پایان نامه با کلید واژگان افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعاتي خاورميانه در دوره 2000–1950 41
شکل (3–3): متوسط مجموع بارش سالانه محدوده مطالعاتي خاورميانه در دوره 2000–1950 42
شکل (3–4): متوسط غلظت گاز اُزون تروپوسفري و دي‌اکسيدنيتروژن در دوره 2013–2005 44
شکل (3–5): متوسط سرعت باد سطحي و رطوبت ويژه سطحي در دوره 2014–2002 45
شکل (3–6): متوسط شار گرماي نهان سطحي و بازتابش موج بلند سطحي در دوره 2014–2002 46
شکل (3–7): پهنه‌بندي خطر زلزله در منطقه خاورميانه 48
شکل (3–8): لرزه‌خيزي تکتونيکي در منطقه خاورميانه 49
شکل (3–9): گسل‌هاي لرزه‌خيزي منطقه خاورميانه 51
شکل (3–10): الگوي لرزه‌زايي زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر (زرد) و 6 درجه ريشتر (قرمز) در منطقه خاورميانه 52
شکل (3–11): 19 مناطق لرزه‌زمين‌ساخت در منطقه خاورميانه 53
شکل (3–12): درصد توزيع فراواني بزرگاي زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در خاورميانه 56
شکل (3–13): درصد توزيع فراواني عمق زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در خاورميانه 56
شکل (3–14): درصد توزيع فراواني سالانه زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در خاورميانه 57
شکل (3–15): درصد توزيع فراواني ماهانه زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در خاورميانه 57
شکل (3–16): درصد توزيع فراواني زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در عرض‌هاي جغرافيايي خاورميانه 58
شکل (3–17): درصد توزيع فراواني زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در طول‌هاي جغرافيايي خاورميانه 58
شکل (3–18): درصد توزيع فراواني سالانه زلزله‌هاي بالاي 6 درجه ريشتر در خاورميانه 61
شکل (3–19): درصد توزيع فراواني ماهانه زلزله‌هاي بالاي 6 درجه ريشتر در خاورميانه 61
شکل (3–20): درصد توزيع فراواني زلزله‌هاي بالاي 6 درجه ريشتر در عرض‌هاي جغرافيايي خاورميانه 62
شکل (3–21): درصد توزيع فراواني زلزله‌هاي بالاي 6 درجه ريشتر در طول‌هاي جغرافيايي خاورميانه 62
شکل (3–22): رخدادهاي فصلي بلاکينگ در نيمکره شمالي به صورت فراواني‌هاي نرمال شده 66
شکل (3–23): درصد توزيع فراواني سالانه بلاکينگ‌ها در محدوده مطالعاتي 67
شکل (3–24): درصد توزيع فراواني ماهانه بلاکينگ‌ها در محدوده مطالعاتي 67
شکل (3–25): درصد توزيع فراواني دوام روزانه بلاکينگ‌ها در محدوده مطالعاتي 68
شکل (3–26): درصد توزيع فراواني بلاکينگ‌ها در طول‌هاي جغرافيايي محدوده مطالعاتي 68
شکل (4–1): خلاصه گزارشي از ميزان ريسک و قدرت تخريب زلزله سراوان 79
شکل (4–2): موقعيت جغرافيايي کانون گسيختگي سطحي زلزله سراوان در خاورميانه 80
شکل (4–3): a. سابقه تاريخي زلزله‌هاي بزرگ محدوده کانون سطحي زلزله سراوان، b. موقعيت گسل‌ها و عوارض مهم تکتونيکي محدوده کانون سطحي زلزله سراوان 82
عنوان شکل صفحه

شکل (4–4): سري زماني تصاعد اُزون تروپوسفري و تصاعد دي‌اکسيدنيتروژن در کانون سطحي زلزله سراوان از 15 مارس تا 15 آوريل 2013 85
شکل (4–5): a. پوشش ابري و b. درجه ابري منطقه خاورميانه در روز 9 آوريل 2013 86
شکل (4–6): a. تصوير ماهواره‌اي باند مرئي و b. باند حرارتي فروسرخ منطقه در روز 8 آوريل 2013 88
شکل (4–7): سري زماني فشار هواي سطحي و دماي هواي نزديک به سطح در منطقه کانون سطحي زلزله 93
شکل (4–8): سري زماني سرعت باد سطحي و تخليه رطوبت ويژه در منطقه کانون سطحي زلزله 94
شکل (4–9): سري زماني تخليه شار گرماي نهان سطحي و نرخ بارش در منطقه کانون سطحي زلزله 95
شکل (4–10): سري زماني تبخير و تعرق و بازتابش موج بلند سطحي زمين در منطقه کانون سطحي زلزله 96
شکل (4–11): a. رطوبت ويژه و b. سرعت باد نزديک به سطح منطقه خاورميانه در روز 8 آوريل 2013 97
شکل (4–12): a. پوشش ابري و b. نرخ بارش منطقه خاورميانه در روز 8 آوريل 2013 98
شکل (4–13): a. ناهنجاري فشار هواي سطحي و b. ارتفاع ژئوپتانسيل در سطح 500 هکتوپاسکال 99
شکل (4–14): متوسط ارتفاع ژئوپتانسيل در سطح a. 1000 هکتوپاسکال و b. 850 هکتوپاسکال 100
شکل (4–15): متوسط ارتفاع ژئوپتانسيل در سطح a. 500 هکتوپاسکال و b. 300 هکتوپاسکال 101
شکل (4–16): سري تصاوير ماهواره‌اي متئوست در باند حرارتي فرورسرخ براي 7 آوريل 2013 102
شکل (4–17): سري تصاوير ماهواره‌اي متئوست در باند حرارتي فرورسرخ براي 8 آوريل 2013 103
شکل (4–18): سري تصاوير ماهواره‌اي متئوست در باند حرارتي فرورسرخ براي 9 آوريل 2013 104
شکل (4–19): تغييرات بررسي شده براي پديده‌هاي اتمسفري قبل از رخداد زمين‌لرزه‌هاي بزرگ 105
شکل (4–20): موقعيت جغرافيايي زلزله‌هاي بزرگ بالاي 6 درجه ريشتري 2012–2002 در خاورميانه 108
شکل (4–21): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/6 درجه ريشتري 2002 افغانستان 110
شکل (4–22): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 5/6 درجه ريشتري 2002 ترکيه 111
شکل (4–23): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/7 درجه ريشتري 2002 افغانستان 112
شکل (4–24): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2002 افغانستان 113
شکل (4–25): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 5/6 درجه ريشتري 2002 ايران 114
شکل (4–26): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 3/6 درجه ريشتري 2002 پاکستان 115
شکل (4–27): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2003 ترکيه 116
شکل (4–28): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2003 ترکيه 117
شکل (4–29): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/6 درجه ريشتري 2003 ايران 118
شکل (4–30): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/6 درجه ريشتري 2004 افغانستان 119
شکل (4–31): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 3/6 درجه ريشتري 2004 ايران 120
شکل (4–32): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2004 افغانستان 121
شکل (4–33): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2005 ايران 122
شکل (4–34): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2005 ايران 123
شکل (4–35): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/7 درجه ريشتري 2005 پاکستان 124
شکل (4–36): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 5/6 درجه ريشتري 2005 افغانستان 125
شکل (4–37): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2006 ايران 126
شکل (4–38): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2006 افغانستان 127
شکل (4–39): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2007 قرقيزستان 128
شکل (4–40): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/6 درجه ريشتري 2007 افغانستان 129
عنوان شکل صفحه

شکل (4–41): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2008 ايران 130
شکل (4–42): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2008 افغانستان 131
شکل (4–43): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 7/6 درجه ريشتري 2008 قرقيزستان 132
شکل (4–44): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2008 پاکستان 133
شکل (4–45): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/6 درجه ريشتري 2009 افغانستان 134
شکل (4–46): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/6 درجه ريشتري 2009 افغانستان 135
شکل (4–47): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2010 ترکيه 136
شکل (4–48): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 3/6 درجه ريشتري 2010 افغانستان 137
شکل (4–49): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 7/6 درجه ريشتري 2010 ايران 138
شکل (4–50): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/7 درجه ريشتري 2011 پاکستان 139
شکل (4–51): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2011 تاجيکستان 140
شکل (4–52): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/6 درجه ريشتري 2011 ايران 141
شکل (4–53): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2011 قرقيزستان 142
شکل (4–54): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/7 درجه ريشتري 2011 ترکيه 143
شکل (4–55): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2012 ترکيه 144
شکل (4–56): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2012 ايران 145
شکل (4–57): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2013 ايران 146
شکل (4–58): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 8/7 درجه ريشتري 2013 ايران 147
شکل (4–59): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2013 ايران 148
شکل (4–60): زنجيره فعل و انفعالات ناشي از تنش‌هاي ليتوسفري و پديده‌هاي ناهنجار اتمسفري قبل از رخداد زلزله‌هاي بزرگ خاورميانه 156
شکل (4–61): زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر خاورميانه به همراه سه خوشه از زلزله‌هاي انبوهه جنوب ايران در ماه‌هاي آوريل و مه 2013 160
شکل (4–62): سه خوشه از زمين‌لرزه‌هاي انبوهه جنوب ايران (1) بوشهر، (2) سراوان و (3) انگهران به همراه زلزله‌هاي بزرگ بالاي 6 درجه ريشتر (ستاره) در ماه‌هاي آوريل و مه 2013 161
شکل (4–63): ناهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل در ترازهاي a. 500 هکتوپاسکال و b. 300 هکتوپاسکال براي ميانگين روزهاي ماه آوريل 2013 165
شکل (4–64): ميانگين ارتفاع ژئوپتانسيل ترازهاي 500 و 300 هکتوپاسکال براي 5 تا 9 آوريل 2013 168
شکل (4–65): ناهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل ترازهاي 500 و 300 هکتوپاسکال براي 5 تا 9 آوريل 2013 169
شکل (4–66): متوسط و ناهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل در سطح 500 هکتوپاسکال براي روزهاي 6 و 7 آوريل 170
شکل (4–67): ناهنجاري دماي هوا و شاخص امگا در سطح 500 هکتوپاسکال براي روزهاي 6 و 7 آوريل 171
شکل (4–68): ميزان متوسط نرخ بارش و شار گرماي نهان سطحي براي روزهاي 6 و 7 آوريل 172
شکل (4–69): متوسط و ناهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل در سطح 500 هکتوپاسکال براي روزهاي 7 و 8 آوريل 173
شکل (4–70): ناهنجاري دماي هوا و شاخص امگا در سطح 500 هکتوپاسکال براي روزهاي 7 و 8 آوريل 174
شکل (4–71): ميزان متوسط نرخ بارش و شار گرماي نهان سطحي براي روزهاي 7 و 8 آوريل 175
شکل (4–72): متوسط و ناهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل در سطح 500 هکتوپاسکال براي روزهاي 8 و 9 آوريل 176
شکل (4–73): ناهنجاري دماي هوا و شاخص امگا در سطح 500 هکتوپاسکال براي روزهاي 8 و 9 آوريل 177
شکل (4–74): ميزان متوسط نرخ بارش و شار گرماي نهان سطحي براي روزهاي 8 و 9 آوريل 178
عنوان شکل صفحه

شکل (4–75): سري زماني نرخ بارش براي ماه‌هاي آوريل و مه 2013 به همراه فراواني روزانه زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در محل کانون‌هاي سطحي سه زلزله بزرگ a. بوشهر، b. سراوان و c. انگهران 180
شکل (4–76): سري زماني شار گرماي نهان سطحي براي ماه‌هاي آوريل و مه 2013 به همراه فراواني روزانه زلزله‌هاي بالاي 3 درجه ريشتر در محل کانون‌هاي سطحي سه زلزله بزرگ بزرگ a. بوشهر، b. سراوان و c. انگهران 181
شکل (4–77): زنجيره فعل و انفعالات ناشي از بلاکينگ اتمسفري و تنش‌هاي ليتوسفري قبل از رخداد زلزله‌هاي بزرگ خاورميانه 187
شکل (4–78): مدل مفهومي اقليمي همپيوندي اتمسفري– ليتوسفري– اتمسفري براي پيش‌بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اتمسفري، خاورميانه، زلزله‌هاي، بلاکينگ Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سنجش از دور، فرهنگ عامه، توسعه دانش