پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

آموز با نمره علوم و معدل كل وي رابطه اي منفي و معني دار مشاهده شد بين مكان كنترل دانش آموز و نمره رياضي او رابطه اي مشاهده نشد. نتايج به دست آمده در چارچوبهاي نظري مورد بحث قرار گرفته است
پیشینه خارجی تحقیق
يافته های الزيديين و همکاران (2010). و كومار87 و همکاران (2008) نشان داد كه سطح استفادة معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پايين، ولی نگرش آنان در اين رابطه، مثبت است، اما بين نگرش معلمان و سطح كاربرد فناوری در تدريس، همبستگی مثبت وجود دارد.
هوپز (2009) در مطالعه خود تحت عنوان “تأثیر ادراک شایستگی دانش آموزان دوره متوسطه دوره اول به روش مطالعه کیفی و کمی” به این نتیجه رسیده است که دانش آموزانی که از ادراک شایستگی بالاتری برخوردار بوده اند از عملکرد تحصیلی بالاتری نیز برخوردارند و در یادگیری دروس بیشتر درگیر می‏شوند و همچنین دانش آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی خوبی در گذشته می باشند بهتر از دیگر دانش آموزان عمل می کنند و به توانایی های خود بیشتر باور دارند.
یعقوب، موحد نور88 و آزمان89 (2005) فعاليت های ياددهی و يادگيری در مدارس هوشمند مالزی را مورد مطالعه قرار داده و ميزان آمادگی معلمان و دانش آموزان برای ياددهی و يادگيری زبان انگليسی در محيط مدرسه هوشمند را بررسی کردند. آن ها داده های تحقيق خود را از طريق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری نمودند. همچنین نتایج نشان داده است که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش جدید خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی دارند ولی این در حالی می باشد که اکثر افراد آمادگی لازم برای کاربرد تکنولوژی در راستای اهداف مدارس هوشمند را ندارند (یعقوب، موحد نور و آزمان، 2005).
هینه90 و همكاران (2003) در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند كه دروني كردن مسائل نقش مهمي به عنوان تعديل كننده استرس در كودكان محروم از والدين دارد. كودكاني كه مسائل را دروني مي كنند بهتر با استرس و مسائل پس از مرگ والدين كنار مي آيند که این خود نشان می دهد که دانش آموزانی که دارای منبع کنترل درونی باشند، از مدیریت فردی و عملکرد بهتری برخوردار می باشند.

ازولین91 و استنستروم92 (2003) نیز در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل دانش افراد سوئیسی” به این نتیجه رسیده است که افرادي كه داراي مركز كنترل دروني هستند نسبت به افرادي كه مركز كنترلشان بر مبناي شانس يا قدرت ديگران است داراي اعتماد به نفس بالاتري هستند.
بویل93 و نیکول94 (2003) در مطالعه خود تحت عنوان “استفاده از سیستم ارتباط کلاسی برای حمایت از روابط دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که روش بحث و گفتگو در کلاس نسبت به کلاس های سخنرانی در کمک به دانش آموزان در کسب مفاهیم پایه و اساسی مؤثر است و باعث می شود که دانش آموزان به صورت فعالتری در یادگیری مشارکت داشته باشند و همچنین وقت بیشتری را برای مسائل صرف کنند و از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار باشند

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه
پژوهش را ميتوان علمي منظم دانست که در نتيجه آن پاسخهايي براي سوال‌هاي مورد نظر مطرح شده پيرامون موضوع پژوهش بدست مي‌آيد. همچنين روش پژوهش به عنوان فرايندي نظام‌مند براي يافتن پاسخي به پرسش يا راه‌حلي براي مسالهاي قلمداد شده است. در اين فصل روش پژوهش، روش گردآوري اطلاعات، جامعه آماري، ابزار سنجش، روايي و پايايي پرسشنامه، روش نمونهگيري و تعيين حجم نمونه و روشهاي آماري که در انجام اين پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسي قرار ميگيرد.
روش پژوهش
روش این پژوهش علی– مقایسهای میباشد، که با نامهای متعددی چون پس رویدادی، معطوف به گذشته و علی پس از وقوع نامیده می شود در این نوع پژوهش متغیر مستقل قبلاً اتفاق افتاده، محقق سعی دارد با مطالعه ای گذشته نگر به جستجوی روابط و علل وقوع پدیده ها بپردازد بنابراین، در این پژوهش محقق بر متغیرهای مستقل کنترل مستقیم ندارد و نمی تواند به صورت تصادفی افراد نمونه را به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم کند(خوی نژاد، 1390).
روش این پژوهش از نوع علی _ مقایسه ای می باشد، که به بررسی مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی (ره) میپردازد، بدین‌صورت که پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی تفاوت بین متغیرهایی است که از قبل وجود داشته‌اند.
جامعه آماري
جامعه آماري، عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران، 1388). جامعه آماري این پژوهش را تمام دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل می دهند.
روش نمونهگيري
در این پژوهش، نمونه گیری در دو مرحله، یکبار جهت تبیین روایی و پایایی پرسش نامه ها و بار دیگر برای آزمون فرضیه ها انجام گرفت.
الف- نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه
روش نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه های این پژوهش به این ترتیب بود که، به علت اینکه در منطقه ی بندر امام خمینی (ره) فقط یک ناحیه آموزش و پرورش با 3 مدرسه متوسطه هوشمند و 24 مدرسه متوسطه عادی وجود داشت بنابراین، برای نمونه گیری 3 مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و 3 مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس از بین دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدرسه های هوشمند 90 نفر (45 نفر هفتم و 45 نفر نهم) و از بین دانش آموزان مدرسه های عادی 90 نفر(45 نفر هفتم و 45 نفر نهم) نمونه ای به حجم 180 نفر به روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند(90 نفر مدرسه عادی و 90 نفر مدرسه هوشمند).
بنابراین، برای انتخاب نمونه جهت تبیین روایی و پایایی ابزار، ابتدا 3 مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و 3 مدرسه عادی به صورت تصادفی انتخاب شده، سپس 180 دانش آموز(90 نفر مدرسه عادی و 90 نفر مدرسه هوشمند) به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. پس از آن، پرسش نامه های ادراک کنترل و ادراک شایستگی جهت تکمیل، به آنان ارائه شد.
ب- نمونه گیری برای آزمون فرضیه ها
نمونهگیری این بخش از پژوهش شامل 180 دانش آموز دختر متوسطه دوره اول در سال تحصیلی 93-1392 بود، که با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. روش نمونه گیری جهت آزمون فرضیه ها این پژوهش به این ترتیب بود که با توجه به اینکه فقط یک ناحیه آموزش و پرورش با 24 مدرسه عادی و 3 مدرسه هوشمند در منطقه بندر امام خمینی(ره) وجود داشت، بنابراین برای نمونه گیری 3 مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و 3 مدرسه عادی به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه به صورت تصادفی مرحله ای 30 دانش آموز(15 نفر هفتم و 15 نفر نهم) انتخاب شدند، یعنی از بین دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدارس عادی 90 نفر(45 نفر هقتم و 45 نفر نهم) و از بین دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدارس هوشمند90 نفر (45 نفر هقتم و 45 نفر نهم) نمونه ای به حجم 180 نفر انتخاب شدند.
بنابر این برای آزمون فرضیه ها، تعداد 180 دانش آموز از بین 3 مدرسه هوشمند و 3 مدرسه عادی انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از سه نوع ابزار برای سنجش متغیرها استفاده شد.
1- پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر
2- پرسشنامه ادراک کنترل راتر
3- کارنامه تحصیلی دانش آموزان جهت سنجش عملکرد تحصیلی آنان.
پرسشنامه ادراک شایستگی
منظور از ادراک شایستگی دانش آموزان نمره ای است که دانش آموزان از مقیاس ادراک شایستگی هارتر برای کودکان (1988) به دست می آورند. این مقیاس دارای 17 ماده است و شایستگی ادراک شده کودک را در سه حوزه شناختی، اجتماعی فیزیکی ارزیابی می کند. ادراک شایستگی شناختی با 6 ماده، ادراک شایستگی جسمانی (فیزیکی) با 5 ماده و ادراک شایستگی اجتماعی با 6 ماده مورد سنجش قرار می گیرد. ادراک شایستگی کلی (خودارزشمندی کلی) نیز حاصل جمع سه ادراک شناختی، اجتماعی و جسمانی است. ماده های این مقیاس دارای دو گزینه متضاد است.
نمره گذاری این مقیاس بر مبنای لیکرت چهار درجه ای صورت می گیرد. نمره یک کمترین شایستگی ادراک شده و نمره چهار بالاترین شایستگی ادراک شده را مشخص می کند. نتایج چهار نوع شایستگی به صورت جداگانه بررسی می شوند.
ادراک شایستگی شناختی قضاوت کلی فرد و ارزش گذاری در مورد خود و آگاهی از ویژگی های شخصی است. ادراک شایستگی اجتماعی آگاهی فرد از نوع روابط و تعامل خود با دیگران و ادراک شایستگی جسمانی اعتقاد شخصی فرد در مورد شایستگی انجام کار است.خودارزشمندی کلی نیز به عنوان قضاوت کلی و ارزش گذاری فرد در مورد توانایی ها و ظرفیت های خود تعریف شده است(شهیم، 2004).
پایایی
در پژوهشی که توسط شفیع پور مطلق و همکاران(1390) صورت پذیرفته بود، نیز اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 93/0 و برای عوامل شناختی، اجتماعی و فیزیکی به ترتیب 9/0، 89/0 و 94/0 به دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0 و برای عوامل شناختی، جسمانی و اجتماعی به ترتیب 89/0، 81/0 و 74/0 گزارش شده است (شهیم، 2004). در پژوهش حاضر ضریب پایایی از طریق دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون وگاتمن بدست آمد که در جدول 1-3 گزارش شده است.

جدول 3-1- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک شایستگی هارتر در پژوهش حاضر
شاخص آماری

مقیاس/خرده مقیاس
آلفای کرونباخ

تنصیف

اسپیرمن- براون
گاتمن
کل پرسشنامه ادراک شایستگی
96/0
82/0
81/0
بعد شناختی
76/0
79/0
72/0
بعد جسمانی
82/0
78/0
85/0
بعد اجتماعی
77/0
71/0
74/0
همان طور که در جدول 1-3 مشاهده می شود، ضرایب پایایی، با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ادراک شایستگی 96/0 و برای خرده مقیاسهای شناختی، جسمانی و اجتماعی به ترتیب 76/0، 82/0 و 77/0 به دست آمده است. همچنین ضرایب پایایی به روش تنصیف (اسپیرمن- براون و گاتمن) برای کل پرسشنامه ادراک شایستگی 82/0 و 81/0 و برای خرده مقیاس شناختی به ترتیب 79/0 و 72/0 ؛ برای خرده مقیاس جسمانی به ترتیب 78/0 و 85/0 و خرده مقیاس اجتماعی به ترتیب 71/0 و 74/0 به دست آمده است، که نشاندهندهی پایایی قابل قبول پرسشنامه فوق است.
روایی
روایی مقیاس از طریق تحلیل عاملی منجر به استخراج عوامل شناختی، اجتماعی، جسمانی و کلی به ترتیب با بار عاملی 67/0، 61/0، 64/0 و 50/0 شد. همچنین همبستگی درونی عوامل در دامنه 50/0 تا 26/0 گزارش شده است (شهیم، 2004). در پژوهش حاضر نیز تعیین روایی از طریق روایی سازه محاسبه گردیده است.
همان طور که در جدول 2-3 مشاهده می شود همبستگی خرده مقیاسهای آزمون ادراک شایستگی با نمره کل آزمون محاسبه گردیده است.
جدول 2-3 همبستگی خرده مقیاس های آزمون ادراک شایستگی با نمره کل مقیاس
مقیاس
همبستگی
سطح معنی داری
کل پرسشنامه ادراک شایستگی
86/0
001/0
بعد شناختی
78/0
001/0
بعد جسمانی
80/0
001/0
بعد اجتماعی
83/0
001/0

پرسشنامه ادراک کنترل
منظور از ادراک کنترل دانش آموزان نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند. اين پرسشنامه توسط راتر، در سال 1966، براي ارزيابي انتظارات تعميم يافته فرد، در زمينه كنترل دروني يا بيروني تقويت (ادراک کنترل) تهيه گرديده است، در ساختن اين وسيله‌ اندازه‌گيري، از نظريه يادگيري اجتماعي، به عنوان چهارچوب نظري استفاده شده است . اين پرسشنامه ، به شش خرده طبقه، تقسيم مي‌شود: 1ـ بازشناسي تحصيلي 2ـ بازشناسي اجتماعي 3ـ عاطفه و محبت 4ـ سلطه گري و برتري طلبي 5ـ اجتماعي و سياسي 6ـ فلسفه زندگي.
راتر (1966) در توضيح كاربرد اين پرسشنامه مي‌گويد: اثر تقويت خاصي كه به دنبال رفتار خاصي آمده، صرفاً‌ تابع فرآيند راسخ شدن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان پسر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، همسانی درونی، شاخص آماری