پایان نامه با کلید واژگان اجرایی تولید، تولید واقعی، مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مدل محاسبات ابری برای سیستمهای اجرایی تولید از نگاه کلان بررسی شده است، سپس با توجه به مبانی این مدل، سرویسهای مختلفی که در سیستمهای اجرایی تولید تحت عنوان XasS ارائه میشود، شناسایی میشود.
3.4.1 مراحل چارچوب از دید محاسبات ابری
در سالهای اخیر فلسفه ” طراحی در همه جا، تولید در همه جا(DAMA34) ” ظهور کرده است. طبق این فلسفه کاربران درخواستهای مختلف تولید خود را از طریق سایتهای مختلف درخواست میکنند. DAMA همچنین میتواند لینک ارتباطی بین بخش برنامهریزی منابع سازمان در سطح کلان، مدیریت ارتباط با مشتری، طراحی و مهندسی منابع فراهم آورد.
با وجود چنین رویکردی و ظهور محاسبات ابری، میتوان پتانسیلهای گسترده آن را در سیستمهای اجرایی تولید توزیعشده به کار برد. به طور کلی در حال حاضر دو رویکرد عمده در به کارگیری محاسبات ابری در امر تولید وجود دارد. رویکرد اول، اتخاذ محاسبات ابری در بخشهای مورد نیاز تولید و رویکرد دوم، ابری کردن کل فرآیند تولید است. در اینجا رویکرد اول مبنای کار قرار گرفته است.
طبق مبانی مدل محاسبات ابری نیازمندیهای مختلف، تحت عنوان سرویس قابل پوشش است. در مدل مرجع این محاسبات، سرویسها میتوانند از بخش محاسباتی ابر، بخش حین اجرای آن و بخش برنامه کاربردی درخواست شود. در این چارچوب، سعی شده است تا توابع اصلی سیستمهای اجرایی تولید را تحت عنوان سرویس دریافت کرد.

شکل3.5 مدل محاسبات ابری و جایگاه سیستم
سیستمهای اجرایی تولید، همانطور که در فصول پیش به آن اشاره شد از بخشها و توابع مختلف تشکیل شدهاند، که هدف اصلی آن وجود مکانیزم کنترلی یکپارچه برای رسیدن به هدف تولید سفارش با رعایت بهینگی در استفاده از منابع میباشد. چون سیستمهای اجرایی تولید در این تحقیق به صورت توزیعشده مورد بررسی قرار گرفته است، لذا بخشهای مختلف آن الزاماً در یک سایت قرار ندارند و بایستی کنترل با رعایت انعطافپذیری و قابلیت کار متقابل عناصر مختلف محقق شود.
از آنجا که محیط ابربه صورت ذاتی چنین اهدافی را تامین میکند، به دنبال آن هستیم تا سرویسهای کاربردی سیستمهای اجرایی تولید را در محیط ابر شناسایی کنیم. به عبارتی خواهان آن هستیم که رویکردی سرویسمحور به برنامههای کاربردی سیستمهای اجرایی تولید در محیط ابر داشته باشیم که حین اجرای تمامی این سرویسها در هنگام درخواست، از منابع و موجودیتهای محاسباتی که در لایههای پایینتر مدل پردازش ابری موجود است، استفاده شود.
طبق مبانی رویکرد که در فصل قبل اشاره شد و با توجه به طرح مسئله سیستمهای اجرایی تولید توزیعشده به طراحی نحوه ساختار سرویسگرای این لایه سیستمها میپردازیم.
الگوی طراحی اصلی و هسته مرکزی سیستمهای اجرایی تولید موجودیت سفارش است، اینکه یک سفارش چگونه پیش میرود، با منابع مختلف درگیر میشود، زمانبندی میشود، اطلاعات مرتبط نگهداری میشود، پیگیری میشوند، به مرور زمان این سیستم را برای هر سفارش بزرگ و بزرگتر میسازد و ماژولهای دیگر که مبنای شکلگیری سرویسهای مختلف-درخواست از لایههای بالاتر و یا درخواست از لایه سیستمهای اجرایی تولید- در کنار آن شکل میگیرند.
با شناسایی سرویسها و ارائه مدل سرویس سیستمهای اجرایی تولید، تعدادی از سرویسها قابلیت این را دارند که به صورت متراکم در زیر مدل سرویس اصلی اجرا شوند، چرا که این سرویسها میان موجودیتهای مختلف سفارش مختلف یکسان هستند.
در میان موجودیتهای اجرایی تولید مختلف و یا مجموعه آنها برای تسهیل ارتباط و افزایش انعطافپذیری از الگوهای طراحی میانجی استفاده شده است.

شکل 3.6 سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده
با به کارگیری مدل طراحی شده سیستمهای اجرایی تولید در محیط توزیعشده، دیدیماکروسکوپی از این سیستمها در محیط ابر داشتیم. اینکه چگونه تقاضا های مختلف از لایههای مختلف تحت عنوان سرویس از این سیستمها دریافت میشود، در ادامه شرح داده شده و سرویسهای مختلف که بر اساس متودولوژی SOMA شناسایی شدهاند، مطرح شده است و دیدی نزدیکتر از این سیستمها در محیط ابر خواهیم داشت.
شکل3.7 ماژولهای سیستمهای اجرایی تولید
3.4.2 شناسایی سرویسهای سیستمهای اجرایی تولید
همانطور که در فصل قبل اشاره شد، در متودولوژی SOMA از تکنیکهای مختلف برای شناسایی سرویسها در سطح کلان استفاده میشود. در روش اول مدلسازی هدف- سرویس که در حقیقت نگاشتی از اهداف سطح بالا و سرویسهای دانه درشت است که برای برآورده کردن این اهداف صورت میگیرد. تکنیک بعدی تجزیه دامنه است، به عبارتی محیط عملیاتی سیستمهای اجرایی تولید بررسی شده و به زیر سیستمها تجزیه میشود که هرکدام از این زیرسیستمها در حقیقت معادل یک سرویس دانه درشت است.
3.4.2.1 مدلسازی هدف- سرویس
هدف اصلی در سیستمهای اجرایی تولید، تولید یک سفارش است و اینکه یک سفارش چگونه به پیش میرود و سایر زیر اهداف این سیستم را ایجاد میکند.
با مدلسازی سرویس هدف، تمامی زیر سیستمها برای تجزیه بیشتر شناسایی میشود. این زیرسیستمها به عبارتی سرویسهای دانه درشت هستند که پتانسیل تجزیه به اجزا کوچکتر را نیز دارند.
3.4.2.2 تجزیه دامنه سیستمهای اجرایی تولید
در مرحله پیش اهداف کلان سیستمهای اجرایی تولید مشخص شد، با شناسایی این اهداف دامنههای اصلی این سیستمها شناسایی میشوند و با تجزیه آنها نواحی عملیاتی و در نهایت زیر سیستمها شناسایی میشوند.

اهداف و زیر اهداف
فاکتورهای کلیدی کارایی

اجرای کنترلی یک سفارش (در انواع مختلف)، برای رسیدن به این هدف بایستی انواع مختلف سفارش چه از نوع تولیدی، نگهداری، اطلاعاتی را بایستی شامل شود.
1.مدیران سطوح مختلف بایستی قادر باشند، گزارش را در سطوح مختلف دریافت کنند، تا قادر باشند دید شفاف (transparent ) نسبت به اجرا داشته باشند.
1.1 برای رسیدن به دید شفاف در گزارش بایستی اطلاعات کامل از وضعیت پرسنل حاضر داشت.
1.2 بایستی امکان این را فراهم آورد تا اطلاعات کافی از وضعیت تجهیزات داشت.
1.3 بایستی امکان این را فراهم آورد تا از وضعیت مواد اولیه اطلاعات دقیق فراهم شود.
1.4 یک جنبه گزارشگیری شفاف این است که بتوان درصد تکمیل سفارش را به درستی دید.

2. برای محقق شدن یک سفارش بایستی برنامهریزی جزئیشده و دقیق از سفارشهای درحال اجرا موجود باشد.
2.1 برای اجرای سفارش، هدف این است که مشخص شود، دقیقاً چه کاری توسط چه منبع مشخصی صورت میگیرد.

2.2 مدیر بایستی دسترسی به شبیهسازی مطلوبی از آنچه انتظار دارد، محقق شود، داشته باشد.
2.3 مدیر بایستی قابلیت تغییر اولویت در سطوح برنامهریزی جزئیشده را داشته باشد.
2.4 مدیر بایستی توانایی این را داشته باشد که بتواند کنترل بر حمل و نقل به نحو مطلوب داشته باشد.
3. مدیر بایستی توانایی این را داشته باشد که بتواند سفارشها را بنابر شرایطی که ممکن است پیش بیاید، اولویتها را تغییر دهد.
3.1 مدیر بتواند وضعیت منابع مختلف( پرسنل تجهیزات، مواد اولیه) را داشته باشد.
3.2 مدیر بایستی بتواند وضعیت سفارشهای مختلف را داشته باشد.

4. بایستی بتوان پیگیری دقیق از روند کارهای در حال اجرا داشت.
4.1 مدیر بایستی اطلاع از وضعیت هر موجودیت تولیدی داشته باشد.
5. مدیر بایستی در شرایط استثنا مدیریت درستی برشرایط داشته باشد.
5.1 بایستی در شرایط استثنا اطلاع رسانی درستی صورت گیرد.
6. گاهی اوقات شرایط ایجاب میکند تا تغییری در حین اجرا اعمال شود، مدیر بایستی بتواند در بهترین شرایط این موضوع را کنترل کند.

6.1 بایستی بتوان موجودیتهای تولید را که نیاز به تغییر دارند به خوبی شناسایی کرد.
6.2 نوع تغییر را بایستی به بهترین نحو شناسایی کرد
1.1.1 مدیر بایستی دیدی درست از وضعیت حضور و غیاب داشته باشد.
1.1.2 مدیر بایستی دیدی درست از سطح مهارت پرسنل داشته باشد.

1.2.1 مدیر بایستی دیدی درست از سلامت یا خرابی تجهیزات داشته باشد.
1.2.2 مدیر بایستی آگاهی درستی از تجهیزات مرتبط با محصول در حال تولید داشته باشد.

1.3.1 مدیر بایستی آگاهی درستی از وضعیت مواد اولیه موجود در ایستگاههای کاری داشته باشد.
1.3.2 مدیر بایستی دیدی درست از منابع مرتبط با محصول داشته باشد.

2.1.1 بایستی مشخص شود که چه وظایفی برای اجرای یک سفارش، توسط چه موجودیتهای تولیدی صورت میگیرد.

2.1.2 بایستی مشخص شود که در برهههای زمانی مشخص برای انجام هرکار چیست.

2.2.1 رسیدن به تصور درستی از آینده هدفی است که مدیر به دنبال آن است.
2.2.2 رسیدن به تحلیلی درست از گذشته، هدفی است که مدیر به دنبال آن است تا بتواند دیدی درست در قبال تصمیمات آینده داشته باشد.
4.1.1 مدیر بایستی بتواند پیگیری کند که آیا هر موجودیت تولیدی طبق برنامه عمل کرده است یا نه.
4.1.2 مدیر بایستی بتواند پیگیری کند برنامه آتی هر موجودیت چیست.
6.1.1 بایستی بتوان نقاط گلوگاه را شناسایی کرد.
6.1.2 بایستی بتوان منابع درگیر با گلوگاه را به خوبی شناسایی کرد.

• نرخ تولید واقعی در بیشترین حد، نزدیک به قابلیت تولید واقعی باشد.
• اولین تولید، اولین تست پذیرش کیفیت
• بهرهوری بالا

• افزایش خروجی با افزایش منابع
• درصد عملیات که رد گواهینامه شدهاند
• درصد تجهیزات که رد گواهینامه شدهاند.

• مدت زمان تکمیل زیرمجموعه کاری در حال اجرا
• حجم تولید واقعی در مقایسه با برنامهریزی انجام شده

• متوسط نرخ در دسترس بودن تجهیزات
• ساعتهای از دست رفته بابت خرابی تجهیزات
• نرخ ردی تولید

• تعداد تغییر در طول هر تولید که منجر به خطا شود
جدول 3.1 سرویس- هدف

شکل3.8 زیر سیستمهای اصلی سیستمهای ابر

دامنهها
نواحی عملیاتی
زیرسیستمها
مدیریت تعاریف

مدیریت منابع

زمانبندی اجرای تولید

توزیع کار

بازرسی عملیات اجرا

پیگیری کننده

تحلیلگری
• تعریف دستورالعملها
• مدیریت تعاریف لیست ها
• تبادل تعاریف

• مدیریت اطلاعات منابع مرتبط با تولید
• هماهنگ کردن دادههای منابع مرتبط با تولید
• نگهداری اطلاعات رزرو منابع

• ایجاد و نگهداری زمانبندی جزئی شده
• اولویتدهی به سفارشها
• هماهنگ کردن کار زمانبندی شده
• انتشار سفارش کاری بر طبق زمانبندی
• انتساب منابع محلی
• کنترل شرایط پیشبینی نشده

• تضمین تخصیص درست منابع
• تضمین توزیع درست کار
• تضمین اجرای کار طبق زمانبندی
• مستندسازی اجرای کار

• پیگیری اجرای تولید
• پیگیری دسترسی به منابع تولید

• بررسی نقاط گلوگاه
• بررسی کارایی تولید
• پیشبینی نتیجه تولید
تعریف دستورالعمل تولید، تعریف نمودارها، تعریف صورتحسابها، تعریف متممهای محصول، تعریف نوع محصول جدید، تعریف قوانین تولید، تغییر تعریف، نگهداری اثر، تغییر در تعاریف، مدیریت تبادل تعاریف با لایه بالاتر، مدیریت تعاریف فاکتورهای کلیدی کیفیت، تعریف دستورالعملهای نگهداری، تعریف ورژنسازی محصول، بهینه کردن تعاریف کارایی ، تعریف تست کیفیت، مدیریت تعریف صورت موجودی

فراهم آوردن اطلاعات در مورد وضعیت مواد اولیه، تضمین اینکه منابع برای بهکارگیری تا چه حد کافی هستند.، تامین اطلاعات در مورد محل منابع، هماهنگی اطلاعات مرتبط با دادههای نگهداری منابع و کیفیت منابع، جمعآوری دادهها در مورد نیازهای آتی منابع، نگهداری اطلاعات تست صلاحیت پرسنل، نگهداری تست قابلیت تجهیزات، نگهداری اطلاعات رزرو منابع، تضمین اینکه منابع لازم برای تست وجود دارد.، ارائه اطلاعات از تولید فعلی و استفاده فعلی از منابع،مدیریت لیست کالاهای مورد نیاز برای تامین نیازمندی

مقایسه تولید واقعی و زمانبندی صورت گرفته، تعیین دقیق اینکه چه منبعی دقیقآً برای چه تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد، اجرای شبیهسازی اگر-آنگاه، مرور زمانبندی نگهداری، تایید و یا رد درخواست نگهداری، اولویتدهی به زمانبندیهای نگهداری
هماهنگ کردن برنامه با لایه پایین، تعریف و نگهداری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سرویس گرا، اجرایی تولید، معماری سرویس گرا Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت تغییر، اجرایی تولید، تخصیص منابع