پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، همسانی درونی، شاخص آماری

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار، نيست، بلكه تابع اين است، كه آيا خود شخص نوعي رابطة علي، بين رفتار خود و پاداش ارائه شده ادراك مي‌كند يا خير. مقصود از كنترل دروني اين است كه شخص رويداد خاص را، ناشي از رفتار، يا ويژگيهاي نسبتاً‌ پايدار خود مي داند، از سوي ديگر، كنترل بيروني بدين معنی است، كه شخص نوعي تقويت مثبت و يا منفي، كه به دنبال رفتار خاصي آمده است را، معلول رفتار خود ندانسته، بلكه آن را نتيجة تصادف و اتفاق تلقي مي‌كند و يا آن را به نفوذ افراد قدرتمند نسبت مي‌دهد و با پيش كشيدن عوامل محيطي، امكان پيش بيني آن را نفي مي‌كند. شيوه نمره‌گذاري آزمون منبع كنترل راتر بدین شرح است که اين مقياس داراي 29 ماده است، كه هر ماده داراي دو گزينه مي‌باشد. 6 مادة ‌آن (1ـ 8ـ 14ـ 19ـ 24ـ27) خنثي مي‌باشند، كه براي مشخص نشدن هدف آزمون، براي آزمودني، در بين ماده‌هاي ديگر آزمون قرار داده شده‌اند. در 23 ماده ديگر، هر ماده داراي دو جمله، به صورت (الف) و (ب) مي‌باشد، كه (الف) صفر، و (ب) 1 نمره دارد، و (الف) مقياس كنترل دروني و (ب) مقياس كنترل بيروني مي باشد. نمره‌گذاري اين آزمون، با شمارش23 ماده اي كه در قسمت (ب) علامت خورده اند، انجام مي گيرد، كه نمره 9 يا بالاتر، نشانه منبع كنترل بيروني مي‌باشد.
پايايي
متوسط ضريب پايايي پرسشنامه منبع كنترل دروني و بيروني راتر، كه با روش هاي دو نيمه كردن و كودر- ريچاردسون95، محاسبه شده، در بسياري از پژوهش ها، بيشتر از 7/0 بوده است. آناستازي، در كتاب روان آزمايي خود، ميزان متوسط ضريب پايايي آزمون منبع كنترل راتر را، كه با روشهاي دو نيمه كردن ‌و كودر- ريچاردسون، محاسبه شده را، در فاصله زماني يك تا د ماه نيز، در حدود 70/0 مي‌باشد. در مطالعات گسترده اي، پايايي مقياس راتر، به روش بازآزمايي، با توجه به تابع فاصلة ‌زماني بازآزمايي، شرايط اجراي آزمون و نوع گروه مورد آزمايش، محاسبه گرديده است كه از جمله مي‌توان به مطالعات خود راتر، اشاره كرد، وي ميزان پايايي را با روش بازآزمايي، بين 40/0 تا 83/0 گزارش كرده است.
در جدول 3-3 ضرایب پایایی پژوهش حاضر، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن بروان و گاتمن محاسبه گردیده است.
جدول 3-3- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک کنترل راتر در پژوهش حاضر
شاخص آماری

مقیاس/خرده مقیاس
آلفای کرونباخ

تنصیف

اسپیرمن- براون
گاتمن
کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر
93/0
88/0
85/0
بازشناسي تحصيلي
72/0
79/0
74/0
بازشناسي اجتماعي
82/0
80/0
77/0
عاطفه و محبت
73/0
78/0
81/0
سلطه گري و برتري طلبي
71/0
75/0
72/0
اجتماعي و سياسي
79/0
73/0
87/0
فلسفه زندگي
76/0
75/0
80/0

همان طور که در جدول 3-3 مشاهده می شود، ضرایب پایایی، با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر 93/0 و برای خرده مقیاسهای بازشناسي تحصيلي، بازشناسي اجتماعي، عاطفه و محبت، سلطه گري و برتري طلبي، اجتماعي و سياسي و فلسفه زندگي به ترتیب 72/0، 82/0، 73/0 71/0، 79/0 و 76/0 به دست آمده است. همچنین ضرایب پایایی به روش تنصیف (اسپیرمن- براون و گاتمن) برای کل پرسشنامه ادراک کنترل 88/0 و 85/0 و برای خرده مقیاس بازشناسي تحصيلي به ترتیب 79/0 و 74/0؛ برای خرده مقیاس بازشناسي اجتماعي به ترتیب 80/0 و 77/0؛ برای خرده مقیاس عاطفه و محبت به ترتیب 78/0 و 81/0؛ برای خرده مقیاس سلطه گري و برتري طلبي به ترتیب 75/0 و 72/0، برای خرده مقیاس اجتماعي و سياسي به ترتیب 73/0 و 87/0 و خرده مقیاس فلسفه زندگي به ترتیب 75/0 و 80/0 به دست آمده است، که نشاندهندهی همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه فوق است.
روايي
همچنین روايي پرسشنامه منبع كنترل راتر بدین شرح است که در تحقيقات مختلفي كه جهت سنجش روايي سازة‌ آزمون هاي مختلف منبع كنترل، انجام گرفته است، از مقياس منبع كنترل راتر، به عنوان آزمون ملاك، استفاده شده است. براي مثال در تحقيقي كه توسط نوويكي96 ـ استريكلند97 (‌به نقل از ورناصري، 1375) در سال 1973،‌ روي دو نمونه از دانشجويان انجام داد، مقياس راتر، با مقياس نوويكي ـ استريكلند، مورد ارزيابي همبستگي قرار گرفت، كه در نمونه 46 نفري، در سطح معنی داري 01/0، ضريب همبستگي 31/0 به دست آمد و در نمونه ديگر كه 76 نفر بودند، در همان سطح معنی داري 01/0، ضريب همبستگي 31/0 به دست آمد و در نمونه ديگر كه 76 نفر بوند، در همان سطح معنی داري 01/0، ضريب همبستگي 61/0 حاصل شد. روايي منبع كنترل راتر، توسط جيمز98، مورد بررسي قرار گرفت و او در تحقيقات متعدد خود، به اين نتيجه رسيد كه منبع كنترل راتر داراي روايي مي‌باشد. همچنين در تحق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حل اختلاف، تفکیک قوا، ساختار اداری