پایان نامه با کلید واژگان استان مازندران، شبکه معابر

دانلود پایان نامه ارشد

بر اساس آمارهاي موجود هواشناسي معدل درجه حرارت شهر ساري بين حداکثر 5/34 درجه و حداقل 12/1 درجه متغير است. گرمترين ماههاي سال تير و مرداد و سردترين ماههاي سال دي و بهمن ميباشد. تأثير رطوبت درياي خزر در هواي شهر باعث گرديده برودت هوا در فصول سرد نيز بندرت از صفر درجه سانتيگراد پايينتر رود (سالنامهآماري مازندران، 1385: 43).
داده هاو اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد که ميانگين سالانه دما در شهر ساري در دوره 10 ساله 1380-1390، بين 17-5/18 درجه سانتي گراد در نوسان است .
3-4-3- وضعيت بارندگي درشهر ساري
ساري از جمله شهرهاي پرباران استان به شمار مي رود که حداكثر ميزان بارندگي به ترتيب در فصول پاييز،زمستان، بهار و تابستان است .هر چند ميزان بارش در فصول خشك در حدي نيست كه با تبخير ناشي از افزايش دما بتواند مقابله نمايد .با توجه به اين امر که معدل ميزان بارندگي شهر ساري در سالهاي اخير رقم 2/832 ميليمتر را نشان ميدهد که در مقايسه با ميزان بارندگي در استان از مقدار بارش قابل توجهي برخوردار است (طرح تفصيلي ساري، 1379).
بارندگي هاي شهر ساري متاثر از دو پديده آدوکسيون هواي قطبي برروي درياي خزر و سيستمهاي باران زايي است که از قطاع غربي به کشور وارد مي شوند .
بررسي توزيع ماهيانه بارندگي در شهر ساري در دوره ده ساله 1390-1380 به طور متوسط بيشترين نزولات جوي در ماه هاي مهر،آبان ودي رخ مي دهد .
نمودار ( 3-2) حداکثر بارش وتعداد روزهاي بارندگي شهرساري درسال1390

ماخذ: سازمان هواشناسي استان مازندران

3-4-4-رطوبت هواي شهر
متوسط رطوبت هواي شهر ساري در طي ماه هاي مختلف سال بين حداکثر 75/82 در شهريور ماه و حداقل 2/68 در تيرماه متغير است در حاليکه ميزان رطوبت نسبي هوا در مازندران در تمام طول شبانهروز از 60 درجه بيشتر است. قابل ذکر است ميزان رطوبت هوا با توجه به فاصله شهر از دريا و منابع تأمين رطوبت متغير ميباشد. چنانچه بخشهاي شمالي و غربي شهرستان ساري از رطوبت بيشتري نسبت به جنوب و شرق شهرستان برخوردار ميباشند (طرح جامع شهرساري، 1380: 25) .
نمودار (3-3) رطوبت شهر ساري سال 1385
بر اساس بررسي هاي انجام گرفته ،جهت باد غالب و نايب غالب در شهر ساري به ترتيب شمال غربي و شرق بوده و در مجموع 09/34 درصد هواي آرام مشاهده شده است .
3-4-5- سيستم حرکت آبهاي سطحي (باران)و موقعيت مسيل ها در شهر
جهات حرکت آبهاي سطحي ساري از سمت جنوب به شمال و جنوب شرقي به شمال غربي مي باشد .
رودخانه تجن مهمترين مسيل موجود در شهر بوده که آن را به دو قسمت کوچکتر شرقي و بزرگتر غربي تقسيم مي نمايد .
براي اين رودخانه دائمي که رژيم آبدهي آن باراني – برفي است ماه هاي اسفند و فروردين پرآب ترين و ماه آبان کم آب ترين مي باشد . (مشاورين مازند طرح ،1389).
3-4-6- نحوه دفع آبهاي سطحي( آب باران)در شهر و معايب آن
دفع آبهاي سطحي شهر ساري از جهات عمومي ،شيب اراضي ، شبکه معابر ، شبکه هيدروگرافي و کانال هاي طبيعي موجود در گستره شهر تبعيت کرده وجهت جمع آوري آبهاي سطحي از کانال و جوي هاي با عرض و عمق متفاوت استفاده مي شود . براساس بررسي هاي انجام شده بعضي از محلات شهر مانند : کوي دادگستري ،هسته مرکزي شهر ،بعضي از محلات اطراف ميدان امام ،محله غفاري و …بامشکلات عديده اي جهت دفع آب هاي سطحي مواجه هستند (مشاورين مازند طرح ،1389).
3-4-7- ساختمان زمين شناسي
از نظر زمين شناسي شهر ساري در زون ساختماني گرگان – رشت استقرار دارد.زون مذکور از روند سينوسي البرز پيروي کرده و در نقاطي که کوهستان از دريا فاصله دارد،گسترش يافته است. بر اساس ساختارموجود زمين شناسي محدوده ،تمام لرزه هاي گسترده آن معمولا در عمق 10-70 کيلومتري روي داده و لذا کم عمق مي باشند(مشاورين مازند طرح ،1389).
وجود يکسري تاقديس و ناوديس با امتداد محوري تقريبا شرقي – غربي و عمود بر امتداد رودخانه تجن و دو گسل عمده ،يکي گسل شمال البرز به طول 400 کيلومتر و ديگري گسل خزر به طول 600 کيلومتر مي باشند.
3-4-8- جنس خاک
از نظر خاک شناسي بستر شهر ساري بر روي دشت هاي آبرفتي دامنه اي استقرار يافته است که ذرات تشکيل دهنده آن عمدتا به قطرکمتر از2ميليمتر بوده و شيب اراضي نيز منظم و ملايم با ارتفاع 10-60 متر از سطح دريا مي باشد (مشاورين مازند طرح ،1389).
به طوري کلي در شهرستان ساري چهار نوع خاک قا بل شناسايي است که عبارتند از:
– خاک ساحلي : شامل شن هاي ساحلي که از ارتفاع 25 تا 0 متر شروع مي گردند.
– خاک رسوبي : در جلگه و اطراف رودخانه و دامنه هاي رو به شيب شمال جز خا ک هاي جوان با شيب جزيي که در نتيجه سيلاب بوجود آمده است و به دو صورت آلويون و کوليون هستند، ديده مي شود.
– خاک جنگلي : اين نوع خاک در اراضي که از درختان جنگلي پهن برگ پوشيده و داراي خاک قهوه اي جنگلي است ديده مي شودو بهترين نوع خاک در نواحي معتدله مي با شد.
– خاک هاي کوهستا ني : شا مل کوه هاي مرتفع با جنگل هاي انبوه و مخروبه و تراشيده و عموماً با پوشش خاکي نسبتاً عميق تا عميق با خاک تکامل يافته جنگلي و هوموس داراست.
3-4-9- آبهاي زير زمينيآبخوان هاي تشکيل شده در محدوده شهر ساري عموما با داشتن رسوبات درشت دانه تا دانه متوسط داراي وضعيت آبدهي عالي تا بسيار خوب مي باشند .
3-5- شناخت ويژگي‌هاي جمعيتي ،اجتماعي ،اقتصادي
بررسي سير تحول جمعيت و شناخت ويژگي‌هاي آن از عوامل پايه‌اي طرح ها و برنامه‌ها است.و ساماندهي شهر به سه عامل انسان، فعاليت و فضا توجه داردودراين ميان انسان مهمترين ركن اين ساماندهي است. با اين مقدمه در اين قسمت در پنج عنوان سهم جمعيتي محدوده مطالعاتي در مقايسه با شهر، توزيع و پراكنش جمعيت در محدوده مطالعاتي، ساختار جمعيتي ساكن در محدوده مطالعاتي، از نظر بعد خانوار، نسبت جنسي، تركيب سني، نرخ رشد و سابقه سكونت ساكنين فعلي در محدوده مطالعاتي پرداخته مي‌شود.
3-5-1- ساختار جمعيتي محدوده مطالعاتي
با توجه به نتايج سرشماري عمومي،جمعيت شهر ساري در سال 1335 بالغ بر 26278 نفر بوده و در سال 1345 با رشد سالانه 42/5 به 45488 نفر رسيد.در سال 1355 جمعيت شهر ساري به 70753 نفر افزايش يافـت. جمعيت شهر ساري در سال 1365 بالغ بر346697 نفر بوده است .آمار فوق نشان ميدهد که از سال 1365 از ميزان نرخ رشد سالانه کاسته شده ولي به جمعيت شهر ساري اضافه گرديده ا ست.
در سال 1375 جمعيت شهر ساري 423806 هزار نفر با تراکم 4/115 نفر در کيلومتر مربع رسيده است.
مساحت شهر ساري در آن زمان 3674 کيلومتر مربع گزارش شده است (سرشماري نفوس و مسکن ، 1375 ). در سال مذکور با توجه به پايان جنگ و سياست‌هاي دولت مبني بر تنظيم خانواده، جمعيت شهر ساري نيز با شتاب كمتري اضافه گرديده ا ست.
در سال 1385 جمعيت شهرستان ساري به 495360 نفر با 132995 خانوار رسيده که 261293 هزار نفر ساکن در نقاط شهري با نرخ رشد سالانه 89/ 2 درصد بوده است.(آمار نامه استان مازندران، 1385 : 98).
رشد جمعيت شهر ساري از سال 1375 تا 1385 نيز رقمي دو برابررا نشان مي دهد که نسبت به شهرنشيني در مازندران 7/53 درصد ، بيشتر است و در مقايسه با رشد طبيعي 4/1 درصد مي توان نتيجه گرفت که نقاط شهري ساري با رشد کاملاً 8/1 درصد مهاجر پذيراست امتياز مرکزيت سياسي مهم ترين عامل جذب جمعيت اين شهرستان شده است اين امرنيز گسترش شهر در جهات مختلف را توجيه مي کند . (آمارنامه سال 1375 و 1385).
براساس سرشماري سال 1389 جمعيت کل شهر ساري به 319973 نفردرصورتيکه مساحت شهر 4208.6هکتار برآورد شده است .که اين امر نيازمند توجه بيشتر برنامه ريزان شهري است(آماروسرشماري سال 1389).
دراين رابطه به بررسي عوامل موثر در ساختار جمعيتي مانند بعد خانوار و نسبت جنسي و گروه‌هاي سني به شاخص كيفي جمعيتي مي پردازيم .
3-5-1-1- بعد خانوار
جمعيت شهر ساري در سال 1365 معادل 141020 نفر بوده و تعداد خانوار همان سال 30004 نفر وبعد خانوار نيز معادل 7/4 نفر در هر خانوار بوده است. در سال 1375 جمعيت شهر ساري معادل 195882 نفر و تعداد خانوار در اين سال معادل 44254 نفر بوده بنابراين بعد خانوار در سال 1375 معادل 4/4 نفر درهر خانوار گزارش شده است.
بر اساس سرشماري سال 1385تعداد خانوار شهر ساري برابر71564 وبعد خانوارنيز 66/3 کاهش داشته است. تعداد خانوار نسبت به سال1355بيش از5/4 برابرافزايش يافته است .بعد خانوارنيز طي سالهاي 1355- 1385 از 6 /4نفربه 7/3 نفرکاهش يافته که به معني کاهش يک نفر از اين ميانگين است(سالنامه آماري استان مازندران، 1387). بر اساس نتايج آماري دوره هاي مختلف تعداد خانوار شهر ساري در سال 1345 برابر با 8605 واحد بوده است که اين رقم در سال 1385 به 74910 واحد رسيده به عبارتي تقريبا 10 برابر افزايش داشته است. بيشترين ميزان افزايش تعداد خانوار بين سال هاي 1365 – 1355 و 1385- 1375 بوده ا ست. با توجه به اين ارقام مي توان گفت که عليرغم افزايش تعداد خانوار، بعد خانوار در اين شهر روند کاهشي داشته است که سياست تنظيم خانواده در شهر ساري در اين روند کاهشي مشهود مي باشد. جدول زير،روند تغييرات تعداد ومتوسط بعد خانوار شهر ساري را دردوره هاي 1385- 1345 نشان مي دهد.
جدول شماره(3-2): تغييرخانوارشهر ساري طي سال ها ي1385 – 1345
سال

تعداد جمعيت

تعداد خانوار
متوسط بعد خانوار
1345
26278
8605
92/4
1355
44568
15527
47/4
1365
141020
29830
72/4
1375
195882
44280
40/4
1385
273972
74910
66/3
منبع : سالنامه آماري استان مازندران 1385- 1345
نمودار شماره (3-4) : تغييرات جمعيت و تعداد خانوار شهر ساري طي سال هاي 1385- 1345

منبع : استنتاج ازيافته هاي تحقيق
3-5-1-2- نسبت جنسي
يكي از شاخصهاي عمده اي كه در بررسي و تحليل جمعيت شهرها ميتوان به آن پرداخت شاخص نسبت جنسي است كه نشان ميدهد در مقابل هر 100 نفر زن چند نفر مرد وجود دارد. اين شاخص به طور معمول در بدو تولد نوزادان معادل 105 است. بررسي سير تحول ساختار جنسي جمعيت نشانگر آن ا ست كه نسبت جنسي جمعيت از سال 1335-1385همواره دچار تغييراتي بوده ا ست كه اين مسئله بيارتباط با وقايع و تحولات اقتصادي و اجتماعي شهر نميباشد.
جمعيت شهر ساري در سال 1365 معادل 141020 نفر بوده و از اين تعداد 71673 مرد و 69346 زن بوده‌اند بنابراين نسبت جنسي جمعيت شهر ساري معادل 3/103 مي‌باشد.
در سال 1375 جمعيت شهر ساري معادل 195882 نفر بوده و از اين تعداد 98905 نفر مرد و 97077 نفر زن بوده‌اند. در اين مطالعه نسبت جنسي جمعيت نيز معادل 8/101 بوده است.
بر اساس برآورد سال 1385 از جمعيت 261293 نفر، 131491 مرد و 129802 زن بوده اند که شاخص جنسي آن به101رسيده است .
جدول (3-3)تحولات شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر ساري در دوره 85-1355
سال
جمعيت كل
مرد
زن
نسبت جنسي
1355
70753
37205
33548
3/103
1365
141020
71767
69253
8/101
1375
195882
98905
97077
102
1385
261293
131491
129802
101

ماخذ:مركز آمار
نمودار(3-5) تحولات شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر ساري در دوره 85-1355

ماخذ :استنتاج ازيافته هاي تحقيق
3-5-1-3-گروه سني
گروه سني شاخص ديگري است كه با استناد به آن مي‌توانيم جواني يا پيري جمعيت هر مكان را بسنجيم و از اين طريق پتانسيل‌هاي بالفعل وبالقوه جمعيتي در هر كانون را يافته و براين اساس برنامه‌ريزي نماييم.
در سال 1375 از جمعيت 195882 نفر شهر ساري 70419 نفر در سن 14-0 سال و 119360 نفر در سن 64-15 سال و 6103 نفر در سن 65 سال و بالا بوده‌اند.
نسبت هر يك از آنها به كل جمعيت به ترتيب در سن 14-0 سال 36% و در سن 64-15 سالگي معادل 61 درصد و 65 سال و بالاتر معادل 1/3 درصد مي‌باشد. بنابراين ملاحظه مي‌كنيم كه تعداد جمعيت 14-0 از 40 درصد در سال 1365 به 36 درصد در سال 1375 كاهش يافته است. عليرغم آن شهر ساري نظير ساير نقاط كشور داراي جمعيت جوان مي‌باشد.
در ساختار سني جمعيت سال 1385 سهم كودكان و نوجوانان زير 20 سال و جمعيت بالاي 64 سال كمتر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان مازندران، سلسله مراتب، توسعه شهر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استان مازندران، سلسله مراتب