پایان نامه با کلید واژگان اعتماد الکترونیک، آزمون فرضیه، حریم خصوصی، سفارشی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیک
Etemad
q20e1-q27e8

نمودار(4-8) آزمون مدل اندازه گیری اعتماد الکترونیک
منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر
همانطور که در نمودار4-8 مشاهده می شود، تمامی متغیرهای دارای بار عاملی مناسب بوده و در سطح 0.001 معنی دار می باشند.

جدول(4-12) شاخص های برازش اعتماد الکترونیک
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
RMSEA
0.963
0.948
0.974
0.963
0.974
0.077

منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر

براین اساس اگر CFI، TLI، IFI، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است(صادق پور و مرادی،1392). بنابراین الگوی مفهومی تحقیق دارای برازش مناسب میباشد.

4-3-3- آزمون فرضیه ها
برای آزمون فرضیه ها لازم است آزمون نرمال بودن داده ها انجام شود و سپس وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تایید شود. که برای این کار آزمون همبستگی انجام می شود.

4-3-3-1- بررسی نرمال بودن متغیرها
برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون k-s استفاده شد و نتایج به شرح جدول زیر می باشد.

جدول(4-13) آزمون نرمال بودن متغیرها
اعتمادالکترونیک
تجربه خرید
آشنایی با سایت
سفارشی سازی
امنیت
حریم خصوصی
قدرت برند
نام متغیرها
0.398
0.061
0.051
0.074
0.070
0.051
0.062
sig
منبع: خروجیSPSSتحقیقات حاضر

H0: قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت، سفارشی سازی، تجربه خرید، آشنایی با سایت و اعتماد دارای توزیع نرمال می باشد.
H1: قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت، سفارشی سازی، تجربه خرید، آشنایی با سایت و اعتماد دارای توزیع نرمال نمی باشد.
با توجه به مقدار معناداری گزارش شده در این جدول که بزرگتر از 0.05 است فرض صفر یعنی نرمال بودن داده های را می پذیریم(صادقپور و مرادی،1392).

4-3-3-2- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
با توجه به نرمال بودن متغیرها، برای بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود. برای آزمون پیرسون از نرم افزارspss استفاده شد. هدف از این آزمون تعیین وجود رابطه و ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته است. براساس جدول، بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد.

جدول( 4-14) بررسی همبستگی میان متغیرهای ویژگی سایت
اعتماد الکترونیک
سفارشی سازی
امنیت
حریم خصوصی
قدرت برند
0.433
0.287
0.234
0217
1
قدرت برند
0.302
0.258
0.149
1
حریم خصوصی
0.367
0.185
1
امنیت
0.376
1
سفارشی سازی
1
اعتماد الکترونیک

جدول(4-15) بررسی همبستگی میان متغیر های ویژگی کاربر
اعتماد الکترونیک
تجربه خرید اینترنتی
آشنایی با سایت
0.361
0.171
1
آشنایی با سایت
0.342
1
تجربه خرید
1
اعتماد الکترونیک

منبع: خروجیSPSSتحقیقات حاضر

4-3-3-3- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل ساختار یافته خطی
پس از تعیین مدلاندازهگیری، به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب دادههای مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق، فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شد. در این روش از نرم افزار 18AMOS، خروجیهای بدست آمده نشاندهندهی تایید یا عدم تایید مدل مفهومی تحقیق است. در ادامه خروجی نرمافزار برای دادههای مورد بررسی نشان داده شده است.

آزمون فرضیه های اصلی پژوهش
همانطور که بیان شد این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می باشد لذا پژوهش حاضر دارای دو مدل می باشد که به صورت مجزا آزمون شده اند. نمودار 4-9 آزمون فرضیه اصلی پژوهش را نشان می دهد و اعداد بیان شده نشان دهنده ضریب مسیر است و حالت استاندارد مدل را نشان می دهد.
H1: ويژگي هاي كاربران بر ايجاد اعتماد الكترونيكي تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
H2: ويژگي هاي وب سايت بر ايجاد اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

0.65

0.72

نمودار(4-9) مدل آزمون شده استاندارد تحقیق(فرضیه های اصلی)
منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر

جدول( 4-16)شاخصهای برازندگی مدل مفهومی پژوهش
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
RMSEA
0.925
0.909
0.958
0.949
0.958
0.056

منبع:خروجیAMOSتحقیقات حاضر

براین اساس اگر CFI، TLI، IFI، RFI، NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است(صادق پور و مرادی،1392). بنابراین الگوی مفهومی تحقیق دارای برازش مناسب میباشد.

فرضیه
ضریب مسیر
آماره تی
معناداری
نتیجه فرضیه
1- ويژگي هاي كاربران بر ايجاد اعتماد الكترونيكي تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
0.648
3.357
***
تایید فرضیه
2- ويژگي هاي وب سايت بر ايجاد اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
0.720
7.060
***
تایید فرضیه
جدول(4-17) نتایج آزمون فرضیه های اصلی
منبع: خروجیAMOSتحقیقات حاضر

آزمون فرضیه های فرعی پژوهش (ویژگی کاربر)
آزمون شش فرضیه فرعی این پژوهش در نمودار 4-10 در حالت استاندارد نشان داده شده است و اعداد ارائه شده بیانگر ضریب مسیر متغیر ها می باشند.
1-1-آشنايي با وب سايت براعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
1-2- تجربه خريد اينترنتي بر اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
2-1-سفارشي سازي بر اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت ومعنی داری دارد.
2-2- امنيت بر اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
2-3- حريم خصوصي بر اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
2-4-قدرت نام تجاري بر اعتماد الكترونيك تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی، خدمات گردشگری، معادلات ساختاری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمان، ایجاد اشتغال، تحلیل اطلاعات، تسهیلات مالی