پایان نامه با کلید واژگان اعتبار بخشی

دانلود پایان نامه ارشد

معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه‌داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است‌.
ج‌) نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین ‌المللی‌ ، یایک سازمان بین ‌المللی‌ ، یا یکی از ارگانهای آن به منظورپذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان‌معرفی کرده باشد.
ماده 8 تایید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته‌ باشد.
اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده به وسیله شخصی که به‌موجب ماده 7 ، نماینده کشور مربوطه برای این منظورمحسوب نمی‌شود ، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه‌متعاقبا به وسیله آن کشور مورد تایید قرار گیرد.
ماده 9 پذیرش متن‌
1 ـ به استثنای آنچه که در بند 2 مقرر شده است‌ ، پذیرفتن‌یک معاهده با رضایت همه دولتهایی که در تنظیم آن‌شرکت کرده‌اند تحقق می‌یابد.
2 ـ پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین ‌المللی بارای دو سوم دولت‌های حاضر و رای دهنده صورت‌می‌گیرد مگر آنکه با همین اکثریت برای اعمال قاعده‌دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده 10 اعتبار بخشیدن به متن‌
متن یک معاهده به طرق ذیل قانونا معتبر و قطعی شمرده‌می‌شود
الف‌) به شیوه‌ای که در متن معاهده مقرر شده و یا در موردموافقت کشورهایی است که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند ، یا
ب‌) در غیاب چنین شیوه‌ای‌ ، از طریق همزمان با کسب‌تکلیف یا پاراف متن معاهده‌ ، یا قطعنامه نهایی کنفرانسی‌که در برگیرنده متن معاهده باشد توسط نمایندگان آن‌کشورها.
ماده 11 روشهای اعلام رضایت به التزام در قبال یک‌ معاهده‌
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده‌ ، از طریق‌امضا ، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده تنفیذ ، پذیرش‌ ، تصویب‌ ، الحاق ، یا به هر وسیله دیگری که موردتوافق قرار گرفته باشد ، اعلام می‌شود.
ماده 12 اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضا
1 ـ رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ازطریق امضای نماینده آن کشور ، درصورتی ابراز می‌شودکه‌
الف ـ معاهده مقرر کرده باشد که امضا واجد چنین اثری‌خواهد بود.
ب ـ به نحوی دیگر ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده‌در خصوص این که امضا می‌باید چنین اثری داشته باشد ، توافق کرده‌اند یا
ج ـ قصد کشور برای اعطای این اثر به امضا از اختیارات تام‌نماینده آن معلوم شود ، یا در حین مذاکرات بیان شده‌باشد.
2 ـ به منظور اجرای مفاد بند 1
الف ـ در صورت ثبوت توافق کشورهای مذاکره کننده دراین خصوص‌ ، پاراف به منزله امضای معاهده محسوب‌می‌شود.
ب ـ امضای همزمان با کسب تکلیف به وسیله یک نماینده‌در صورتی که به وسیله کشور مربوط تایید شود ، امضای‌قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده 13 اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن‌
رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده‌ای که به وسیله‌مبادله اسناد به وجود میاید به صورت زیر اعلام می‌گردد
الف‌) اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین‌اثری خواهد داشت یا
ب‌) به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در این خصوص‌که مبادله اسناد معاهده می‌باید چنین اثری داشته باشد ، توافق کرده باشند.
ماده 14 رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق‌ تنفیذ ، قبولی یا تصویب‌
1 ـ رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ازطریق تنفیذ ، به صورت زیر اعلام می‌گردد
الف ـ معاهده اعلام چنین رضایتی از طریق تنفیذ را پیش‌بینی نموده باشد.
ب ـ به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده‌در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده‌اند.
ج ـ نماینده کشور مربوطه معاهده را به شرط تنفیذ امضاکرده باشد یا
د ـ قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط‌تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا درحین مذاکرات بیان شده باشد.
2 ـ اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ازطریق قبولی یا تصویب تحت عنوان شرایط ناظر بر موردتنفیذ ، صورت می‌گیرد.
ماده 15 رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق‌ الحاق
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق‌الحاق به صور زیر اعلام می‌گردد
الف ـ معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله‌الحاق به‌معاهده را پیش بینی نموده باشد.
ب ـ به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده‌در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به‌معاهده توافق کرده‌اند یا
ج ـ همه طرفهای معاهده بعدا توافق کرده باشند که رضایتان کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده 16 مبادله یا تودیع اسناد تصویب‌ ، قبولی‌ ، تایید یا الحاق
به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده‌باشد ، اسناد تصویب‌ ، قبولی‌ ، تایید یا الحاق در صورتی به‌منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده‌محسوب می‌شود که‌
الف ـ اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود
ب ـ اسناد نزد امین تودیع گردد ، یا
ج ـ در صورتی که در این مورد توافق شده باشد ، اسناد به‌کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده 17 رضایت به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده‌ یا انتخاب مقررات مختلف آن‌
1 ـ با حفظ مفاد ماده‌های 19 تا 23 ، رضایت یک کشور به‌التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی موثراست که معاهده چنین اجازه‌ای را بدهد ، یا سایرکشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2 ـ رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده‌ای که حق‌انتخاب بین مقررت مختلف آن را مجاز می‌داند فقط درصورتی موثر است که تصریح شود رضایت مزبور درخصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است‌.
ماده 18 الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن‌
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک‌معاهده لطمه وارد می‌کند خودداری ورزد ، هرگاه‌
الف ـ معاهده را به شرط تنفیذ ، قبولی‌ ، یا تصویب امضانموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده‌باشد ، تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده‌تصریح نماید ، یا
ب ـ رضایت خود به التزام در قبال معاهده را تصریحاموکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد ، مشروط براین که لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تاخیر نیفتد.
 
فصل دوم- ‌ تحدید تعهد
ماده 19 تنظیم تحدید تعهد
یک کشور هنگام امضا ، تصویب‌ ، قبولی‌ ، تایید یا الحاق به‌یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده رامحدود کند مگر در صورتی که‌
الف ـ معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد.
ب ـ معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در مواردخاص که شامل تعهد مورد بحث نیست‌ ، مجاز است‌ ، یا
ج ـ در غیر موارد مشمول بندهای ( الف‌ ) و ( ب‌ ) وقتی که‌تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده‌ ، مغایرت داشته‌باشد.
ماده 20 قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1 ـ تحدید تعهدی که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده‌شده باشد ، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم‌ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2 ـ در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده‌و نیز هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن‌معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده‌شرط ضروری هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده‌است‌. تحدید تعهد باید مورد قبول همه طرفهای معاهده‌قرار گیرد.
3 ـ در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان‌بین ‌المللی باشد ، تحدید تعهد منوط به قبول ارکان‌ذیصلاحیت آن سازمان است‌ ، مگر این که معاهده ترتیب‌دیگری را مقرر کرده باشد.
4 ـ در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده ودر معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد
الف ـ قبول تحدید تعهد یک کشور به وسیله کشور دیگرمتعاهد نسبت به آنها در مقابل یکدیگر طرف معاهده‌محسوب شوند.
ب ـ مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشورمانع از لازم الاجرا شدن معاهد بین کشور مخالف کننده وکشوری که تعهد خود را محدود نموده است‌ ، نمی‌شودمگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن راابراز نموده باشد.
ج ـ اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال‌یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن تحدید تعهدباشد ، به محض آن که حداقل یک کشور دیگر متعاهدتحدید تعهد را بپذیرد ، اثر قانونی خواهد داشت‌.
5 ـ به منظور اجرای بندهای 2 و4 چنانچه معاهده به نحودیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهد یک کشور وقتی ازجانب کشور دیگر قبول شده تلقی می‌شود که کشور اخیرتا پایان دوازده ماه پس از تاریخ آگهی از تحدید تعهد یا تازمان اعلام رضایت خودبه‌التزام درقبال معاهده‌ ، هرکدام که‌موخر باشد ، مخالفتی‌نسبت‌به‌تحدیدتعهدابرازنکرده‌باشد.
ماده 21آثار حقوقی تحدید تعهد و مخالفت با آن‌
1 ـ تحدید تعهد که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد19 ، 20 ، 23 صورت گرفته باشد
الف ـ برای کشوری که تحدید تعهد اقدام نموده آن قسمت‌و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع تحدیدتعهد قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر ، تعدیل‌می‌نماید و
ب ـ برای طرف دیگر معاهده‌ ، همان قسمت از مقررات‌معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهداستفاده می‌کند ، تعدیل می‌نماید.
2 ـ تحدید تعهد به خودی خود مقررات معاهده را برای‌سایر طرفهای معاهده تعدیل نمی‌نماید.
3 ـ اگر کشوری که با تحدید تعهد مخالفت کرده با لازم‌الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهداقدام نموده مخالفت نکند ، آن قسمت و به همان میزان ازمقررات معاهده که موضوع تعهد واقع شده است‌ ، بین آنهااعمال نخواهد شد.
ماده 22 انصراف از تحدید تعهد و از مخالفت با آن‌
1 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید ، تحدید تعهد را می‌توان در هر زمان مسترد داشت ورضایت کشوری که تحدید تعهد را پذیرفته است برای آن‌انصراف ضرورت ندارد.
2 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید ، مخالفت با تحدید تعهد را می‌توان در هر زمان‌مسترد داشت‌.
3 ـ به جز در مواردی که معاهد نحوه دیگری را مقرر نمایدیا روی نحوه دیگری توافق شده باشد
الف ـ انصراف از تحدید تعهد تنها وقتی در مورد کشوردیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشوردیگر ابلاغ شده باشد.
ب ـ انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهد تنها وقتی‌واجد اثر حقوقی است که این امر به کشوری که به تحدیدتعهد اقدام نموده است‌ ، ابلاغ شده باشد.
ماده 23 روش تحدید تعهد
1 ـ تحدید تعهد ، پذیرفتن صریح‌ ، و یا مخالفت نسبت به آن‌باید کتبا تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایرکشورهایی که حق پیوستن به آن معاهده را دارد ابلاغ گردد.
2 ـ در صورتی که تحدید تعهد در هنگام امضای مشروط به‌تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است‌کشوری که به تحدید تعهد اقدام می‌کند ، هنگام اعلام‌رضایت به التزام در قبال معاهده‌ ، اقدام خود را رسما تاییدنماید. در چنین موردی تاریخ تحدید تعهد همان تاریخ‌تایید در نظر گرفته خواهد شد.
3 ـ اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تاییدتعهد به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی‌یا مخالفت نیست‌.
4 ـ انصراف از تحدید تعهد یا مخالفت با آن باید کتبا تنظیم‌شود.
 
فصل سوم‌-  لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات‌
ماده 24 لازم الاجرا شدن معاهدات‌
1 ـ یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقررشده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق‌کرده باشند ، لازم الاجرا می‌گردد.
2 ـ در صورتی معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی دراین مورد نشده باشد ، معاهده به محض آن که تمام‌کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن رااعلام کنند لازم الاجرا می‌گردد.
3 ـ در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن‌معاهده صورت گیرد ، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ‌موخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده‌نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.
4 – مقررات معاهده ناظر بر تایید اعتبار متن آن‌ ، ثبوت‌رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده‌ ، نحوه و تاریخ‌لازم الاجرا شدن‌ ، تحدید تعهد ، وظایف امین و سایرموضوعاتی که لزوما قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح‌می‌شود ، از زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حل و فصل اختلافات، نهادهای قضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق داخلی، منشور ملل متحد