پایان نامه با کلید واژگان اسكري، واريانس، .844، تعيين

دانلود پایان نامه ارشد

كنندگي واريانس
درصد تجمعي
ارزش ويژه
درصد تبيين كنندگي واريانس
درصد تجمعي
1
20.611
38.168
38.168
20.121
37.262
37.262
7.123
13.191
13.191
2
2.536
4.696
42.863
2.080
3.852
41.114
5.176
9.585
22.776
3
1.927
3.569
46.432
1.410
2.612
43.725
4.309
7.979
30.755
4
1.530
2.834
49.266
1.005
1.862
45.587
4.176
7.734
38.489
5
1.393
2.579
51.845
.856
1.586
47.173
3.422
6.337
44.825
6
1.214
2.248
54.093
.750
1.388
48.561
1.562
2.892
47.718
7
1.128
2.089
56.182
.680
1.259
49.819
.989
1.831
49.548
8
1.050
1.945
58.127
.553
1.025
50.844
.700
1.296
50.844
9
.990
1.832
59.959

10
.946
1.752
61.711

11
.921
1.706
63.417

12
.899
1.665
65.082

13
.844
1.563
66.645

14
.811
1.501
68.146

15
.805
1.492
69.638

16
.790
1.462
71.100

17
.746
1.382
72.482

18
.684
1.266
73.748

19
.676
1.252
75.000

20
.639
1.183
76.183

21
.635
1.176
77.359

22
.619
1.147
78.506

23
.610
1.129
79.636

24
.598
1.108
80.744

25
.579
1.071
81.815

26
.562
1.040
82.856

27
.530
.981
83.836

28
.514
.952
84.788

29
.482
.894
85.682

30
.463
.857
86.539

31
.456
.844
87.383

32
.435
.806
88.189

33
.430
.797
88.986

34
.413
.765
89.752

35
.406
.752
90.504

36
.391
.724
91.228

37
.383
.709
91.937

38
.363
.673
92.609

39
.333
.616
93.225

40
.323
.598
93.823

41
.305
.564
94.388

42
.303
.561
94.949

43
.293
.543
95.492

44
.281
.519
96.012

45
.267
.495
96.507

46
.254
.470
96.977

47
.244
.452
97.429

48
.226
.419
97.848

49
.223
.413
98.261

50
.208
.386
98.647

51
.205
.379
99.026

52
.185
.342
99.368

53
.182
.337
99.705

54
.159
.295
100.000

اما تنها استفاده از ملاك ارزش هاي ويژه بزرگتر از يك بسيار گمراه كننده است. كتل106 نشان داده است كه در ماتريسهاي بزرگ اين راه حل تعداد عامل ها را بيشتر از آنچه هست برآورد مي كند. ينابر اين بايد به مقدار واريانس تبيين شده توسط هر عامل و به نمودار اسكري توجه كرد (كلاين،1994 به نقل از سهرابي، 1388). نمودار 4-1 و 4-2

نمودار4-1: نمودار اسكري جهت تعيين تعداد عاملها در مقياس رضايت از ارتباط با مادر

نمودار4-2: نمودار اسكري جهت تعيين تعداد عاملها در مقياس رضايت از ارتباط با پدر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان دانشگاهها Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، یارانه هدفمند، هدفمندی یارانه ها