پایان نامه با کلید واژگان استان همدان، استان لرستان، زیرساخت ها

دانلود پایان نامه ارشد

بروجرد در غرب ايران و درمنطقه کوهستانی زاگرس قرار دارد. بروجرد در شمال شرقی استان لـرستان واقع شده است که از شهرهای استان لرستان محسوب می شود. بروجرد از شمال به شهرستان های ملاير و نهاوند در استان همدان، ازشرق به اراک دراستان مرکزی، ازجنوب به دورود و ازغرب به خرم آباد و الشتر محدود می شود. شهرستان بروجرد ازشهرهای باستانی ايران است که قدمت آن دست کم تا دوره ساسانيان مسجل شده است. آب و هوای بروجرد معتدل و نيمه خشك می باشد. براساس آمار جمعيتي در سال 1392، جمعيت اين شهرستان بالغ بر 347876 نفر می باشد که از این حیث، رتبه بيست وچهارم شهرهای بزرگ ايران را داراست.
در ارتباط با اقتصاد بروجرد باید گفت که بر كشاورزی و صنعت استوار است (سایت دفتر آمار و اطلاعات استان لرستان).
نهاوند از شهرستان های استان همدان است که در جنوب آن واقع شده است که از شمال به تویسرکان و همدان، از شرق به ملایر، از جنوب شرقی به  بروجرد، از جنوب غربی به نورآباد  و از غرب به کنگاور  مرتبط می شود. طبق آمار سال 1390، نهاوند 181711 نفر جمعیت را دارا می باشد.
بلندترین نقطه این شهرستان، کوه گرین در قسمت مشرف به سراب گاماسیاب می باشد (سایت دفتر آمار و اطلاعات استان همدان).
توزیع سنی
توزیع سنی جمعیت، امکان شناخت گذشته نگر و مطالعه تحولات ساختار سنی جمعیت را فراهم میکند (سالنامه آماری استان لرستان، 1390).
آبان 1390
گروه سني
زن
مرد
جمع

70126
63666
65687
88068
107307
98306
80528
64958
54684
40756
38364
30405
22145
13911
12723
8882
6096
2861
605
238
134
75500
67487
68913
91709
107434
100280
79565
65261
54038
40609
39548
26616
16197
12504
14096
12149
7507
3237
625
239
179
145626
131153
134600
179777
214741
198586
160093
130219
108722
81365
77912
57021
38343
26415
26819
21031
13603
6098
1230
577
313
4ـ0
9ـ5
14ـ10
19ـ15
24ـ20
29ـ25
34ـ30
39ـ35
44ـ40
49ـ45
54ـ50
59ـ55
64ـ60
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 ساله و بیشتر
نامشخص
جدول 10-2 و نمودار 1-2، توزیع سنی جمعیت در استان لرستان را طبق سرشماری انجام شده در سال 1390 نمایش می دهند. این جدول بیانگر آن است که 43 درصد از جمعیت ساکن در استان لرستان در محدوده سنی 15 تا 35 سال قرار دارند و این بدان معناست که جمعیت این استان جوان هستند.

نمودار 1-2: توزيع سني جمعيت استان لرستان در سرشماري سال 1390
منبع: سالنامه آماری استان لرستان

جدول 11-2 و نمودار 2-2 نیز توزیع سنی جمعیت در استان همدان را بر اساس آمار سال 1390 به تصویر کشیده اند. در این جدول مشاهده می شود که 41 درصد جمعیت استان همدان نیز مانند استان لرستان در محدوده سنی مشابه قرار دارند.
آبان 1390
گروه سني
زن
مرد
جمع

65234
57839
62685
80770
103719
97768
76518
64639
56510
45057
41215
33816
25410
20066
17008
11842
7938
3931
916
362
1589
69013
60662
65137
82505
103808
99477
78448
67345
56371
48900
40968
32147
19805
16115
16060
14128
6890
3937
964
262
494
134247
118501
127822
163275
207527
197245
154966
131984
112881
93957
82183
65963
45215
36181
33068
25970
14828
7868
1880
624
2083
4ـ0
9ـ5
14ـ10
19ـ15
24ـ20
29ـ25
34ـ30
39ـ35
44ـ40
49ـ45
54ـ50
59ـ55
64ـ60
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-95
95 ساله و بیشتر
نامشخص

جدول 11-2: توزيع سني جمعيت استان همدان در سرشماري سال 1390
منبع: سالنامه آماری استان همدان

نمودار 2-2: نمودار هرم سنی جمعیت استان همدان (آبان 1390)
منبع: سالنامه آماری استان همدان
وضعیت معیشتی
وضعیت معیشتی مردم در استان لرستان بر اساس آخرين نتايج حاصل از اجراي طرح هزينه و درآمد خانوارهاي استان لرستان در سال 1390 بیانگر این است که متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري معادل 144696066 ريال (پیوست 4) است که از این میان، 6545569 ریال، صرف تفریح و سرگرمی خانواده و خدمات فرهنگی آن ها می شود (پیوست 5) و اين در حالي است كه متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهرنشين برحسب انواع منابع تأمین درآمد معادل 116146766 ريال (پیوست 6) در سال برآورد شده است. مقايسه ارقام فوق نشان مي دهد كه هر خانوار شهري در استان لرستان ماهانه با كسري درآمد مواجه است که براي جبران هزينه هاي زندگي خود يا مبادرت به اخذ تسهيلات مختلف از بانك ها نموده و يا از پس انداز قبلي خود بهره برداري مي نمايد.
بر اساس همين آمارگيري متوسط كل هزينه سالانه يك خانوار روستايي در استان لرستان معادل 99935729 ريال (پیوست 4) است که از این میان، 2942814 ریال، صرف تفریح و سرگرمی خانواده و خدمات فرهنگی آن ها می شود (پیوست 5) و در مقابل رقم متوسط درآمد يك خانوار روستايي در سال 1390 برحسب انواع منابع تأمین درآمد معادل 69155727 ریال (پیوست 6) است (سالنامه آماری استان لرستان، 1390).
و اما وضعیت معیشتی مردم در استان همدان بر اساس آخرين نتايج حاصل از اجراي طرح هزينه و درآمد خانوارهاي استان همدان در سال 1391 بیانگر این است که متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري معادل 140049000 ريال است (پیوست 7) که از این میان، 1261128 ریال، صرف تفریح و سرگرمی خانواده و 1529171 ريال صرف مسافرت های دسته جمعی، هتل و مسافرخانه می شود (پیوست 8). متوسط درآمد خالص يك خانوار شهرنشين بر حسب انواع منابع تأمین درآمد، معادل 156610775 ريال در سال برآورد شده است (پیوست 9). مقايسه ارقام فوق نشان مي دهد كه هر خانوار شهري در استان همدان به طور متوسط ماهانه 1380000 ريال از درآمد خویش را پس انداز می کند.
بر همین اساس، متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار روستايي در استان همدان معادل 91197000 ريال است (پیوست 7) که از این میان، 480461 ریال، صرف تفریح و سرگرمی خانواده و 701471 ريال صرف مسافرت های دسته جمعی، هتل و مسافرخانه می شود (پیوست 8). متوسط درآمد خالص سالانه آن ها معادل 96507650 ریال است (پیوست 9) (سالنامه آماری استان همدان، 1390).
2-5-2 زیرساخت ها و تأسیسات موجود در مجاورت کوه گرین
دسترسی، یکی از مؤلفه های قابل توجه و با اهمیت بالا می باشد. درنتیجه زیرساخت های حمل ونقل و موقعیت فضایی فعالیت ها به عنوان عوامل تعیین کننده مسافت، شیوه سفر و سهولت جابه جایی و دسترسی، اهمیت ویژه ای می یابد (قدمی و همکاران، 1390).
طی مصاحبه ای با یکی از کارشناسان خطوط حمل و نقل استان لرستان، اظهار داشتند که:
“حمل و نقل در این استان از دو طریق هوایی و زمینی (راه ریلی و راه شوسه) صورت می پذیرد. این استان تنها دارای یک فرودگاه است که در مرکز استان یعنی خرم آباد قرار گرفته است. از فرودگاه خرم آباد تا کوه گرین دو مسیر زمینی وجود دارد. مسیر اول که کوتاه ترین مسیر می باشد از طریق جاده خرم آباد- نورآباد و سپس از جاده نورآباد- نهاوند صورت می پذیرد که مسافت این مسیر حدود 95 کیلومتر می باشد و تمامی مسافران، از این جاده استفاده می کنند. مسیر دوم از خرم آباد به بروجرد با مسافت 100 کیلومتر صورت می گیرد و سپس از بروجرد تا دوراهی قلعه قباد حدود 35 کیلومتر و از دو راهی تا کوه گرین نیز 7 کیلومتر می باشد که در کل 142 کیلومتر مسافت آن است.
در بروجرد نیز طرح احداث یک فرودگاه تنظیم شده است اما هیچ اقدامی در رابطه با ساخت آن صورت نگرفته است. در صورت احداث و بهره برداری از فرودگاه بروجرد، فاصله تا کوه و پیست گرین 45 کیلومتر خواهد شد.
جاده دسترسي به منطقه مجموعه پیست اسکی، جاده ارتباطي نورآباد به نهاوند است که یک راه فرعی به صورت یک جاده دوطرفه (یک باند رفت و یک باند برگشت) و آسفالته می باشد که مسافت آن از نورآباد حدود 42 کیلومتر، از نهاوند 17 کیلومتر و از بروجرد 42 کیلومتر می باشد. لازم به ذکر است که از شهر الشتر راه جاده ای به منطقه مورد نظر وجود ندارد. بنابراین، ساکنین این شهر باید از جاده نورآباد- الشتر به نورآباد و از آنجا از طریق جاده نورآباد- نهاوند به محل مورد نظر سفر کنند که این مسافت معادل 75 کیلومتر می باشد.
شهر بروجرد تنها شهر از میان چهار شهر اطراف منطقه مورد نظر است که دارای خط ریلی است. مسیر این خط از دورود به خرم آباد است که شهر بروجرد، ایستگاه میانی می باشد. فاصله این مسیر ریلی تا منطقه کوه، 45 کیلومتر می باشد. راه آهن شهر نهاوند نیز در دست احداث می باشد که در آینده ای نه چندان دور، بهره برداری می گردد. در صورت بهره برداری از این خط ریلی، فاصله تا کوه و مجموعه پیست اسکی به یک سوم طول خط ریلی بروجرد، یعنی حدود 17 کیلومتر می رسد.
نزديكترين مركز پليس به طرح، در دو راهی قلعه قباد است که فاصله آن تا کوهپایه 7 کیلومتر می باشد. همچنین نزدیکترین بیمارستان، بیمارستان شهید علیمرادی نهاوند است که فاصله آن تا کوهپایه 17 کیلومتر می باشد”.
احداث یک پیست اسکی نیازمند زیرساخت های دیگری چون آب، برق، گاز و تلفن نیز می باشد. بر مبنای اطلاعات کسب شده از مصاحبه با یکی از مهندسان فعال در اداره آب منطقه ای استان لرستان، با توجه به نزدیکی چهار شهر نورآباد، نهاوند، بروجرد و الشتر به منطقه، تأمین برق و گاز برای ایجاد یک مجموعه در این کوه، کار دشواری نیست. همچنین از آنجا که کوه گرین سرچشمه سراب های زیادی چون گاماسیاب، کهمان، گیان، فارسبان و … می باشد، منطقه با كمبود آب مواجه نيست. در واقع، منابع آب شرب چشمه سار مي باشد كه عمدتاً از ذوب شدن آب برف تغذيه مي شوند. بنا به گفته ایشان می توان آب شرب منطقه را از چشمه گیان و چشمه فارسبان و حتی از طریق حفر یک حلقه چاه آهکی تأمین کرد.
3-5-2 ملاحظات قانونی، اقتصادی و زمانی احداث پیست اسکی گرین
همانطور که پیشتر ذکر شد گام نخست در راه اندازی یک پیست اسکی، مجوز بهره برداری و زمین مورد نظر برای پیست می باشد. بنا به گفته یکی از مهندسان عمران پیست تاریک دره همدان: “معمولاً اینگونه زمین ها که در دل طبیعت هستند، در دست اداره منابع طبیعی می باشند و عمدتاً برای مدت طولانی اجاره می شوند”. بیمه نامه نیز از مواردی است که برای بهره برداری از پیست کاملاً ضروری می باشد و بدون آن نمی توان فعالیت در پیست را آغاز کرد.
با توجه به کاربری در نظر گرفته شده برای این منطقه، ساخت امکانات و تأسیساتی چون پیست ها (پیست اسکی مخصوص نوآموزان، پیست اسکی مخصوص افراد حرفه ای و …)؛ هتل؛ رستوران؛ پارکینگ؛ مسجد؛ تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن؛ و دیگر اقلامی که به تفصیل شرح داده شدند، اضطراری می باشد.
علاوه بر این، پیست ها برای آغاز فعالیت خود به تجهیزاتی چون ماشین برف کوب، دستگاه های بالابر، علائم و تابلوها، نقشه جامع از پیست و … نیاز دارند که وجود آن ها در پیست الزامی می باشد. بنابراین نبود هریک از اقلام تأسیساتی و تجهیزاتی سبب می شود که کارشناسان فدراسیون اسکی، مجوز بهره برداری از این منطقه را صادر نکنند (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391).
اگر به لحاظ قانونی، مجوز ایجاد پیست داده شود، این منطقه، دومین پیست اسکی استان همدان محسوب می شود.
استان همدان دارای پیست دیگری به نام پیست “تاریک دره” می باشد. این پیست به عنوان یکی از پیست های بین المللی کشور به طول یک هزار و ششصد متر در 10 کیلومتری جنوب غربی جاده گنجنامه در شهر همدان (کمتر از 10 کیلومتر فاصله از مرکز شهر همدان) و در دامنه کوه های الوند می باشد.
پیست تاریک دره دارای پناهگاه و میهمانسرایی با زیربنای 550 متر مربع، دو دستگاه تله اسکی و یک دستگاه تله سیژ می باشد. هتل این مجموعه با ظرفیت 120 نفر در دست احداث است که هتلی 3 یا 4 ستاره می باشد. پارکینگ فعلی این مجموعه، ظرفیت 50 ماشین را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان لرستان، استان همدان، محیط زیست Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی، استان لرستان