پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، شهرستان رشت، فضاهای آموزشی، دریای خزر

دانلود پایان نامه ارشد

ت درکشور تهیه وتنظیم شده اند. برخی از این تحقیقات عبارتند از کتاب« اقلیم وآسایش درساختمان توسط جمشید ریاضی درسال 1356» کتاب اقلیم ومعماری درسال 1382 توسط مرتضی کسمایی؛ حبیب الله ثابتی در سال 1368 با کتاب «بررسی حیات اقلیمی ایران» کتاب انسان طبیعت و معماری توسط نازنین گلچرور فرد و بسیاری از کتاب‎های متنوع دیکر در خارج از کشور دراین زمینه تحقیقات مفصلی انجام شده که برخی از آن تحقیقات باعث ارایه ی جداول و نمودار قابل ارزیابی تبدیل شده اند. کتاب معماری برونگرا، دکتر معماریان، 1376 به بررسی ویژگی های این معماری نمونه هایی از معماری گیلان را معرفی نموده است.

2-1. ویژگی های جمعیتی بخش کوچصفهان
شهرستان رشت، از 6بخش و18 دهستان تشکیل گردیده است، که بر اساس آخرین آمار واطلاعات جمعیت شهرستان رشت 915096 نفربا 169505 خانوار بوده که بخش کوچصفهان با 57529 نفر جمعیت و 13609 خانوار 5/ 8 درصد جمعیت و 1/ 8 درصد خانوار شهرستان را به خود اختصاص داده است.

جدول شماره 2-1 . جایگاه جمعیت بخش کوچصفهان به شهرستان رشت( 1390)
شرح
جمعیت
خانوار
سهم درصد بخش کوچصفهان

جمعیت
خانوار
شهرستان رشت
915096
169505
100
100
بخش کوچصفهان
57529
13609
5/ 8
1/ 8

از کل جمعیت بخش کوچصفهان شهرستان رشت 28635 نفر مرد 28894 نفر زن بوده اند که سهم درصد مردان معادل 7/49 وزنان 2/50 درصد بوده است. بطوریکه نسبت جنسی جمعیت در بخش کوچصفهان معادل 4/98 نفر می باشد. یعنی به ازای هر 100 زن تعداد 98 نفر مرد در این بخش زندگی می کنند.

جدول شماره 2-2. ترکیب جنسی جمعیت بخش کوچصفهان
شرح
تعداد
درصد
نسبت جنسی
مرد
28635
7/49
4/98
زن
28894
2/50

جمع
57529
100

بر اساس آخرین آمار واطلاعات مرکز آمار ایران از کل جمعیت( 57529) نفر بخش کوچصفهان معادل در صد در گروه سنی شش ساله وبیشتر قرار داشته اند. از این تعداد 9/94 درصد با سوادو 7/14 درصد بی سواد بوده اند.
جدول شماره 2-3. جمعیت شش ساله وبیشتر وبا سواد
شرح
تعداد
درصد
6ساله بیشتر
54590
9/94
باسواد
48922
3/85

از کل جمعبت بخش کوچصفهان بر اساس آخرین نتایج سر شماری معادل 7773 نفر ساکن در مناطق شهری 49756 نفر ساکن در نقاط روستایی بوده اند. براساس این نتایج از کل جمعیت 5/ 13 درصد شهری 5/ 86 درصد ساکن در مناطق روستایی بخش بوده اند.

جدول شماره 2-4. جمعیت شهری وروستایی کوچصفهان
شرح
تعداد
درصد
کل جمعیت
57529
100
شهری
7773
5/ 13
روستایی
49756
5/ 86

2-2. موقعیت اقتصادی
سیمای اقتصادی، و اجتماعی بخش کوچصفهان استان گیلان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی از مرطوب‎ترین نواحی ایران است، علاوه بر رطوبت وباران فراوان، عواملی چون مساعد بودن آب وهوا، وجود رودهای پرآب ودائمی وخاک حاصاخیز در توسعه کشاورزی این استان بسیار مؤثر بوده است، فعالیت اصلی مردم برکارهای کشتورزی استوار است. ومهمترین تولید برنج کشور به شمار می آید. فعالیت اصلی بخش کوچصفهان نیز به دلیل برخورداری از عوامل مذکور وهم چنین وجود رسوبات رودخانه، سفید رود و شعبات این رود واستفاده از آب سفید رود ونهرها وکانالهای متعدد کشاورزی است. کشت برنج مهمترین محصول این بخش بوده که 71% از تولیدات کشاورزی براساس آمار سال 87محصول برنج است. علاوه بر کشت برنج تولیدات سفیی وسبزی ومیوه های درختی وحبوبات وغیره… از محصولات دیگر این بخش بحساب می آید، شغلهای دیگر دامداری، پرورش کرم ابریشم وپرورش ماکیان وصید ماهی از مشاغل دیگر مردم این بخش بوده وبدلیل استقرار مسیر سایر شهرهی مجاور از جمله انزلی وغیره عده ای در شهر کوچصفهان به فعالیتهای دیگر مشغولند، بنابراین درآمد اکثر مردم کوچصفهان کشاورزی بوده بررسی ها نشان می دهد که نقش مردم در تجهیز و معماری مدارس کم است. کارکنان مدارس توجه بیشتر دولت و مسؤلین را در این زمینه خواستار بودند.

جدول شماره 2-5. محصولات کشاورزی کوچصفهان
تن / تولید
محصولات
هکتار / سطح
درصد هکتار
2/267
برنج
11678
73/0
5/285
جبوبات
175
9 0/1
375
محصولات جالیز
5/59
37/0
18608
سیفی سبزی
2326
54/14
584
نباتات علوفه
31
19/0
82
مرکبات
82
51/0
11860
درختان میوه
861
38/5

درختان غیر مثمر
673
21/4
217
گردو
5/ 106
665/0
5/ 5946
جمع
15992
100

2-3. تفکیک جمعیت بخش کوچصفهان
بخش کوچصفهان با جمعیتی بالغ بر 57529 نفر حدود 2/ 3 درصد جمعیت گیلان را دارا است، که نظر جمعیت شهرستان در مقام دوازدهم قرار دارد. (در بین شهرستانهای استان گیلان) که 28635 نفر مرد و 28894 نفرزن هستند که حدود 10درصد در نقاط شهری وبیش از 90درصد جمعیت روستایی مقام اول و در استان گیلان واز نظر جمعیت شهری مقام در استان گیلان را دارا است.
نسبت جنسی جمعیت شهرستان 99 مرد در مقابل 100 زن است، از جمعیت شهرستان حدود 31/ 28 درصد در گروه سنی کمتر از 15ساله 97/ 66 در صد در گروه 15-64ساله و 69/ 4 درصد گروه سنی 65 ساله وبیشتر قرار داشته اند، که در جدول زیر گویای گروههای عمده سنی به تفکیک جنسی است.

جدول 2-6. جمعیت بر حسب گروههای عمده سنی به تفکیک جنس
گروه سنی
مرد و زن
مرد
زن
نسبت جنس

تعداد
درصد
تعداد
تعداد

جمع
57529
100
28635
28894
99
اطفال( کمتر از یکسال)
731
27/1
376
355
105
کودکان کمتراز5 سال( 1-5سال)
4122
16/ 7
2215
1907
116
کودکان( 6-10) ساله
5747
98/ 9
2768
2979
92
نوجوانان( 11-14) ساله
5699
90/ 9
3861
1838
210
جوانان( 15-24) ساله
14328
90/ 24
6373
7955
80
میانسالان( 25-64) ساله
24203
07/ 42
11516
12687
90
بزرگسالان( 65ساله وبیشتر
2699
69/ 4
1526
1173
130
مأخذ نتایج سر شماری سال 1390 مرکز آمار گیری ایران

نمودار شماره 2-1. جمعیت بر حسب گروهای عمده نسبی به تفکیک جنسی

2-4. کوههای گیلان
از شمال ارتفاعات تالش وکوههای البرز غربی است. ارتفاعات تالش یکی از غنی ترین مراکز یخچالهای قدیمی دوران چهارم می باشد که معروفترین قلل این قسمت شامل: بغروداغ با ارتفاع3223 متر وشاه معلم با ارتفاع 3071 متر وپشت کوه با ارتفاع 2868 متر که در جنوب فومن است. کوههای الیرز غربی که از شرق درۀ سفید رود شروع می شود. تا چابکسر ادامه دارد. مرز شرقی این کوهستان، کوه خشچال است که ارتفاع بلندترین قله آن 3620 متر است( قله سماموس) که مرز شرقی حوضه آبریز پل رود را تشکیل می دهد. ومرتفع ترین قله گیلان است واز قلل دیگر البرز غربی در گیلان می توان از سیاه چوره( 3300متر) ودرفک کوه 2720متر را نام برد، به علت وسعت تشکیلات آهکی در این کوهستانها وحفره های بزرگ کارست در کوهستانهای درفک پستی بلندیهایی در این محدوده ایجاد کرده است.

2-5. ویژگیهای اقلیمی استان گیلان.
عوامل جهانی ومحلی در اقلیم گیلان مؤثرند. از جله هجوم توده های هوای مختلف در سطح جهانی وحضور دریا وارتفاعات البرز وجنگلها در سطح محلی هستند. از عوامل جهانی( بیرونی) می توان به ورود توده های هوای شمالب به گیلان ورود توده های هوای غربی را نام برد.
عوامل محلی مثل: بخار آب دریای خزر که در فراوانی بارش وتعدیل هوا وافزایش رطوبت نسبی نقش دارد. و کوههای تالش والبرز غربی که از عبور بخار آب حاصله از دریای خزر به داخل ایران جلوگیری می کنند وجنگلهای گیلان که در افزایش بارندگی وذخیره آب باران وازدیاد سفره های زیر زمینی نقش دارند.

2-6. برنامه ریزی فضاهای آموزش
برنامه ریزی فضاهای آموزشی شامل چهار مرحله به شرح زیر است.
الف- تشخیص، ب- تحقیق وتوسعه، ج- طراحی وسازماندهی، د- اجراء،
الف- تشخیص.
در این مرحله باید با استفاده از روشهای مختلف گردآوری اطلاعات، گزارش از وضع موجود ساختمانهای آموزش از لحاظ میزان استفاده، ظرفیت وکیفیت تهیه شود یعنی باید مشخص شود که از کدام مدارس بیشترین واز کدامیک کمترین استفاده بعمل آید. کدام یک در آغاز بر استفاده های آموزش بنا شده است. و میزان مطلوبیت آنها در مقایسه با استانداردهای ملی در چه حدی است. همچنین باید از محل استقرار مدارس، وضع آب وهوای محل، استقرار مدارس ونیز عوامل طبیعی مانند زلزله، سیل، تندباد وطوفان بر فضاهای آموزشی اطلاعات گسترده ای گرد آوری نموده.
ب- تحقیق وتوسعه.
در این مرحله هم باید راههای مطلوب تأمین فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد وهم اصلاح جنبه های کیفی آموزشی راهگشای اعتلای کیفیت آموزش وبهبود شرایط یادگیری باشد.
ج- طراحی وسازماندهی.
به دنبال گرد آوری اطلاعات درباره وضع موجود فضای آموزشی وانجام تحقیق به منظور دستیابی به استاندارهای مورد نظر وبالاخره اطلاع از نیازها، برنامه ایزان باید به گونه ای واقع بینانه وبا توجه به امکانات ومنابع موجود، برنامه های تأمین فضاها را طراحی وسازماندهی کنند. ودر این مرحله آنها باید اهداف سالانه معینی و اولویتها را با توجه به شرایط هر منطقه مشخص وراههای مختلف به اهداف را مورد بررسی قرار داد.
د- اجراء.
آخرین مرحله برنامه ریزی وتأمین فضاهای آموزش مرحله اجرا می باشد. واولین گام ار این مرحله باید براساس معیارهایی که در مرحله تحقیق وتوسعه مشخص شده است؛ محل مدرسه را شناسایی کرد. مثلأ در انتخاب محل باید به ضوابطی چ. ن نزدیکی آ« به محل سکونت شاگردان، دوری از مراکز صنعتی و محیط‎های آلوده، سیلها، رودخانه ها و… توجه شود. وگام دوم باید معلمان را نسبت به برنامۀ تأمیت فضاهای آموزشی توجیه کرد. هدف از توجیه آنها این نیست که فقط اطلاعاتی درباره نوع وتعداد کلاسها در اختیار آنهاگذاشته شود. آنها حتی باید از فعالیت های آموزشی که در هر کلاس وبر اساس استانداردهای آموزش اطلاع حاصل کنند. وکلیه معیار هایی که لازم است در ساختن بناهای آموزشی مراعات شود، آشنا شوند.
بالاخره در گام آخر باید از معماران خواست که در طراحی نقشۀ ساختمان، ضوابط واستانداردهای مورد نظر را منظور کنند به علاوه باید از آنها خواست تا به جای یک نقشه چند نقشه را تهیه کنند. تا نقشه که پیاده کردن آن با توجه به سقف منابع مالی عملی است، انتخاب شود.

2-7. تأمین منابع وامکانات مادی وتکنولوژیک
یکی از مشکلات مهم آموزش وپر. رش کم توجهی به وسائل وامکانات آموزشی است. اگر چه بخشی از این بی توجهی مربوط به عدم بودجه ویا توان اقتصادی است. ولی رویهم رفته آموزش. پرورش و مدیران آموزشی به جنبه های عملی وکاربردی آموزش عنایت زیادی ندارند. اگر یادگیری ملزم با استفاده از امکانات وسائل ودستگاه ها باشد، از دوجهت امکان دارد عمیق و اثر بخش باشد.
اولأدرصد یادگیری از طریق حس بینایی با مقایسه با سایر حسها به مراتب زیاد است. تحقیقات نشان می‎دهد که یادگیری از طریق حس بینایی 75درصد، حس شنوائی 13درصد، حس لامسه 6درصد، حس بویائی 3 درصد وحس چشائی 3درصد است. پس چنانچه آموزش با نشان دادن اشیاء وکاربردو مسائل از طریق مشاهده باشد، نتیجه بهتری بدست می دهد. ثانیأ، آموزش می خواهد دانش آموزان را با واقعیت ها ودنیای واقعی آشنا کرده ونهایتأ فرد را برای زندگی در آنها آماده سازد. مادام که ما بطور ذهنی از ماشین وطرز کار آن سخن می گویئم، نباید از فارغ التحصیل خود انتظار داشته باشیم که آن را بطور عملی وبدون اشکال بکار بیندازد کشورهایی که از آموزش وپرورش پیشرفته برخوردارند، قبل از هر اقدامی، ابزار وامکانات آموزشی را فراهم می کنند وبه جنبه های عملی وکاربردی آموزش ها اهمیت بیشتری می دهند. متأسفانه آن دسته از مدارس ما که آزمایشگاه وامکانات نیز دارند از امکانات خود آن چنان که باید بهره کافی نمی برند.
بررسی ها وپژوهش هائی که نشان می دهد مواد وتجهیزات آموزشی در موفقیت های تحصیلی دانش آموزان نقش دارد، نتایج زیر را نشان می دهد.
این مواردتجهیزات تفکر وپیدایش مفاهیم وپایداری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عناصر اقلیمی، فضاهای آموزشی، دوره ابتدایی، شهرستان رشت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پیاده روی، معماری بومی، ظرفیت حرارتی، نیروی انسانی