وسایل شخصی ازآن ها استفاده نمایند.

1-4-2-2-وبلاگ‌ها1
به‌زبان ساده وبلاگ فضای آنلاینی است که در آن مطالب به‌ترتیب جدید‌ترین پست‌ها منتشر می‌شوند. چند ویژگی وبلاگ‌ها را از دیگر انواع وب‌سایت‌ها متفاوت و متمایز می‌کند. لحن نوشتاری وبلاگ‌هاست. مطالب وبلاگ‌ها اغلب با لحن شخصی و گاه محاوره‌ای نوشته می‌شوند و به نویسنده یا گروهی از نویسندگان تعلق دارند. ویژگی دیگر وبلاگ‌ها امکانات تعاملی آنهاست.
در وبلاگ امکان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فرهنگ دینی، تفاوت های فرهنگی، میزان استفاده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه اجتماعی، روزنامه اطلاعات، فضای مجازی