پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، زیست محیطی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

این مطلب که شهرها بخشی از جامعه بزرگ تری هستند که اشکال فضایی آنها در ارتباط با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه شکل یافته است، ایدة تازه ای نیست . جغرافی دانان و جامعه شناسان شهری اکنون بر این واقعیت صحه می گذارند که الگوهای جداییگزینی و تمرکز در نتیجه تعامل میان عاملیت های محلی و ساختارها ، و توسعه های شهری در سطوح مختلف فضایی دگرگون می شوند. فرایندهای مربوط به اجتماع مانند بازسازی اقتصادی در سطح جهانی تأثیرات خود را بر نهاد ها و تحولات فضایی محلی می گذارد.
قلمرو و قلمرومندی بنیاد فلسفه جغرافیای سیاسی هستند. قلمرو به عنوان نمود عینی و فضاییِ برخاسته از حق طبیعی مالکیت و اصل میل به بقاء به رفتار قلمروخواهانه انسان جهت و معنا داده به گونه ای که تفسیرکنش ومنشا نسان عمدتاً تابعی از خصیصه قلمرومندی بوده است.
درون مایه بسیاری ازمفاهیم جغرافیای سیاسی آگاهانه یا ناآگاهانه در پیوند با چنین ویژگی هایی تعریف و عملیاتی شده است. گستره قلمرو، الزاماً تابع مرزهای سیاسی نیست بلکه به فراخور دامنه آگاهی، کنشگری، تصمیم سازی ونقش آفرینی انسان وگروه های انسانی شناوراست.
داده ها ویافته های این پایان نامه که ماهیتی بنیادی دارد به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتیجه پژوهش گویای آن است که دست کم از دهه 1970 به بعد با جهان شدن فناوری و مردم سالاری ابعاد ذهنی ومحتوایی کنشگری انسان در ابعاد مشاهده ناپذیر اما فضاساز اهمیت بیشتر یافته اندکه در آینده هم ابعاد بیشتری از قلمرو را بازنمایی خواهند کرد(احمدی،1387 ).

2-9- مبانی نظری شهرهای کوچک
گروهی از محققین معتقدند که یک اندازه بهینه شهر وجود ندارد ، بلکه باید یک نظام بهینه توزیع شهری را مورد بررسی قرار داد که در آن صورت اندازه های گوناگونی از شهر وجود دارد که با توجه به محل آن در نظام توزیع شهری می تواند در حد مطلوب باشد ، به صورت کلی شهر کوچک یک نوع اندازه ، وسعت و ابعاد شهر را در ذهن متباتر می سازد که دارای مفهوم کمی است .ولی بار کیفی نیز می تواند به آنها اضافه شود . اصولاً در تعیین و تعریف شهر کوچک بیشتر بر اندازه جمعیتی تاکید می شود که از دلایل آن محدود بودن اطلاعات در مورد دیگر ویژگی ها و خصوصیات این شهرهاست . تعریف شهر کوچک در هر کشور و منطقه ای ، با توجه به شرایط و مقتضیات جمعیتی ، اقتصادی و اجتماعی متفاوت است.
دنیس راند نیلی*در تعریف خود از شهرهای کوچک که حاصل بررسی وی در مورد شهرهای مختلف جهان است معیار جمعیتی بین 30 تا 100 هزار نفر را برای تشخیص و تعیین آن به کار برده است.

*Rondinelli

سازمان ملل متحد شهر کوچک را شهری با جمعیت 25 تا 50 هزار نفر جمعیت بدون در نظر گرفتن فعالیت و تولید و خدمات شهر دانسته است. شهرهای کوچک از نظر عملکردی نیز می توانند به عنوان حلقه های اتصال نقاط روستایی به مراکز شهری به شمار آیند که این نقش ویژه تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .
بطور کلی ویژگی های اصلی این دسته از شهرها عبارتند از :
• در آخرین سطح جمعیتی شبکه شهری یک کشور قرار دارند.
• عملکرد و فعالیت عمده شهر کوچک بیشتر در ارتباط با مشاغل کشاورزی و خدماتی است.
• دارای یک قلمرو و حوزه نفوذ روستایی است تا بتوانند یک نقش سازمانی و بازار تولید کشاورزی ایجاد کنند.
• جمعیت آن نیز 50 هزار نفر است و بهترین آستانه جمعیتی آن بین 25 تا 50 هزار نفر می تواند باشد.
شهرهای کوچک و متوسط یا مراکز شهری سطح پائین در سلسله مراتب شهری و نقش آنها در توسعه منطقه ای یکی از مباحث جدی در محافل علوم منطقه ای است .
درسالهای اخیر و با رشد سریع شهرههای بزرگ کشورهای در حال توسعه ، ظهور مسائل مربوط به کمبود واحد های مسکونی و بالا رفتن میزان بیکاری ، عده ای از محققان پیشنهاد کرده اند برنامه ریزی های توسعه بر اساس تاکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه شود ، زیرا به دلیل وجود امکانات شغلی ، تعلیم و تربیت و دیگر نیازهای اساسی ، شهرهای بزرگ مقصد نهایی بیشتر مهاجران روستایی و مهاجران شهرهای کوچک است . طرفداران نظریه نقش شهرهای کوچک در امر توسعه معتقدند.
در صورت تامین این قبیل نیازها در شهرهای کوچک مسیر های مهاجرتی تغییر یافته و بجای شهرهای بزرگ ، شهرهای کوچک مقصد نهایی مهاجران روستایی خواهد بود .
به دنبال افزایش مسائل ناشی از رشد شهر گرایی و تمرکز نامطلوب در شهرهای بزرگ ، در اکثر کشورهای رو به رشد یکی از وجوه مشخص سیاست های برنامه ریزی و عمران منطقه ای ، جهت گیری به سود شهرهای کوچک می باشد. شهرهای کوچک به عنوان یکی از عناصر مهم سیاست های منطقه ای در شکل دهی ثبات و تحقق اهداف کلی سیستم عمل می کند . شهرهای کوچک در تعامل با کوچکترین عنصر سکونتگاهی یعنی روستاها ، نقش مهمی را در توسعه و توازن های منطقه ای نظیر تثبیت جمعیت ، فعالیت و سرمایه در فضای ملی کشور ایفا می کنند . اوایل دهه 1960، مراکز شهری کوچک و میانی توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کرند. دیدگاههای اولیه، نقش مراکز شهری کوچک و میانی را در توسعه روستایی و منطقه ای در درون الگوهای عمومی نظریه های مدرن سازی مطرح ساختند و به همین جهت مراکز شهری کوچک و میانی به عنوان مراکزی که ابداعات و مدرن سازی را به جمعیت روستایی تراوش می کنند، فرض گردیدند . از طرف دیگر دنیس راندنیلی بر توجه به تقویت شهرهای میانی در امر توسعه تاکید میکند و معتقد است شهرهای میانی از مشکلاتی در امر مسکن ، حمل و نقل ، اشتغال ، و آلودگی و نابرابری های منطقه ای می کاهد. بنابراین تقویت نقش شهرهای کوچک ، فرصت و زمینه های جدیدی برای اشتغال ، سرمایه گذاری ، تجهیز خدمات و امکانات رفاهی و اجتماعی منطقه به وجود می آورد . این عمل فرایند توسعه را از مراکز به مناطق حاشیه ای کشانده و در مراحل بعدی نظام خدمات رسانی درون منطقه ای به خصوص حوزه های روستایی را ساماندهی می نماید.

فصل سوم
( روش و قلمرو تحقیق)

3-1 – روش تحقیق
در این تحقیق که محقــق به روش توصیــفی انجام داده است سعی شده است از طریق فیــش برداری (مطالعه کتابخانه ای) به جمع آوری اطلاعات اقدام شود در همین زمینه محقق تلاش نموده است تا با مراجعه به تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوعات بخش های مختلف تحقیق مطالب مورد نظر را به منظور انجام هرچه بهتر تحقیق استخراج و در تحقیق لحاظ نماید ، با توجه به گسترة وسیع اطلاعات موجود در رابطه با تحقیق حاضر محقق تلاش نموده است که پس از فیش برداری از منابع دست اول اطلاعات جامع و کاملی را فراهم نماید.
3-2- جامعه آماری
جامعة آماری این تحقیق کلیة واحد های شهرداری های کوچک استان گیلان است که تعداد آنها بالغ بر 52 شهرداری می باشد که محقق بر اساس فصل دوم تحقیق با توجه به فرضیه ها و سوالات و پژوهش های تحقیق تعداد 47 شهرداری کوچک را در سطح استان گیلان شناسایی و انتخاب نموده است .
3-3-حجم نمونه
در این تحقیق با توجه به جامعه آماری که تعداد شهرداری های کوچک استان گیلان می باشد ، تحقیقات در این زمینه متمرکز شد که بر اساس گزارش رسمی استانداری گیلان 52 شهرداری بود ، تعداد 47 شهر کوچک در این استان تعیین گردید و این آمار حدود 90% از کل شهرهای موجود بود که حدود 8% از کل آمار نیز شامل شهرهای بزرگ( شامل : بندر انزلی، رشت، لاهیجان، لنگرود و تالش) و 2% نیز شامل کلانشهر ها( شهر رشت) بود ، با مطالعات بیشتر در این خصوص 5 شهرداری به عنوان شهردارهای شهرهای کوچک ( 25-50) شناسایی شدند.
3-4- روش نمونه گیری
در این تحقیق به روش تمام شمار کلیة شهرداریهای استان گیلان را پس از فهرست بندی با توجه به هدفهای تحقیق تعداد 47 شهر کوچک ازکل 52 شهرداری موجود در سطح استان گیلان انتخاب گردیدند با انجام مطالعات تکمیلی در نهایت 5 شهرداری به عنوان شهرداری شهرهای کوچک با جمعیت(25-50 )نفر شناسایی و معرفی شدند.
3-5- ابزار اندازه گیری
محقق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده ناشی از مطالعه منابع و ماخذ و تحقیقات انجام شده اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده و با استفاده از آمار توصیفی نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام نموده است ، همچنیندر حوزة آمار توصیفی محقق از میانه ودرصد استفاده نموده است و از نرم افزار EXCEL2010 استفاده شده است.

3-6- متغیر ها:
متغیر هایی که محقق در این پایان نامه مورد کنکاش و بررسی قرارداده است :
الف- مساله زیست محیطی و توسعه پایدار:
با توجه به اینکه شهرداری ها به عنوان بزرگترین نهاد عمومی غیر دولتی میتوانند مسئولیت و نقش عمده ای را در مدیریت محیط زیست شهری ایفا کنند، حفظ محیط زیست شهری با کنترل مواد زاید جامد تولیدی توسط شهرداری با طرح تفکیک زباله از مبداء با هدف جداسازی و تفکیک زباله های تر از خشک در ابتدا با فرهنگ سازی و ایجاد بستر لازم بوسیله آموزش چهره به چهره اقشار مختلف مردم بخصوص در مدارس و مهد کودکها و کلیه مراکز آموزشی و سپس در ادارت و نهاد ها و کسبه ها و مغازه داران و در نهایت در خانوارها باید انجام شده و نهادینه گردد، تا منابع ناپایدار و تجدید ناپذیر زیست محیطی همچون آب و هوا و زمین پاک و عاری از زباله و مواد زاید علاوه بر استفاده نسل حاضر حفظ شده و به آیندگان سپرده شود و این مفهوم توسعه پایدار است.
ب- عوامل جغرافیایی:
باتوجه به اینکه بعضی از شهرهای کوچک در نزدیک مراکز استان قرار گرفته اند ، وجود منطقه مهم ترانزیتی و داشتن مرزهای سیاسی مهم برای اینگونه شهرها علاوه بر ایجاد درآمد ، کارکرد مطلوب تری در اداره امور شهر دارد بعضی از شهرها در استان گیلان دارای مرز مشترک با کشورآذربایجان و بعضی از شهر ها دارای مرز مشترک با استان های همجوار از جمله اردبیل ، زنجان ، قزوین و مازندران می باشد وجود مرز مشترک زیاد با استان های همجوار و داشتن دریا و مرزهای آبی با کشور های همسایه وجود جاده های ترانزیت بین الملل موقعیت خاص جغرافیایی به شهرهای کوچک استان گیلان بخشیده است که برکارکرد اینگونه شهرداریها و ایجاد درآمد های پایدار به اینگونه شهرداری ها کمک نموده است.
ج- کارکرد شهرداریهای کوچک :
اثر گذاری تمامی عواملی که باعث تامین نیاز شهروندان ، فراهم کردن خدمات رفاهی و اساساً زیر ساخت هایی که بوسیلة شهرداریها پایه گذاری می شود در کارکرد شهرداریهای کوچک موثر است، شهرداریها باید به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و حتی سیاسی بپردازند،یک شهرداری کوچک می تواند از رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی و مشکل مسکن در شهرهای بزرگ ، تمرکز زدایی از کلان شهرها ، کنترل ساخت و سازهای بی رویه اطراف شهرها و کنترل آلودگی زیست محیطی با ایجاد زمینه ها و شرایطی جلوگیری کند.

3-6-1- متغیر مستقل
در این پایان نامه متغیر مستقل مساله زیست محیطی ، توسعة پایدار و عوامل جغرافیایی می باشند زیرا بر کارکرد شهرداریها تاثیر می گذارند .
3-6-2- متغیر وا بسته
کارکرد شهـــرداریهای کوچک در تحقیق این پایان نامه به عنوان متغیر وابسته می باشد ، چراکه کارکرد اینگونه شهرداریها متاثر از وجود مسائل مربوط به محــیط زیست، توسعــة پایدار و عوامل جغـرافیایی می باشد .
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها
برای شناسایی ویژگیهای پدیدة مورد مطالعه باید متغیر ها مشخص شده و تا با مشخص شدن متغیر ها در نمونه مورد مطالعه تحقیقات صورت گیرد و شناخت لازم صورت گیرد ، بدین منظور در این پایان نامه با مشخص کردن دو متغیر مستقل و وابسته و با داشتن اهداف و فرضیه های تحقیق و سوالات تحقیق در پروپوزال با بهره گیری از تجارب متخصصان وکارشناسان محیط زیست و بررسی نقشه ها و جداول و آمار های مرتبط از سایت مرکز آمار ایران و شهرداری های کوچک استان گیلان بهره گرفته شد ، سپس با دسته بندی و طبقه بندی داده ها به استخراج اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های مهم اقدام شد و در قالب نتایج و پیشنهادات اثر گذار مطرح گردید.بر اساس از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کاربری اراضی، اراضی شهری، رفاه عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، دریای خزر، رشد جمعیت