پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، جامعه آماری، تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان ارزیابی آموزش شهروندی در نیجریه توسط امو در سال (2009)با هدف کشف و شناسایی مشکلات برنامه آموزش شهروندی در کشور نیجریه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که دانش آموزان، معلمان، اعضای جامعه عمومی و اعضای جامعه دانشگاهی از وجود برنامه آموزش شهروندی در برنامه های درسی مدرسه بی اطلاع بودند، ضمن اینکه دانش آموزان با ویژگی های شهروند مطلوب آشنایی کافی نداشتند(محمودی و کیانی،1389).

جمع بندی و نتیجه گیری
در پیشینه پژوهش سعی شد پژوهش هایی که حداکثر سنخیت و هماهنگی را با موضوع پژوهش داشته باشد مورد بررسی قرار گیرند. از بررسی پژوهش های انجام شده چنین برمی آید که تعلیم و تربیت در جوامع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است، که فیلسوفان و اندیشمندان ومعلمان زبده در هر عصر و دوره ای به آن توجه ویژه ای نموده و آراء و نظرات تربیتی خاص خود را ابراز کرده اند و محققان و پژوهندگان نیز به منظور تبیین این افکار از ابعاد گوناگون به آن پرداخته و استخراج کرده اندو
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز چهارچوبی است که معلمان و مدیران باید به این سند توجه زیادی داشته باشند که از طریق آن با برنامه ریزی و تلاش مضاعف بتوانند در زمینه تربیت دانش آموزان خلاق و پایبند به ارزش های اسلامی گام بردارند.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها یک طرح نیست بلکه لازم است که به اجرا درآید و اجرا شدن آن مستلزم تغییر محتوای آموزشی است این تغییر می تواند در جهتی باشد که در آن به علایق یاد گیرنده توجه شود یعنی یادگیرنده و علایقش در مرکز توجه قرار گیرند. این تغییر محتوای آموزشی می تواند طوری باشد که نقش دانش آموز به عنوان عامل فعال در کلاس تثبیت شود و معلم فقط نقش تسهیل کننده در فرآیند آموزش را داشته باشد و همچنین با توجه به اهداف این سند می توان دانش آموزان فعال و کوشایی را تربیت کرد که خروجی های نظام آموزشی امروز و معلمان نظام آموزش و پرورش باشدو رسیدن به این هدف لزوم توجه به تربیت شهروندی را آشکار می کند، بنابراین می توان گفت مفهوم شهروندی تاحد زیادی وابسته به شرایط کشور خاص و جامعه ویژه می باشد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد. اما با فرو گذاردن تفاوت ها در یک برداشت کلی می توان گفت شهروندی مقوله ای است مرتبط با نحوه عملکرد افراد به نحوی که آنها قادر باشند در یک جامعه دموکراتیک، محیط خود و محیط های اجتماعی سایرین را به نحو مثبت و بارزی متاثر سازند.
با توجه به آنچه گفته شد، مفهوم شهروندی به یکی از مفاهیم اصلی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی بدل شده است. شهروندی فعال ناظر به شکل گیری اجتماعات فعال و توانمند است. این اجتماعات هنگامی که با مسائلی روبرو می شوند، توانایی شناخت و تعریف مسائل و ارائه راه حل ها را برای آن ها دارند.شهروندی فعال در پی توانمند سازی افراد و اجتماعات است و فرایند مشارکت را امری فی نفسه ارزشمند تلقی می کند.در این پژوهش ها مقایسه، تحلیل و تطبیق آرا و نظریات یکی از بهترین راه ها برای شناخت اندیشمندان، نظرات آن ها و یا تاثیرگذاری و یا تاثیر پذیری آن ها بر دیگران می باشد. به طور کلی نتایج این پژوهش ها، اطلاعات با ارزش را در اختیار ما و دست اندرکاران و برنامه ریزان نظام های آموزش قرار می دهند. این دانش و آگاهی موجب بهبود عملکرد سیستم های آموزشی خواهد شد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

در این فصل، پس از بیان روش پژوهش ، به معرفی جامعه و نمونه آماری، چگونگی نمونه گیری، ابزار پژوهش و روایی و پایایی آن، روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی پر داخته شده است.

روش پژوهش

پژو هش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیل محتو ا بوده است بدین صورت که توصیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است.

جامعه آماری، حجم نمونه، نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که در سال 1390 تدوین شد و دارای 36 صفحه می باشد و بدون نمونه گیری مورد پژوهش قرار گرفت به عبارت دیگر کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است.

شیوه اجرای پژو هش
شیوه اجرای پژو هش چنین بوده است که تمام جملات سند که به گونه ای با مؤلفه های تربیت شهروندی فعال ارتباط داشته فیش برداری شده اند و به عنوان داده های پژو هش برای مرحله کد گذاری آماده شده اند.

ابزار پژوهش
ابزار اندازه گیری در این پژو هش، چک لیست مولفه های تربیت شهروندی فعال می باشد که در سال 1388 قلتاش برای بخشی از رساله دوره دکترای خود و بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استخراج و تدوین کرده است. این لیست شامل مولفه های 1- حقوق و مسئولیت های فردی 2- تفکر انتقادی و برخودار بودن آن 3- حقوق و مسئولیت های اجتماعی4- شناخت رفتارهای نژاد پرستانه و کلیشه ای 5- فهم فرایند پژو هش 6- شناخت تفاوت های فرهنگی و قومی 7- آشنایی با قوانین و مقررارت شهروندی 8- آشنایی با رسانه های جمعی و نقش آن ها 9- آشنایی با هویت ملی وقومی
10- فهم جهانی شدن و تعاملات جهانی 11- آشنایی با تکنولوژی اطلاعات و ارتبا ط12- شناخت و فهم حقوق بشر13- درک چیستی امنیت و صلح جهان14- آشنایی با نهادها و سازما ن های بین الملل
15- آشنایی با مهارت های اجتماعی و تعامل 16- شناخت عدالت اجتماعی ودرک و اهمیت آن
17- آشنایی با محیط زیست و درک اهمیت آن 18 – آشنایی با مجامع مدنی و شهروندی19- فهم ماهیت و چیستی خلاقیت و نو آوری می باشد.

روایی ابزار
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد.
با توجه به مطلب بالا چک لیستی که با استفاده از فرم مقوله بندی متناسب با موضوع پژوهش و به عنوان ابزار اندازه گیری که از یک روایی محتوایی برخوردار بود، طراحی شد. برهمین اساس سعی گردید این ابزار اندازه گیری (چک لیست) حاوی کل مؤلفه های مورد نظر در جدول، برای سنجش محتوای سند تحول بنیادین باشد. در ضمن این ابزار توسط ده نفر از اساتید علوم تربیتی که در حوزه پژوهش نیز تجارب ارزنده ای داشته اند از نظر محتوا مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزار
برای برآورد پایایی، سیاهه تحلیل محتوا در اختیار یک کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی داده شد و ایشان نیز همزمان با تحقیق، کار تحلیل محتوی را برای حدود 30 درصد از کار انجام دادندو سپس ضریب توافق بین دو اندازه گیری مستقل برآورد گردید که ضریب 78 /0بدست آمد که نشان از پایایی سیاهه می باشد.
روش تحلیل داده ها
در این پژو هش واحد تحلیل، جملات مندرج در متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است که پس از مشخص شدن به شمارش فراوانی و بر آورد در صد آن ها اقدام شده است.

ملاحظات اخلاقی پژوهش
1ـ عدم دستکاری داده ها
2ـ خود داری از ارائه تفسیر های غلط و مغر ضانه
3ـ خودداری از بهره برداری های جانبدارانه سیاسی و اجتماعی
4- رعایت امانت در نقل قول از منابع علمی و آثار دیگران

فصل 4
یافته‌های پژوهش

این بخش از پژوهش در راستای سوالات پژوهشی به تجزیه و تحلیل حاصل از چک لیست تحلیل محتوا با استفاده از آمار توصیفی پرداخته است. در این بخش برای بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی جامعه آماری ( سند تحول بنیادین) و پاسخ به سوالات پژوهشی از آمار توصیفی استفاده شده است.

سوال پژوهشی اصلی
تا چه میزان به مؤلفه های شهروندی فعال در سند تحول بنیادین توجه شده است؟
به منظور پاسخ به سئوال اصلی پژوهش ابتدا به بررسی کل سند می پردازیم:

جدول شماره 1- 4 فراوانی و درصد کل سند تحول بنیادین
ردیف
مؤلفه های شهروندی فعال
فراوانی
درصد
1
حقوق و مسئولیت های فردی
0
0
2
تفکر انتقادی و برخوردار بودن آن
2
69/0
3
حقوق و مسئولیت های اجتماعی
1
34/0
4
شناخت رفتار های نژاد پرستانه و کلیشه ای
0
0
5
فرایند پژوهش
11
80/3
6
تفاوت های فرهنگی و قومی
8
76/2
7
قوانین و مقرارات شهروندی
6
07/2
8
رسانه های جمعی و نقش آن ها
9
11/3
9
هویت ملی و قومی
10
46/3
10
جهانی شدن و تعاملات جهانی
2
69/0
11
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
15
19/5
12
شناخت و فهم حقوق بشر
0
0
13
امنیت و صلح جهانی
0
0
14
نهادها و ساز ما ن های بین الملل
1
34/0
15
مهارت های اجتماعی و تعامل
2
69/0
16
عدالت اجتماعی و در ک اهمیت آن
12
15/4
17
محیط زیست و درک اهمیت آن
2
69/0
18
مجامع مدنی و شهروندی
33
41/11
19
ماهیت و چیستی خلاقیت و نو آوری
7
42/2
20
جملات مرتبط با مؤلفه ها
121
86/41
همانطور که در جدول مشاهده می شود از تعداد 121 جمله مرتبط با مؤلفه های شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیشترین جملات یعنی 33 جمله مربوط به مجامع مدنی و شهروندی می باشد، که این رقم 41/11درصد جملات را تشکیل می دهند.و کمترین میزان جملات مربوط به نهادها و سازمان های بین الملل و حقوق و مسئولیت های اجتماعی می باشد که هر کدام 1جمله معادل 34/0 درصد از جملات را به خود اختصاص داده اند.
در مجموع 86/41 درصد کل جملات سند مربوط به مولفه های شهروندی فعال است.
نتایج مرتبط با سوال 1 پژوهش
– به چه میزان به مولفه های تربیت شهروندی فعال در فصل بیانیه ارزش ها ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟
درارتباط با سوال بالا پس از تجزیه و تحلیل سند تحول بنیادین نتایج زیر بدست آمد:
جدول شماره 2-4: فراوانی و درصد فصل سوال 1
ردیف
مؤلفه های شهروندی فعال
فراوانی
درصد
1
تفکر انتقادی و برخوردار بودن آن
1
35/0
2
فرایند پژوهش
1
34/0
3
قوانین و مقرارات شهروندی
2
69/0
4
رسانه های جمعی و نقش آن ها
1
34/0
5
هویت ملی و قومی
3
03/1
6
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
1
34/0
7
مهارت های اجتماعی و تعامل
1
34/0
8
عدالت اجتماعی و در ک اهمیت آن
3
03/1
9
مجامع مدنی و شهروندی
2
69/0
10
جملات مرتبط با مؤلفه ها
15
19/5
با توجه به جدول 2-4 نتایج پژوهش نشان می دهد که این فصل تعداد 15 جمله از مجموع 121جمله مرتبط با مولفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین معادل 19/5 درصد را به خود اختصاص داده است.

نتایج مرتبط با سوال 2 پژوهش
– به چه میزان به مولفه های تربیت شهروندی فعال در فصل بیانیه مأموریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟
در ارتباط با سوال بالا پس از تجزیه و تحلیل سند تحول بنیادین نتایج زیر بدست آمد:
جدول شماره 3-4: فراوانی و درصد فصل سوال 2
ردیف
مؤلفه های شهروندی فعال
فراوانی
درصد
1
مجامع مدنی و شهروندی
3
03/1
2
جملات مرتبط با مؤلفه ها
3
03/1

با توجه به جدول3- 4 نتایج پژوهش نشان می دهد که این فصل تعداد 3 جمله از مجموع 121جمله مرتبط با مولفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین معادل 03/1 درصد را به خود اختصاص داده است.
نتایج مرتبط با سوال 3 پژوهش
به چه میزان به مولفه های تربیت شهروندی فعال در فصل چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است ؟
در ارتباط با سوال فوق پس از تجزیه و تحلیل سند تحول بنیادین نتایج زیر بدست آمد :
جدول شماره4- 4: فراوانی و درصد سوال 3
ردیف
مؤلفه های شهروندی فعال
فراوانی
درصد
1
تفکر انتقادی و برخوردار بودن آن
1
34/0
2
تفاوت های فرهنگی و قومی
1
34/0
3
مجامع مدنی و شهروندی
2
69/0
4
جملات مرتبط با مؤلفه ها
4
38/1

با توجه به جدول4- 4 نتایج پژوهش نشان می دهد که این فصل تعداد 4 جمله از مجموع 121جمله مرتبط با مولفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین معادل 38/1 درصد را به خود اختصاص داده است.
نتایج مر تبط با سوال 4 پژوهش
77

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، برنامه درسی، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشد اقتصادی، محیط زیست، زیست محیطی، درآمد سرانه