پایان نامه با کلید واژگان ارزش دفتری، سرمایه در گردش، اهرم مالی، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

حاضر، شامل بازده غیر عادی و اعتبار تجاری می باشد. متغیر مستقل تحقیق، نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی می باشد. همچنین، مطابق با آپنديني و گاريگا(2014) متغیرهای فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، نسبت خالص سرمایه در گردش غير نقدي، جریان‌های نقدی، نسبت مخارج سرمايه‌اي، اهرم مالی، نوسان‌پذیری جریان نقدی و پرداخت سود سهام موردنظر قرار گرفته اند. نحوه سنجش و برآورد هر یک از متغیرهای مذکور بشرح ذیل است.

3-6-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق
روش مورد نظر برای محاسبه متغیرهای وابسته تحقیق حاضر از تحقیق آپنديني و گاريگا(2014) اقتباس شده است. روشهای بکار رفته در تحقیق مذکور، مطابق با شواهد نظری و تجربی پیشین بوده که در راستای آزمون فرضیات تحقیق حاضر توسط اين محققين تعدیل و بکار گرفته شده اند.
بازده غیر عادی ():
بازده مورد انتظار سهام برابر است با تفاوت بين نرخ بازده شركت و بازده بازار، براي تعيين بازده مورد انتظار سهام از مدل تعديل شده بازار(مدل ساده بازار) استفاده می شود(هاسبروک، 2005).

نرخ بازده سهام براي شركتهاي انتخابي بطور سالانه بصورت زير محاسبه شده است :

قیمت سهام در انتهای سال t
Pit-1 =قیمت سهام در انتهای سال t-1
DPS =سود نقدي هر سهم بر اساس تعداد سهام درابتداي دوره
= Aدرصد افزايش سرمايه از محل آورده نقدي
B =درصد افزايش سرمايه از محل سود انباشته يا اندوخته.
در اين تحقيق نرخ بازده پرتفوي بازار براساس شاخص كل بورس سهام شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه خواهد شد. بر همين اساس نرخ بازده سالانه پرتفوي بازار با استفاده از معادله زير محاسبه خواهد شد:
(. )
بازده پرتفوي بازار
شاخص بورس(قيمت و بازده نقدي) درپايان سالt
شاخص بورس(قیمت و بازده نقدی)در پایان سا ل1-t.
اعتبار تجاری ():
در این پژوهش برای محاسبه اعتبار تجاری شرکت‌ها طبق پژوهش گارسیا و مونترویول (2014)، از نسبت حسابهای دریافتنی به فروش شرکت استفاده شده است.
AP=(دریافتنی حسابهای )/(فروش درآمد)

3-6-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق
متغیر مستقل اساسی تحقیق حاضر، نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی است که برای محاسبه آن از پژوهش ریبلو (2005) پیروی کرده و نحوه محاسبه آن به صورت زیر است.

CRISIS: منعکس کننده شوک های اقتصادی است که برای بدست آوردن آن از رشد تولید ناخالص داخلی(به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی) استفاده می شود. بدین ترتیب دوره هایی که رشد تولید ناخالص داخلی، منفی بوده است؛ به عنوان شوک اقتصادی تلقی شده و در این دوره ها متغیر CRISIS عدد 1 می‎گیرد.
= برابر است با نقدینگی شرکت که نحوه محاسبه آن به صورت زیر می‌باشد:
=
دارایی‌های نقد شونده

ارزش دفتری کل دارایی‌ها

3-6-3) متغيرهاي کنترلی
در مدل آزمون فرضیات، متغیرهای فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، نسبت خالص سرمایه در گردش غير نقدي، جریان‌های نقدی، نسبت مخارج سرمايه‌اي، اهرم مالی، نوسان‌پذیری جریان نقدی و پرداخت سود سهام بعنوان متغیرهای کنترلی موردنظر قرار گرفته اند. این متغیرها، عواملی هستند که مطابق با ادبیات نظری، در تبیین تغییرات متغیرهای وابسته تحقیق نقش دارند.
فرصت‌های رشد ():
فرصت‌های رشد برابر است با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سهام (کامپلو و همکاران، 2010).
=
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

اندازه شرکت ():
برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت(آلمدیا و همکاران، 2012).
نسبت خالص سرمایه در گردش غير نقدي ():
هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد، بدین معناست که داراییهای جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از بدهیهای جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و بنابراین نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهیها وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهیهای جاری به اندازه کافی داراییجاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد که در مواقع لزوم میتواند آنها را برای باز پرداخت بدهیها استفاده نماید. بنابراین خالص سرمایه در گردش میتواند به عنوان جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر، در صورتی که خالص سرمایه در گردش بالاتری داشته باشد، موجودیهای نقدی کمتری نگه میدارد (دیسانیک و همکاران، 2012). سرمايه در گردش از اقلام مهم دارايي‌هاي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي تلقي مي‌شود كه در تصميمات مالي نقش قابل توجهي دارد. در این پژوهش مولفه به عنوان جایگزینی برای نقدینگی در نظر گرفته شده است. لذا از برای کنترل تاثیر خالص سرمایه در گردش استفاده خواهیم نمود. نحوه محاسبه خالص سرمايه در گردش غير نقدي به كل دارايي‌ها به صورت زير مي باشد (ایواشینا و اسچارف استین، 2010):
بدهیهای جاری – داراییهای جاری = خالص سرمايه در گردش
وجوه نقد – خالص سرمايه در گردش = خالص سرمايه در گردش غير نقدي
=
خالص سرمايه در گردش غير نقدي

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها
= –
جریان‌های نقدی ():
طبق پژوهش سوفی (2009) از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می‌باشد:
=
جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

ارزش دفتری کل دارایی‌ها
نسبت مخارج سرمايه‌اي ():
در این پژوهش برای محاسبه مخارج سرمايه‌‌اي از تحقیق شنوی و ویلیامز (2011) و جیمنز و همکاران (2012)، پیروی کرده و مخارج سرمايه‌اي را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:
=

=
مخارج سرمايه‌اي

ارزش دفتری جمع کل دارایی‌ها در سال t

ارزش دفتری دارایی ها در سال t-1- ارزش دفتری دارایی ها در سال t = () مخارج سرمايه‌اي
اهرم مالی ():
نسبت بالای اهرم مالی به احتمال زیاد نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت، داشته و با احتمال بیشتری باعث ورشکستگی‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد. نسبت بالای اهرم مالی، نشان دهنده این است که با افزایش بدهی‌ها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت. بر این اساس شرکت‌هایی با دارایی‌های نقدی بیشتر می‌توانند این دارایی‌ها را با سطوح وجوه نقد پوشش داده و بیشتر بدهی‌ها را کاهش بدهند. در این پژوهش برای محاسبه نسبت اهرم مالی از تحقیق سومتین (2010)، پیروی کرده و نسبت اهرم مالی () را به صورت زیر محاسبه مي شود.
=
ارزش دفتری جمع کل بدهی ها

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها
نوسان‌پذیری جریان نقدی ():
نوسان‌پذیری جریان نقدی به صورت زیر محاسبه می‌شود (کاله و استولز، 2010):
=
= نوسان‌پذیری جریان نقدی شرکت i در سال t
= جریان نقدی شرکت i در سال t
= جریان نقدی شرکت i در سال t-1 می‌باشد.
8) پرداخت سود سهام ():
يك متغیر مجازي است که اگر شرکت در سال مورد بررسی سود سهام پرداخت کرده باشد برابر 1 و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد شد (گورتون، 2009).

3-7) جامعه آماري مورد مطالعه
جامعه آماري تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد. در اين تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد.

3-8) روش نمونه گيري
فرآيند انتخاب نمونه را نمونه گيري مي گويند. بعبارت ديگر مجموعه فعاليتهايي را كه براي انتخاب عناصر نمونه انجام مي شود؛ نمونه گيري ناميده مي شود. براي نمونه گيري در تحقيق، روشهاي مختلفي وجود دارد و به روشهاي مختلفي مي‎توان فرآيند انتخاب نمونه را طي كرد. در تحقیق حاضر از روش حذفی سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است که یکی از روش های متداول برای انتخاب نمونه در تحقیقات مبتنی بر داده های بازار سرمایه است. در اين روش ابتدا شرايطي جهت انتخاب نمونه تعريف مي‎شود و نمودهاي فاقد شرايط مذكور از نمونه حذف مي گردند. اين شرايط با توجه به مدل آزمون فرضيات و متغيرهاي تحقيق تعيين مي شود. دليل استفاده از اين روش و تعريف چنين شرايطي همگون نمودن نمونه آماري مورد مطالعه با كل جامعه و امكان تعميم نتايج حاصل از آزمونها به جامعه آماري مي باشد. باتوجه به متغيرهاي تحقيق مي توان ضوابط ذيل را جهت اعمال در نمونه گيري حذفي تعريف نمود.
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
در طی دوره مورد بررسی (1386-1391) تغییر سال مالی نداشته باشد.
اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

3-9) حجم نمونه آماري
مسئله تعيين مناسب ترين تعداد نمونه به موضوع هزينه و منفعت بستگي دارد. بهتر است تا آنجا كه امكانات اجازه مي دهد بزرگترين نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتيجه تحقيق تصوير بهتري از جامعه را ارائه مي كند. از نظر آماري معني دارتر مي شود. دست كم، بايد نمونه در سطحي تعيين شود كه بتوان آزمون‎هاي لازم را با توجه به پرسش تحقيق انجام داد. جدول 3-1 نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماري مناسب تحقيق را باتوجه به روشهاي نمونه گيري، ملاحظات و شرايط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان مي دهد.

جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه
تعداد شركتهاي كه در سالهاي 1385الي 1391 در بورس حضور داشته اند
325 شركت
تعداد شركتهاي كه در سالهاي 1385الي 1391 در بورس حضور داشته اند و جزء شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها نبوده اند.
257 شركت
تعداد شرکتهايي كه سال مالي آنها منتهی به پایان اسفند مي باشد
198 شركت
تعداد شرکتهايي كه در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداده اند
189 شركت
نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از 4 ماه در هر سال، توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
116 شركت
تعداد شركتهايي كه داده هاي آنها جمع آوري شده است (نمونه نهايي)
116 شركت
منبع: یافته های پژوهشگر
درنتيجه اعمال شرايط و ملاحظات در نمونه گيري حذفي سيستماتيك 116 شركت از جامعه آماري جهت انجام آزمونها انتخاب شدند. دوره تحقيق 7 سال متوالي مي باشد بنابراين حجم نهايي نمونه 812 سال-شركت (116*7) مي باشد.

3-10) روش جمع آوري داده ها
با توجه به ماهیت اين تحقیق، جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در اين روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای كه شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام مي گيرد. در ادامه با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سايت اينترنتي اين سازمان و نرم افزارهاي سهام مانند نرم افزار ره آورد نوين، داده هاي موردنياز براي آزمون فرضيات گردآوري مي شود.

3-11) روش تجزيه و تحليل داده ها
پس از جمع آوري داده ها محقق بايد آن ها را دسته بندي و تجزيه و تحليل نماید، آن گاه به آزمون فرضيه هايي بپردازد که تا اين مرحله تحقيق او را ياري کرده اند، تا پاسخي براي پرسش هاي تحقيق بيابد. تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است که طي آن داده هاي گردآوري شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد. در اين فرآيند، داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و روش هاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها به عهده دارند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS19 استفاده می شود و کلیه آزمون ها در سطح اطمینان 95 درصد انجام می شوند.

3-11-1) تحلیل توصیفی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شاخص قیمت، سیاست پولی، ارزش افزوده، قیمت سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژگان انحراف معیار، جامعه آماری