پایان نامه با کلید واژگان اختیار معامله

دانلود پایان نامه ارشد

احد العوضین صادق است، یعنی شرط جزئی از قرارداد است و بنای تراضی اولیه در انعقادقرارداد ، ایجاد حق خرید و فروش در بازه زمانی نامعین در مقابل قیمت اختیار است و قیمت اختیار در برابر این حق قرار می گیرد. بنابراین در فرض اولیه مناقشه در این بحث نمی توان اینگونه استدلال نمودکه توافق در قیمت اختیار به مقابل ایجاد حق خرید و فروش قرار گرفته است و تبعاً شرط نامعلوم در جهت اعمال اختیار ملحوظ گشته است ، زیرا وجه تغییر اختیار معامله آمریکایی با سایر اختیار معامله ها در وجود این شرط است و عقد برهمین شرط بسته می شود ، زیرا العقود تابعة القصود (عقود تابع قصدها می باشد)، پس قصد به اعمال اختیار به شرط اعمال اختیار نامعلوم تعلق گرفته است و بنای تراضی طرفین در جهت تلقین همین بحث می باشد.
موافقان اختیار معامله آمریکایی در ادامه همین بحث آورده اند که این شرط نامعلوم از جمله شروطی نیست جهل به آن باعث جهل به عوضین شود بنابراین مجهول بودن زمان دقیق اعمال اختیار ، هیچ یک از مصادیق شناخته شده غرر در معاملات نیست و ازاین جهت نباید به قرارداد مذکور خللی وارد شود.259 اما این نظر قابل مناقشه است زیرا لازمه این استدلال نفی غرر از شروط غیر مبطل است و شروط مجهول غیر مسری به عقد را نباید غرری دانست که به این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت.
بدواً باید اشاره نمود که منظور از جهل در شرط مجهول همان تعبیر ماده 216 است ، یعنی لزوم وجود علم تفصیلی به موضوع شرط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اختیار معامله، قانون مدنی، غرر در قرارداد، قیاس اولویت Next Entries منابع پایان نامه درباره اسناد و املاک، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه، تعارض قوانین