پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، تحلیل داده، سودمندی درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

(Al-Gahtani

11) روز و استراب (1998) با هدف همخوانی مدلهاي مربوط به اشاعه فناوري اطلاعات را كه در كشورهاي توسعه يافته ريشه دارند، با وضعيت كشورهاي در حال توسعه، اختصاصا كاربرد مدل پذيرش فناوري را در جهان عرب بررسي كرده اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد مدل پذيرش فناوري درجهان عرب نيز همانند كشورهاي توسعه يافته داراي اعتبار بوده است. در واقع، در كشورهاي عربي نيز تأكيد بر عواملي منطقي همچون مفيد بودن و آساني استفاده از يك سيستم جديد، به پذيرش و كاربرد بهتر آن منجر شده است. (Rose & Straub ; 1998)

12) در پژوهشی دیگر توسط راتناسینگام برای اخذ مدرک دکترا از دانشگاه میسوری آمریکا در سال 2012 تحت عنوان ” شاخص اعتماد مشتری در تصمیم گیری رزرو آنلاین هتل ” ، به نقش اعتماد مشتری در تصمیم گیری های او در انجام استفاده از رزرو آنلاین هتل رسید . Ratnasingam;2012))

3-1 مقدمه
تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده تلقی نمود . این روش نظام مند در نهایت به پروراندن قوانین کلی ، اصول ، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود . (خاکی ؛ 1384) تحقیق همچنین عبارت است از کشف واقعیات جدیدي که به ما کمک می کند تا در صدد حل و ارائه راهکارهاي مقابله با مشکل موجود برآییم. (سکاران ؛ 1388) دستیابی به هدف تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوي شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل ناظر بر روش اجراي تحقیق ، پیرامون نیل به هدف بررسی و تعیین ” عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان ” است. در این فصل فرآیند و روش تحقیق ، معرفی جامعه و نمونه آماري ، روش و ابزار جمع آوري داده ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح می گردد.

3-2 روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش و نیت (قصد) استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان می پردازد . بر اساس چگونگي بدست آوردن داده های مورد نظر مي توان درزمره ی تحقيقات توصيفي به شمار آورد و چون داده های مورد نظراز طريق نمونه گيری از جامعه ، برای بررسي توزيع ويژگي های جامعه ی آماری انجام مي شود، اين تحقيق از شاخه ی پيمايشي بوده که به شيوه ی مقطعي صورت مي پذيرد. با توجه به جامعه ی آماری اين تحقيق که ، کليه ی گردشگراني )بالقوه و بالفعل( که قصد اقامت در تمامی هتل های 4 ستاره112 و 5 ستاره113 سطح استان گیلان را دارند ، می باشد می توان این تحقیق را در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
3-3 جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد ، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترك هستند. معمولا هر جامعه آماری دارای ویژگی های گوناگونی است ، ولی پژوهشگر در جستجوی دستیابی به ویژگی های کلی ، عمومی و همه گیر آن می باشد. این ویژگی ها در واقع ، نماد جامعه مورد نظر می باشند و به همین دلیل ، جامعه مزبور را هم از روی آنها می توان شناخت و هم تفاوت آن را نسبت به دیگر جامعه ها برشمرد . (خاکی ؛ 1384) جامعه ی آماری اين تحقيق کليه ی گردشگراني )بالقوه و بالفعل( که قصد اقامت در تمامی هتل های 4 ستاره و 5 ستاره سطح استان گیلان را دارند ، است . سطح تحلیل تحقیق مشتریان هتل ها می باشند . روش نمونه گيری در اين تحقيق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . ابتدا فهرست تمامی هتل های 4 و 5 ستاره استان گیلان بر اساس بررسی های انجام گرفته از سایت های رزرو اینترنتی هتل ها از جمله سایت هتل داری ایران114 ، سایت جامعه هتلداران استان گیلان 115 و دیگر سایت های 116 رزرو اینترنتی هتل ، تهیه شد . فهرست هتل های بدست آمده شامل 2 هتل 5 ستاره و 11 هتل 4 ستاره در سطح 9 شهرستان استان گیلان می باشد که در جدول 3-1 نشان داده شده است .
در این مرحله با نمونه گیری اولیه بر روی تعداد 30 نفر بصورت تصادفی از گردشگران ، با توجه به نوع نمونه گیری ، که غیر احتمالی با جامعه نامحدود در دسترس می باشد ، با قراردادن مقدار بدست آمده از نمونه اولیه در فرمول جامعه نامحدود با سطح خطای 5 درصد ( سطح اطمینان 95 درصد ) ، جامعه آماری این تحقیق برابر 321 بدست آمد . سپس به هر یک از 13 هتل ، 35 پرسشنامه ( جمعا 455 پرسشنامه ) ارسال گردید . با احتساب پرسشنامه های برگشتی ( 342 پرسشنامه) و کسر پرسشنامه های دارای نقص ، 321 پرسشنامه انتخاب گردید.

ردیف
شهرستان
نام هتل
درجه
1
رشت
کادوس
5
2

شبستان
4
3
انزلی
سفید کنار
4
4

دلفین
4
5

پوریا
4
6

الماس
4
7
زیباکنار
نرگس
4
8
آستارا
اسپیناس
4
9
آستانه
دهدار
4
10
لنگرود
ستاره دریا
5
11
رودسر
پدیدار
4
12
کلاچای
ارشیا
4
13
شفت
راد
4

جدول 3-1 . هتل های 4 و 5 ستاره استان گیلان
3-4 ابزار جمع آوري داده ها
ابزار جمع آوري داده ها ، مقیاس هایی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوري ، ثبت و کمی نماید . (حافظ نیا ؛ 1384) براي اجراي هر نوع مطالعه ا ي داده هایی جمع آوري شده و با استفاده از فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند. براي جمع آوري داده ها ، ابزارها و روش هاي متعددي وجود دارد . ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ای با 35 سوال و 7 قسمت به جهت بررسی متغیرهای مستقل اعتبار ، اعتماد ، سازگاری ، سهولت درک شده و سودمندی درک شده و متغیرهای وابسته نگرش و نیت استفاده می باشد.
3-5 پرسشنامه
پرسشنامه ، مجموعه اي از پرسش هاي هدف دار است که با بهره گیري از مقیاس هاي گوناگون ، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ گو را مورد سنجش قرار می دهد . بعبارت دیگر ، پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها که به صورت باز یا بسته ( دارای مقیاس ) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد را نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود تکمیل آن می تواند به طریق مراجعة شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد. ( خاکی ؛ 1382 )
جهت گردآوری اطلاعات مورد نياز تحقيق از روش تحقيق ميداني به وسيله ی پرسشنامه استفاده شده است. سؤال های مربوط به سنجش سازه های مدل مورد مطالعه با استفاده از طيف پنج گزينه ای ليکرت است ( با انتخاب یکی از گزینه های: کاملا مخالفم ، مخالفم ، تا حدودی موافقم ، موافقم و کاملا موافقم ) که براساس پرسشنامه ی استاندارد به کار رفته در تحقيقات مشابه در خارج از کشور (Al Gahtani ; 2011: 71 ; Lin ; 2007: 440 ; Vijayasarathy ; 2004:759) و همینطور در داخل کشور ( عطافر، خزائی پول وپورمصطفی ؛ 1391 )تهیه و پس از اصلاحات و تعدیلات لازم به کارگرفته شده است.
پرسشنامه این تحقیق دارای 35 سوال در 7 قسمت می باشد . جهت بررسی متغیرهای مستقل اعتبار (سوالات 1 تا 5 ) ، اعتماد ( سوالات 6 تا 10 ) ، سازگاری ( سوالات 11 تا 15 )، سهولت درک شده ( سوالات 16 تا 20 ) و سودمندی درک شده( سوالات 21 تا 25 ) و برای بررسی متغیرهای وابسته نگرش ( سوالات 26 تا 30 ) و نیت استفاده ( سوالات31 تا 35 ) در نظر گرفته شده اند .

3-6 روایی و پایایی ابزار گرد آوري داده ها
هنگامی که پژوهش به پایان می رسد ، اولین پرسشی که به عمل می آید درباره اعتبار و قابلیت اعتماد یافته هاست ، لذا “روایی” و “پایایی” دو مفهوم اساسی هستند که آشنایی پژوهشگر با معانی و انواع آنها از ضرورت های پژوهش است .(خاکی ؛ 1384)
3-6-1 روایی 117
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیري بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیري هاي نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد. (خاکی ؛ 1384)
جهت حصول اطمينان از روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است، به اين ترتيب که پرسشنامه ی اوليه با بهره گيری از نظرات 6 نفر از خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی و گردشگری در مورد تعداد سؤالات، نحوه ی بيان سؤالات، تقدم و تأخر سؤالات و طيف گزينه های پاسخ، موردبازنگری قرار گرفته است . در نهايت پس از چند مرحله بازنگری و انجام يک مرحله آزمايشي، پرسشنامه نهايی ای با 35 پرسش تنظيم گردید .

3-6-2 پایایی118
در زبان روزمره ، افراد معتبر به کسانی گفته می شود که رفتارشان همسان ، قابل اعتماد و قابل پیش بینی است ، یعنی آنچه فردا یا هفته بعد انجام خواهند داد با آنچه که امروز انجام می دهند و آنچه که هفته پیش انجام داده اند همسان است. پایایی یک ابزار یعنی تا چه حد آن ابزار داده های دقیق و درستی را استخراج می کند و در طول زمان با ثبات است و نتیجه های همسان به دست می دهد. از سوی دیگر ، افراد نامعتبر ، کسانی هستند که رفتارشان تغییرپذیری بیشتری دارد و به گونه ای پیش بینی آنها دشوار است . (خاکی ؛ 1384)
در اين مطالعه برای محاسبه ی ضريب پايايي ازروش آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدارآلفای کرونباخ محاسبه شده ی تمامی متغيرهای اين تحقيق بالای 83 درصد می باشند که نشاندهنده ی قابليت اعتماد و پايايي بالای پرسشنامه ی مورد استفاده مي تواند باشد.
در جدول 3-2 مقدار آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بیان شده است .
ردیف
نام متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
1
اعتبار
871/0
2
اعتماد
833/0
3
سازگاری
891/0
4
سهولت درک شده
874/0
5
سودمندی درک شده
841/0
6
نگرش
851/0
7
نیت
869/0

جدول 3-2 . جدول پایایی متغیرها

3-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکینیک های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن ، خلاصه کردن ، تهیه ی جدول، رسم نمودار و توصیف داده ای جمع آوری شده ، آمار توصیفی گفته می شود . ( خاکی ؛ 1382 : 285 ) آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار ، تصویرسازی و توصیف می گردد . (حافظ نیا ؛ 1384 : 137 ) دراین تحقیق جهت تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و استنباطی شده است. برای تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SPSS 19 و LISREL 8.53 استفاده شده است .

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS 19 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.

4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود. متغیرهای جمعیت شناختی ای پژوهش شامل موارد زیر می باشند :
1. جنسيت (شامل گزینه های : زن و مرد (
2. سن (شامل گزینه های : کمتر از 30 سال ،31 تا 40 سال،41 تا 50 سال و بيشتر از 50 سال)
3. میزان تحصیلات (شامل گزینه های : تا دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر)
4. شغل (شامل گزینه های :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پذیرش فناوری، مطالعه موردی، کیفیت خدمات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ميزان، 321، ليسانس