پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، نرخ بهره، فضاهای آموزشی، نقاط شهری

دانلود پایان نامه ارشد

را ملموس می سازد.
سبب جلب توجه وافزایش علاقه دانش آموزان می شود.
سبب کسب تجربه های عینی و واقعی وحقیقی در فراگیران می شود.
برسرعت، اثر بخشی وپایداری یادگیری افزوده می شود.
یادگیری برخی از پدیده ها و واقعیت ها که در شرایط معمولی امکان پذیر نیست را ممکن می سازد.
منابع مادی وتکنولوژیک را می توان به فضاها ومواد وتجهیزات آموزش تقسیم کرد که هر دوی آنها در کنار نیروی انسانی از اهمیت برخوردار هستند. ( محسن پور، 77)

2-8. فضاهای آموزشی
فضاهای آموزشی یک مدرسه شامل زمین، ساختمان، کلاس درس،

2-8-1. مطلوبیت زمین مدرسه
– مکانی که برای احداث مدرسه در نظر گرفته می شود باید از کمترین شیب وناهمواری برخوردار بوده تا امکان استقرار ساختمان مدرسه در کار آمدترین شکل ممکن فراهم آید.
– با توجه به جهت عمومی وزش باد در منطقه، محل احداث مدرسه نباید در مسیر انتشار دود وبوهای زننده قرار بگیرد.
– نور، باید دقت داشت که عوامل شهری وجغرافیایی نباید در روشنایی محیط مدرسه نقصانی وارد نماید از این نظر همجواری مدرسه با ساختمان های مرتفع در قسمت جنوبی بر مردود است،
– زمین مدرسه نباید در مناطق پست وسیل گیر قرار گیرد حفظ حریم با سیل رودخانه باید از طریق استعلام از مراع ذیربط مشخص ورعایت گردد.
– زمین مدرسه باید خارج از حریم کابل های فشار قوی وپست های زمین برق، خطوط اصلی وفرعی گاز رسانی باشد در این رابطه اخذ محور از مراجع ذیربط الزامی است.
– رعایت حریم های مربوط به راه های احتمالی موجود در اطراف با اخذ استعلام از مراجع ذیربط الزامی است.
– زمین مدرسه نباید در مجاورت چین ها، گسل ها، وسایر عوامل زمین شناسی متغیر ونا ایستاده باشد.
– بحث مربوط به اشراف ساختمان های مجاور بداخل مدرسه( علی الخصوص در مدارس دخترانه) باید کاملأ رعایت شود.
– زمین هایی که عمق خاک دستی وبقاهای زباله در روی آنها پیش از حد پی سازی باشد برای احداث نامناسب است.
– باید به سطح آبهای زیز زمینی که بعضی مناطق دارای نوسانات فصلی عمده می باشند توجه خاصی مبذول گردد.
– ابعاد ومساحت مورد نیاز با توجه به نوع مدرسه، نقشه های موجود، رعایت سرانه های بنا ومحوطه وسطوح اشغال تعیین گردد.
– آزمایشات مکانیک خاک قبل از شروع عملیات اجرائی از نظر تعیین مقاومت مجاز خاک وسایر موارد ضرورت است.
– حتی الامکان زمین مدارس در کنار منابع زیر زمینی آب آشامیدنی شهر قرارنداشته باشد.

2-9. مدارس استان گیلان با تکیه بر بخش کوچصفهان
در سال تحصیلی 1393-1392 تعداد 145808 مدرسه و 875577 باب کلاس درس در سطح کشور وجود داشت که استان گیلان در سال تحصیلی مذکور با داشتن 6772 مدرسه و 38698 باب کلاس درس به ترتیب سهمی معادل 5. 41 درصد و 5. 16 درصد از مدارس و کلاسهای کشور دارا است.
در حدود 9. 99 در صد آموزشگاههای استان گیلان در سال تحصیلی (93-1392) غیر انتفاعی بودند، و 91. 11 درصد دولتی بود که حدود 36. 58 درصد در نقاط شهری و 54. 53 درصد در نقاط روستایی وجود داشته اند.
حدود8. 72 درصد از کلاسهای درس استان مربوط به مدارس غیر انتفاعی است. درصد جزء کلاسهای دولتی بودند، که 91. 28 درصدجزء کلاسهای دولتی بودند، که 55. 63 در نقاط شهری و 44. 37 درصد در مناطق روستایی بودند. میانگین دانش آموزان یک مدرسه در گیلان حدود100 نفر بوده است در بخش کوچصفهان تعداد 117 مدرسه وجود دارد با تعداد 8976 دانش آموز که میانگین دانش آموزان یک مدرسه در بخش کوچصفهان حدود76. 71 نفر بوده است. وتعداد مدارس ابتدایی این بخش حدود 43 مدرسه بوده است.
در سال تحصیلی(91-92) که میانگین جمعیت دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی کوچصفهان حدود 55. 92 نفر است ومیانگین جمعیت دانش آموزان یک کلاس ابتدائی در بخش کوچصفهان حدود 14. 02 نفر است که از نظر تراکم دانش آموز دریک کلاس رتبه آخر در استان گیلان را دار است.
در استان گیلان به ازای 3589 آموزشگاه دولتی کالبدی حدود 4973 آموزشکاه دایر وجود دارد. که نرخ بهره برداری از مدارس گیلان حدود 39/1 است وبه ازای 17663کلاس کالبدی در استان گیلان حدود 24464 کلاس آموزشی دایر وجود دارد که نرخ بهر برداری از کلاس در استان حدود 38/1 است. یعنی در مناطقی که مدارس دو شیفتی( دونوبتی) وجود دارد نرخ بهره برداری از آموزشگاه وکلاس درس بالاست وبر عکس
نرخ بهره برداری از کلاس = تعداد تعداد کلاس
تعداد کلاس کالبدی
در بخش کوچصفهان حدود 74 آموزشگاه کالبدی و 117 آموزشگاه بهربرداری از آموزشگاه در بخش کوچصفهان حدود 1. 58 است وبه ازای 710 کلاس کالبدی حدود 842 کلاس دایر وجود دارد. که نرخ بهره برداری از کلاس در بخش کوچصفهان حدود 1. 18 است که هر شاخص بهره برداری پایین تر از میانگین استان است، که بیشترین نرخ بهره برداری در رشت است. از کل مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان تعداد 6 مدرسه ابتدائی پسرانه و 6 مدرسه ابتدائی دخترانه 31 مدرسه ابتدائی مختلط وجود دارد. که حدود 72 درصد از مدارس ابتدایی کوچصفهان مختلط هستند وحدود14 مدرسه ابتدایی دایر در داخل شهر کوچصفهان وجود دارد که حدود 4. 5 درصد کل مدارس ابتدائی بخش را شامل می شود،
تعریف کلاس یا آموزشگاه کالبدی.
به مظاهر جسمی (فیزیکی) هرگونه پدیده ای اطلاق می گردد که در این پژوهش هدف از عناصر کالبدی سازه های مربوط به فضاهای آموزشی است.

تعریف کلاس یا آموزشگاه دایر.
دایربه نحوه استفاده از عناصر کالبدی مربوط می گردد که در این پژوهش هدف از دایر به عناصر کالبدی اطلاق می گردد که فعالیت های آموزشی با توجه به ضوابط ومقررات آموزشی در طول سال تحصیلی در آن اتفاق می افتد.

جدول شماره 2-7. تعدادکلاس وفضاهای آموزش ودانش آموزان مقطع ابتدائی استان گیلان
شرح
مدارس ابتدائی استان
کلاسهای مقطع ابتدائی استان
معلمین شاغل در مقطع ابتدائی
دانش آموزان مقطع ابتدائی استان
تعداد
2798
13031
17338
433037
نسبت به درصد به کشور
4
4. 1
4. 3
3. 21
این جدول مقایسه بین بخش آموزش ابتدائی استان گیلان و ایران بود.

جدول 2-8 .تعداد کلاس وفضاهای آموزشی و دانش آموزان مقطع ابتدائی کوچصفهان
شرح
مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان
کلاسهای مقطع ابتدائی کوچصفهان
معلمین شاغل در مقطع ابتدائی کوچصفهان
دانش آموزان مقطع ابتدائی کوچصفهان
تعداد
43
306
437
31464
درصد نسبت به استان گیلان
4. 2
5. 4
3. 72
4. 7

این جدول نیز مقایسه بین بخش آموزش ابتدائی بخش کوچصفهان یا بخش آموزش ابتدائی استان گیلان
بود.

2-10. چگونگی پراکندگی مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان بر اساس توپوگرافی منطقه
همچنان که در بررسی وضعیت ناهمواریها وتوپوگرافی بخش کوچصفهان مشخص شد حدود درصد وسعت این بخش را جلگه تشکیل می دهد که بیشترین جمعیت بخش در این قسمت ساکنند پس بیشتر مدارس ابتدائی نیز در این قسمت وجود دارد. از 43 مدرسه ابتدائی بخش کوچصفهان حدود 12 مدرسه در این بخش بلسبنه وجود دارد. که در دهستان کنارسر 8 مدرسه ودر دهستان لولمان 9 مدرسه وجود دارد، 14 مدرسه ابتدائی نیز در داخل شهر کوچصفهان وجود دارد. که از نظر پراکندگی مدارس برحسب موقعیت توپوگرافی منطقه حدود 43 مدرسه ابتدائی در بخش جلگه ای شهرستان که 100% درصد مدارس ابتدائی شهرستان کوچصفهان را تشکیل می دهد. مدرسه ابتدائی در منطقه کوهپایه ای این بخش وجود ندارد.

جدول 2-9. پراکندگی مدارس ودانش آموزان ابتدائی بخش کوچصفهان بر حسب وضعیت توپوگرافی
شرح
تعداد مدارس
درصد مدارس ابتدائی
تعداد دانش آموز
درصد دانش آموزان ابتدائی کوچصفهان
جلگه ای 0-100متر
43
100%
31464
100%
کوهپایه ای 500-1000متر
0
0
0
0
کوهستانی 5000متر به بالاتر
0
0
0
0

از مطالعه وتحلیل این جدول مشخص می شود که مدارس بخش کوهستانی از جمعیت دانش آموزی برخوردار نیست. بخش جلگه ای دارای تعداد مدارس( 100 درصد) وجمعیت دانش آموزی بیشتری می‎باشد، ( 100درصد)

2-11. بررسی وضعیت مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان از نظر مصالح وعمر ساختمان
به لحاظ نوع مصالح وعمر ساختمان، سازه ها به سه دسته عمده قابل بادوام- کم دوام وبی دوام تقسیم می‎گردند، که در این پژوهش هدف از عناصربادوام عبارتست از عناصر ساختمانی است که مصالحی چون اسکلت بتن، آرمه واسکلت فلزی ساخته شده باشند وبافت بدنه آنها با مصالحی چون آجر وسنگ پوشیده شده است.

الف: دارای اسکلت فلزی- دارای بدنه آجری یا سنگ
مدارس بادوام
ب: اسکلت بتن آرمه – دارای بدنه آجر یا سنگ

این نوع مدارس اکثرأ جدید ونوساز هستند که ساخت این مدارس در سالهای اخیر افزایش یافته وعمومأ به جای مدارس تخریبی ساخته می شوند. مدارسی که به صورت اسکلت فلزی ساخته می شوند معمولأ به صورت پیش ساخته هستند. این نوع مدارس بیشتر در گیلان وکوچصفهان صورت گرفته است

الف: دارای بدنه آجر وسنگ
مدارس کم دوام
ب: سنگ بلوک

این مدارس به مدارس قابل نگهداری معروفند که فاقد شناژ وبتن آرمه هستند که بیشترین مدارس این بخش از این نوع هستند.

الف: خشت و گل
مدارس بی دوام
ب: چوب

این مدارس قدیمی هستند که بیشتر این نوع مدارس از رده خارج وتخریبی هستند،
وکل حدود 19. 5 درصد مدارس ابتدائی (کوچصفهان) بادوام و 67. 3 درصد کم دوام و 13. 2 درصد بی‎دوام هستند.

2-12. ساختمان مدرسه
– مدارس ابتدئی شهری حتی الامکان دریک طبقه ویا دو طبقه احداث شود در صورت کمبود زمین، مدارس 15و20 کلاسه را می توان در سه طبقه احداث نمود.
– ساختمان مهدوآمادگی حتی الامکان یک طبقه وکرسی ساختمان کاملأ خشک باشد ومحیط آن باید چشم انداز زیبایی داشته باشد. (ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای آموزش وپرورش 1380)

2-13. ویژگیهای کلاس درس
2-13-1. بررسی نور طبیعی کلاس
تابش نورخورشید نباید درخوزه دید دانش آموزان قرارگیرد جهت تابش از سمت چپ دانش آموزان روی سطح کار باشد، سطح کار به رنگ مات بوده وسطح کلی پنچره ها نباید از 1/5 الی 1/7 سطح کلاس کمتر باشد ورود تابش نور مستقیم خورشید به عنوان منبع نور طبیعی و بکار بردن سایبانهای مناسب توصیه می شود (قاضی زاده، 1372)

2-13-2. رنگ
سطوح دیوارهای کلاس درس از رنگ مات بوده تا از خیرگی حاصل از انعکاس نور جلوگیری بعمل آید براساس تقسیم بندی رنگهای هر مقطح تحصیلی از رنگهای خاصی پیشنهاد می شود. در مقطع ابتدائی سقف‎ها سفید ودیوارها به دور از شفافیت ورنگهای قرمز، آبی، زرد، رنگهای اصلی پیشنهادی هستند.
در مقطع راهنمایی رنگ نارنجی که نشانه گرمی ومحبت اجتماعی وارغوانی آبی وسبز رنگهای اصلی به کار رفته در این مقطع است در مقطع متوسطه سه رنگ زرد، سبز وبنفش توصیه شده است. رنگ میز وصندلی نیز مات بوده ورنگ سطح تخته کلاس سبز وسطح کلاس داری رنگهای سفید خاکستری یا رنگهای روشن باشد. ( طهماسبی، 1383)

2-13-3. جایگاه معلم
محل نشتن معلم باید نسبت به سطح کلاس بلندتر باشد وباید بتواند از فضای سر سبز وزیبای خارج از گلاسها کاه گاهی استفاده نماید.

2-13-4. میز ونیمکت
میز ونیمکت ها باید همه یک شکل باشند بطوریکه امکان دید معلم برای همه شاگردان فراهم آید فرم کلاسها وچیدن میز ونیمکت (حتی طرز نشتن و گوش دادن) مطابق با ذوقه وشوق دانش آموزان مقاطع تحصیلی ودر واقع عادی وضروری اثر بسزایی در تعلیم وتربیت دارد.

2-14. تابلوها وکتیبه ها
معماری تابلوها وکتیبه ها باید در راستای اهداف تعلیم وتربیت ومتناسب با شرایط سنی و روحی روانی کودکان ونوجوان انتخاب واجرا شوند تابلوها منضمن پیام های فرهنگی، اخلاقی، آموزشی باشد وترغیب کننده علم آموزی وسازندگی فردی واجتماعی است.

2-15. درب ورودی
چگونگی طراحی درب ورودی مطابق با مقاطع تحصیلی کودکان ونوجوانان وجنسیت دانش آموزان بوده وزیبایی آن آموزش وشادابی را ایجاد می کند. ( حافظیان، 1375)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عناصر اقلیمی، فضاهای آموزشی، دوره ابتدایی، شهرستان رشت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پیاده روی، معماری بومی، ظرفیت حرارتی، نیروی انسانی