پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، تعریف مفهومی، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک شایستگی اجتماعی تفاوت وجود دارد.
3-3- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک شایستگی فیزیکی تفاوت وجود دارد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی ادراک کنترل
ادراک کنترل رابطه بین عملکرد و عواقب رفتاری را از دیدگاه فرد مشخص می سازد، به طوری که گروهی از صاحب نظران نظریه ی نسبت دادن معتقدند که افراد موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل شخصی نسبت می دهند یا به عوامل محیطی، و از این رو دو منبع مهم کنترل یکی درونی و دیگری بیرونی را شناسایی کرده اند. افراد دارای کنترل درونی، اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و رویداد های آن داشته و مطابق همین باور رفتار می کنند (سیف، 1387).
تعریف عملیاتی ادراک کنترل
منظور از ادراک کنترل دانش آموزان نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) در شش بعد بازشناسی تحصیلی، بازشناسی اجتماعی، عاطفه و محبت، سلطه گری و برتری طلبی، اجتماعی و سیاسی و بعد فلسفه زندگی به دست می آورند.

تعریف مفهومی بازشناسي تحصيلي
بازشناسي تحصيلي یکی از ابعاد ادراک کنترل بوده که آنرا ادراک و دیدگاه فرد از عملکرد و عواقب رفتاری مرتبط با موقعیت های تحصیلی مختلف، تعریف نمودهاند(سیف، 1387).
تعریف عملیاتی بازشناسي تحصيلي
افرادی که ادراک کنترل بالای دارند، تکالیف نسبتا” دشوار را انتخاب می کنند، برنامه ریزی جامعی دارند، در مقابل مشکلات ایستادگی می کنند و راهبردهای حل مسئله را در نظر دارند(ریو، 1391).
در پژوهش حاضر منظور از بازشناسي تحصيلي ادراک کنترل نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بازشناسي تحصيلي در پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند.
تعریف مفهومی بعد بازشناسي اجتماعي
بازشناسي اجتماعي یکی از ابعاد ادراک کنترل بوده که آنرا ادراک و دیدگاه فرد از عملکرد و عواقب رفتاری مرتبط با روابط اجتماعی با دیگران، تعریف نمودهاند(سیف، 1387).
تعریف عملیاتی بعد بازشناسي اجتماعي
برخی از افراد خود را عامل اصلی اتفاقاتی که برای آنها رخ می دهد، می دانند. این افراد، به جای این که خود را اسیر رخدادهای بیرونی بدانند، وقایع بیرونی را تحت کنترل خود می دانند (ریو، 1391).
در پژوهش حاضر منظور از بازشناسي اجتماعي ادراک کنترل نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بازشناسي اجتماعي در پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند.
تعریف مفهومی بعد عاطفه و محبت
بعد عاطفه و محبت یکی از ابعاد ادراک کنترل بوده که آن را ارزیابی فرد از احساس و تمایل درونی خود در برخورد با موقعیت های مختلف، تعریف نمودهاند(سیف، 1387).
تعریف عملیاتی بعد عاطفه و محبت
شدت عاطفه و محبت به توانایی افراد در برانگیخته شدن مربوط می شود. شدت عاطفه بر حسب این که افراد معمولا”هیجان های خود را با چه قدرتی تجربه می کنند، تعریف می شود (ریو، 1391).
در پژوهش حاضر منظور از بعد عاطفه و محبت ادراک کنترل نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بعد عاطفه و محبت در پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند.
تعریف مفهومی بعد سلطه گري و برتري طلبي
بعد سلطه گري و برتري طلبي یکی از ابعاد ادراک کنترل بوده که آنرا نگرش فرد از عملکردهای مختلف خود دانسته که غالباً همراه با بزرگ بینی و برتربینی خود در مقابل واقعیت بیرونی، تعریف نمودهاند(سیف، 1387).

تعریف عملیاتی بعد سلطه گري و برتري طلبي
افراد دارای این ویژگی ترجیح می دهند خودشان تصمیم گیرنده باشند، از پیش برای موقعیت ها آماده می شوند، از وابستگی به دیگران خودداری می کنند و در موقعیت های گروهی نقش های رهبری را می پذیرند(ریو، 1391).
در پژوهش حاضر منظور از بعد سلطه گري و برتري طلبي ادراک کنترل نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بعد سلطه گري و برتري طلبي در پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند.
تعریف مفهومی بعد اجتماعي و سياسي ادراک کنترل
بعد اجتماعي و سياسي یکی از ابعاد ادراک کنترل بوده که آنرا گرایشات فرد به فعالیت ها و امور سیاسی – اجتماعي مختلف خرد و کلان، تعریف نمودهاند(سیف، 1387).
تعریف عملیاتی بعد اجتماعي و سياسي
مهارت اجتماعی-سیاسی باعث می گردد افراد در ارتباط با دیگران کاملا” حسابگر و زیرک عمل کنند(دیو، 1391).
در پژوهش حاضر منظور از بعد اجتماعي و سياسي ادراک کنترل نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بازشناسي تحصيلي در پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند.

تعریف مفهومی بعد فلسفه زندگي
بعد فلسفه زندگي یکی از ابعاد ادراک کنترل بوده که آنرا جهان بینی فرد در حوزه های مختلف دانسته که بر تمام عرصه های مختلف زندگی سایه افکنده، تعریف نمودهاند(سیف، 1387).
تعریف عملیاتی بعد فلسفه زندگي
فلسفه زندگی یک جست و جوی آگاهانه برای دریافت معنی مفاهیم چالش برانگیز می باشد و باعث تقویت مهارتهای فکری در کودکان می گردد(ریو، 1391).
در پژوهش حاضر منظور از بعد فلسفه زندگي ادراک کنترل نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با فلسفه زندگي در پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند.
تعریف مفهومی ادراک شایستگی
به قضاوت افراد در مورد توانایی خود در انجام اعمال برای رسیدن به هدفی خاص، ادراک شایستگی گویند (بندورا،1977 و 1991) که سطوح آن وابسته به تکلیفی است که فرد با آن روبرو است، همچنین قدرت کارآمدی فرد، توسط اطمینان وی در مورد توان انجام آن وظیفه سنجیده می شود.
تعریف عملیاتی ادراک شایستگی
ادراک شایستگی نیازی روان شناختی است که برای دنبال کردن چالش های بهینه و به خرج دادن تلاش لازم برای تسلط بر آنها، انگیزش فطری تامین می کند(ریو، 1391).
در این پژوهش منظور از ادراک شایستگی نمره ای است که دانش آموزان از مقیاس ادراک شایستگی هارتر برای کودکان (1988) به دست می آورند.
تعریف مفهومی ادراک شایستگی شناختی
ادراک شایستگی شناختی را خصوصيات شخصي (مهارتها، نگرشها و شناختها) كه باعث حصول نتايج موفقيتآميز در موقعيتهاي مختلف مي گردد، تعريف نموده اند (حسینی، 1390).
تعریف عملیاتی ادراک شایستگی شناختی
ادراک شایستگی شناختی قضاوت کلی فرد و ارزش گذاری در مورد خود و آگاهی از ویژگی های شخصی است(شهیم، 2004).
در این پژوهش منظور از ادراک شایستگی شناختی نمره ای است که دانش آموزان از از آیتم ها و سوال های مرتبط با بعد شناختی در مقیاس ادراک شایستگی هارتر برای کودکان (1988) به دست می آورند.
تعریف مفهومی ادراک شایستگی اجتماعی
ادراک شایستگی شناختی را ادراك فرد از تواناييهاي خود در ارتباط با دنياي اجتماعي، تعريف نموده اند (حسینی، 1390).
تعریف عملیاتی ادراک شایستگی اجتماعی
تعامل با دیگران برای فعال کردن نیاز به ارتباط کافی است، اما ارضای نیاز به ارتباط مستلزم برقرار کردن پیوند اجتماعی بین خود و دیگران است(ریو، 1391).
در این پژوهش منظور از ادراک شایستگی اجتماعی نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بعد اجتماعی در مقیاس ادراک شایستگی هارتر برای کودکان (1988) به دست می آورند.
تعریف مفهومی ادراک شایستگی فیزیکی
ادراک شایستگی فیزیکی را ادراك فرد از تجربیات خود که در ارتباط با توانایی های جسمانی خود در برخورد با موقعیت های مختلف است، تعريف نموده اند(حسینی، 1390).
تعریف عملیاتی ادراک شایستگی فیزیکی
ادراک شایستگی فیزیکی اعتقاد شخصی فرد در مورد شایستگی انجام کار با تاکید بر ورزش ها و قیافه ظاهری است(ریو، 1391).
در این پژوهش منظور از ادراک شایستگی فیزیکی نمره ای است که دانش آموزان از آیتم ها و سوال های مرتبط با بعد فیزیکی در مقیاس ادراک شایستگی هارتر برای کودکان (1988) به دست می آورند.
تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی عبارت است از کلیه فعالیت ها و تلاش هایی که فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خود نشان می دهد. همچنین عملکرد تحصیلی عبارتست از درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تا بیست تعیین می گردد(سیف، 1387).

تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی
منظور از عملکرد تحصیلی صورتی از معدل نمره های امتحانی دانش آموزان در رسیدن به هدف از پیش تعیین شده درسی می باشد. پیشرفت در عملکرد تحصیلی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است(سیف، 1387).
در این پژوهش معدل کل دانش آموزان شامل کلیه دروس از جمله ورزش و هنر است که در امتحانات پایان سال تحصیلی 93-92 کسب نموده اند (انضباط در معدل لحاظ نمی گردد).
تعریف مفهومی مدرسه هوشمند
در مدرسه هوشمند فلسفه آموزشی بر این موضوع تأكید دارد كه هر كس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می گردد كه تمامی نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد که این مهم در گرو استفاده از تکنولوژی در آموزش به وقوع می پیوندد. مدارس هوشمند، مدارسي هستند که با هدف توسعه فناوري هاي نوين و آي تي در کشور راه اندازي شده اند. اين مدارس به تجهيزات رايانه اي و آزمايشگاهي براي تعليم و تربيت دانش آموزان مجهز هستند و معلمان با بکارگيري اين فناوري ها در کلاس تدريس مي کنند.
تعریف عملیاتی مدرسه هوشمند
در تحقیق حاضر منظور از مدرسه هوشمند، 3 مدرسه هوشمند بندر امام خمینی (ره) است که در سال تحصیلی 93-92 دانش آموزان در آن جا مشغول به تحصیل بوده اند.

تعریف مفهومی مدرسه عادی
مدارس عادی، مدارسی سنتی هستندکه برای تدریس و آموزش از امکانات سنتی استفاده می کنند و از تجهيزات رايانه اي و فن آوری های نوین براي تعليم و تربيت دانش آموزان استفاده نمی شود.
تعریف عملیاتی مدرسه عادی
مدرسه عادی به مدارسی اطلاق می شود که معمولا” کلیه امور آموزشی، پرورشی، مالی و اداری را دولت تقبل می کند، و از تجهیزات رایانه ای و فن آوری های نوین آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان، استفاده نمی شود.
در تحقیق حاضر منظور از مدرسه عادی، 24 مدرسه بندر امام خمینی (ره) است که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش بوده و بودجه ی آن براساس قوانین وزارت مطبوعه تامین می شود و دانش آموزان در سال تحصیلی 93-92 در آنها مشغول به تحصیل بوده اند.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
مطالب این فصل در دو بخش، مبانی نظری و پیشینهی تجربی پژوهش، تنظیم شده اند. در بخش مبانی نظری، به ترتیب متغیرهای مدارس هوشمند، ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، برای بررسی دقیق تر هر کدام از متغیر های پژوهش سعی شده است که خواستگاه، اهمیت، تعریف ها و نظریه های گوناگون مرتبط با آن متغیر شرح داده شود. در بخش پیشینه ی پژوهش نیز ابتدا پژوهش های انجام شده ی داخلی و سپس پژوهش های انجام شده ی خارجی مرتبط با متغیر های پژوهش، ذکر شده است.
مدارس هوشمند
تا چند سال قبل، آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری بود. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی روی تخته سیاه کلاس بود. در روش دیداری- شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم، انیمیشن، نماهنگ و … ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب بیشتر است. در ضمن در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است (شفيع پورمطلق و همکاران، 1390).
در مدارس عادی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، دانش آموزان دختر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدارس هوشمند، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات