پایان نامه با کلید واژگان افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

داده‌هاي سري زماني، در طي بازه تقدم زماني بين ناهنجاري‌هاي اتمسفري ثبت شده تا وقوع زلزله‌هاي اصلي، مقادير بارش تجمعي بر مبناي داده‌هاي نرخ بارش (از زمان وقوع بارش ناهنجار تا زمان رخداد زلزله) توليد شدند. بر اين اساس مقادير متفاوتي از بارش بين 5 تا 125 ميليمتر در بازه تقدم زماني 3 تا 33 روز قبل از زلزله‌هاي اصلي براي 35 زلزله از 39 زلزله مورد مطالعه (حدود 90%) به ثبت رسيده است. در يک فعل و انفعال همزمان افزايش ناگهاني بيشينه شار گرماي نهان سطحي از 10 تا 390 وات بر مترمربع براي همه زلزله‌ها (100%) مشاهده شد. مقادير محاسبه شده بارش و شار گرماي نهان به همراه بازه تقدم زماني به دست آمده در جدول (4–1) نمايش داده شده است. بر اين اساس مشاهده شد که در 29 مورد از 39 زلزله بزرگ (حدود 75%) داده‌هاي نرخ بارش بازتاب دهنده مقادير بارش تجمعي و ناهنجار بيشتر از 10 ميليمتر بوده است. در 3 زلزله بزرگ 4/6 درجه ريشتري سال 2003 آناتولي (شرق ترکيه)، 4/6 درجه ريشتري سال 2012 البرز (منطقه آذربايجان) و 4/6 درجه ريشتري سال 2013 زاگرس (منطقه بوشهر) مقادير بارش تجمعي و ناهنجار بيشتر از 100 ميليمتر ثبت شده است. پيش از اين “لين” و همکاران (2003) بارش تجمعي و ناهنجار بالاي 100 ميليمتر را براي زلزله بزرگي در تايوان گزارش کرده‌اند (Lin et al. 2003). همچنين گرماي نهان آزاد شده پيش از رخدادهاي زلزله مطالعه شده در پژوهش حاضر بازتاب دهنده مقادير شار گرمايي بيشتر از 50 وات بر متر مربع در 29 مورد از 39 زلزله (حدود 75%) بوده است. در 19 زلزله بزرگ مطالعه شده (حدود 50%) نيز مقادير شار گرمايي بيشتر از 100 وات بر متر مربع ثبت شده است. پيش از اين هم “کافاتوس” و همکاران (2007) حضور ناهنجاري گرماي نهان 100 وات بر متر مربعي را 10 روز قبل از زلزله 3/9 درجه ريشتري سوماتراي ‌اندونزي بر روي کانون سطحي آن مشاهده کرده‌اند (Kafatos et al. 2007).

شکل (4–21): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/6 درجه ريشتري 2002 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–22): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 5/6 درجه ريشتري 2002 ترکيه
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–23): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/7 درجه ريشتري 2002 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–24): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2002 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–25): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 5/6 درجه ريشتري 2002 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–26): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 3/6 درجه ريشتري 2002 پاکستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–27): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2003 ترکيه
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–28): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2003 ترکيه
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–29): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/6 درجه ريشتري 2003 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–30): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/6 درجه ريشتري 2004 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–31): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 3/6 درجه ريشتري 2004 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–32): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2004 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–33): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2005 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–34): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2005 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–35): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/7 درجه ريشتري 2005 پاکستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–36): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 5/6 درجه ريشتري 2005 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–37): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2006 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–38): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2006 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–39): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2007 قرقيزستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–40): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 2/6 درجه ريشتري 2007 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–41): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 1/6 درجه ريشتري 2008 ايران
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–42): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 0/6 درجه ريشتري 2008 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–43): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 7/6 درجه ريشتري 2008 قرقيزستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–44): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 4/6 درجه ريشتري 2008 پاکستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

شکل (4–45): سري زماني نرخ بارش و شارگرماي نهان سطحي زلزله 6/6 درجه ريشتري 2009 افغانستان
سازمان ملي هوا– فضاي آمريکا، 2014

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سنجش از دور Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، توسعه اکوتوریسم، استان کرمان، استان کرمانشاه