پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، برنامه درسی، آموزش شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

مبانی فلسفی فلسفه پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم استناد شده.مبانی روانشناختی، خصوصیات مربوط به رشد نوجوانی و تئوری های یادگیری اجتماعی و ساختار گرایی مطرح شده اند. در زمینه تئوری های برنامه درسی، دیدگاه اجتماعی و رویکرد فرعی آن رشد شخصی، بازسازی اجتماعی و…. مورد استناد واقع شده اند.
صادقی (1389) در پژوهشی به بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی براساس رویکرد چند فرهنگی پرداخت و نتیجه، حاکی از توجه نسبی به مؤلفه های آموزش چند فرهنگی بوده است به طوری که بخش مربوط به”روش های ارزشیابی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی”به طور مناسب به مولفه های آموزش چند فرهنگی توجه ، اما بخش مربوط به”راهبردهای یاد دهی – یادگیری “از آن غفلت نموده اند. همچنین بخش های مربوط به “مبانی فلسفی و علمی ” ، “اصول حاکم بر برنامه های درسی و تربیتی ” و”اهداف دوره های تحصیلی” تا اندازه ای مولفه های آموزش چند فرهنگی را منعکس ساخته اند.
حاج بابایی(1391) در پژوهشی به ویژگی های “مدرسه ای که دوست دارم “با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش پرداخت و نتیجه گرفت، چشم انداز بیست ساله ،نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براین مفهوم اساسی تاکید دارند که با مداری سنتی نمی توان دانش آموختگان را برای زندگی فردا آماده نمود و برای رسیدن به این که دانش آموختگانی دانا و توانا و متعهد در عرصه های داخل و بین المللی داشته باشیم نه تنها نیازمند تحول در تمامی عرصه های تعلیم و تربیت هستیم، بلکه مفهوم مدرسه نیز نیازمند باز تعریف و تحول اساسی است.
صادق زاده و پارسا نیا (1392) در پژوهشی به تبیین فلسفی شکاف بین “مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش “و “مؤلفه های سند تحول”در خصوص نقش و جایگاه تربیت عمومی پرداخت و نتیجه گرفت که راهکارهای سند تحول بنیادین با مبانی نظری به ویژه فلسفه تربیت رسمی، حداقل در مورد “نقش و جایگاه تربیت عمومی “به طور کامل هماهنگ نیست و اعمال اصطلاحاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از جمله این اصلاحات پیشنهادی ،می توان به اضافه شدن راهکار “حرکت از تفکیک رشته های تحصیلی مقطع متوسطه به سوی وحدت بین رشته ها “و نیز حذف راهکارهایی که نشانگر جایگاه ویژه تربیت تخصصی در آموزش و پرورش است اشاره نمود.
درام (1392) در پژوهشی امکانات شبکه های اجتماعی مجازی در ایجاد تحول تربیتی (با تاکید براهداف سند تحول ) پرداخت و نتیجه گرفت که شبکه های اجتماعی مجازی به طور کلی می توانند ابزاری بسیار نیرومند و تاثیر گذار در اجرای برخی از نیازها و وصول به اهداف کلان آموزش و پرورش مطلوب مندرج در سند تحول بنیادین باشند و تاسیس یک شبکه اجتماعی آموزش و پرورش می تواند ابزاری در جهت ایجاد گفتمان های آموزشی و پرورشی متنوع، گامی در جهت افقی کردن رابطه معلم و فراگیر، آموزش انتقادی پرورش خلاقیت، آموزش از راه گفتگو و چندین موضوع دیگر باشند.
محمدی ،شکاری، بنار (1392) در پژوهشی به “روشهای عملیاتی شدن سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک “پرداخت و نتیجه گرفت، سند تحول بنیادین برگرفته از یک مبانی نظری غنی که شامل فلسفه اموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و رهنامه (دکترین) آموزش و پرورش می باشد. در واقع یک برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان می باشد؛ لذا ضرورت دارد که در سطح خرد (مدرسه / موسسه) با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در سطح خرد عملیاتی شود روش های عملیاتی کردن متنوع می باشند، اما روش های پیشنهادی نویسندگان مقاله روش ترکیبی است، که شامل مورد نگاری و جدول استراتژیک می باشد؛ لذا این فن باید در سطح مدیران میانی و ستادی آموزش داده شود تا بتواند برروی خروجی سند تحول تاثیری شایسته داشته باشد.
ترکاشوند (1392) در پژوهشی به « بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» پرداخت و نتیجه گرفت، در بحث مبانی هستی شناختی، نقش اختیار و اراده انسان و سنن رسمی به خوبی تبیین نشده است و نوعی جبر گرایی مشاهده می گردد. در نقد مبانی معرفت شناختی می توان گفت که تاکید این سند براین است که انسان نسبت به شناخت هستی و درک موقعیت خود در هستی توانایی دارد، اما مشخص نشده است که چرا باید به این شناخت دست یافت و آیا اساسا ضرورتی دارد. در بحث ارزش شناختی نیز توجه عمده به ارزش های روحی و نظری است و به جنبه علمی کمتر پرداخته است.
شریف زاده، تاری (1392) در پژوهشی به «جایگاه فناوری اطلاعات در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش »پرداخت و نتیجه گرفت، بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، استقرار نظام تربیتی مبتنی بر اقتضائات جامعه اسلامی ایران مستلزم آن است که تغییرات بنیادین در تمامی ابعاد و مولفه های نظام موجود آموزش و پرورش صورت پذیرد. تکنولوژی قابل جدا ساختن از ریشه های خود نیست و برای دسترسی به آن، تهیه مقدمات خاص ضرورت دارد. لذا باید برای فناوری (به عنوان یکی از ابعاد آموزش و پرورش )، جایگاه معینی وجود داشته باشد. البته در سند تحول به برخورداری ازفناوری آموزشی در سطح معیار با توجه به طیف شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات اشاره شده است و راهبردهای کلان بهره مندی از فناوری نوین را مبتنی برنظام معیار اسلامی توصیف می کند. البته در گزارش مطالعات نظری به فلسفه فناوری اطلاعات اشاره شده است، در حالی که هر کدام از رویکردهای فلسفه می تواند نظام آموزش ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
صمدی(1392) در پژوهشی «تدریس اثر بخش » و نسبت آن با «تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت » و نتیجه گرفت، از مولفه های اساسی نظام تعلیم وتربیت، تدریس است. از ویژگی های اساسی تدریس در فرایند یاد دهی یادگیری « اثر بخش بودن» است. تدریس اثر بخش، تدریسی است که بر رویکرد مبتنی نیست و معلم بسته به موضوع درس و موقعیتی که در آن قرار دارد و نیاز هایی که در دانش آموزان احساس می کند از روش های تدریس مناسب استفاده می کند. چنین رویکردی به تدریس، موجب پرورش تفکر، اندیشه ورزی ، خلاقیت است .این موضوعی است که می تواند نظام تعلیم و تربیت را در ایجاد تحول بنیادین در فرایند یاد دهی و یاد گیری همراهی نماید.

پژوهش های خارجی
اولین تلاش بین المللی معاصر برای مفهومی نمودن آموزش شهروندی از سوی تیم تحقیقاتی IEA با طراحی و انتخاب مدلی مفهومی صورت گرفت که بیانگر نقطه نظرهای نقش آفرینان اصلی و دانشمندانی بود که آن را مناسب آموزش شهروندی در جامعه مردم سالار می دیدند .
دومین تلاش معروف در این زمینه برگزاری سمینار آموزش شهروندی در ژانویه 1999توسط اداره برنامه درسی و ارزشیابی انگلستان در لندن بود. این سمینار پیشنهاد ایجاد پیوستار شهروندی و آموزش شهروندی از حداقل تا حداکثر معنا ارائه گردید(محمودی و کیانی، 1389).
سومین تلاش بین المللی در این زمینه گرد همایی در مرکز چند فرهنگی دانشگاه واشنگتن در سال
2004- 2003 بود که حاصل آن شناسایی یک سری اصول و مفاهیم اساسی بود که بایستی زیر بنای آموزش به منظور شهروندی در حکومت مردم سالار چند فرهنگی را تشکیل دهد(گوازی، 1387،ص 22).
در بررسی که بوسیله مؤسسه بین المللی ارزشیابی موفقیت تحصیلی (2001) در مورد تربیت شهروندی بر روی دانش آموزان 14 ساله صورت گرفته است،نشان می دهد که دانش آموزان در اغلب کشورها درکی از ارزش های مؤسسات بنیادی دموکراتیک دارند.اما این درک غالبا سطحی و کم مایه است.مدارسی که به صورت دموکراتیک عمل می کنند در ارتقاء دانش مدنی تعامل دانش آموزان با یکدیگر اثر بخش بوده اند. دانش آموزان تمایل داشتند در دیگر اشکال زندگی مدنی نظیر گرد آوری پول برای مسائل اجتماعی یا نیکوکاری مشارکت کنند،دانش آموزان کشورهای مختلف تقریبا با نیکوکاری مشارکت کنند،دانش آموزان کشورهای مختلف تقریبا به مؤسسات دولتی اعتقاد داشتند (قائدی، 1385، 193).
تحقیقی با عنوان بررسی ادراک دانش آموزان از ویژگی های یک شهروند در سال (1997) توسط فلیپ و همکاران بر روی دانش آموزان 12-11 ساله و 16-15 ساله انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان داشتن ویژگی هایی مانند احترام به حقوق دیگران، داشتن رفتاری مساوی و خوب صرفنظر از نژاد، جنس و سن با دیگران، فهم حقوق شخصی در جامعه، اطاعت از قوانین جامعه، داشتن دانش درباره تاریخ وسرود ملی، شرکت در انتخابات کشور، احترام به حقوق بشر و آرمان های دموکراتیک، داشتن تفکر انتقادی نسبت به مسائل و مشکلات را از ویژگی های یک شهروند خوب دانسته اند(دبیری و همکاران،1389).
پژوهشی در سال (2000) توسط جان جی پاتریک14 با هدف مشخص نمودن میزان برخورداری جوانان آمریکایی از حیطه های شهروندی انجام شده است.نتایج این پژوهش بیانگر این بوده است که دانش آموزان دبیرستان از دانش کمی درباره حقوق و مسئولیت های شهروندی،دولت و ساختار آن برخودار بودند.ضمن اینکه از ویژگی هایی مانند عدم ابراز علاقه در باره قوانین سیاسی و اثر بخشی آنها و نگرش و جهت گیری ضعیف نسبت به کارهای داوطلبانه برخوردار بودند. نتایج کلی پژوهش نشان دهنده عدم برخوداری جوانان آمریکایی از آموزش شهروندی در سه زمینه دانش، نگرش و مهارت شهروندی بود.
پژوهشی توسط افتخار احمد (2004) با عنوان اسلام دموکراسی و تربیت شهروندی: بررسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی در کشور پاکستان انجام گرفته است. هدف عمده این طرح، استفاده از برنامه درسی به منظور ایجاد شهروندی صبور، متعادل و روشن فکر می باشد. نتایج حاکی از آن است که مدل تربیت شهروندی کشور پاکستان به طور عمده برتربیت مذهبی مبتنی است. در این مدل، هدف عمده، پرورش شهروندانی است که از طریق آموزه های قرآنی به دولت محل زندگی خود وفادار بمانند (فتحی واجارگاه،1385).
پژوهشی تحت عنوان ” تربیت شهروندی در گذار ژاپن” توسط کازوکواوتسو در 3 مدرسه ی ژاپن یک مدرسه دولتی، یک مدرسه خصوصی و یک مدرسه مدل دانشگاهی در شهر ساپورو انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برنامه درسی مربوط به تربیت شهروندی در هر 3 مدرسه ی نامبرده براساس کتاب منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش هدایت می شود. علاوه بر کلاس های تعلیمات مدنی، برنامه درسی شامل وقایع مربوط به مدرسه و فعالیت های شورای دانش آموزی می گردد. باتوجه به گسترش ارزش های شهروندی، بررسی ها نشان می دهد: در مدرسه ی دولتی و خصوصی، ارزش های ضمنی مربوط به زندگی مدرسه ای نسبت به ارزش های آشکار مطرح شده در برنامه های درسی تربیت شهروندی از تاثیر بیشتری برخوردار می باشد. در مدرسه مدل دانشگاهی «فعالیت همراه با شایستگی » هم به طور آشکار و هم به طور ضمنی با اهمیت در نظر گرفته می شود(اتسو،2001).15
پژوهشی دیگر تحت عنوان «توسعه ارزش های شهروندی : مطالعه موردی در تایوان »توسط می هویی لیو، انجام گرفته است . نتایج نشان می دهد که بدلیل سیاست برنامه درسی ملی، اهداف و رویکردهای مربوط به تربیت شهروندی خیلی خاص و تجویزی هستند. علاوه براین ارتباط قوی بیان سیاست ملی و قوانین و پیش بینی های برنامه درسی مدرسه وجود دارد. به نظر می رسد که تجارب آموزشی با هدف ارتقاء استقلال اخلاقی و به واسطه فعالیت های مدرسه پایه ریزی شدند. سرانجام اینکه اگر چه مدیران و معلمان، تربیت شهروندی را مهم و ارزشمند در نظر می گیرند، اما بدلیل اینکه تربیت شهروندی در امتحان ورودی دبیرستان خیلی کم مورد توجه قرار می گیرد از اولویت پایین برخوردار می باشد (لیو،2001).16
همچنین مقاله ای تحت عنوان «تعلیم وتربیت مدنی در مدارس ابتدایی،مقدمه پرورش شهروندان خوب است» توسط لوریس روسن(2000)17 به چاپ رسیده است. وی در این به روش هایی که در مدارس ابتدایی به کمک آنها به طور غیر رسمی می توانند شهروندان خوب تربیت کنند پرداخته و نوع قوانین کلاس ها، اصول رهبری، انجمن های دانش آموزی و برنامه های درسی چندین مدارس را تشریح می نماید.
مایر(2000)18 در تحقیقی در کانادا به عنوان “دیدگاه معلمان درباره تربیت شهروندی و برنامه ها و مواد آموزشی ” انجام داد. در این تحقیق روش های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است.
پژوهشی با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، برنامه درسی، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشد اقتصادی، محیط زیست، زیست محیطی، درآمد سرانه