پایان نامه با کلید واژگان اختلال سلوک، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

هانتينگتن يا آنسفاليت پس ويروسي) نيست.
و: ملاکها با اختلال توره به هيچ وجه مطابقت نمي کنند.
21/307 اختلال تيک گذرا
ويژگيهاي تشخيصي
مهمترين مشخصه اختلال تيک گذرا وجود تيکهاي منفرد يا چندگانه حرکتي و يا صوتي است (ملاک الف). تيکها طي روز بارها ظاهر مي شوند، تقريباً همه روزه و به مدت حداقل يک ماه دوام پيدا کرده و بيش از دوازده ماه متوالي ادامه نمي يابند (ملاک ب).
ملاکهاي تشخيصي 22/307 اختلال تيک گذرا
الف: تيکهاي منفرد يا چندگانه حرکتي و يا صوتي (يعني فعاليتهاي حرکتي يا آواسازي ناگهاني، سريع، عودکننده، غير موزون و کليشه اي).
ب: تيکها طي روز بارها ظاهر مي شوند و تقريباً همه روزه براي حداقل چهار هفته دوام داشته ولي بيش از 12 ماه متوالي ادامه نمي يابند.
ج: اين اختلال باعث ناراحتي قابل توجه يا اختلال جدي در کارکردهاي اجتماعي، شغلي يا ساير زمينه هاي مهم مي شود.
د: سن شروع اين اختلال قبل از 18 سالگي است.
هـ: اين اختلال ناشي از اثرات مستقيم فيزيولوژيکي دارو يا مواد (مانند داروهاي محرک) يا يک بيماري جسماني (مانند بيماري هانتينگتن يا آنسفاليت پس ويروسي) نيست.
و: ملاکها با اختلال توره يا اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي به هيچ وجه مطابقت ندارند.
مشخص کنيد اگر:
تک دوره اي يا عود کننده است.
20/307 اختلال تيک که به گونه اي ديگر مشخص نشده است.
اين طبقه براي اختلالهايي است که مشخصه آنها تيکهايي است که با ملاکهاي اختلال تيک خاصي مطابقت ندارند. مثال هاي آن تيکهايي است که کمتر از يک ماه دوام دارند و يا پس از سن 18 سالگي شروع مي شوند.
بي اختياري ادرار (بي ارتباط با يک بيماري جسماني)
ويژگي هاي تشخيصي: مهمترين مشخصه بي اختياري ادرار، دفع مکرر ادرار طي روز يا شب در لباسها يا رختخواب است. (ملاک الف) دفع ادرار اغلب غير ارادي و گهگاهي هم ممکن است ارادي باشد. براي مطرح کردن اين تشخيص بايد دفع ادرار دست کم دو بار در هفته و دست کم به مدت سه ماه رخ دهد و يا باعث ناراحتي يا اختلال بايستي قابل ملاحظه اي در زمينه عملکردهاي اجتماعي، تحصيلي (يا شغلي) و ساير زمينه هاي مهم ديگر شود. (ملاک ب)
فرد بايد به سن مورد انتظار براي کنترل و خودداري (يعني حداقل سن تقويمي 5 سال و يا در مورد کودکاني که تأخير رشد دارند حداقل سن عقلي 5 سال) رسيده باشد. (ملاک ج) ناخودداري ادرار منحصراً ناشي از عوارض فيزيولوژيکي مستقيم مصرف داروها يا مواد (مثل داروهاي مدر) نبوده يا از يک بيماري جسماني (مثل مرض قند spina bifida و يک اختلال تشنجي) ناشي نشده باشد (ملاک د).
انواع فرعي:
بر اساس موقعيتهايي که بي اختياري ادرار در آن رخ مي دهد، انواع فرعي يا انواع زير را مي توان ذکر کرد:
نوع صرفاً شبانه: شايعترين نوع بي اختياري ادرار است و به عنوان بي اختياري ادرار صرفاً در جريان خواب شبانه تعريف مي شود. زمان وقوع اين رويداد به طور معمول در طي نخست شب است. گاهي هم طي مرحله خواب با حرکت سريع چشم (REM) رخ مي دهد و کودک ممکن است تعريف کند که در حال ديدن رويايي شامل عمل ادرار کردن بوده است.
نوع صرفاً روزانه — اين نوع به عنوان بي اختياري در طي ساعات روز تعريف مي شود. بي اختياري ادرار روزانه در دختران شايعتر از پسران بوده و پس از سن 9 سالگي نادر است.
زمان وقوع اين رويداد به طور معمول در اوايل بعدازظهر در روزهاي مدرسه است. گاهي بي اختياري ادرار روزانه بر اثر اکراه از رفتن به دستشويي به دليل اضطراب اجتماعي يا اشتغال فکر يا فعاليتهاي مدرسه يا بازي اتفاق مي افتد.
نوع شبانه و روزانه توأم — اين نوع به عنوان ترکيب دو نوع فوق تعريف مي شود.
شيوع — ميزان شيوع بي اختياري ادرار در سن 5 سالگي در پسران 7 درصد و در دختران 3 درصد است و در سن 10 سالگي شيوع آن در پسران به 3 درصد و در دختران به 2 درصد کاهش مي يابد. در سن 18 سالگي شيوع آن در پسران 1 درصد و در دختران کمتر از آن است.
تشخيص افتراقي — در موارد مثانه عصب زا و يا يک بيماري جسماني که باعث فزون ادراري يا فوريت مي شود (مانند ديابت شيرين درمان نشده يا ديابت بيمزه) و يا طي يک عفونت حاد مجراي ادرار، تشخيص بي اختياري ادرار داده نمي شود. با وجود اين تشخيص بي اختياري ادرار در صورتي با چنين عارضه هايي هماهنگي دارد که بي اختياري ادرار قبل از ظهور بيماري جسماني به طور منظم وجود داشته و يا پس از شروع درمان مناسب طي تداوم يابد.
ملاکهاي تشخيصي 6/307 بي ا ختياري ادرار
الف: ادرار مکرر در رختخواب يا لباسها (چه به صورت غير ارادي و يا عمدي).
ب: بي اختياري ادرار زماني از لحاظ باليني قابل ملاحظه است که يا دو بار در هفته و براي حداقل سه ماه متوالي رخ دهد و يا در عملکردهاي اجتماعي، تحصيلي (يا شغلي) يا ساير زمينه هاي مهم ناراحتي و اختلال قابل ملاحظه باليني ايجاد کند.
ج: سن تقويمي حداقل 5 سال (و يا در سطح رشد معادل آن) باشد.
د: بي اختياري ادرار منحصراً ناشي از اثرات فيزيولوژيکي مستقيم يک ماده يا دارو (مانند داروي مدر) و يا از يک بيماري جسماني (مانند بيماري قند، اسپينابيفيدا و يک اختلال تشنجي) نباشد.
نوع آن را مشخص کنيد:
صرفاً شبانه
صرفاً روزانه
شبانه و روزانه توأم
ملاکهاي تشخيصي اختلال کاستي توجه – بيش فعالي
الف- يکي از موارد شماره 1 و يا 2
1- شش و يا بيش از شش مورد از نشانه هاي فقدان توجه که دست کم براي شش ماه تداوم داشته، ناسازگار بوده و با سطح فرد همخواني نداشته باشند به شرح زير:
فقدان توجه
1-1- اغلب از عهده توجه دقيق به جزئيات برنيامده يا در تکاليف مدرسه با ساير فعاليتها از روي بيدقتي مرتکب اشتباه مي شود.
2-1- اغلب در حفظ توجه بر تکاليف يا بازيها با دشواري مواجه است.
3-1- اغلب وقتي به طور مستقيم مورد خطاب قرار مي گيرد به نظر مي رسد که نمي شنود.
4-1- اغلب از دستورالعملها پيروي نکرده و از عهده اتمام تکاليف مدرسه و ساير انواع کارها يا وظايف برنمي آيد. (که به علت رفتار نافرماني و يا ناتواني در فهم دستورالعملها نيست.)
5-1- اغلب در سازماندهي تکاليف و فعاليتها با مشکل مواجه است.
6-1- اغلب از درگير شدن در تکاليفي که مستلزم تلاش ذهني مداوم است (مانند تکليف مدرسه يا تکليف خانگي) اجتناب کرده، بيزاري يا بي ميلي نشان مي دهد.
7-1- اغلب اشياء ضروري براي انجام تکاليف يا فعاليتها را گم مي کند. (مانند اسباب بازيها، تکاليف مدرسه، مداد، کتاب يا ابزارها).
8-1- اغلب بر اثر محرکهاي نامربوط به آساني دچار حواس پرتي مي شود.
9-1- اغلب در فعاليتهاي روزانه فراموشکار است.
2- شش (يا بيش از شش) مورد از نشانه هاي بيش فعالي – تکانشگري زير به گونه اي که دست کم براي شش ماه دوام داشته باشد، ناسازگار بوده و با سطح رشد فرد همخواني نداشته باشند:
بيش فعالي
1-2- دستها و پاها اغلب بيقرار است و در حالت نشسته و ول مي خورد.
2-2- در کلاس يا ديگر موقعيتهايي که انتظار مي رود يک جا بنشيند، اغلب صندلي خود را ترک مي کند.
3-2- اغلب در موقعيتهاي نابه جا به حد افراط مي دود يا بالا و پايين مي رود. (اين وضعيت در نوجوانان يا بزرگسالان ممکن است به احساس ذهني بيقراري محدود شود.)
4-2- براي شرکت آرام و بي سر و صدا در بازيها يا فعاليتهاي اوقات فراغت اغلب با مشکل مواجه است.
5-2- اغلب در حال جنب و جوش است و يا به گونه اي عمل مي کند که گويي به وسيله موتوري رانده مي شود.
6-2- اغلب به حد افراط حرف مي زند.
تکانشگري
7-2- اغلب قبل از تمام شدن پرسشها پاسخ مي دهد.
8-2- منتظر نوبت ماندن اغلب برايش دشوار است.
9-2- اغلب مزاحم کار ديگران مي شود (مثلا وسط بازي و يا حرف ديگران مي پرد.)
ب- بعضي از نشانه هاي بيش فعالي – تکانشگري يا فقدان توجه که موجب اختلال شده اند پيش از 7 سالگي وجود داشته اند.
ج- بعضي از اختلالهاي ناشي از نشانه ها درد و يا بيش از دو موقعيت (مانند مدرسه، خانه يا محل کار) وجود دارند.
د- بايد شواهد باليني روش و معني داري از اختلال در کارکرد اجتماعي، تحصيلي يا شغلي وجود داشته باشد.
هـ نشانه هاي اين اختلال منحصراً طي دوره اختلال فراگير رشد، اسکيزوفرني يا ساير اختلالهاي روان پريشي ديده نمي شود و با يک اختلال رواني ديگر (مانند اختلال خلقي، اختلال اضطرابي، اختلال تجزيه اي يا يک اختلال شخصيت) بهتر توجه نمي شوند.
اختلال سلوک — ويژگي هاي تشخيصي — مشخصه اساسي اختلال سلوک الگوي پايداري از رفتار تکراري است که در آن حقوق اساسي ديگران يا هنجارها و قواعد عمده اجتماعي متناسب با سن ناديده گرفته مي شوند (ملاک الف) اين رفتارها در چهار گروه اصلي قرار مي گيرند: رفتار پرخاشگري که موجب و يا تهديدي براي آسيب بدني به ساير اشخاص و يا حيوانات است (ملاکهاي الف 1 تا الف 7) رفتار غير پرخاشگري که باعث اتلاف يا صدمه به اموال مي شود. (ملاکهاي الف 8 و الف 9) تقلب و سرقت (ملاکهاي الف 10 تا الف 12) و تخلف جدي از قواعد (ملاکهاي الف 13 تا الف 15) بايد سه (و يا بيش از سه) مورد از رفتارهاي شاخص طي 12 ماه گذشته و حداقل يک مورد رفتار شاخص در 6 ماه گذشته مشاهده شده باشد. اختلال در رفتار باعث اختلال قابل ملاحظه باليني در کارکرد اجتماعي، تحصيلي يا شغلي مي شود. (ملاک ب) اختلال سلوک ممکن است در مورد افرادي که بيش از 18 سال سن دارند مطرح شود ولي اين در صورتي است که با ملاکهاي اختلال شخصيت ضد اجتماعي مطابقت نداشته باشد. (ملاک ج) الگوي رفتاري اختلال سلوک معمولا در موقعيتهاي گوناگون (مانند خانه، مدرسه يا اجتماع) ديده شده است. چون افرادي که اختلال سلوک دارند، احتمالا مشکلات رفتاري خود را کمتر بروز مي دهند، بنابراين متخصص باليني اغلب بايد به ساير اطلاعاتي که از ديگران به دست مي آورد تکيه کند.
در هر صورت اطلاعات افراد مطلع در مورد مشکلات رفتاري کودک ممکن است به دليل نظارت ناکافي و يا بروز ندادن آنها از سوي کودک محدود باشد.
کودکان يا نوجواناني که اين اختلال را دارند اغلب آغازکننده رفتار پرخاشگري بوده و با پرخاشگري به ديگران واکنش نشان مي دهند. ممکن است رفتار آزارنده، تهديدآميز يا ارعاب کننده داشته باشند. (ملاک الف 1) زد و خوردهاي مکرر راه بيندازند (ملاک الف 2) اسلحه يا وسيله اي (مانند چماق، آجر، بطري شکسته، چاقو يا تفنگ) به کار مي برند که مي تواند آسيب جدي بدني ايجاد کند. (ملاک الف 3) نسبت به ديگران ستمکاري بدني مي کنند (ملاک الف 6) و يا شخصي را به زور وادار به عمل جنسي مي کنند (ملاک الف 7) خشونت بدني ممکن است به شکل تجاوز جنسي، تهاجم يا در موارد نادر آدمکشي باشد.
تخريب عمده اموال ديگران ويژگي شاخص اين اختلال است که امکان دارد شامل آتش سوزي عمده با هدف وارد آوردن خسارت جدي (ملاک الف 8) و يا تخريب عمدي اموال ديگران به گونه اي ديگر باشد. مانند شکستن شيشه هاي ماشينها و تخريب اموال مدرسه. (ملاک الف 9).
تقلب و سرقت در اين اختلال شايع است و امکان دارد شامل ورود بدون اجازه به خانه، ساختمان يا اتومبيل ديگران باشد. (ملاک الف 10) و يا دروغگويي مکرر يا بدقولي براي به دست آوردن اشياء يا جلب حمايت و توجه و يا براي خودداري از پرداخت بدهي يا انجام تعهدات (مثل جلب اعتماد مردم و فريب دادن آنان) (ملاک الف 11) و يا دزديدن اشيايي که ارزش چندان کمي ندارند بدون مواجهه با قرباني (مثل دزدي از فروشگاهها، جعل و تقلب) (ملاک الف 12)
همچنين افرادي که اين اختلال را دارند به ويژه از قواعد و مقررات (مدرسه يا والدين) به طور جدي تخلف مي کنند. الگويي از رفتار در اين کودکان وجود دارد که شروع آن قبل از سن 13 سالگي است و آن بيرون ماندن از منزل تا دير هنگام، با وجود ممانعت والدين است. (ملاک الف 13) ممکن است الگوي فرار شبانه از منزل هم وجود داشته باشد (ملاک الف 14).
براي آنکه فرار از خانه به عنوان نشانه اختلال سلوک تلقي شود بايد حداقل دوبار اتفاق افتاده باشد (و يا يک بار در صورتي که فرد براي مدت طولاني به خانه مراجعت نکرده باشد.)
آن نوع از رويدادهاي فرار که به عنوان پيامد مستقيم در رفتار بدني يا جنسي رخ مي دهند، به طور اخص جزء اين ملاک محسوب نمي شوند.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد برنامه پنجم توسعه، عرضه کنندگان، انحلال شرکت Next Entries منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده، شرکت حمل و نقل