پایان نامه با کلید واژگان استان گلستان، زیبایی شناسی، انسان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ا یافتند، به جای نام خوارزم و ورارود، این سرزمین را آسیای میانه یا ترکستان خواندند.(ستوده،19:138)
6.فرهنگ سفال خاکستری- سفالهای مرحله آغازین جیتون با گلی مخلوط با بقایای گیاهی ساخته شده.
7. مربوط به عصر برنز است.

8-….(رنه گروسه، امپراتوری صحرانوردان)…
9- از جغرافی دانان و نقشه کشان برجسته ایرانی در قرن 10م.(4ه.ق) است.
10-اقوام ترک که از قبایل ترک اغز بودند.
11-کتیبه های اورخون مغولستان، مربوط به نیمه اول سده دومه.ق/هشتم میلادی.
21 – ر.ک: سفرنامه مارکوپولو.ترجمه حبیب الله صحیحی.(تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1350).ص 20.
13.سکاها یا اسکیتای ها، طبق منابع یونانی، نخستین سوارکاران واقعی چادرنشین در استپ ها بودند و در نواحی استپ ها در طول زمان هخامنشیان و اسکندر مقدونی، چون ملتی مسلط بر اوضاع باقی ماندند.سکاها از رودخانه دانوب تا مغولستان و از جنوب تا دشت ایران گسترش داشتتند.
41- باب غزل غزلهای سلیمان و امثال تورات.
15- مرکز اسلامی بخارا (بخارای شریف)، تا قبل از انقلاب بلوشویکی، یکی از مهم ترین و معتبر ترین مدارس علوم دینی نزد اهل تسنن بوده. طلاب این مرکز، پس از گذراندن شش ماه دروس حوزه، موظف به یادگیری هنر در شش ماه دیگر سال بودند.(مصاحبه شخصی با آخوند چرگزی، رییس تیلبغات اسلامی اهل تسنن در شمال شرق کشور)
16- ر.ک.:عبدالله قره گزلو همدانی،دیار ترکمن( سفرنامه پسر اعتمادالسلطنه). (قائمشهر:احمدی،1371)، ص31-34،87-90.
17- ر.ک.: یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامه پولاک.ترجمه کیکاوس جهانداری (تهران:خوارزمی،1368) ،ص32.
18_ ر.ک.: آرمینیوس وامبری، زندگی و سفرهای وامبری. ترجمه محمد حسین آریا (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381)،ص160.
19- ساکنین شیعه مذهب وغیر ترکمن مناطق جنوبی دشت گرگان، شامل روستاها و شهرها که از امکانات زیستی مناسب تری برخوردار بودند را همسایگان یکجانشین یا بنا به گفته ترکمن ها ولایت می نامند.(khalighi.1978:59)
20- واقع در تپه ماهور های شرق شهرستان گنبد.
21- ر.ک.:ویلیام آیرونز،کوچ نشینی به عنوان راهی برای سازگاری سیاسی: نمونه ترکمن های یموت.ترجمه پیروزالف (تهران :آگاه،1362 ) ص168-173.
22- بر اساس تقسیمات نوین کشوری در ابان ماه 1316، شهرستان گرگان مشتمل بر محدوده فعلی استان، یکی از شهرستان های استان مازندران بود. در سال 1355 بصورت دو شهرستان ( گرگان و گنبد) ودر سال 1374 به پنج شهرستان گرگان، گنبد، بندر ترکمن، علی آباد و کردکوی در ترکیب استان مازندران قرار گرفتند. با تشکیل استان گلستان در خرداد1376، تغییراتی در تقسیمات سیاسی استان بوجود امد، بطوریکه هم اکنون استان دارای 13 شهرستان،21 بخش، 50 دهستان و 24 مرکز شهری است.(مرکز آمار ایران، سالنامه اماری کشور 1385،تهران:نشر مرکز امار ایران،1386 و وزارت کشور، قانون تقسیم وظایف فرمانداران و بخش داران، تقسیمات کشوری 1316.ص3-4و تقسیمات کشوری 1355.ص14-15.)
23- سازمان برنامه و بودجه استان گلستان، (تهران: مرکز آمار ایران،1377).ص1-13.
24- وزارت اموزش و پرورش، جغرافی استان گلستان( تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش، 1379.ص1-10).
25- اوضاع جوی ایستگاه های سینپتیک ( هواشناسی) در سال 1386 ه.ش.
26- مرکز آمار ایران، سالنامه اماری کشور 1385،تهران:نشر مرکز امار ایران،1386.ص103.
27- سید رحیم مشیری،جغرافیای کوچ نشینی.(تهران:سازمان برنامه ریزی استان گلستان،1372).ص151-154.
28- اصالت در میان یموت، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس خانواده های اصیل- پدر و مادر هر دو یموت- خود را ایک و آن که مادرش از طایفه یموت نباشدغول= غیر نجیبمی نامند.(ذبیحی.34:1386)
29- احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد در نیمه دوم سده سومو نیمه اول سده چهارم هجری می زیسته است. بیش تر شهرت وی به خاطر کتاب یا رسالهٔ سفرنامهٔ ابن فضلان است.
30 – تنبوره، سازی است با دوسیم و شبیه سه تار با این تفاوت که دسته آن قدری بلندتر است.
31 – مقام: مجموعه اصوات پی در پی در یک دستگاه را با فواصل بین اصوات آن گویند. مقام ترتیب مشخصی از اصوات با فواصل معین است که یک قطعه موسیقی در آن فواصل نواخته می شود. به مقام در موسیقی کلاسیک غربی Mode می گویند.
32- برآورد آماری از سرشماری 1390 استان گلستان.
33- این موضوع ما را به تقسیم بندی سه گانه روحانیون، جنگاوران، کشاورزان و صنعتگران ژرژ دومزیل رهنمون می کند که به گفته فرای در زمان حاضر، هیچ توافق کلی درباره نظریه او-غیر از تقسیم بندی دوگانه چادرنشینان در بالا- در دست نمی باشد.
34 – Doutte`, Edmond.1909.Magie and Religion Dans L`afique du Nord.
35 – در 763 م. خاقان، مانویت را دین رسمی دولت اویغور کرد و سنت شمنی ترک را ممنوع اعلام کرد.
36 – خواندن و نوشتن همگانی نبود.
37- خورشید و ماه ، مورد احترام ترک ها بودند. در فرهنگ ترکمن، نیز بسیاری از مواقع برای توصیف زیبایی یک پدیده از پیشوند آی و گون استفاده می کنند.
38- ترکمانان از پسوند «کلیک-clic» برای نشان دادن مهارت در هر کاری استفاده می کنند و نیز واژه سونقت«songut-songat» را برای فرش بکار می برند.

39- نخستین کتاب جغرافیا به زبان فارسی در سده 4 ه.ق است که به جغرافیای عمومی بویژه سرزمین های اسلامی پرداخته است.
40- محمود بن حسین بن محمد کاشغری، زبان شناس، محقق و گردآورنده کامل ترین فرهنگ لغت ترکی در سده 5ه.ق.

فصل سوم
• روش
• ساختارفرش ترکمن

مقدمه:
انسان شناسی هنر، شاخه ای از انسان شناسی فرهنگی است که بدنبال بررسی ابعاد فرهنگی هنراست. لذا برای انسان شناسان هنر، فرهنگ(شیوه زیست اجتماعی)، ابزاری است برای فهم نظام زیبا شناختی.مطالعات انسان شناسان بیشتر معطوف به تعریف هنر، کارکردهای گوناگون آن و پاسخ به این سوال است که چگونه اشکال هنری بازتاب جنبه های دیگر یک فرهنگ است؟ بر این اساس، پس از بیان جایگاه هنر و زیبایی در فرهنگ ترکمن،به موضوع های ذیل پرداخته می شود:
– آیا در بین طوایف یموت و گوگلان، فرش به عنوان یک هنر تلقی میگردد؟
– فرش در جوامع مورد نظر چه کارکردهایی دارد؟
– چگونه فرش، جنبه های گوناگون فرهنگ ترکمن را نمایان میکند؟

3-1هنر:
تعاریف (هنری) بسته به اهداف معرفان متنوع است. از اینرو یک هنرمند تصویرساز احتمالاً هنر را وابسته به فرآیندی خلاقانه می داند و یک سیاستمدار بر جنبه های ارتباطی هنر که می تواند عقاید عموم را تحریک کند، تأکید دارد. مورخان هنر یا دانش پژوهان نیز متمرکز بر واکنش های احساسی محصولات هنری هستند. اگر چه یک تعریف جهانی مشترک برای واژه هنر وجود ندارد، انسان شناسان، هنر را بعنوان فرآیند و محصول بکارگیری مهارت هایی ویژه برای هرگونه فعالیتی می دانند که ماده، صدا و یا حرکت را به یک فرم تبدیل کرده بطوریکه آن فرم، معنای زیباشناسانه ای برای مردم یک اجتماع داشته باشد.(Ferraro,2010:376)
ترکمنان، از دو معادل سونقُت «songut» و چپرچیلیک « cepercilik» به جای واژه هنر، استفاده می کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده، واژه سونقت برای فرش کاربرد بیشتری دارد و چپرچیلیک را صفتی برای اشاره به هر گونه مهارت و توانایی شخص در عرصه فعالیت های زندگی فردی و اجتماعیمی دانند.
بر اساس مطالعات انسان شناسان، هیچ فرهنگی را نمی توان، بدون هنر متصور شد. دراکثر جوامع غیر صنعتی، هنر و هنرمند ، همچون تشریفات مذهبی بخشی از فعالیت های فرهنگی بشمار می آیند. چرا که آنها، بواسطه تصاویر و نشانه هایی سمبلیک، معنایی کلی از تفسیر جهان واقعی مدرک جامعه خود را به نمایش می گذارند.از اینرو، انسان شناسان در مطالعه و تحلیل هنر، مجموعه ای از رویکردهای زیبایی شناسی، روایت شناسی و تفسیر آثار را بکار می برند.1

3-2 زیبایی:
هنر، در نهاد خود بحث زیبایی شناسی را به همراه دارد.زیبایی شناسی عنوانی است که هیچ تعریف ساده و پذیرفته شده جهانی از آن وجود ندارد. ریشه زبان شناسی آن در لغت نامه، بر خواسته از واژه «aisthetikos» به معنای قابل درک با حواس است. بنابراین از همان ابتدا ممکن است، زیبایی شناسی مظهر مفهوم ادراک، دانسته شود. شناخت یک چیز، از طریق حواس، بخصوص حس بینایی.(Bennett,2008:513)
هر جامعه دارای مجموعه ای از شاخص هایی است که تمایز هنر خوب و هنر بد یا میزان رضایت تجربه های زیبایی را نشان می دهد. در جوامع مدرن، آنچه به منزله هنر خوب تلقی می گردد تا حد زیادی توسط بنگاه های حرفه ای هنر که توسط منتقدین هنری تأسیس گردیده، موزه و پرسنل هنرستان، اساتید هنر و دیگرانی که عموماً زندگیشان آمیخته با هنر است، تعیین می شود. جوامع دیگر که احتمالاً فاقد مؤسسات حرفه ای هنر هستند، معیارهای هنریشان بیشتر تمایل به نظر عموم مردم دارد زیرا بوسیله عموم مردم حفظ می شود.(Ferraro,2010:377)

3-3بررسی جایگاه جوامع ترکمن بر اساس مطالعات انسان شناسی:
انسان شناسان هنر، جوامع را به دو دسته ابتدایی و پیچیده تقسیم می کنند. آنان از واژه های «ابتدایی، جامعه ساده، جامعه کوچک2» برای اشاره به جوامعی که بطور بنیادین از جامعه مدرن متفاوت است، بهره می برند. جامعه کوچک، اشاره به جوامعی دارد که بر مبنای حقوق برابر، جمعیت کم، تکنولوژی ساده، نداشتن خط نوشتاری و محدودیت وجود نیروی کار متخصص در نظر گرفته می شوند. بالعکس هنر موجود در این جوامع، هنر جوامع پیچیده تر، پایدارتر، دارای معیارهای مشخص و جزیی ترِ ارزیابی و وابسته به طبقه برگزیدگان است.
برخی از ویژگی های هنر ابتدایی(بدوی) بر اساس مطالعات تامپسون، عبارت است از:
1-عدم توانایی خواندن یا نوشتن
2-زیستگاهی محدود
3-انزوا
4-فقدان تاریخ مکتوب
5-سطح پایینی از دستاوردهای فنی
6-روابط اجتماعی عمدتاً برپایه خویشاوندی
7-غیر صنعتی
8- نبود آثاری با ارزش ادبی و مکتوب
9-همگنی نسبی(ازدواج خویشاوندی)
10-محیط غیر شهری
11-نداشتن حساب زمان(بطور عام و گسترده)
12-اقتصاد کم درآمد
13-نداشتن تخصص اقتصاد. (Thompson,2008:245)

این مطلب قابل ذکر است که تراکمه پیش از انقلاب دارای جامعه ای نیمه بسته، کم سواد، غیر صنعتی با زیستگاه های محدود بودند واینکه ارتباطات آنها عموماً توسط مردان و دربین خانوار انجام می شد.زنان و دختران نیز در محیط های بسته خانوادگی انجام وظیفه کرده و به تولید صنایع دستی اشتغال داشتند. فقدانمنابع تاریخی مکتوب وپایین بودن دست آوردهای فنی همراه با ازدواج های نسبی و درون گروهی، زندگی ترکمن ها را حتی در محیط های شهری بر اساس نظام سنتی- طایفه ایبرقرار می کرد.
پس از پیروزی انقلاب، با وجود زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته، جریانات سیاسی و انقلابی موجب گردید، به یکباره، وضعیت اقتصادی و روابط اجتماعی تراکمه دگرگون شود ودست آوردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تحول مثبت مواجه گردد.
3-4تفاوت های عمده در فرم های هنری بین جوامع کوچک و پیچیده :
• یک تفاوت ناشی از سبک زندگی و الگو های اسکان موجود در این جوامع است. زیرا جوامع کوچک، گرایش به جستجوی غذا ، گله داری یا تغییر مکان زراعی براساس الگوی سکونت گاه های عشایری و نیمه کوچ نشینی دارند. هنر موجود در این جوامع باید قابل حمل باشد. منطقی نیست از مردمی که اغلب در حرکتند، انتظار داشت که سنت هنری خود را همانند آثار هنری جوامع پیچیده در ایجاد مجسمه ها و بوم های نقاشی به ابعاد بسیار بزرگ، توسعه و بهبود ببخشند. در عوض، هنر در جوامع کوچک محدود به فرم هایی است که مردم در پشت دیوارهای صخره ای یا تخته سنگ ها به جای گذاشته اند یا شامل فرم هایی است که به آسانی می توانند با خود داشته باشند، همانند هنرهای نمایشی (آواز، رقص و داستان سرایی)؛ تزئینات بدن( جواهرات، نقاشی روی بدن، تاتو و تیغ زنی)؛ و تزئینات هنری روی مصنوعات کاربردی همچون سلاح ها، البسه و ظروف غذا.
• دومین تفاوت مهم میان هنر جوامع پیچیده و جوامع کوچک، ریشه در تمایز سطوح مختلف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه اقتصادی، رهبران سیاسی، هویت فرهنگی